Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 26-03-2019 | Kategori: Kanun | Okunma : 5290 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Kdv - Ötv Grup Müdürlüğü
ACELE
Sayı :39044742-130[İcra Müd-Özelge]-E.173926 26.02.2019
Konu : İcrada araç satışında KDV oranı
BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 31/01/2019 tarih ve 2018/3325 TLMT sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazınızda; Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ye borçlu (İflas Nedeniyle)
Tasfiye Halinde Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. aleyhine yürütülmekte
olan icra takip işlemi kapsamında; borçluya ait araçların cebri icra yoluyla satışında
uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün
talep edildiği anlaşılmaktadır.
3065 sayılı KDV Kanununun;
1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında
Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,
1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların
KDV'ye tabi olduğu,
17/4-l maddesinde, 30/1/2002 tarih ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan
varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan
devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma
çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi
nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil)
tesliminin KDV'den istisna olduğu
hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu madde ile varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve
diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi KDV'den istisna
edilmektedir.
KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna
verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile
BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim
ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit
edilmiştir.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bl.Vatan C.Kat:4 Kno:56 34110 İSTANBUL Bilgi için: Gökay YILDIZ
Gelir Uzmanı
Telefon No: 0(212)453 88 40
Telefon No: (0212) 453 88 44 / (0212) 453 88 41 Faks No: (0212) 523 60 17
e-Posta : İnternet Adresi :http://www.ivdb.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr Pin: TZJNX242S1SEDJG
1/3
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre,
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas
itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların
teslimi %1, KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerinin
alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise
%18 oranında KDV uygulanacaktır. Bu sırada yer alan "kullanılmış" deyimi 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.
Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.11.Varlık Yönetim
Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı
Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi" başlıklı bölümünde;
"...
Örnek:(A) Varlık Yönetim Şirketi tarafından bankalar, özel finans kurumları ve diğer
mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan
mal ve hakların müzayede yoluyla satışı işleminde, bu mal ve hakların alacağa mahsuben (A)
tarafından satın alınması ve (A) tarafından alacağa mahsuben satın alınan hak ve alacakların
üçüncü şahıslara satışı KDV'den istisna tutulacaktır.
Varlık yönetim şirketinin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların
teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin varlık yönetim şirketine ödenmesi şartıyla
borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabidir."
örneğine yer verilmiştir.
08.08.2011 tarih ve KDV-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinin "5.10.Araçların
Tesliminde Oran Uygulaması" başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Buna göre; adı geçen Şirket tarafından kiraya vermek veya çeşitli şekillerde işletmek
amacıyla 21/12/2007 tarihinden sonra aktifine veya envanterine kaydedilen binek
otomobillerin tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.
Buna göre, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından bankalar, özel finans kurumları ve
diğer mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan mal ve hakların müzayede yoluyla satışı işleminde; bu mal ve hakların Gelecek
Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından alacağa mahsuben satın alınması, satışa iştirak eden 3. şahıslar
tarafından satın alınması ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından alacağa mahsuben satın
alınan mal ve hakların üçüncü şahıslara satışı KDV'den istisna tutulacaktır.
Ancak, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu
alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye
ödenmesi şartıyla borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi
olacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bl.Vatan C.Kat:4 Kno:56 34110 İSTANBUL Bilgi için: Gökay YILDIZ
Gelir Uzmanı
Telefon No: 0(212)453 88 40
Telefon No: (0212) 453 88 44 / (0212) 453 88 41 Faks No: (0212) 523 60 17
e-Posta : İnternet Adresi :http://www.ivdb.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr Pin: TZJNX242S1SEDJG
2/3
Dilşad DERİN
Grup Müdürü
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bl.Vatan C.Kat:4 Kno:56 34110 İSTANBUL Bilgi için: Gökay YILDIZ
Gelir Uzmanı
Telefon No: 0(212)453 88 40
Telefon No: (0212) 453 88 44 / (0212) 453 88 41 Faks No: (0212) 523 60 17
e-Posta : İnternet Adresi :http://www.ivdb.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr Pin: TZJNX242S1SEDJG
3/3

Forum