Yazar Profili
Av.tayfun Eyilik
Konum: Yok
Doğum Günü: 12-02-1970
Web sitesi: www.tayfuneyilik.av.tr
E-mail:
Hakkımdaki bilgilere
http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz
Tüm Ekledikleri > Av.tayfun Eyilik
» KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
» Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
» Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
» VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
» Satıştan 9 ay önce yapılan böyle bir ödemeye rağmen tapunun alınmasının beklenmesinin yaşam deneyimlerine aykırı olduğundan
» Feri müdahil'in ihalenin feshi isteminin reddine yönelik mahkeme kararını temyiz etme hakkı bulunmamaktadır.
» Davaci tarafindan mahkeme kararina gore noksansiz odenen vekalet ucretinden kesintinin yapilmasi davaciya degil, icra mudurlugune duşen bir sorumluluktur.
» Davacı şirketin mahkeme kararı uyarınca haksız çıkan taraf olması sıfatıyla icra yoluyla ödediği vekalet ücreti üzerinden 193 sayılı Kanunun 94.maddesi uyarınca tevkifat yapma zorunluğu bulunmamaktadır
» İpotek Veren 3. Kişiye gönderilen ödeme emri sonraki takip açısından muacceliyet ihtarıdır
» süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshi aşamasından incelenmesi mümkündür. Ancak yasanın öngördüğü bu hakkı kullanmayanlar, aynı şikayet nedenleri ile ihalenin feshini talep edemezler
» Bağlı Haklarda Temlik Alana Geçer
» kayıp kaçak adı altında alınan bedelin davalıya iadesine ilişkin karar aynı zamanda tespit hükmü taşıdığından sözleşme ilişkisi nedeniyle ileriki dönemlere de etkili (art etkili) olduğundan kesin olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu durumda uyuşmazlık hakkında genel hükümlerdeki sürelere tabi olarak dava açılabilir.
» avukatın ihmali ile görevi kötüye kullanma duruşmaya girmeme
» KREDİ BORCUNUN ERKEN KAPATILMASI HALİNDE ERKEN KAPAMA ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR
» İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş oldukları kararlara karşı Cumhuriyet Savcılarının Kanun yoluna başvurma hakları olduğu
» mobing iddialarında, mahkemelerce ceza davalarındaki gibi şüphe götürmez kanıt aramaya yer olmadığı
» İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu
» T.B.K. 88 ve 120 madde hükümleri Ticari İşlerde (Banka Genel Kredi Sözleşmelerinde) uygulanmaz. TTK 8/1 maddesi ticari işlerdeki faiz oranının düzenler
» Satış ilanındaki KDV oranına ilişkin Uyuşmazlık Adli Yargının Konusudur
» İhaleye konu taşınmazın değerinin satış ilanında yüksek değerden gösterilerek ihale edilmesi borçlunun lehine olduğundan ihalenin feshine karar verilmesi doğru değildir.
» Ne zaman ve ne şekilde icra dosyasına girdiği belli olmayan vekaletnameye dayalı olarak vekile tebligat yapılması gerektiği gerekçesi ile şikayetin kabulu ile ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.
» Borçluya ikinci Kez Teblig Edilen Ödeme Emrinin Yeni itiraz ve sikayet Hakki Dogurdugu
» Kesinleşen Takipde İlk Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz Etmediği/İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği İle Borçluya Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanındığı
» ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ
» 5403 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince, pay satışı mümkün olmayan paylı mülkiyete tabi tarımsal nitelikli taşınmazlarda ise, alacaklı İİK'nun 121. maddesi uyarınca aldığı yetki belgesine dayalı olarak taşınmazın tamamının satılması suretiyle paydaşlığın giderilmesini isteyebilir
» Dava için verilen genel vekaletteki ahzukabz yetkisi, davayla ilişkisi olmayan alacaklarını tahsil ve bankadaki hesabından para çekme hususunda yetkili kılmaz
» TMK 612 Uyarınca yapılacak Tasfiye Süreye Bağlı Değildir.
» eş muvafakatnamesinde imza eşe ait çıkmasa dahi tapu kaydında AİLE KONUTU ŞERHİ YOKSA Banka’nın iyiniyetini dikkate alınarak kazanımının korunması gerektiği
» Bildirim Tarihinde Mevcut Kredi Borcunun Kapatılması İçin Sonradan Alınan Kredinin Yeni Bir Kredi Olmaması ve Kefaletin Devam Edeceği
» Yedieminlik Ücreti İçin Takip yapılması
» 6183’e Göre Taşınmaz Satışı Nilgün SERİM*
» Anadolu Adliyesi Haciz Günleri
» 6100 sayılı HMK nun “zaman bakımından uygulama” 448. maddesi
» İflas Erteleme Talebinde bulunup lehine tedbir kararı alan bir şirketin tedbire rağmen iyileştirme projesini uygulama konusunda istekli ve samimi davranmaması iflas erteleme talebinin reddini gerektirir.
» 6273 sayılı kanunun 7. Maddesi ile 6762 sayılı TTK nun 726 maddesinde yapılan değişiklikle getirilen 3 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanabilmesi için, çekin ibraz süresinin bitim tarihinin yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olması gerekmektedir.
» Kısmi Haciz Feklerinde Haricen Tahsil Edildiği Karinesi Uygulanmaz
» Ticareti Terk Eden Tüzel Kişilerin cezalandırılmalarına bir engel yoktur
» 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması
» 56 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebligi
» 2013 Damga Vergisine Tabi Kagitlar
» 422 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
» 2013 HARÇLAR
» 70 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
» 69 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
» Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Taşınmazları Kredi Alacağını Temlik Almak Suretiyle Kredi Alacaklısı sıfatı kazanan Varlık Yönetim Şirketleri devir aldıkları Alacaklarına Mahsuben Satın Alabilirler.
» İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) 2012 Yılı Temmuz 28344 Sayılı Yasa Değişiklikleri Karşılaştırması
» VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİNİN YAPTIKLARI İŞLEMLER, KURULDUĞU TAKVİM YILI VE BUNU İZLEYEN BEŞ YIL BOYUNCA, YARGI HARCI DAHİL, HER TÜRLÜ HARÇTAN İSTİSNADIR.
» Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Paysahiplerinin Kitlesel ve Bireysel Temsili∗ Soner Altaş∗∗
» Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler Prof. Dr. Baki Kuru* Prof. Dr. Ali Cem Budak**
» şirket birleşmesi • kiracılık sıfatı
» Kiracinin ölümü • mirascilarin durumu • dava acmada Izlenecek yol
» Kira Alacagı davası
» Çocuğun yaralanması • anne ve baba’nın manevi Tazminat hakları
» Mirasın intikali • uygulanacak kurallar
» ortak konutta sadece kuru mülkiyet hakki sahibi olmasi, diğer esin tapuda aile konutu serhi verdirmesine yeterli degildir
» Elatmanin önlenmesi • yikim ecrimisil
» Mirasın intikali ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.
» Tapu iptal ve tescili iyiniyet yabanci uyruklu kisiler
» belediye ile kiralayan arasindaki kira ilişkisi kamu ihale kanunu • kira kanunu
» icra inkar tazminati • likit alacak kavrami • mal iadesi yipranma payi
» Menfi tespit davasi ; direnme
» Evlilik birliginin temelinden sarsilmasi Taraflarin karsilikli kusurlarinin arastirilmasi
» Ticari faaliyet sebebiyle üçüncü kişiye verilen zarar • yasal faiz
» Adli yardim • yargilamanin her safhasinda adli yardim Talep edilebilecegi
» Temyiz sinirinin tespiti
» Borclunun itirazi • itirazin sinirlari • mahkeme’nin yetkisi
» Vasi tayini iddialarinin gerçekligi manevi tazminat
» mecburi hizmeti tamamlamadan görevden ayrilma •sorumlulugun kapsami
» taşinmaz degerinin tespiti • irtifak hakki’nin etkileri
» Bononun bedelsiz oldugunu iddia eden davaci bu iddiasini yazili delil ile ispatlamak zorundadir
» Sigortalılıgın tespiti Kamu Kurumu kayitlarinin delil olarak degeri
» Muris Muvazasi olen kisinin istek ve iradesinin arastirilma yontemi
» Devlet Memurluğundan Çıkarma Adem AVCI*
» Yargıç, bilirkişi seçiminde özgürdür Hiç bir yasa veya genelge yargıcın yetkisini kısıtlayamaz. Çelik Ahmet ÇELİK
» Hekimin, vekalet sözleşmesi çerçevesinde sorumluluğu hakkında, İsviçre Federal Mahkemesi kararı incelemesi1 Av. Ferhat YILDIRIM*
» Kamu alaninda kalan yerin uzun Süre kamulastirilmamasi nedeniyle Dogan sorunlar ve çözüm önerileri Av. Aykut CURA1 Av. Nezih SÜTÇÜ2
» Türk vergi icra hukukunda ödeme Emrine itirazın incelenmesi Tayfun Ercan*
» Mahkeme harçlarinda son durum Av. Yörük KABALAK
» yeni “hukuk muhakemeleri kanunu”(hmk) ile usul hukukumuzda yapılan değişiklikler ve uygulamadaki sorunlara getirilen çözümler Av. Geylani KOCA
» 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre limited şirketlerde Yönetim ve temsil Canan KÜÇÜKALİ*
» Kamu tesis arsaları üzerinde imar planı uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar Yusuf BAŞLAR*
» İcra ve iflas hukukunda Tasarrufun iptali davasının Tarafları Av. Talih UYAR
» 4857 sayili is kanunu ve yargi Kararlari isiginda deneme süreli is Sözlesmeleri B. Kerem GÖKTAS*
» değişik sosyal güvenlik kurumlarında geçen çalişmalar • isteğe bağlı sigorta • hizmet birleştirmesi
» manevi tazminatın takdiri • pasif devre zararının hesabında uygulanacak ücret • asgari geçim indirimi • red vekalet ücreti
» iflasın ertelenmesi • aranan koşullar
» finansal kiralama sözleşmesi • teminat ipoteği • husumet yönünden ret • vekalet ücreti
» iflasın ertelenmesi • borçlu şirketin durumu
» mecburi hizmet tazminatı • hesaplama yöntemi • yüklenme senedi
» alkollü araç kullanma • mahkemenin yapacağı iş • geçersiz yönetmelik kuralı • 0,50 promil
» itirazın iptali davası kısmen haklı itiraz icra inkar tazminatı
» inşaat yapım sözleşmesinin iptali • arsa üzerinde yapılan işler • yapımcının hakları
» geçit hakkı • geçit hakkını belirleyen temel ilkeler • geçit hakkı davaları
» tüketici hukuku • görevli mahkeme kat karşılığı inşaat sözleşmesi • yüklenici sıfatı
» kat mülkiyeti • site yönetimi • davada husumet
» vekilin faiz ödeme borcu ; faiz baslangici
» bonoda zamanaşımı • genel hükümlere göre açılan alacak davası • zamanaşımı süresi
» tüketici hukuku; aynen ifa ayipli otonun degistirilmesi deger tespiti
» Kambiyo hukuku çekte zamanasiminin kesilmesi dava acilmasi
» kesin süre verilmesi • uygulanacak yöntem
» yediemin ücretinin indirilmesi iade konusunda izlenecek yol
» kooperatif ortaklığı • uzun süre ilgisini kesen ortak • ortaklık sıfatı
» Sigorta şirketinin iflası trafik sigortası zarar gören hak sahipleri
» Gemi sicili • gemi ipoteği • yargı yetkisi • uluslararası uyuşmazlık
» Gemi sicili • tenfiz istemi • cebri icra
» Ana Ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanma Koşulları • Koşulların Ana Ve Baba Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi
» Meslek hastalığına bağlı rücu davasında kusurun belirlenmesi • kot taşlama
» Sgk tarafından yapılan yersiz ödemeler • zamanaşımı • iyiniyetli sebepsiz zenginleşen • kötüniyetli sebepsiz zenginleşen
» Rücuan tazminat- ilk pesin sermaye degeri
» İş Kazası kurumun rucu hakkı zaman yönünden uygulanacak yasa
» Bağ-Kur’a Başlangıç Tarihi Prim Ödemesi Kurumun Hatalı İşlemi Usuli Kazanılmiş Hak Olamayacağı
» Sigortalılık Başlangıç Tarihi
» iflas hukuku • iflasın ertelenmesi • borçlu şirketin durumu
» birden fazla davalı • haksız fiil • trafik kazası • yetkili mahkeme
» tasarrufun iptali davasi ; davanin muhataplari ; nam-i müstear
» sigorta hukuku • alkollü araç kullanma • mahkemenin yapacaği iş • geçersiz yönetmelik kurali • 0,50 promil
» icra hukuku ; itirazin iptali davasi; kismen hakli itiraz ; icra inkar tazminati
» İnşaat Yapim Sözleşmesinin İptali • Arsa Üzerinde Yapilan İşler • Yapimcinin Haklari
» Tüketici Hukuku • Görevli Mahkeme Kat Karsiliği İnsaat Sözlesmesi Yüklenici Sifati
» Varlık Yönetim Şirketlerinin yapmış olduğu cebri icra satışları KDV'den istisna olup Bu istisnadan cebri ihaleden mal alan üçüncü kişilerde yararlanır
» İflas Dairesince açık artırma yolu ile satış işleminin KDV Kanununun 17/4- (p) ve (r) maddeleri gereğince KDV’den istisna olup olmadığına ilişkin
» kat mülkiyeti site yönetimi davada husumet
» Vekilin Faiz Ödeme Borcu Faiz Baslangici
» Bonoda Zamanasimi • Genel Hükümlere Göre Acilan Alacak Davasi • Zamanasými Süresi
» Tüketici Hukuku • Aynen ifa • Ayipli Otonun Degistirilmesi • Deger Tespiti
» Kambiyo Hukuku • Çekte Zamanasımının Kesilmesi • Dava Açılması
» Kesin Süre Verilmesi • Uygulanacak Yöntem
» Yediemin Ücretinin İndirilmesi • İade Konusunda izlenecek Yol
» Sigorta sirketinin iflasi • Trafik Sigortasi • Zarar Gören Hak Sahipleri
» Gemi Sicili • Gemi ipotegi • Yargi Yetkisi • Uluslararasý Uyusmazlik
» Deniz Hukuku • Gemi Sicili • Tenfiz İstemi • Cebri İcra
» Ölüm Ayligi • Ana Ve Babaya Baglanma Kosullari ve bu Kosullarin Ana Ve Baba Yönünden Ayri Ayri Degerlendirilmesi Gerektigi • Birikmis Ölüm Ayliklarina Uygulanacak Faizin Baslangici • Düzelterek Onama
» Meslek Hastaligina Bagli Rücu Davasinda Kusurun Belirlenmesi ; Kot Taslama
» Sgk Tarafindan Yapilan Yersiz Ödemeler • Zamanasimi • İyiniyetli Sebepsiz Zenginlesen • Kötüniyetli Sebepsiz Zenginlesen
» Rücuan Tazminat • İlk Peşin Sermaye Değeri
» is Kazası • Kurumun Rücu Hakki • Zaman Yönünden Uygulanacak Yasa
» Bağ-Kur’a Başlangıç Tarihi • Prim Ödemesi • Kurumun Hatalı İşlemi • Usuli Kazanılmiş Hak Olamayacağı
» 18 yaŞından önceki çalışmalardan dolayı; sigortalılık başlangıç tarihi 18 yaŞına
» Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdikleri Prof. Dr. Ejder YILMAZ
» İşçi Ücreti • Ücretin Ödeme Zamanı • Ücretlerin Ödenmemesi • Haklı Fesih • Faiz Uygulaması
» Fazla Calisma Ücreti • Bordrolar • Hak Kazanma Kosullari • 270 Saat Kurali • Ara Dinlenmesi • Takdiri İndirim
» Kapicilarin Calismasi; Kaloriferin Yakilmasi • Yöneticinin Yükümlülükleri
» İs Sözlesmesi Eser Sözlesmesi Ayrimi • Bağimlilik Unsuru • Hukuki Kisisel Bağimliliğinin Tespiti • Sgk Kayitlarinda Calismasi Görülmeyen Ve Hizmet Tespiti Davasi Acmayan İscinin De İse İade Talep Edebileceği
» Kargo Operasyon Şefi • Özen Borcu
» Hatalı Üretim • Üretimi Durdurup Hatayı Düzeltmeyen Vardiya Amiri • Haklı Fesih
» Hafta Tatili • Bayram Ve Genel Tatil Çalişması • Bu Çalişmaların Kanıtlanması
» Fazla Çalişma Ücreti • Hesaplama Yöntemi • Takdiri İndirim
» İş Şartlarında Esaslı Değişiklik • İşçinin Hakları • İşverenin Yetkileri
» İsyerinin Bütününü Yöneten İşçi • İşyerine Eleman Alma-Çıkarma Yetkisi Olan İşçi
» İse Başlatmama • Yapılacak Ödemeler • İşe Başlama Başvurusunda Posta Gecikmesi • İşe Başlamama Tazminatı Ve Ücretinde Faiz Oranları • İşe Başlamada Makul Süre
» Ekonomik Kriz • İşletme Gerekleri İle Fesih • Son Çare İlkesi • Çalişma Koşullarında Esaslı Değişiklik Önerisi • Ücretsiz İzin • Kısa Çalişma • Sendikal Feshin İspatı • Tutarlılık Denetimi
» İş Hukuku • Bedeni Çalişma Ölçütü • Şöförlük Yapanların Hukuki Durumu
» İşçinin Sadakat Borcu • Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı • Mahkemece Yapılacak İş
» İŞE iADE DAVASINDA İŞLETMESEL KARAR
» İş Hukuku • Devralan İşverenin Devredilen İşçilerin Haklarından Sorumluluğu
» İşverenin Feshi • Feshe Neden Olan Eylemler • Haksız Fesih • Bakiye Sözleşme Süresi Ücreti
» Cezaevi Yapı Pulu harcının üzerinden hesaplanacağı tahsil olunan paranın takip sırasında işleyen faizi içermez
» Tasarrufun İptali Komşuluk İlişkisi Izrar kastını bilme
» Fazla calısma Ücreti • Hesaplama Yöntemi • Takdiri İndirim
» Iş Şartlarında Esaslı Değışiklik • Işçinin Hakları • Işverenin Yetkileri
» Işyerinin Bütününü Yöneten Işçi • Işyerine Eleman Alma-Çıkarma Yetkisi Olan Işçi
» Ise Baslatmama • YapIlacak Ödemeler • Ise Baslama Basvurusunda Posta Gecikmesi • Ise Baslamama TazminatI Ve Ücretinde Faiz OranlarI • Ise Baslamada Makul Süre
» Ekonomik Kriz Isletme Gerekleri Ile Fesih Fesihte Son Care Ilkesi Calisma KosullarInda esaslI Degisiklik Önerisi Ücretsiz Izin • KIsa Calisma Sendikal Feshin IspatI TutarlIlIk Denetimi
» Bedeni Çalişma Ölçütü • Şöförlük Yapanların Hukuki Durumu
» İşçinin Sadakat Borcu • Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı • Mahkemece Yapılacak İş
» Devralan İşverenin Devredilen İşçilerin Haklarından Sorumluluğu
» İşverenin Feshi • Feshe Neden Olan Eylemler • Haksız Fesih • Bakiye Sözleşme Süresi Ücreti
» Ücretin Tespiti • Hakların Hesabına Esas Ücret
» İscinin Emeklilik Hakkini Kazanmasi • Kidem Tazminati
» isciye imzalatilan Teminat Senedi • Senedin Hükümsüz Olmasi
» Taşınmazın Paylaşımı • Taraflarca Akdedilen Sözleşme • Resmi Makama Verilen Dilekçe
» İski Aleyhine Acılan Davada Görev • Adli Yargi
» Kira Sözlesmesi • Tahliye Davasi • Dava Acma Suresi
» Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi • Mahkemece Yapılacak İş
» Arsa Niteligindeki Tasinmaz; Tasinmazdaki Agaclar ; Deger Tespiti
» Mezar Yerinin Tespiti • İdari Yargının Bakacağı Dava
» KomSu Tasinmazda Yapilan insaatdan Dogan Zarar ; Tazminat Sorumlulugu
» Ceza Mahkemesi Kararı • Hukuk Hakiminin Durumu
» Gaipliğin Sonuç Doğuracağı Tarih • Mahkeme Kararı • Tavzih
» Aile Hukuku • Bofianmada Kusur • Dava Açma İmkanı • Maddi Ve Manevi Tazminat • Nafakadan Feragat • Tedbir Nafakası
» Gabin • Hile Hata • Gerekli Koşullar
» Yargılamanın Yenilenmesi • Taraf Sıfatı • Hak Sahibinin İzleyeceği Yol
» Kamu Görevlisinin Kusuru • Kusurlu Eylem Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat
» Aile Hukuku • Evli Erkekle Bilerek İlişkiye Giren Kadının Sorumluluğu • Manevi Tazminat
» Miras Hukuku • Muayyen Mal Vasiyeti • Tenkis Hükümleri
» Tüketici Hukuku • Ayıplı Maldan Doğan Zarar • Üreticinin Ve Dağıtıcının Sorumluluğu • Manevi Tazminat
» Milletlerarası Yetki • Münhasır Yetki • Vesayet Hukuku • Kamu Düzeni
» İş Hukuku • İş Müfettişi Raporları • Delil Olma Niteliği
» Sigorta Şirketlerinin Prim Miktarının belirlenmesindeki Serbestliği Av. İsmet Demirağ
» Güzel Sanat Eserleri Üzerindeki Fikri Mülkiyet Hakları Senem Saraç1
» KONUT Ve Ýþyeri Ýhtiyacý Nedeniyle Tahliye Av. Duygu Bilsel
» Hizmet Tespiti Davaları Av. Abbas Bilgili*
» İmar Planlarına Karşı Dava Açmada Süre Nezih Sütçü1
» Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası Av. Gönül ÇELiKER
» İnternet Servis Sağlayıcılarının (İss) Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu İbrahim Keskin*
» Yabancý Hakem Kararlarýnýn Tenfizi Davalarýnda Harç Meselesi Üzerine Ýnceleme Av. Nida Yýlmaz
» Taşınmaz Kiralamaları Konusunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar Ve Aihm’in Bu Sınırlamalara Yaklaşımı Suat Şimşek*
» Yargıtay Kararları Işığında Usulsüz Tebligat Ve Sonuçları Av. Refik Ay*
» Yargı Kararları Işığında Kişilik Haklarının Korunması Ve Medyanın Sorumluluğu Coşkun Ongun*
» İş Davalarına Konu Olan İşçilik Alacaklarının Net Miktarüzerinden Hesaplanması Zorunluluğu Av. Yörük Kabalak
» Dovize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu Ve Yargitay’in Bakisi Süleyman YILMAZ (AUHFD)
» ESLERIN TASARRUF YETKISININ SINIRLANDIRILMASI (TMK.md.199) AySen SAHINCI (AUHFD)
» Yabancılık Unsuru Tasiyan İs Sozlesmelerine Uygulanacak Hukuk Zeynep Derya Tarman (AUHFD)
» Borçlar Kanunu TasarISI Sebep Sorumluluklarina iliskin Yeni Hükümler Süleyman YILMAZ (AUHFD)
» Sahte olduğu bilinen Fatura
» MALİ MÜŞAVİR VE KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK
» Yurtdısı cıkıs yasagı vergi borcu
» Davacının Kusursuzlugu Durumu • İsverenin Olaydan Musterek Ve Muteselsil Sorumlulugu • Maddi Ve Manevi Giderim*
» Peşin Değerin Zararı karşılaması • Maluliyetin Artarak Değişmesinin Zarar Hesabında Değerlendirilmesi*
» Maluliyete İlişkin İtiraz • Maluliyetin Kesinleşmesi • Maddi Ve Manevi Tazminat
» Sigortalılık Suresi • Asker lik Borçlanması
» Trafiğe Kayıtlı Aracın Satış Yöntemi • Mulkiyetin İntikali
» İdari Para Cezaları • Kesinleşme Olmadan Cezaların Ödenmeyeceği*
» Aracını Ticari Amaçla Kullanması • Davalının Ticari Kazanç Amacıyla Otopark İşletmesi • Araçta Oluşan Hırsızlığa İlişkin Tazminat Davasının Göruleceği Mahkeme
» Tarafar Arasındaki Tenfiz İstemine İlişkin Davanın Denizcilik İhtisas Mahkemesinde Görulmesi Gerekir (TTK m. 4, 816, 1263)
» Gemiadami Alacagi Kanuni Rehin HakkI Talebi Mutlak Ticari Dava Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevi
» Cek Niteliginin Yitirilmesi Hamilin HaklarIi Nedensiz Zenginlesme
» VakIf Uyeliginden CIkarIlma ; Mutevelli Heyeti KararI ; HaklI Nedenle CIkarma* (Tmk M.112)
» Ortak Yerlerin Onarımı • Davada Husumet
» Icra Hukuku • Davanın Islemden Kaldırılması • Davanın Acılmamıs Sayılması • Istinabe Yoluyla Yenileme (İik M. 277 Vd.)
» Karar kesinlesinceye kadar davadan feragat edilebilir. Feragat kesin hükmün hukuki sonuçlarInI doğurur.
» Tasınmaz Hukuku • Kat Karsılığı İnsaat Sözlesmesi • Davacının Dava Acabilme Yetkisi • Sözlesmenin İptali
» Menfi Zarar • Müspet Zarar • Temerrüt • Faizin Dava Tarihinden İtibaren Yürütüleceği
» Kanunların Geriye Yürümesi • Rücu Davaları • 5510 Sayılı Yasanın Zaman Olarak Uygulanacağı Sürenin Başlangıcı
» Sigortalılık Başlangıcı • Onsekiz Yaş Kuralı
» Çocuğun Sağlık Yardımından Yararlanması • Sigortalının Gerçek Çalışmasının Olmaması Nedeniyle Sigortalılığının İptalinde Sağlık Yardımı
» Meslek Hastalığında Kusur Belirlenmesi • Çalışma Süresiyle Bağlantı
» Bir devlet gözaltına alınmiş bir kişinin sorumluluğunu taşımaktadır. AİHM
» Her gerçek ya da tüzel kişinin mülkiyet hakkına saygı gösterilmelidir
» 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkındaki Yasa’nın analitik incelemesi Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
» Hisseli Taşınmaz Satışı • İfa İmkansızlığı • Alıcının Hakları
» Kiralayanın Görev Ve Yükümlülüğü • Kiracının Hakları • Haklı Fesih
» İhtiyati Tedbir Kararı • Karar İnfazının İcra İşlemi Sayılamayacağı • Şikayetleri İncelemekle Görevli Yer
» Borçlunun İmza İtirazı • Yargılamada Usul Kuralları • Borçlunun Gıyabında Verilen Karar
» Sigorta • Ölümlü Trafik Kazası • Maddi Manevi Tazminat • Müteselsil Sorumluluk • Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu • Temerrüt Tarihi
» Sigorta Hukuku • Trafik Kazası • Destekten Yoksun Kalma • Trafik Sigortası
» İşe İade • Geçerli Fesih • Şekil Kuralları
» şe İade Davası • İşletmesel Karar • İşletme Dışı Ve İçi Etkenler • Yargı Denetimi • İşverene Düşen İspat Yükümlülüğü
» İşe İade Davası • Feshin Zorunlu Hale Gelmesi • Ölçülülük Ve Gereklilik Denetimi
» İşe İade Kararı • İşçilik Haklarının Hesaplanması • Uygulanacak Ücret
» Boşta Geçen Ücret Alacağından Ve İşe Başlatmama Tazminatından Asıl İşverenin De Sorumlu Bulunduğu
» İşe İade Edilmeme Tazminatı • İşçinin Kıdemi
» Devlet Memurları Yasasına Göre Çalışanlarda İşe İade İstenemez • Devlet Memurları Yasasına Göre Çalışan Kişilerin Davası İdare Mahkemede Görülmelidir*
» Yolsuz Tescile Dayanan İptal Davası • Mahkemece İzlenecek Yöntem • İyi Niyetle Ayni Hak Kazanımı
» Kesin Hükümden Söz Edilebilmesinin Koşulları • Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Aidiyet Tespiti
» Gerçek Zararın Belirlenmesi Yöntemi • Maddi Zararın Giderilmesinde Uygulanacak Kurallar
» Taşınmaz Hukuku • Aidiyet Tespiti • Aidiyetin Tespitinde Davanın Tarafarı
» Elbirliği Mülkiyet • Hacizli Taşınmazın Paylı Mülkiyete Dönüşümünde İcra Hakiminin Yetkisi • İcra Müdürlüğünün Yetki Belgesi Düzenleyemeyeceği
» Tahliye Taahhüdü • İmzanın Zımnen Kabülü • Davacının Hakları
» Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi • Mirasçıların Hakları
» Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davasında Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi
» Taşınmaz Hukuku - Elbirliğiyle Mülkiyet - Paylı Mülkiyete Dönüştürme - Mahkeme Kararının Somut Olması Gereği
» Elbirliğiyle Mülkiyet - Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüþtürülmesi Davasında Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Bulunduğu
» Taşınmaz Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Paylı Mülkiyete Dönüştürme • Mahkeme Kararının
» Taşınmaz Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Davada İzlenecek Yöntem*
» Taşınmaz Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Paylı Mülkiyet Davası Açılamayacağı
» İcra Hukuku • Elbirliğiyle Mülkiyet • Paydaşın Alacaklısının Hakları
» Davada Vekalet • Tevkil Yetkisi
» Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Önceden Yapılan Ödemenin Yasal Faiziyle Zarardan Düşülmesi
» Depoda Kaybolan Eþya • Rücu Davasý • Sorumluluðun Tespiti
» Baz İstasyonu • Çevre Sağlığının Ve İnsan Yaşamının Üstünlüğü İlkesi
» KİRA TESPİTİ • ÖZEL NEDEN HAK VE NESAFET KURALI
» Kira Hukuku • Kira Tespiti • Gelir Üzerinden Oran Belirleme • Hakkaniyete Uygun Kira
» Kira Tespitinde Uygulanacak Yöntem • Taşınmazın Bulunduğu Çevre • Özel Gelişmeler
» Kira Tespiti DavasI ; Emsal isyeri Oran Belirlemede Uygulanacak Yontem
» Ecrimisil • Ecrimisili İsteme Kosulları • Ecrimisilin Salt Dava Öncesi öneme İliskin Takdir Olunabilecegi
» Mirasın Reddi Kararının İptali Davası • Görevli Mahkeme
» Taşınmaz Hukuku • Kayyım Atanması • İzale-İ Şuyu Davası • Paydaşlara Tebligat Yöntemi*
» Usul Hukuku • Tanık Delili • Vazgeçme Olmadan Kurulan Hüküm
» Miras Hukuku • Vasiyetnamenin İnfazı • Vasiyeti Tenfiz Memuru • Davada Husumet
» Yolsuz Tescil • Üçüncü Kişinin Hakları • Kötüniyet Savının Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği
» Taşınmaz H ukuku • Temliken Tescilin Koşulları • Elatmanın Önlenmesi • Kaim Bedel
» Usul H ukuku • Aile H ukuku • Feragat • Kesin Hüküm • Boşanma Davası İçin Geçecek Üç Yıllık Sürenin Hesabı(*)(**)
» Aile H ukuku • Düğünden Önce Davalının Annesiyle Birlikte Davacıyı Dövmesi • Cinsel Birlikteliğin Oluşmamasının Nedenleri
» İş Hukuku • İşçilik Haklarına Uygulanacak Faiz • Toplu İş Sözleşmesi
» Taşınmaz Değerinin Tespiti • Emsal Kabul Edilecek İşlemler
» İş Hukuku • İşe İade Davaları • Kesinleşme Koşulu • Yerel Mahkemece Direnme Olanaksızlığı
» İş H ukuku • İş Şartı • İşçi Lehine Oluşan Kazanılmış Hak Kavramı • Mahkemece Yapılacak İş • Tis’in Ard Etkisi*
» Miras Hukuku • Mirasçıların Sorumluluğu • Sebepsiz Zenginleşme • Mirasın Reddinde İzlenecek Yöntem • İade Borcu*
» Geçmiş Günler Faizi • Faize Faiz Yürütülemeyeceği*
» Kamulaştırma Bedeli • Kapitalizasyon Faiz Oranı • Bedel Tespitinde Uygulanacak Yöntem
» Kadastro Tespiti • Orman Arazisi 1957 Yýlý Öncesi Orman Olan Taþýnmazlar
» Kadastro Yenileme Tespiti • Kadastro Yenileme Tespitine İtiraz • Haritada Hata • Kadastral Sınırlar
» Kadastro Tespiti • Orman Arazisi Bilirkişi Raporunda Uygulanacak Yöntem • Amenejman Haritası • Memleket Haritası*
» Askeri Öğrenci Masrafları • Başarısız Öğrenciler Hakkında Uygulanacak Yöntem • Alacak Davası
» Kadastro Tespiti • Memleket Haritası • Amenejman Planı • Orman Toprağı*
» Tapu İptali • Tescil • Arsa Karşılığı Yapı Sözleşmesi • İyiniyet Savı*
» Kamulaştırmasız El Atma • Elatmanın Önlenmesi • Köy Tüzel Kişiliği • Aktif Ve Pasif Husumet • Taraf Ehliyeti • Husumet İtirazının Davanın Her Aşamasında Değerlendirilmesi Olanağı*
» Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesi • Çekince İçeren İbraname • Faiz Talebi* (1475 Sk M 14; Bk M 113/1, 113/2)
» Zamanaşımına Uğrayan Bono • Yazılı Delil Başlangıcı • Zamanaşımına Uğrayan Bonoda Tanık Deliline Dayanma • Tarafarın Kanıt Yükümü* (TTK m. 661)
» İşçinin Hastalığı • Kıdem Tazminatına Hak Kazanacak Biçimde İş Akdinin Haklı Feshi
» Kişilik Haklarına Saldırı • Kişilik Haklarına Saldırı Davalarında Seçimlik Yetki • Davacının Oturduğu Yer Mahkemesi*
» Davada Taraf Sıfatı • Islah Yoluyla Taraf Değiştirilemeyeceği Kuralı*
» Velayetin Düzenlenmesi • Çocukla Kişisel İlişkinin Değiştirilmesinin Koşulları • Temsil Kayyımı*
» Maddi Ve Manevi Tazminat •Rücu Davası • İçişleri Bakanlığı‘Nın Sorumluluğu Davasında Adli Yargının Görevli Bulunduğu*
» Kamulaştırma Bedeli • Kapitalizasyon Faiz Oranı • Bedel Tespitinde Uygulanacak Yöntem
» Kadastro Tespiti • Orman Arazisi 1957 Yılı Öncesi Orman Olan Taşınmazlar
» Kadastro Yenileme Tespiti • Kadastro Yenileme Tespitine İtiraz • Haritada Hata • Kadastral Sınırlar*
» Kadastro Tespiti • Orman Arazisi Bilirkişi Raporunda Uygulanacak Yöntem • Amenejman Haritası • Memleket Haritası*
» Borçlar Hukuku • Askeri Öğrenci Masrafları • Başarısız Öğrenciler Hakkında Uygulanacak Yöntem • Alacak Davası*
» Taşınmaz Hukuku • Tapu İptali • Tescil • Arsa Karşılığı Yapı Sözleşmesi • İyiniyet Savı
» Taşınmaz Hukuku • Kamulaştırmasız El Atma • Elatmanın Önlenmesi • Köy Tüzel Kişiliği • Aktif Ve Pasif Husumet • Taraf Ehliyeti • Husumet İtirazının Davanın Her Aşamasında değerlendirilmesi Olanağı*
» HILARY HEILBRON – Q.C., A PRACTICAL GUIDE TO INTERNATIONAL ARBITRATION IN LONDON, informa, London, 2008 ESER İNCELEMESİ Yrd. Doç. Dr. Emrehan İNAL*
» Kat Mülkiyeti İle Kat İrtifakı Arasındaki Farklar Fatma Telek*
» Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma Olanakları Av. Başak Akbaş
» Kuvvetli Suç Şüphesi Gölgesindeki Tutuklama Av. A. Güçlü Sevimli
» Ab Rekabet Hukuku Ve Fikri Mülkiyet Hakları Ebru Ekşioğlu
» Mortgage (Tutsat) Sistemi Türkiye’de Neden Çalışmaz? Nezih Sütçü1
» Ortaklığın giderilmesi davası –mahiyeti ve özelliği– av. Naş pakel
» Sürdürülebilir yasam, saglili yaslanma ve haczedilmezlik HiLMi sEKER
» TÖRE SAİKİ İLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU1 (5237 sayılı TCK m. 82/1-k) Mahir TOPALOĞLU
» İcra mahkemesi kararlarının temyizi (iik. Mad. 364) TALİH UYAR
» İcra hukukunda yürütmenin durdurulması (tehiri icra) (iik. Mad. 36)*TALİH UYAR
» Finansal Kiralama Sözleşmesi (Özellikle Hükümleri Ve Sona Ermesi) Yusuf Özyay
» BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI Arş. Gör. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL*
» SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI VE İCRA VEKALET ÜCRETİ TALİH UYAR
» İstinaf mahkemeleri prof. Dr. H. Yavuz alangoya
» Kefaletten Kurtulma Hakkından Peşinen Feragat Edilebileceği - Süresiz Kredi Sözleşmesine Kefalette Borcun Sıfırlanmasının Kredi Sözleşmesinin Sona Erdiği Anlamına Gelmeyeceği ve Kefilin Sorumluluktan Kurtulamayacağı/Kefilin Bankaya Gönderdiği İhtarnameyle Borç Miktarını Sorması ve Bundan Sonra Kullandırılacak Kredilerden Sorumlu Olmayacağını Bildirmesine Rağmen Kredi Kullandıran Bankanın İyiniyetli Sayılamayacağı ve Kefilin Sorumlu Tutulamayacağı
» Avrupa Birligi Hukuku Uyarinca Ortaklik Hukukumuz
» İdari Yargılama Usulünde “Savunmaya Kadar Kabul” Olgusu İdari Yargı(cın)/nın Var Olduğunun Doğrulanması Dr. Selami Demirkol* (*) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi
» Danıştay Sekizinci Daire E: 2009/6890 T: 20.11.2009 Katsayı Kararı • Anayasal Eşitlik Kuralı • Hukuksal Statüsü Farklı Olanların Eşitlenmesi İle Doğan Hak Kaybı
» Avukatların Soruşturma Ve Kovuşturma Aşamasında Dosya İnceleme Ve Dosyadan Suret Alma Yetkisi İbrahim Çiçek* (*) Şişli Cumhuriyet Savcısı
» “Yokluğun Tespiti Davaları” İle İlgili Bir İnceleme Av. Osman Kuntman
» Sermaye Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması
» Bankacılıkta Risk Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu
» İFLASIN ERTELENMESİ Av. Orhan YILMAZ
» Irza Geçme Fiilinin Alamet Ve Esaslarý (Signes Du Viol) Sene: 3 Kanunvekul 1929 Sayý: 36-12 Ýstanbul Barosu Mecmuasý Týbbi Adli Tetkibatýndan:
» İsteğe Bağlı Sigorta Primlerin Geç Ödenmesi • Sigortalılığın Sona Ermeyeceği (506 SY m. 85, 4958 SY m G.1) (Dikkat: 5510/52 hükümleri yönünden düzenleme farklıdır.)
» İş Kazasında Yaralanan İşçi • Tazminat Hesabı • Sürekli İş Görmezlik • İşçinin Aynı İşte Çalışmaya Devam Etmesi
» İş Kazası • İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti
» Sigorta Hukuku • Sigortalılığın Başlangıcının Tespitinde İzlenecek Yöntem • Fiili Çalışma
» İş Hukuku • Yaşlılık Aylığı • Destek Primi • Ssk Emeklisi Emekli Aylığının Kesilmesi • Sosyal Güvenlik İlkesi (506 Sy M. 63, 73)
» Kredi Kullandırım Faizi • İcra Takibinden Sonraki Dönem • Borcun Miktarının Bilinebilir Durumda Olunması • İcra İnkar Tazminatı* (2004 Sy M. 45, 67/2)
» Bozmadan Sonra Yetkisizlik Yetkili Mahkeme Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Ve Genel Kurul Kararının İptali (1086 SY m. 17, 26)
» Kat Mülkiyeti Hukuku Ortak Yere El Atma Belediyece Onaylı Proje Koşulu
» Tasarrufun İptali Davası Davanın Ön Koşulu Tasarrufun İptali Davalarında
» Tasarrufun İptali Davasında Husumet Zorunlu Dava Arkadaşlığı Tasarrufun İptali Davalarında Davacının Hakları (2004 Sy M. 277, 283)
» Borçlar Hukuku • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 60 Yaş Sınırı Aktif Çalışma Süresi (818 Sy M. 47)
» Tasarrufun İptali Davası • Taraf İddialarının Araştırılması (2004 Sy M. 278/1, 280/11)
» AYIPLI İFA SÖZLEŞMEDEN DÖNME • BEDELİN İADESİ (818 SY m. 360/1)
» Taşınmaz Hukuku Malik Hanesinin Açık Olması Kadastro Tespiti
» Taşınmaz Hukuku İpotekli Taşınmazın Devri Borç Yukumluluğünün Sürekliliği Tapu Scilinde Açıklık İlkesi (Tmk M. 856)
» Cenin Alınırken, Rahim Ve Yumurtalığın Alınması Hekim Hatası Ceza Davası Sonucunun Beklenmesi (818 SY m. 53, 386,)
» Vekalet Sözleşmesi Davada Yetki İfa Yeri Kuralı
» Yaşlılık Aylığı Destek Primi Ssk Emeklisi Emekli Aylığının Kesilmesi Sosyal Güvenlik İlkesi (506 Sy M. 63, 73)
» Kredi Kullandırım Faizi İcra Takibinden Sonraki Dönem Borcun Miktarının Bilinebilir Durumda Olunması İcra İnkar Tazminatı* (2004 SY m. 45, 67/2)
» Bozmadan Sonra Yetkisizlik Yetkili Mahkeme Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Ve Genel Kurul Kararının İptali (1086 SY m. 17, 26)
» Kat Mülkiyeti Hukuku Ortak Yere El Atma Belediyece Onaylı Proje Koşulu
» TASARRUFUN İPTALİ DAVASI DAVANIN ÖN KOŞULU TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA BORÇLUNUN MAL BEYANI
» Tasarrufun İptali Davasında Husumet Zorunlu Dava Arkadaşlığı Tasarrufun İptali Davalarında Davacının Hakları (2004 SY m. 277, 283)
» Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 60 Yaş Sınırı Aktif Çalışma Süresi (818 SY m. 47)
» Tasarrufun İptali Davası Taraf İddialarının Araştırılması (2004 Sy M. 278/1, 280/11)
» Taşınmaz Hukuku Malik Hanesinin Açık Olması Kadastro Tespiti
» Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku Ayıplı İfa Sözleşmeden Dönme Bedelin İadesi (818 Sy M. 360/1)
» Taşınmaz Hukuku İpotekli Taşınmazın Devri Borç Yukumluluğünün Sürekliliği Tapu Scilinde Açıklık İlkesi (TMK m. 856)
» Cenin Alınırken, Rahim Ve Yumurtalığın Alınması Hekim Hatası Ceza Davası Sonucunun Beklenmesi
» Vekalet Sözleşmesi Davada Yetki İfa Yeri Kuralı
» Fahiş Cezai Şarttan İndirim Cezai Şarttan İndirimin Koşulları Borcun Vadesi Faiz Başlangıcı (Bk M. 161/Son)
» Tüketici Hukuku Tüketici Mahkemesi Davada Görev Özel Okula Ödenen Eğitim Ücreti (4077 SY m. 23)
» Birden Fazla İşverenin İşçiye Karşı Sorumluluğu İç İlişki Bakımından Sorumluluğun Paylaşılması
» Haciz Anayasa Mahkemesi Kararının Etkisi Belediye Yasası
» İcra Hukuku Satış Kesinleşen İhale İhale Edilen Taşınmazda Üçüncü Kişinin İşgali Tahliye Emri (İik M. 135/2)
» Pazarlıkla Satış İhalenin Feshi Görev (Bk M. 225; İik M.224, 241,244)
» İcra Hukuku Faiz Hesabı Döviz Üzerinden Alacak (İik M. 58/3)
» Çekte Zamanaşımı Birden Fazla Borçlunun Bulunması Halinde Zamanaşımı Defi İleri Sürülmesi (Ttk M. 726, 730/18, 663)
» Taşınmazı İhaleyle Alan Kişinin Hakları Taşınmazın Tahliyesinde İzlenecek Yöntem (İik M. 135/21, 135, 150/6)
» Usul Hukuku • Kesin Süre • Geçerlilik Koşulu • Kesin Sürenin Sonuçlarının Anlatılması Sonucu (1080 Sy M. 159, 163)
» Sigorta Hukuku Yangın Sigortası Yangına Karşı Güvenli K Önlemleri Klozu Sigortalının Görevleri (Ttk M 1292/Son, 1293/Son)
» Sigorta Hukuku Borçlar Hukuku Zamanaşımı Savunması Sigorta Şirketinin Sorumluluğu
» Sigorta Hukuku Yapı Eseri Bina Malikinin Sorumluluğu Kiracının Sorumluluğu (BK m. 41, 51, 58)
» Minibüs Şoförü-Minibüs Sahibi Şoförün Küçük Esnaf Yanındaki Çalışması Esnafın Yanında Çalışan İşçi Sayısı
» İşyerinin Devrinde Sorumluluk Birlikte İstihdam 6 Günlük Hak Düşürücü Süre İşçi Ücretinde Değişiklik İşçinin Değişikliğe Rıza Göstermesi Ve Çalışmaya Devam Etmesi Durumu
» Islah Davadan Önce Çekilen İhtarnamenin Faizin Başlangıç
» İşletmesel Nedenlerin Geçerli Neden Olup Olmayacağının Araştırılması • İşe İade Davası
» İbra Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu İş İlişkisi Sürerken Düzenlenen İbranamenin Geçersizliği Savunma İle Ve İşverenin Diğer Kayıtlarıyla Çelişen İbranameye Değer verilemeyeceği
» Altı İşgünlük Hizmet Akdini Fesih Süresinin Kullanılması Feshin Süresinde Yapıldığının Kanıt Yükümünün İşverende Bulunduğu
» İkramiye Uygulamasının Kaldırılması İşyeri Koşulu
» İşyeri Hekimi Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi
» Soğuk Meşrubat Satışı Fazla Çalışma Ücreti Yaz Ve Kış Ayları Ayrımı*
» İşçilik Haklarının Hesabı Hizmet Tespiti Davasında Belirlenen Ücret
» Hacizde Sıra (Tertip) (Order Of Attachment) Dr. Kudret Aslan
» Ticareti Terk Eden Tacirlerin Tâbi Bulunduğu Hükümler Prof. Dr. Baki Kuru
» İflâs Tasfiyesinde Müflisin Kişisel Çalışmasına Dayalı Malların Durumu – “Müflisin Uhdesine Geçen Mal” Kavramı Dr. Ahmet Başözen
» Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının İnternet Aracılığıyla Yapılması Dr. Mustafa İsmail Kaya
» Savcılık, Avukatlık Ve Noterlik Kurumlarının Osmanlı Devleti'ne Girişi Dr. Nevin Ünal Özkorkut
» Sigorta ettirenin sözleşmenin kuruluşundaki ihbar yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin, TTK tasarısı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ali AYLİ
» Vakıflar Hukuku Olağanüstü Zamanaşımı Vakıfla İlişiği Kesilen Taşınmaz Taviz Bedeli İcareteynli Ve Mukataalı Taşınmazlar
» Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Değeri Aidiyetinin Tespiti (4721 SY m. 718)
» Coğun İçinde Az Da Vardır Kuralı Eda Davası Tespit Davası Aidiyet Tespitinn Kapsamı Hak Düşürücü Sürenin Niteliği Olumsuz Dava Koşulu
» Adli Yargının Görev Alanı İski’nin Hukuki Statüsü Tacir Sıfatı Haksız Fiil
» Kiracının Aynı Belediye Sınırları İçinde Konut Maliki Olması Durumu Tahliye Davası
» Kira Hukuku İtirazın İptali Temerrüt Taleple Bağlılık İlkesi
» Kira Hukuku Kira Sözleşmesi Kira Artışı • Kira Artış Oranının Belirlenmesinde Uygulanacak Yöntem
» İcra Hukuku Kira Sözleşmesi Tahliye Taahüdü Tahliye Taahüdüne Uyma Zorunluluğu
» Kira Hukuku Temerrüt Nedeniyle Tahliye Eski Kira Sözlesmesinin Geçerliligi Payli Mülkiyet
» Ecrimisil Takdiri Araştırma Yöntemi
» Zamanaşımı Islahla Kalanın İstenmesi Islaha Karşı Zamanaşımı Defi Yapılması
» İdari Yargının Görev Kapsamı Kamu Hizmeti Hizmet Kusuru (İyuk M. 2)
» Kucuğün Haksız Eylemi Nedeniyle Aile Başkanının Sorumluluğu Görevli Mahkemenin Belirlenmesi
» Haksız Eylem Mirasçıların Sorumluluğu Haksız Haciz
» Manevi Giderim Sosyal Kişilik Değerlerine Zarar Verilmesi Durumu İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi (İyuk M 28)
» Asıl Asliye Hukuk görevlidir. Sulh Hukuk istisnadır
» Ecrimisil Niteliği Ruhsatsız Kaçak Yapı
» Yargılamanın İadesi Aynı Konuda Oluşan İki Ayrı İlam İkinci İlamın İptali Koşulu
» Kira tespit davasının kiracı tarafı ndan da açılabilmesi mümkündür.
» Kira Sözleşmesinin İptali Görev
» Alacağın bir bölümü, görevde çekişmeli alacağın tamamının gözetilmesi Hava personeli
» Vasiyetnamenin İptali Davası Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi
» Aile Hukuku ; Velayet Hakkının Niteliği ; Velayetin Anne Ve Baba Dışında Kimseye Verilemeyeceği
» Taşınmaza İlişkin Dava • Taşınmazın Değeri • Avukatlık Ücreti
» Mirastan Iskat • Taraf Sıfatı • Bekletici Sorun
» Belediye Gelirleri • Yasal Zorunluluk*
» Mirasın Hükmen Reddi Yasal Karine Dava Veya Defi Yoluyla Hükmen Reddin Tespiti
» Yargıtay Bozması • Tarafların Uyma İstemesi Durumunda Yargıcın Direnme Kararı Veremeyeceği • Kamu Düzeni
» Su Aboneliği Önceki Abonenin Borcundan Doğan Sorumluluk
» Ecrimisil • Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi • Zamanaşımı Definin İleri Sürülme Zamanı
» İcra Ceza Mahkemesi • İsim Benzerliği Nedeniyle Yanlışkişinin Mahkum Olması • Manevi Giderim
» Feragat, taraflardan birinin davadaki netice-i talebiden vazgeçmesi anlamında olup “kesin hükmün” sonuçlarını doğurur. Hükmün kesinleşmesinden önce herhangi bir aşamada davadan feragat edilebilir.
» İş Mahkemesinde Temyiz Süresi • Maddi Hata • Usulü Kazanılmış Hak
» Kapıcı hizmeti doğalgazla ısınan bina fazla çalışma hayatın olağan akışı
» Sigorta prim borcu yeni isverenin sorumlulugu
» Anayasanın ilk üç maddesinde değİşiklik öngören veya Anayasa’nın sair maddelerinde yapılan değİşikliklerle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak aynı sonucu doğuran herhangi bir yasama tasarrufu
» Haksız olarak alınan üyelik ücretinin tarafıma iadesidir. Av. A. Ulvi CAĞIRAN
» Vekalet Sözleşmesinin Tarafları Borçları ve Hakları başlıklı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Eleştirisi
» Tebligatın Esası, Gecikmesi Sorunu Ve Elektronik Tebligatın Yaygınlaştırılmasının Önemi Av. Geylani
» Yolsuzluk, Sağlıksız Egitimsiz ve donanımsız toplum olmanın sonucudur. Yakup Bozkurt
» AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Av. Levent UYSAL
» KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA 15.09.2006 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE BUNUN BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR Av. İsmet DEMİRAĞ
» TERÖRİZMLE MÜCADELE KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK OPERASYONU VE OPERASYONUN ULUSLARARASI HUKUKİ VE SİYASİ ETKİLERİ Umut KEDİKLİ
» Hitit Hukuku (Sibel ÖZBUDUN)
» ALACAKLILARA ZARAR VERMEK KASDI İLE YAPILAN (HİLELİ) TASARRUFLARDAN DOLAYI” İPTÂL Talih UYAR
» İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASI’NDAN YARARLANMALARI Çelik Ahmet ÇELİK
» Vergi Suç Ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
» AİHM Kararlarında Sığınmacı Ve Mültecilerin Türkiye’den Sınırdışı Edilmelerini Engelleyen Haller
» Dulluk Maaşında cinsiyet ayırımı
» Ceza Hukuku • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
» VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET • LEHE YASA UYGULAMASI • ZAMANAŞIMI
» Resmi Evrakta Sahtecilik Ve Dolandırıcılık idari para cezası
» Resmi Belgede Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Lehe Olan Yasa
» Uyusturucu Madde Bulundurma Suçu • Denetimli Serbestlik • Lehe Yasa
» Ceza Hukuku • Görev Sırasında İşlenen Suçlar •Memurun Yargılanması
» Koşulların varlığı halinde hükmünaçıklanmasının geri bırakılması yönünde değerlendirme yapılmalıdır
» 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
» İşçilerin Üstüne Ateş Açılması •Hedef Gözetmemeksizin Yaralama Suçu • Tahrik
» İş Hukuku • Başkası Adına Yatırılan Sigorta Primlerinin Tespiti
» Hizmet Tespiti • Hak Düşümü Süresi
» Hizmet Tespiti • Araştırma Yöntemi
» İş Hukuku •İş Kazası • Manevi Tazminatın Belirlenmesi
» Banka Hesabına İlişkin Kişisel Bilgiler • Şifre • Müşterinin Sorumluluğu
» Bağımsız Bölümde Projeye Aykırı Değişiklik • Bağımsız Bölüm Camına Yapılan Demir
» Kat Mülkiyeti Hukuku •Kat Mülkiyeti Anlaşmazlıkları Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözülür
» Kat Mülkiyeti • Zorunlu Dava Arkadaşlığı •Davada Taraf Teşkili
» Kat Mülkiyeti Hukuku • Kat Mülkiyeti • Davada Görev
» Kat Mülkiyeti Hukuku • Kat Mülkiyeti • Davada Görev
» Taşınmaz Hukuku • Tapu Kayıtları • Taşınmaz Satışı • Üçüncü Kişinin İyiniyeti
» Avukatlık Hukuku • Avukatlık Ücreti • Vekalet Ücretinin Sözlü Olarak Yüzdeli Kararlaştırılması
» İşçinin Mesleki Unvanından Yararlanarak Sağlanan Kardan Sorumluluk • Bozmadan Sonra Yargılama • Davalı Taraf Lehine Oluşan Kazanılmış Hak
» Tüketici Hukuku •Turistik Tur Gezisi • Kaybolan Bavul • Tazminat Davası • Tüketici Mahkemesi • Görevsizlik Kararında Kesinleşme
» Tüketici Hukuku • Tüpgaz Patlamasından Doğan Zarar • Tüketici Mahkemesinin Görevi
» Oto Galerisine Bırakılan Aracın Çalınması Zarardan Doğan Sorumluluk
» Meskeniyet iddiası
» Kambiyor senedi arkasına yazılan şerh vasfını kaldırmaz
» Faiz Hukuku • Yasal Faiz • Reeskont Faizi • İlamın İnfazı
» Kambiyo Hukuku • Kambiyo Senedi • Zorunlu Şekil Koşulu
» Bankanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu • Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi
» Sigorta Hukuku • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası • İşletme Zararı
» Sigorta Priminin Ödenmesi • Araştırma Yöntemi
» Hizmet Tespiti • Vergi Kaydı • Tescilin Yapılmamış Olması
» Hizmet Birleştirmesi • Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Yapılan Çalışmaların Birleştirilmesi • Yaşlılık Aylığı Tahsis İstemi Hakkında
» Rücu Davasında Kusur Belirlenmesi Sürekli İş Görmezlik • Kaçınılmazlıktan Dolayı Gereken
» İş Kazası • Kazanma Gücü Kaybı • Kontrol Muayenesi Kaydı Varken Rücu Davasına Devam Edilemeyeceği
» Tasarrufu Teşvik Alacağı • Kısmi Davada Vekalet Ücreti
» İlaç Parasının Tahsili
» İş Hukuku • Resen Tahakkuk Ettirilen Prim • Müfettiş Raporunun İptali
» Maluliyetin Tespiti • Tahakkuk Ettirilen Prim • Müfettiş Raporunun İptali
» Kaçınılmazlık • Kusurun Belirlenmesi • Maddi Olgunun İyi Araştırılması
» Hizmet Tespiti Araştırılması
» Asıl İşveren • Alt İşveren İlişkisi
» Fazla Çalışmanın İspatı Yemin
» İş Hukuku • İşe İade Davası • Alt İşveren • Asıl İşin Alt İşverene Verilmesi
» Fazla Mesai Ücreti • Bordro Kayıtlarındaki Durum • Banka Hesap Ekstresinin Delil Olma Niteliği Kıdem Ve İhbar Tazminatı
» is Hukuku ucret ucretin Arastirilmasi
» ise iade Davasi Alt isveren-Asil isveren iliskisi Davali Ýsverenin Güvenlik Ýsini Taserona Vermesi Feshin Son çare Olmasi
» is Hukuku Alt isveren Asil isveren iliskisi ise iade Davasi Feshin Son Çare Olmasi Kosulu
» Is Hukuku ZamanasImI DefI
» Üçüncü Kişinin Davalı Sıfatı • Dahili Dava Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi
» İşe İade Tazminatı Gelir Vergisi Kesintisi
» Fazla calisma sureleri, dinlenme aralari, ihtizari kayit Olmadan Yapilan odemeler
» İhbar Öneli, İş Arama İzni Önelin geçerliliği
» İş Hukuku • Avukatın Hizmet Sözleşmesi • Ücretin Ödenmesi Yöntemi
» İmar Yasası Yasakları • Hisseli Taşınmaz Satımı
» İzin Belgesiz Yeraltı Ve Yerüstü Su Satışı
» Kira Hukuku Tebligat Hukuku Temerrüt Nedeniyle Tahliye
» Kira Hukuku •Temerrüt Nedeniyle Tahliye • Yasal İhtarların Ödeme Emrine Yazılmamasının Sonuclari
» Tasinmaz Hukuku, Ortakligin Giderilmesi Davasi, Taraf Teskili, Kayyima Yapilan Tebligat
» Tasinmaz Hukuku ; Tebligat Hukuku ; Ortakligin Giderilmesi Davasi ; Taraf Teskili ; Tebligat Kurallari
» Kira Hukuku • Tahliye Taahhüdü • Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi
» Kamulastirma Bedelinin Tespitinde izlenecek yontem
» Basın Ozgurluğü • Eleştirinin Sınırları • Toplumun Haber Alma Hakkı
» Haksız Fiil Zararı • Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu • Ceza İlamı
» Haksız Fiilden Doğan Zarar, Taleple Bağlilik ilkesi
» Faiz Alacağı, Alacağın Dava Edilmesi, Faize Faiz
» Aile Hukuku • Yoksulluk Nafakası Koşulu • Yoksulluk Kavramı • Asgari Ücretle Çalışma
» Aile Hukuku Boþanmada Kusur Maddi Giderim
» TANIMA • TENFİZ • TENFİZ İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI KOŞULUNUN BULUNMAMASI • HUKUKİ YARARIN YETERLİLİĞİ*
» USUL HUKUKU • KESİN SÜRE • YAPTIRIMIN AMACI
» MİRAS HUKUKU • TENKİS SAVININ DAVADA DEF’İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ DURUMU • ZAMANAŞIMI SAVI
» BORÇLAR HUKUKU • İKRAH • İKRAHIN TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
» TAŞINMAZ HUKUKU • TAŞINMAZ SATIŞI • TAPU SiCiLiNDE BULUNAN ŞERH • ÜÇÜNCÜ KiŞiNiN iYiNiYET SAVI
» PAYLI MÜLKİYET • PAYDAŞLARIN SORUMLULUĞU• ECRİMİSİL VE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
» TAŞINIR MALLARDA MURİS MUVAZAASI • İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ • TENKİS TALEBİ*
» SSK ALACAKLARI • CEBRİ İCRA • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE • DAVADA GÖREV • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KORUNMASI*
» KARŞILIKSIZ ÇEK YAPRAĞI BAŞINA BANKANIN ÖDEME YUKUMLULUĞÜ (3167 SK 10. Madde) Av. Ali ERTUNÇ
» Tüzel Kişilik perdesinin Kaldirilmasi Y. Doç. Dr. Vuralseven Y. Doç. Dr. Y. Can Göksoy
» 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
» İş Hukuku • İspat Külfeti Davanın Takip Edilmemesi • Açılmamış Sayılma • Kamu Düzeni
» Kapsam Dışı Personel İşsizlik Sigortası
» Zararlandırıcı Sigorta, İspat Külfeti iş kazasından doğan Ssk Zararı İs verenin Kusursuz Sorumluluðu
» Mirasçıların sorumluluğu Sebepsiz Zenginleşme
» Maluliyet Oranında Artış Zamanaşımı Başlangıcı
» Alacaklılara zarar verme kasdı ile yapılan hileli tasarrafların iptali Talih Uyar
» Davalar Neden Uzar Av. Ali Şenoğlu
» Kesin Hükmün Kapsamı Faizin Ayrı Bir Dava İle Talep Edilebilmesi
» İtibari hizmetin gerceklesme kosulu
» Kurumun hatalı prim tahsil etmesi
» Vekilin kusurlu eylemi Nedensellik Bağı Vekilin zarardan sorumluluğu
» Avukatın Temel Görevleri • Avukatın Doğan Zarardan Sorumluluğu
» Kooperatif Yöneticisinin Sorumlulugu zararın saptanmasý
» Taşıyıcı Sorumluluğu • Eşyada Ziya Ve Hasar Sorumluluğu • Gecikmeli Yapılan Taşıma Sorumluluğu
» Menfaat Zıtlığı Bulunan Yanların Aynı Avukatla Temsil Edilemeyeceği
» Uyuşmazlığın doğduğu Tarihe Göre Yeni Kurulan Mahkemenin Görev Durumu • Denizcilik Ýhtisas Mahkemesi*
» Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kapsamında, Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş Veya İşlemlerden Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları Av. Hakan SEMİZOĞLU
» Karşılıksız Çek Yaprağı Başına Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Av. Ali Ertunç
» İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğuna İlişkin Bir Karar İncelemesi Seda Öktem ÇEVİK
» İcra Hukukunda Taşınmaz Rehni Kavramı Talih UYAR
» Avukatların Manevi Giderim ile Sorumlu Tutulmaları Mustafa Reşit Karahasan
» Vergi borçları ve cezalar kredi kartıyla internet üzerinden ödenebilecek Eser Sevinç YMM
» Kat Mülkiyeti Kanunu Son Değişiklikleri ile
» Varlık Yönetim Şirketlerinin Harç Ve Vergi İstisnaları’nın Değerlendirilmesi
» Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2008
» TMSF nin yurtdışı çıkış yasağının Anayasaya aykırılığı
» İşe İade Davasi Sonucu Verilen Tazminattan Vergi Kesilmesi Av. EYÜP ERASLAN
» İşveren vekili konumunda bulunduğu dikkate alınarak “işe iade” davası açamayacağı
» İşyeri belgelerine dayanılarak saptanan hafta tatili ücreti alacağından takdiri indirim yapılması isabetsizdir
» İşe iade davası ıshal edilerek kıdem ve fazla mesai alacağı davasına dönüştürlebilir
» Süresinde Yapilmayan Zamanaşimi Defi • Fazla Çalişmanin Aylik Sabit Ücrete Dahil Edilmesi • İşyerinde İkramiye Uygulamasinin Kaldirilmasi
» Tanik Anlatiminin Zaman Kapsaminda Değeri • Ücret Uyuşmazliği • Meslek Kuruluşundan Ücret Araştirmasi Yapilmasi • İzin Ücretine Uygulanan Faiz
» İşe İade Davasi • Tazminat Ve Dört Aylik Ücretin
» Mevsimlik İşçi • İzin Ücreti • İzin Ücreti Alacağinin Toplu
» Fazla çalışma denkleştirme vardiya
» Vardiyalı çalışma fazla çalışma
» Yrd. Doç. Dr. Gürsel Kaplan Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Sorunu Danıştay Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Çerçevesinde
» Dr. M. Ayhan Tekinsoy İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu Criterion Problem In Administrative Contracts
» M. Zahid Sobaci Türk İdari Teşkilatindaki “Adalar”: Bağimsiz İdari Otoriteler
» Yrd. Doç. Dr. Fatma Tülay Karakaş Bedensel Bütünlüğü İhlâl Edilen Ev Kadininin Çalişma Gücünün Kaybi Nedeniyle Tazmin Talebi
» Dr. Betül TİRYAKİ Avrupa Konseyi’nin 25.7.1985 Tarihli Direktifi’ne Göre Üreticinin Sorumluluğunun Şartlari Ve Tüketicinin Korunmasi Mevzuati İle Mukayesesi
» Baskin Kamu Yararinin Bulunmadiği Durumlarda, Kamu Görevlilerinin Hakli Beklentilerinin Zedelenmemesi Gerektiği Hakkinda
» Paydaşlar Arasinda Ecrimisil • İntifadan Men Koşulu • Kanit Yöntemi
» İki Yil Süreli Kira Sözleşmesi • Üç Yil Endeks Uygulamasina İlişkin Kuraldan Söz Edilemeyeceği
» Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İlişkisinin Varliği Koşulu*
» “Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
» Boşanma Davasi • Tedbir Nafakasinin Artirilmasi • Eşlerin Parasal Katkilari • Yargicin Müdahalesi
» Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Zilyet • Zararin Tümünden Sorumluluk
» Kadinin Lehine Maddi Tazminat • Boşanmada Kusur • Manevi Tazminat
» Mirasin İntikali • Mirasçilik Sifati Kesinleşmeden Tenkis Uygulanamayacaği • Gerekçeli Kararin
» Yunan Uyruklu Kişiye Ait Taşinmaz • Mirasçilarin Haklari
» Evlat Edinme • Evlat Edinmede İzlenecek Yöntem • Evlat Edinme Karari Verilmeden Önce Araştirilacak HUSUSLAR
» Muhatabin Adresinde Bulunmamasi • Tebligat İşleminde Uygulancak Yöntem •Geçersiz Tebligat
» Çocuk Esirgeme Kurumunun Acacaği Davada İzlenecek Yöntem • Koruma Kararinin Kaldirilmasi
» Tanima Ve Tenfizde Uygulanacak Yöntem • Kamu Düzeni
» Evlat Edinmede Ön Koşul • Kamu Düzeni • Evlatliğin Bir
» Sigortalinin Erkek Cocuğuna Sağlik Yardimi Yapilmasinin
» Yüzde 13,30’luk Maluliyette Pasif Devreye İlişkin Hesap
» Ödeme Emrinin İptali •Temyiz Aşamasinda
» Sigortalinin Actiği Davanin Açilmamiş Sayilmasina
» Hizmet Tespiti • İşverenin Davali Gösterilme
» İşçinin İşyerine Devamsizliğinin Kanitlanmasinda
» TÜRK HUKUKUNDA HAKİMİN GÖREVİ İHMAL SUÇU Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI*
» Kredi Kartlarından alınan yıllık ücret Hukuka Aykırı
» ICRA VE IFLAS KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
» İşçinin Ücret Alacagi • İşverenin İspat Yukumlulugü*
» Cezai Şart • Fahiş Ölçüde Oluşturulan Cezai Şart • Takdiri İndirim*
» Yargi yolu itirazi • idari sözleşme • idari yarginin görev alani
» Belediye Halinde Bulunan Dükkan • Tahsis Hakkinin Haczi
» Oğrenciyi Borçlandiran Yüklenim Senedi •Borcun Kapsaminin Saptanmasi
» Limit İpoteği • Eşler Arasinda Adi Ortaklik İlişkisi • Kadin Tarafidan Verilen İpotek • Kadinin Koca Lehine Gerçekleştirdiği İşlemler*
» İnşaat Sözleşmesi • Enkazin Müteahhide Ait Olacağinin Kararlaştirilmasi • Ölen Kişinin Mirasçilarina Açilan Davada Husumetin Yöneltilmesi Biçimi • Eda Davasi Yerine Tespit Davasi Acilamayacaiği Kurali
» Kamulaştirma Bedeli • Kamu Alacaklarina Uygulanacak En Yüksek Faiz •Uygulanacak Faizin Saptanmasinda Kesinleşme Koşulu
» Davadaki Talep Hakkinda Olumlu Ya Da Olumsuz Bir Karar Verilememesi • Davanin Konusuz Kalmasi Durumu • Tespit Hükmünde Karar*
» Kamu Kurumu • Haksiz Eylem • Davada Görev• Usuli Kazanilmiş Hak
» İşçinin İşyerine Devamsizliğinin Kanitlanmasinda Delillerin Takdiri • Kidem Ve İhbar Tazminati*
» Üst Düzeyde Görev Yapan Personel • Fazla Çalişma Ücreti*
» Olağanüstü Kazanim Zamanaşimi • Zilyetlik • Çekişme • Kiyas • Zamanaşiminin Kesilmesi • İtiraz Ve Defi Arasindaki Ayrim
» Basin Yoluyla Yargiya Müdahale “Ifade Ve Örgütlenme Özgürlüğü” Av. Özlem Koçak Süren(*)
» ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALİH UYAR
» Veri Tabanlarinin Hukukî Korumasi Legal Protection For Databases Dr. Mustafa ATEŞ
» Bankacılık İşlemleri Yapma Ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun
» İfade Özgurluğü Ve Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinin Bu Kavram Işiğinda Değerlendirilmesi Fatih Birtek*
» Evcil Hayvanlar Ve Hukuksal Sorunlar Av. Ahmet Kemal Şenpolat(1)
» Anonim Şirketlerde Ana Sözleşme Değişiklikleri Av. Şebnem Öcal
» Kadin Haklari Ve Yeni Medeni Kanun Av. Aydeniz Alibsah Tuskan (1)
» Motorlu Taşitlar Sektöründe Dikey Anlaşma, Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Ve Dağitim Sistemine Etkileri Av. Özgür Kaya
» Eser Sözleşmelerinde Müteahhidin Özen Borcu Av. Eyüp İpek(1) İ.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi
» İcra Hukukunda “Taşinmaz Rehni” Kavrami Av. Talih Uyar
» Avrupa Birliği'nde Avukatlik Hizmetinin Serbest Dolaşimi Prof. Dr. Selçuk Demirbulak(*) T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Barosu Ve Brüksel Barosu Avukatlarından
» Avukatların Manevî Giderim İle Sorumlu Olmaları MUSTAFA REŞİT KARAHASAN(*)(*) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
» Anadolu Yaklaşımı anlaşması imzalayan borçluların vergi vs. Kamu borçlarının ertelenme yöntemi
» Uyap yargıtay kararında
» Tacirler Arası Satımda Ayıp İhbarı İle , İhbarın Yapılış Ve Kanıtlanması Sorunu Mustafa ASLAN İstanbul Ticaret mahkemesi Hakimi
» İflas Davasında hakem şartı geçerli mi ?
» Bolunmezliği Ortaya Çıkan Sabit Tenkis oranı
» Yeni Düzenlemeler Işiğinda U Zl Aşma
» Kredi Kartı Faiz Oranları
» Çerçeve Anlaşması (Taslak)
» İcra Müdürü Gözüyle Usulsüz Tebligat Ve Memurun İşleminde İcra Müdürünün Sorumluluğu
» Yasaların kendilerine yüklediği ödevleri eksiksiz yerine getiren iyiniyetli yükümlünün diğer tarafın vergi ödeyip ödemediğini takip ve kontrol etmesi ve bu konuda yaptırım uygulaması olanaksız olduğundan, bu kişilerin hareketlerinden sorumlu tutulması hukukun temel ilkelerine aykırı düşer.
» Sıra cetveline itiraz
» CMUK. Md. 225 Uyarınca Açıklamalı Davetiyenin Çıkarıldığı Adresin Zabıta Araştırması Sonucu Belirlenen Adres Olup Sanık Tarafından Resmi Mercilere Bildirilen Adres Olmadığı
» İhtar Mektubunun Bizzat Çeki Keşide Edene Tebliğ Mecburiyeti
» Karşılıksız çek suçunun yasal unsurlarından biri de ihtar mektubunun 3167 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca usulen tebliğe çıkarılmasıdır
» Sanığın Usulsüz Tebligattan Haberdar Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Ve Belgenin Dosya Kapsamında Yer Almaması Karşısında Yazılı Emir Talebinin Reddi Gereği
» Sanığın Yeni Adres Bildirerek Yapılacak Tebligatların Belirtilen Adrese Gönderilmesi Talebinde Bulunmasına Rağmen Tebliğnamenin Sanığın Önceki Adresine Koşulları Oluşmadığı Halde Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebliği Yasaya Aykırı Olduğu
» Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Direnme Hükmünden Sonra Yeni Düzenlemeler Getirilmesi - Sanığın Lehine Olanın Uygulanması Zorunluluğu
» Bizzat Kendisine Tebligat Yapılması Gereği - Eşine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması
» Sanığa Çıkarılan Tebligatla Değiştirdiği Yeni Adresi Tespit Edilememiş İse Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılabileceği
» Yazılı Emir Yoluna gidilememesi-vekille takip edilen işler
» Nitelikli Dolandırıcılık Nitelikli Zimmet Banka
» İşe İade Giderimi Takdirinde Ölçüt
» Dava Açabilme Koşulu
» İşe İade Tazminatindan Vergi Kesilmesi
» Kidem Tazminati Karşiliği Ara Ödemesi
» Hizmet Akdi • Eğitim Giderlerinin İşçiden İstenebilmesi
» İşyerinin Devredilmesi • İşverenlerin Sorumluluklarinin Sinirlari • İstemle Bağlilik İlkesi
» Yillik Ücretli İzin • Ücretli İzin Defterinin Tek Başina Kanit Olamayacaği • İbraname Savinin İncelenmesi Gereği
» İşçinin Ücretinini Kanitlanmasi • Bankaya İbraz Edilmek İçin İşverence Düzenlenen Belgenin Ücretin Saptanmasinda Geçerli Kanit Sayilmayacaği
» İşyerinin Kapanarak Başka İle Nakledilmesi Durumu
» İşe İade Karari • İşverenin Çağrisi • İşçinin İşe Dönmemesinin Hukuksal Sonuçlari • Önceki Feshin Geçerliliği Ve Kidem Ve İhbar Tazminati Haklarina Etkisi
» Dain Ve Mürtehini Olmak • Bir Başkasinin Da Rehin Konusu Mali Rehin Alan Hesabina Sigorta Ettirebilmesi
» Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi
» Zarar Görenlerin Birden Fazla Olmasi
» Karşiliksiz Çek • Çekte Düzeltme Hakki
» Karayollari Ve Trafik Kanununa Aykiri Anlaşmalar
» Zamanaşımı Defi Savunmanin Genişletilmesi İtirazinin Yapilma Zamani
» Tapulu Taşinmaz Mülkiyetinin Nakli • Geçersiz Sözleşme
» Tüketici Mahkemesinin Görev Alani •Mal Ve Hizmet Satişi • Konut Satişindan Doğan Uyuşmazlikta Tüketici Mahkemesinin Görevli Olacaği
» Tüketici Mahkemesinin Görev Alani •Ticari Veya Mesleki Amaçla Kullanilan Taşinmaza İlişkin Davalarda Tüketici Mahkemesinin Değil Genel Yetkili Mahkemelerin Görevli Olacaği
» Haksiz Azil • Azil Tarihinde Geçerli Olan Ücret Tarifesi Üzerinden Hesaplama Yapilacaği
» Başkasinin Taşinmazi Üzerine Yapilan İnşaat Yapi Sahibinin Haklari •İyiniyet Koşulu
» “Konut Ve Tatil Amaçli Mallar”
» Taşinmaz Satiş Vaadi Sözleşmesi • Zamanaşimi •Taşinmazin Alacakliya Teslimi • İştirak Halinde Mülkiyet • Tapu Siciline Verilen Şerhin Hukuki Gücü
» Tasarrufun İptali Davasi İyiniyetli Üçüncü Kişinin Haklari
» Vakfin Organlari • Senet Değişikliğinde Yetili Organ Genel Kurul
» Zorunlu Hizmetten Doğan Borç • Borcun Ayrintili Olarak Açiklanmasi Faiz •Alacağinin Borçludan Tahsil Edilmesi Yöntemi • Kefilin Sorumluluğu
» İş Mahkemesinde Yetki Kurali • İlk İtiraz • Kamu Düzeni
» Peşin Sermaye Değerinde Artiş • Maddi Tazminat
» İsteğe Bağli Sigortalilik • Düzenli Prim Ödeme Geriye Doğru Toplu Prim Ödeme Olanaksizliği
» Yaşlilik Ayliğinin Geç Ödenmesi • Geç Ödemeden Dolayi Yaşlilik Ayliğinda Faiz Uygulanmasi
» Deniz İş Kanununa Tabi Çalişma İtibari Hizmet Süresinin Araştirilmasi
» Yasal Süreleri Yargicin Değiştiremeyeceği Kesin Süre •Yargicin Tayin Ettiği Süre
» Resen Yetkisizlik Karari Verilmesi İlk Duruşmadan Önce İtiraz Edilmemesi
» Yargi Mensuplari Hakkindaki Yakinma Üzerine Adalet Bakanliğinin Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Karari Yargi Denetimine Tabidir.
» Kiraciya Açilan Tahliye Davasi • Dava Sirasinda Kiralanan Yerin Mülkiyetinin Devrinin Davaci Sifatina Etkisi
» Tahliye Davalari • Avukatlik Ücreti
» Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi Ceza Dosyasinin İncelenmesi Zorunluluğu
» İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik
» İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
» Futbol Kulüpleri Ile Futbolcuların Karşılıklı Hak Ve Yükümlülükleri Av. Şekip Hardal
» Banka Kartlari Ve Kredi Kartlari Hakkinda Yönetmelik
» İhalenin Yapilmasi Sirasindaki Hatali İşlemlerle İlgili Bozma Nedenleri
» Hayat Sigortasında Sigorta Ettirenin Hak Ve Yükümlülükleri(*) Av. Çağrı Yücel
» Hile • Hile Sonucu Oluşan Esasli Olmayan Hata
» Tapu Sicili • Yolsuz Tescil • İyiniyetli Üçüncü Kişi • Kötüniyet Savi • İtirazin Savunmanin Genişletilmesi Yasağina Tabi Olmayacaği
» Nafaka Artirimi • Hakkaniyet İlkesi
» Bilirkişi Raporunda Olmasi Gereken Nitelikler •Yargitay Denetimine Elverişli Rapor• Dayanaklari Gösterilmeyen Raporun Geçersizli⁄İ • Ba⁄Imsiz Bölüm Malikinin Aidat Borcu • Faize Faiz İşletilememesi
» Nedensiz Zenginleşme • Borçlunun Temerrüdü
» İHALENİN VE İHALENİN BOZULMASININ SONUÇLARI (T.UYAR)
» İHALENİN BOZULMASI DAVASININ (ŞİKAYETİNİN) TARAFLARI (T.UYAR)
» TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (T.UYAR)
» Mortgage (Konut Finansmanı Sistemi)
» Yargitay Bozmasi • Yeni Olguya Göre Oluşturulan Kararin Direnme Karari Olduğu
» Devletin Tazminat Nedeniyle Rücu Alacaği
» Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları
» Cumhuriyet Savcısının iletişimin tesbiti kararı verebileceği, iletişimin tesbitinin CMK 135/6 maddesindeki suçlarla sınırlı olmadığı
» İflasın Ertelenmesi
» Yargitay Bozmasi • Yeni Olguya Göre Oluşturulan Kararin Direnme Karari Olduğu
» Devletin Tazminat Nedeniyle Rücu Alacaği
» Tüketici Kredisinden Doğan Borç • Kefile Karşi Açilan Dava • Tüketici Mahkemesinin Görevi
» İrade Beyanlarinin Yorumu• Zamanaşimi Defi
» İtirazin İptali Davasi • İcra Takibine Dayanak Yapilmayan Belgenin Davada İleri Sürülemeyeceği • Alacaklinin Kötüniyeti • Borçlunun İtirazinin Hakli Olmasi Durumu
» İmza İnkari • Kanitlama Yükümlülüğü
» Anonim Şirketin Temsili • Yetkisiz Kişinin Açtiği Dava
» Vergi Kaydinin Silinmiş Olmasi Durumunda Oda Ve Sicil Kaydinin Önemi • İki Karinenin Çatişmasi • Mahkemece Araştirma Yapilmasi Koşulu
» Deniz İhtisas Mahkemesinin Görevi • Görevin Başlangici • Deniz İhtisas Mahkemesinin Kurulmasindan Önce Meydana Gelen Olay Nedeniyle Açilan Davanin Görüleceği Mahkeme
» Sendikal Tazminat Talep Edebilme Olanaği
» İşyerinde İşlenen Suç • Doğruluk Ve Bağlilik Kuralina Aykiri Davraan İşçinin Kidem Tazminatina Hak Kazanamayacaği
» Ara Dinlenmesinde Çalişma • Fazla Çalişma Ücreti
» Orman Niteliğini Taşiyan Arazi • Ormanlarda Zilyedlik Yoluyla Kazanim Olamayacaği
» Kendi muvazaasına dayanmak
» taraf muvazaası
» Hazinenin Ecrimisil İstemi • Yargi Yerinin Saptanmasi •Olumlu Ve Olumsuz Zarar • Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağinin Uygulanmayacaği
» Kazandırıcı zamanaşımı
» Haksiz Tutuklama İçin Manevi Giderim • Aile Bütünlüğünün Bozulmasi• Kişisel Değerlere Saldiri Koşulu
» Basın işçisi ibraname
» Yabanci Para Alacaği • Uygulanacak Faiz
» Takip Borçlusu • Tüzel Kişilik • Takibin İptali
» Kismi Ödeme • Takibin Bir Bölümünün İptali
» Çekte Zamanaşimi • Kambiyo Senedinde Zamanaşiminin Kesilmesi • Zamanaşimina Uğrayan Takip
» Borcun Esas Yönünden Red Edilmesi
» Kamulaştirma Bedeli • Uygulanacak Faiz
» Gecikmesinde Zarar Umulan Durumlar
» Belediye Mallarinin Haczi • Kamuya Tahsis Karari
» Kesinleşmiş Takip • Zamanaşimi İtirazi
» İtiraz Dilekçesi • Maddi Hata • İtirazin Geçerliliği
» Senet Metninin Sonradan Doldurulmasi
» Ücretlerin Haczi • İşçi Ücreti • Memur Maaşi
» Ciro Zincirinde Kopukluk • Alacaklinin Haklari Keşideci İle Lehtar Arasindaki İlişki
» İmar Kanunu • Belediyenin Şuyulandirma İşlemi
» Haciz İhbarnamesi • Yasaya Aykiri İşlem
» Senet Üzerinde Tahrifat • Senedin Tahrifat Kadar Kismi Geçersizliği
» Takibin Kesinleşmesinden Sonra Oluşan Zamanaşimi
» Hukuki Nitelendirme • Üçüncü Kişinin Hacze İtirazi
» Eşya Teslimini İçeren İlam
» Kesinleşmeyen Takip Yenileme İşlemi
» İnkâr Tazminatinin Hesaplanmasi • Faize İtiraz Halinde İnkâr Tazminati
» Kambiyo Senedi • Ticari Borç • Avans Faizi
» İcra Tutanaklari • Kanuni Karine
» Haczedilen Araç • İhale Alicisi Olan Alacakli
» Kambiyo Senedi • İcra Müdürünün Denetleme Yetkisinin Sinirlari
» Kambiyo Senediyle Takip • Borca İtiraz • Takibin Durmasi
» Borçlunun Bulunduğu Yer • İstihkak İddiasi
» Haczedilmezlik Kurali • Zimni Feragat
» • Üzerine Karz İpoteği Kurulu Taşinmaz İçin Meskeniyetitirazinin Geçersizliğ
» Kredi Borçlusu • Hesap Özeti
» Tedbir Kararinin İnfazi • Şikayet Ve İtiraz
» Dolmuş Hattina Haciz Konulamamasi
» (Anadolu Yaklaşımı) Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
» Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü Ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik
» Kooperatifler hisse devri
» Kooperatifler Kanunu
» Bekletici Mesele tazminat ve ceza davaları
» Arttırma ve ihaleye ilişkin uyuşmazlık­lar istinabenin gerçekleştiği yerdeki icra da­iresinin bağlı olduğu icra mahkemesinde çö­zümlenir
» İmza ve yazı incelemesinin grafolo­ji dalında özel ihtisas yaptığı belgelenen bilir­kişi tarafından yapılması gerekir
» Alıcı tarafından ya­tırılmış olan tellallık harcından borçlunun so­rumlu olduğu sonucuna varılmalıdır.
» Zorunlu olarak kurulan ipoteklerin, borçlunun meskeniyet şikâyetine engel oluş­turmayacağı
» Tazminat davasında ceza dosyasının incelenmesi zorunluluğu
» Müteselsil borçluya açılan davadan feragat halinde diğer borçluların durumu
» Alacaklinin Haciz İstemi • İcra Müdürünün Haciz İstemine Uyma Zorunluluğu
» Kat Mülkiyeti • İşletme Projesi • İcra Mahkemesinin Görevi •Tek Parsel Üzerindeki Yapida Kurulacak Kat Mülkiyetinde Uygulanacak Yasa Hükümleri
» Amme Alacaklarinin Tahsili İcra Mahkemesinin Görev Alani
» İflasın Ertelenmesi Doç. Dr. Oğuz Atalay
» İflasin Ertelenmesinde Borca Batiklik Bilançosu Seda Öktem
» İhalenin Yapilmasi Sirasindaki Hatali işlemlerle İlgili Bozma Nedenleri TALİH UYAR
» Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
» Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
» Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
» Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
» Kimler oy kullanabilecek
» Elatmanin Önlenmesi Ve Ecrimisil Davasi • Vekalet Ücreti
» "Nam­i Müstear" Veya "Muvazaa" Savi • Kanitlama Yöntemi YAZILI KANIT
» Mülkiyet Hakkinin Sinirlari • Komşuluk Hukuku
» Yöneticinin Temsil Yetkisi • Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Dava Açabilme Olanaği
» Olaya Uygun Olmayan Kusur Bilirkişi Raporu
» Ölenin Babasi İle Annesine Maaş Bağlanmasi
» Yaşlilik Ayliğinin Geç Bağlanmasi • Geç Bağlanmadan Dolayi Maaşlara Faiz Yürütülmesi • Yaşlilik Ayliği Bağlanmasi İçin Başvuru Tarihinde Gereken Koşullarin Oluşmamiş Olmasi
» Yetkili Mahkeme • Resen Yetkisizlik Karari Verilemeyeceği
» . Dava Devam Ederken Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi • Taraf Teşkili Sağlanmadan Duruşmaya Devam Edilmeyeceği
» İş Kazasinda Kusur Tespiti • Zamanaşimi Süresi • Hakkaniyet İndirimi • Manevi Tazminatin Tamamina Hükmedilmemesi
» Arsa Niteliğinde Taşinmazin Kira Sözleşmesine Uygulanacak Yasa
» İtirazin İptali Davasi • Borçlu Lehine Hükmedilecek Tazminatin Koşullari • Kötü Niyet
» Evlilik Birliğinde Edinilen Mallar • Eşlerin Katki Payi
» Avukatin Haksiz Olarak Azli • Ücretin Tamamina Hak Kazanilmasi • Konusu Yabanci Para Olan Takip • İcra İnkar Tazminati
» Kiracinin Yükümlülüğü • Hor Kullanmadan Doğan Zarar
» Adi Kefalet • Adi Kefilin Sorumluluğunun Koşullari
» İlamlarin İnfazi • İnfazda Yorum Yönteminin Uygulanamayacaği
» Ölmüş Kişi Aleyhine Yapilmiş Takipte İzlenecek Yöntem
» İlamli Takip • Eksik İstenen Faize İkinci Takip Yapma olanaği • Alacaklinin Beyan Ettiği Faiz Oraniyla Bağli Olmasi
» Senet Metninde Tahrifat • Alacaklinin Kötüniyeti • İcra İnkar Tazminati
» İcra ve İflas Kanununda Değişiklikler
» Tebligat Kanunun 35. Maddesine Göre Tebligat Uygulanma Koşullari
» Menkul Malin Satişi • İkinci Satiş • Satiş Bedeli
» İtiraz Ve Şikayet • Yetki Kurali • Geriye Doğru Ciro
» İcra Takibinde Şikayet • Takip Dişi Üçüncü Kişinin Haklari • Sira Cetveli
» Usulsüz Tebliğ • Tebligat Tarihi • İlamli Takip • Eksik İstenen Faiz
» Senedin Tanzim Yerini İçermemesi Kambiyo Senedi Niteliği İcra Hakiminin Görevinin Kapsami • Takibin İptali
» Zamanaşimi Def’i • Hakimin Resen De⁄Erlendirme Yapamayacaği
» Nafaka Borcu • İcranin Geri Birakilmasi • Ahlaki Borç
» Açik Bono • Anlaşmaya Aykirilik Savinin Kanitlanmasi
» harcırah
» Birden Fazla Kişinin Verdiği Zarar • Eksik Teselsül Davanin Açilmamiş Sayilmasinin Sonuçlari
» Ülkemizin Koşullarinda Korumali Otopark Sorunu Aracin Çalinmasi • Araç Malikinin Kusuru
» Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasinin Amaci Araç İşleteni • Üçüncü Kişi Kavrami • İşletenin Kendi Kusurundan Doğan Zarar
» Davalinin İflasi Durumunda İzlenecek Yöntem • İflas İdaresi
» Avukatin İstifasi • Asile Bildirim Koşulu
» Çalinan Araçta Oluşan Hasarin Ödenmesi Gereği • Kasko Sigortasi • Çalinan Aracin Bulunmasi
» Kasko Sigortasi • Aracin Hurdaya Çikmasi aracin Hurda Değerinin Giderimden Düşülmesi Koşulu Sigortaliya Ödenecek Olan Giderim
» Miktar İçermeyen İbranamenin Geçerlik Sorunu İbranamede İşçilik Alacaklarının Belirtilmesi • Geçerli İbranamenin Koşulları
» Avukatın Ücret Sözleşmesi • Ücrete Hak Kazanma Koşulu Borçlunun Temerrüdü • Faizin Başlangıcı
» Bağıştan dönme şartları Belli bir koşula Bağlı olara yapılan Bağış
» Tanık Anlatımı davada tanıkların değerlendirilmesi
» TAŞINMAZIN İHALE İLE SATIŞI • MÜLKİYETİ KAZANANIN HAKLARI ECRİMİSİL İSTEMİ
» DAVALI TARAFIN KANITLARI • EKSİK İNCELEMEYLE HÜKÜM KURULMASI
» TİCARİ İŞLETME REHNİ VE SON YASAL DÜZENLEME
» Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni ve Hukuki Sorunlar
» İŞYERİNDE AYDA 10 GÜN 24 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ • DENKLEŞTİRME KURALI
» SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENMESİ DURUMU • İŞVERENİN TEMERRÜDÜ
» HİZMET AKDİ • İSTİSNA AKDİ • İŞ KAZASI KOŞULLARI
» ÖZEL HUKUK KURALLARINA TABİ KURULUŞ (TEDAŞ) ADLİ YARGININ GÖREVİ
» DOğAL AKIŞLI SULAR • DOğAL AKIŞLI SULARIN YÖNÜNÜN KOMŞULARIN ZARARINA DEğİŞTİRİLEMECEYEğİ
» TÜRKİYE’DE HUKUKUN SOSYAL TEORİSİ Mustafa T. Yücel,LLM,JSD(*)
» Temettü İkramiyesi • Kar Dağıtımı • İşçinin Hakları
» TAKİBİN İCRA MAHKEMESİNCE DURDURULMASI • TEDBİR KARARININ NİTELİĞİ • İCRA MAHKEMESİNİN İŞLEVİ
» KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ • TACİR SIFATI • ÖZEL HUKUK KURALLARININ KAMU
» İLAMLARIN İNFAZINDAN UYGULANACAK TEMEL İLKELER
» EL YAZISI VASİYETNAME • GEÇERLİLİK KOŞULLARI
» KAMULAŞTIRMA • EKSİK HARÇ • ALEYHİNE BOZULAN YANINUYULMA İSTEMİ • USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK
» HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARDA MAHKEME GÖREVİ
» KESİNLEŞMİŞ HACİZ TUTANA⁄ININ GEÇİCİ ACİZ BELGESİ NİTELİ⁄İNDE OLMASI • ACİZ BELGESİ
» ELATMANIN ÖNLENMESİ • KIYI YASASI • KIYI KENAR ÇİZGİSİ BELİRLEME YÖNTEMİ
» KADİM YARARLANMA HAKKI • TAHSİS BELGESİ
» KAMULAŞTIRMA • GERİ ALIM DAVASI • YARGILAMANIN YENİLENMESİ
» DEVLET ORMANI EL ATMANIN ÖNLENMESİ
» KAMULAŞTIRMA • İRTİFAK HAKKI • VEKALET ÜCRETİ
» BORÇ SENEDi ; BEDELSiZLiK SAVI; YAZILI KANIT
» ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ MEB TARAFINDAN KAPATILMASI HÜKMÜ
» MEDENİ YASA’DA ZİNA NEDENİNE DAYALI BOŞANMA VE SONUÇLARI
» TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 129)
» elektirik hırsızlığı
» Hayatın Olağan Akışına Aykırılık
» Üçüncü kişinin ibraz ettiği ancak başka güçlü delillerle desteklenmeyen âdi nitelikteki kira sözleşmesinin HUMK. 299/1 uyarınca alacaklıyı bağlamayacağı
» açık arttırmanın temelinde muvazaa olduğunun ileri sürülebileceği
» “ÇOCUK TESLİMİNE” (İİK. mad. 25) ve “ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA” (İİK. mad. 25 a) İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER
» “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”LARIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
» kıyı kanunu yönetmeliği
» Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
» Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
» Kredi Kartı Affı nedir ?
» tüketici kredileri ile ilgili bir inceleme
» KREDİ KARTLARI KANUN TASARISI
» BANKACILIK KANUNU
» imar off shore ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı
» KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
» KAMU KONUTLARI KANUNU
» Terk Sebebine Dayalı Boşanma
» Velayet Kime Verilir
» Velayet Kime Verilir
» İhaleden Alınan Taşınmazların Kiracıları
» İhaleden Alınan Taşınmazların Kiracıları
» İhaleden Alınan Taşınmazların Kiracıları
» İhaleden Alınan Taşınmazların Kiracıları
» İhaleden Alınan Taşınmazların Kiracıları
» İhaleden Alınan Taşınmazların Kiracıları
» İhaleden Alınan Taşınmazların Kiracıları
» Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat
» Elbirliği İle Mülkiyet
» Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat
» Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat
» Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat
» İcra ve İflas Kanunu
» Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat
» Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat
» Sigortalı olmazdan Önceki Yaş Tahsisleri
» İmar Bankasında Bonodan Mevduata Dönenler
» Otoparka Bırakılan Arabalardan Sorumluluk
» Borçlar Kanunu
» Yeni Ceza Muh. Kanununda Yasa Yoluna Başvuru Hak
» Anadilde Öğr. Hakkının Sendika Tüz. Yer Alması Hk.
» Eşini Öldüren Kadına Ölüm Aylığı Bağlanması Hakk.
» Kiracılık İlişkisinde KDV Hakkında Karar
» Aile Konutu
» Kadın İşçiye Sözlü Sataşma
» Mera Vasıflı Taşınmazlar
» Doğaya Destek
» Yayın, Salt Toplumun Yararı Gözetilerek Yapılmalıdır.
» Kesin Mehil
» Yaş Tahsisinin Emekliliğe Etkisi
» kampanyalı satışlar
» Devre Tatil
» Yarışma Programları ile ilgili Karar
» Garanti belgesi ile satış zorunluluğu hak. karar
» Banka teminat mektupları ve kontrgarantiler