Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Kat Mülkiyeti Hukuku • Kat Mülkiyeti • Davada Görev
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 27-09-2009 | Kategori: İçtihat | Okunma : 1950 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E: 2008/1048 K: 2008/5317 T: 01.05.2008
Kat Mülkiyeti Hukuku • Kat Mülkiyeti • Davada Görev*
Özet: Apartman yöneticisi olmayan kişinin
bu sıfatla kat malikinden tahsil ettiği paranı
n geri alınması için açılan davaya değerine
bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesi’nde
bakılması gerekir.
Dava dilekçesinde davalının yönetici olmadığı halde yönetici sıfatıyla
yaptığı icra takipleri sonucunda davalıya ödenmek zorunda kalınan
14.750,00 YTL'nin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine karar verilmesi
istenilmıştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı
vekili tarafından temyiz edilmıştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, davalının apartman yöneticisi olmadığı halde bu sıfatla davacı
aleyhine yapmış olduğu icra takipleri sonucunda, davacının ödemek zorunda
kaldığı 14.750 YTL'nin davalıdan geri alınması istemine ilişkindir.
Kat Mülkiyeti Yasasının Ek 1. maddesi hükmüne göre bu yasadan
doğan her türlü anlaşmazlığın -değerine bakılmaksızın- Sulh Hukuk
Mahkemesinde çözümlenmesi gerekir. Yasanın bu buyurucu hükmü gözönünde
bulundurularak davaya Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bakılmak
üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken Asliye Hukuk Mahkemesince
işin esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemıştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün
HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının
istek halinde temyiz edene iadesine, 1.5.2008 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
___________________________________________________
(*) Dergimizin 2008/3. Sayısının 1639. Sayfasında yayımlanan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi kararına bakı
nız

Forum