Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Garanti belgesi ile satış zorunluluğu hak. karar
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 27-09-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 5792 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam
T.C.
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Sayı :
Esas Karar
2002/13470 2003/1306

Y A R G I T A Y İ L A M I


MAHKEMESİ : İ Tüketici Mahkemesi
TARİHİ : 26.9.2002
NO : 220-949
DAVACI : Kevser
DAVALI : Cemil
Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalıdan koltuk takımı aldığını, tabanının yere yapıştığını, davalının takoz koyarak güçlendirdiğini, malın değiştirilmediğini ileri sürerek, malın iadesine sözleşmenin feshine, senetlerin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, ayıp ihbarının süresinde yapılmadığı, tercihin tamirden yana kullanıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
4077 sayılı yasanın 13/son maddesi gereğince, garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunan malların belirlenmesine ilişkin TRKGM95/105-106 tebliğ, sanayi malını “bir maddenin veya bütünü oluşturan parçaların fiziksel veya kimyasal özelliğini, makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımıyla veya sadece el emeğiyle kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle imal edilen nihai mal” olarak tanımlanmış, buna bağlı garanti belgesi istenecek ürünler listesinin 25. maddesinde her türlü metal, ahşap, PVC ve benzeri malzemeli mobilyayı sanayi malı saymıştır.
İmalatçı veya ithalatçı tarafından kurulmak zorunda olan servis istasyonuna ilişkin listenin 17. maddesi, her türlü ahşap ve metal mobilyanın kullanım ömrünün 10 yıl olduğu, satış sonrası hizmetlerin imalatçı veya ithalatçı tarafından verileceği açıklanmıştır. Taraflar arasında uyuşmazlığa konu teşkil eden koltuk takımı, yukarıda açıklanan bulgulara göre sanayi mallarındandır. Bu itibarla yasanın 13. maddesi gereğince, imalatçı olan davalının ürettiği sanayi malları için, garanti belgesi düzenlemek zorunda olduğu ve garanti süresinin malın teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl olduğu yasanın 13. maddesi hükmü gereğidir.
Somut olayda davacı, davalıdan 25.6.2000 tarihinde davaya konu mobilyaya satın almış ve garanti süresi içerisinde mobilyada arızanın meydana geldiği, dosya içerisindeki belgelerden anlaşılmaktadır.
Yerel mahkeme 4077 sayılı yasanın 4. maddesi hükümlerini esas almak suretiyle, davanın reddine karar vermiştir. Oysa dava garanti süresi içerisinde açıldığına göre anılan yasanın 13. maddesi ve bu maddeye göre, çıkartılan tebliğ hükümlerinin yasanın 4. maddesinden önce uygulanması gerekir. Mahkemece bu yolda hiçbir araştırma ve inceleme yapılmamıştır. 4077 sayılı yasanın ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin korunmasını amaçladığına göre bu hükümlerin buyurucu hükümler olması nedeniyle, kendiliğinden gözetilmesi ve az yukarıda açıklanan araştırmanın bu yasa maddesine göre de yapılması gerekir.
Mahkemece değinilen bu yönler gözetilerek araştırma ve inceleme yapılması ve hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 6.2.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Forum