Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Sigortalılık Başlangıcı • Onsekiz Yaş Kuralı
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 12-09-2010 | Kategori: İçtihat | Okunma : 1746 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
E: 2007/14184 K: 2008/14760 T: 17.11.2008
İş Hukuku • Sigortalılık Başlangıcı • Onsekiz Yaş Kuralı*
Özet: Kural olarak sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren Başlar. Mahkemece bu husus araştırılarak hüküm kurulmalıdır.
Davacı, sigortalılık Başlangıcının 01.09.1988 tarihi olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekillde isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü
ve aşağıdaki karar tespit edildi. Davanın yasal dayanakları olan 506 Sayılı Kanunun 108. maddesi ile
"...sigorta süresinin Başlangıcı, bu yasaya tabi olarak ilk defa çalışılmaya Başlanılan tarih olup, istemin; Yasanın geçici 54. maddesi kapsamında ifade edilen istisnaya girmediği dikkate alındığında, Yasanın 60/G maddesinde ifade olunan "18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
na tabi olanların sigortalılık süresi 18 yaşını doldurdukları tarihte Başlamiş kabul edilir" hükmü uyarınca, işe giriş bildirgesinden 13.01.1972 tarihinde doğmuş olduğu anlaşılan davacının sigortalılık Başlangı cının nüfus kaydı da celbedilerek 18 yaşını doldurduğu tarih olarak
___________________________________________________
(*) Gönderen: Kazım GÜZELGÜN, Kadıköy 1. İş Mahkemesi Yazıişleri Müdürü
kabul edilmesi gerekirken, işe giriş bildirgesinde yazılı, daha önceki bir tarihin hükme esas alınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 17.11.2008 gününde Üye M.Zafer Erdoğan'ın muhalefetine karşın; Başkan Süleyman Caner, Üyeler Ö.Sansal Erkam, Coşkun, Öztürk ve Neslihan Sever'in oylarıyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
 

Forum