Yazar Profili
Av.dilek Kuzulu Yüksel
Konum: Yok
Doğum Günü: 4-05-1978
Web sitesi: Yok
E-mail: Gizli
Bilgi Yok
Tüm Ekledikleri > Av.dilek Kuzulu Yüksel
» EVLENME İZNİ VERİLMESİ İSTEMİ - EVLENME İZNİ VERİLMESİNİN ŞARTLARI - KÜÇÜĞÜN DAVA TARİHİNDE ON ALTI YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMASI - DAVANIN REDDİ GEREĞİ
» BORÇLAR KANUNU TASARISI
» BOŞANMA DAVASI - NAFAKA VE TAZMİNAT - TAZMİNATIN BOŞANMANIN KESİNLEŞMESİ İLE İSTENEBİLİR HALE GELECEĞİ - MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA BOŞANMANIN KESİNLEŞMESİ TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREĞİ
» YARDIM NAFAKASI DAVASI - DAVACININ OKUDUĞU VE OKUL GİDERLERİNİN SABİT OLDUĞU - BABANIN EKONOMİK VE MALİ DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI - DÜŞÜK MİKTARDA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİNİSABETSİZLİĞİ
» BOŞANMA DAVASI - ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN AKTARILAN OLAYLARIN BOŞANMA HÜKMÜNE ESAS ALINAMAYACAĞI - ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ EŞLERDEN BEKLENMEYECEK DERECEDE TEMELİNDEN SARSILDIĞININ SABİT OLMASI GEREĞİ - DAVANIN REDDİ GEREĞİ
» BOŞANMA DAVASI - TAZMİNAT İSTEYEN KOCANIN AĞIR YADA EŞİT KUSURLU OLMADIĞI - OLAYLARIN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL ETTİĞİ - HAKKANİYET KURALLARI DİKKATE ALINARAK KOCA YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
» BOŞANMA DAVASI - DAVACI KOCANIN EŞİNİ DEVAMLI DÖVDÜĞÜ VE TEHDİT ETTİĞİ - DAVALI KADININ DA KOCASINA VURDUĞU - DAVACI KOCANIN DAHA AĞIR KUSURLU OLDUĞU - DAVALI KADINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİ GEREĞİ
» NAFAKA DAVASI - ÇOCUĞUN REŞİT OLDUĞU TARİHE KADAR İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI GEREĞİ
» BOŞANMA DAVASI - KOCANIN BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ - KOCANIN EVLİLİĞİN DEVAMI SIRASINDA KIZ OLMADIĞINA DAİR SÖYLENTİYE SEBEBİYET VERDİĞİ - KARŞI DAVACININ BOŞANMA İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ
» ÖNALIM DAVASI – DAVACI VEKİLİNİN BEDELDE MUVAZAA İDDİASINI KANITLAYAMAMASI
» MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ - MİRAS BIRAKANIN ÖLÜMÜ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANACAK OLMASI - TENKİS HÜKÜMLERİ - SAĞLARARASI TEBERRU
» Abonelik işleminin tesisi istemi - Davacının kişisel bir borcu bulunmadığının uyuşmazlık konusu olmaması - Davacının konutunun bulunduğu bina için davadan önce yapı kullanma izin belgesi alınmış olduğu
» Terke dayalı boşanma davası - Eve dönüş için ortaya konulan iki aylık sürenin hakim veya taraflarca değiştirilmesinin mümkün olmaması - İhtar kararında altmış gün süre verilmiş olması - İhtar kararının geçersiz olması
» Yasal faiz oranı - Hükmün içeriğinin aynen infazının zorunlu olması - İlamda hüküm altına alınan reeskont faiz oranının merkez bankasının reeskont faiz oranları olduğunun kabulü gereği
» Ziynet eşyasının iadesi ve manevi tazminat istemi - Ziynet eşyalarının kadının üzerinde olması karinesi - Kadının evi terk ederken ziynet eşyasının zorla elinden alındığını ispat etmesi gereği
» İşe iade davası - Tazminat istemi - İş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanması - İşçinin mesai saatinde işverene ait bilgisayardan internete girerek bahis oynaması
» Alacak davası - TMSF tarafından el konulan bankada bulunan faiz alacağına uygulanan kesintinin ödenmesi istemi - Davacının davalı bankanın düştüğü müzayakadan yarar sağlamış olması - Gabinin objektif ve subjektif unsurlarının gerçekleşmiş olması
» Ecrimisil davası - Davacıların taksim sözleşmesi uyarınca aldıklarını iade edinceye kadar davalı kullanımının iyi niyetli kabul edileceği - Savunma üzerinde durulması gereği - Faizin başlama tarihinin hükümde gösterileceği
» İtirazın iptali davası - Davacı şirketin kiracı sıfatı kalmadığı - Davalının yeni kiracı hakkında kira tespiti davası açtığı - Davacının kiracılığının devam etmediği - Mecurun tahliye ve teslim edildiği - Depozito alacağı yönünden davanın kabulü gereği
» Nafaka Davası - Davacının eşinden dayak yediği için kardeşinin yanına sığındığı - Davacının ayrı yaşamakta haklı olduğu - Uygun bir nafakaya hükmedilmesi gereği
» Şikayet davası - Takip konusu bonoda çift imza bulunması - Çift imzanın sahibi kişinin şikayetçi şirketin münferit temsilcisi olması - İmzalardan bir tanesinin şahıs adına diğerinin de şirket adına atıldığının kabulü gereği
» Reşit olmayan mağdure ile rızasıyla cinsel ilişkiye girme suçu - Anayasa Mahkemesi kararıyla suçun takibi şikayete bağlı suça dönüştüğü - Mağdurenin şikayetçi olmadığı - Sanığın hukuki durumunun yeniden tayini gereği
» Tazminat Davası - Sigortalıya ödenen tazminatın son taksidinin ödenmesi gereken tarihte zanamaşımı süresinin dolması - Ödeme planı borcunun ikrarı - Davacı aleyhine zamanaşımı süresinin geçmemesi
» Tazminat Davası - Dava dışı inşaatı üstlenen firma ile sözleşmenin feshi nedeni ile inşaatın zamanında yapılmadığı - İhtar - Davalının temerrüde düştüğü tarihten itibaren davacının kira tazminatını istemeye hakkı olduğu
» Yaş Tashihi Davası - Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescil edilemeyeceği
» Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun
» Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
» İşkolu tespit kararının iptali istemi - İşverenlerin işyerleri ile ilgili ayrı tespitlerin yapılması gereği - İşyerleri ile ilgili olarak dava içerisinde karar verilmesinin mümkün olmaması - Mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılması
» Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
» Pasaport Kanunu
» Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 379)
» Tanık Koruma Kanunu
» Emeklilik Şirketleri Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
» Alacak davası - Tarafların tahkim sözleşmesi veya şartında hakemlerin uyuşmazlığı maddi hukuk kurallarına göre çözümlemelerini öngörmüş olması - Karar tarihinden sonraki dönem için fazi yürütülmemesine karar verilmiş olması
» İtirazın iptali davası - Dava konusu yapılan faturanın kapalı olarak düzenlenmesi - Faturanın kapalı olarak düzenlenmesi bedelinin tahsil olunduğu karinesinin aksinin davacı yanca kanıtlanması gereği - İspat külfetinin tayininde hataya düşülmesi
» Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçu - Sanığa yüklenen suçun sabit olup olmadığı sorunu
» Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçu - Posta tekeline aykırı davranmaktan ibaret eylem - İdari para cezasının en büyük mülki amir tarafından verileceği - Soruşturma zamanı
» Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu - Sürücü ve araç yönünden özel koşulun aranmaması - Sahte sürücü belgesi kullanılması
» Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
» Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
» Türk Gıda Kodeksi Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği
» Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
» Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
» Doping Muayene Yönetmeliği
» Yarış Atı Sahipleri Ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik
» Antrenörler, Biniciler Ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik
» İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun
» Hasta Hakları Yönetmeliği
» Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun
» Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun
» Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu
» Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun
» Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
» İsim düzeltilmesi davası - Kayıtlardaki her iki şahsın aynı kişi olması - Davacının resmi mercilerde kullandığı ve tanınıp bilindiği adının nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmesi gereği
» İsim tashihi davası - Tapu kütüğünde bulunması zorunlu olmayan nüfus bilgisinin düzeltilmesinin istenememesi - Düzeltimi gerektirir bir hata yapılmışsa hatanın idarece düzeltilmesi gereği - Hükmün düzeltilerek onanması
» İsim tashihi davası - Nüfus zabıta ve kooperatiften araştırma yapılması gereği - Şahit beyanlarına dayalı eksik soruşturmayla hüküm kurulması
» Soyadının nüfus kayıtlarına uygun şekilde düzeltilmesi istemi - Kamu düzenine ilişkin dava - Ayrıntılı inceleme ve araştırma yapılması gereği
» İsim tashihi davası - Davacının dava açmakta hukuki yararı ve sıfatı bulunmadığı kişiler
» Boşanma davası - Tedbir nafakası istemi - Kadının herhangi bir işinin ve gelirinin olmaması - Uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gereği
» Boşanma davası - Kocanın tam kusurlu olması - Davalının kusurunun bulunmaması - Boşanmaya karar verilmesinin hatalı olması
» Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
» Anlaşmalı boşanma davası - Koca hakkında bu anlaşmadan önce iflas kararı alınması - Anlaşmalı boşanma için tarafların boşanmanın mali sonuçları hakkında da anlaşmaları gereği - Kocanın masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarrufunun geçersiz olması
» Boşanma davası - İlk davanın reddinden sonra eşlerin bir araya gelmemiş olmaları - Boşanmaya karar verilmesi gereği
» Velayet davası - Davalı babanın cezaevinde olması - Annenin velayeti almaktan ısrarla kaçınması - Velayetin anneye verilmemesi gereği
» Boşanma davası - Akıl hastası olan kişinin davranışlarının iradi olmaması nedeniyle boşanmaya karar verilememesi - Boşanma isteğinin reddi gereği
» Boşanma davası - Tedbir nafakası - Gerekçeli kararın tefhim olunan kısa karara uygun düzenlenmesi gereği
» Boşanma davası - Taraflardan ikisinin de kusurlu bulunması - Boşanma yüzünden davalı kadının yoksulluğa düşecek olması - Davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakası verilmesi gereği
» Boşanma davası - Tanıklarının sözlerinin yasada yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli beyanlar olmaması - Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının sabit olması gereği
» Boşanma davasından mütevellit maddi ve manevi tazminat alacaklarının istenebilmesi için boşanma kararının kesinleşmesinin zorunlu bulunması - Faiz başlangıcının kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği
» Boşanma davası - Manevi tazminatın boşanmanın eki niteliğinde olması - Taleplerin reddi veya kabulü halinde harç ve vekalet ücretine hükmedilememesi
» Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme kararının tenfizi istemi - Tarafların boşanma ve ferileri konusunda anlaşmış olmaları - Bazı edimlerin yerine getirilmediği yönündeki definin tenfiz isteminin reddi için sebep oluşturmaması
» Boşanma davası - Eşit kusurlu davacı yararına maddi ve manevi tazminat verilememesi - Ziynetlerle ilgili usulüne uygun harç verilerek açılmış bir davanın bulunmaması
» Boşanma davası - Maddi tazminat istemi - Ziynet alacağı katkı payı ve dolar olarak verilen paraya ilişkin istem - Ayrı harç ödenmesi gereği
» Boşanma davası - Hükmün boşanma kısmının kesinleşmiş olması - Aile konutunun şerhi gereği
» Boşanma davası - Sedef hastalığının bulaşıcı nitelikte olmaması - Boşanma isteminin reddi gereği
» Boşanma davası - Kocanın açtığı davanın reddedilmiş olması - Kısa beraberliğin evlilik birliğinin yeniden kurulduğu anlamına gelmemesi
» Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme
» Tazminat davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat talep eden davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olduğunun kabul edilememesi - Velayetin babaya verilmesinin doğru görülmemesi
» Boşanma davası - Ziynet ve eşyalara ilişkin iade talebi - Davaya Aile Mahkemesinde bakılması gereği
» Boşanma davası - Davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir hadisenin olmaması - Manevi tazminat isteminin reddi gereği
» Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gereği - Tanık beyanlarının inandırıcılıktan uzak olması
» Kişisel ilişki kuralması istemi - Velayetin anneye verilmesi - Çocuğun menfaatine uygun olmama - Daha uygun süreli kişisel ilişki düzenlenmesi gereği
» Boşanma davası - Boşanmaya neden olan olaylarda başka kadınla ilişkiye giren kocanın ağır kusurlu olduğunun anlaşılması
» Boşanma davası - Ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olması - Davanın nisbi harca tabi olması - Dava konusu altınların davalı koca tarafından davacı kadından alınması
» Nafaka ve tazminat istemi - Tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak karar verilmesi gereği
» Eşyanın iadesi istemi - Eşyaların kişisel mal olduğu iddiası - Kanun hükümlerine göre değerlendirme yapılması gereği
» Boşanma ilamının kesinleşmeden infaz edilememesi - Gecikme faizinin kararın kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanması gereği
» Boşanma ve ayrılık davası - Tüm tedbirleri almaya görevli mahkeme davaya bakan mahkeme olması gereği
» Boşanma davası - Hakkaniyet ilkesi ile uygun tazminat belirlenmesi gereği
» Boşanma davası - Dava tarihinden itibaren kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gereği
» Boşanma davası - Davacı kocanın kusursuz olması - Manevi tazminata hükmedilmesi gereği
» Boşanma davası - Eşine hakaret eden ve aracına tekme atan kadının da kusurlu olması - Manevi tazminat koşullarının oluşmaması
» Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadının kusurlu olması - Manevi tazminata yer olmaması
» Erişim Ve Arabağlantı Yönetmeliği
» Yoksulluk nafakası talebi - Boşanma - Kadının kusursuz olması - Hakkaniyet ilkesi - Kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmesi gereği
» Boşanma davası - Mahkeme hükmünün hukuki varlık kazanabilmesi için tefhim edilmesi gereği - Gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak 15 gün içinde yazılması gereği
» Boşanma davası - Nafaka ve tazminat istemi - Az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilmesi gereği
» Boşanma davası - Derdestlik ilk itirazı
» Nafaka davası - Yoksulluk nafakası - Yoksulluğa düşmenin tespit edilmesi
» Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi tazminat davası - Yoksılluk nafakası istemi - Eşine hakaret eden kadına ağır kusurlu olması sebebiyle tazminat ve nafakaya hüküm verilemeyeceği
» Evlat edinme davası - Erginlerin ve kısıtlıların ne şekilde evlat edinilebileceği
» Boşanma davası - Fiili ayrılık - Ret kararının kesinleştiği tarihten sonra üç yıllık sürenin geçmiş olması
» Mal Rejimlerine İlişkin Davalar - Zamanaşımı
» Nafaka davası - İştirak ve yoksulluk nafakası - Nafaka miktarının hakkaniyete uygun olması gereği - Düzelterek onama
» Boşanma davası - Nafaka talebi - Tedbir nafakasının geçerlilik tarihi - Velayetin anneye verilmesi
» Boşanma davası - Eşlerin ayrı yaşama ve nafaka isteme hakkı
» Boşanma davası - Boşanma davasının devamı süresince hakimin kendiliğinden alması gerekli olan tedbirler
» Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemi - Kusursuz ya da az kusurlu tarafın maddi tazminat isteyebileceği
» Subay Sicil Yönetmeliği (Güncel)
» Astsubay Sicil Yönetmeliği (Güncel)
» Gemiadamları Yönetmeliği (Güncel)
» Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği (Güncel)
» Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (Güncel)
» Kaçak Petrolün Tespit Ve Tasfiyesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Güncel)
» Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Güncel)
» Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
» Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun (Güncel)
» Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun
» Jandarma Eratı Kanunu
» Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)
» Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu
» Harita Genel Komutanlığı Kanunu
» Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
» Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Konut üzerinde aile şerhi bulunmaması - Tespitle görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olması
» Boşanma davası - Kararın tefhimi - Gerekçeli kararın tefhim edilen karara uygun olarak yazılması gereği
» Soybağının reddi davası - Hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri
» Vasiyetnamenin geçerlilik şartları - El yazısı ile vasiyetname
» Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği - Yazılı şekil
» Terekenin resmi tasfiyesi
» Soybağının reddi davası - Yetkili mahkeme
» Miras sebebiyle istihkak davası - Mirasçılık ve mirasın geçişi - Kötüniyetli zilyetlere karşı zamanaşımı süresi
» Velayetin kaldırılması istemi - Ananın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması
» Vasi tayini istemi - Aile Mahkemesinin görev alanı
» Tenkis davası - Sabit tenkis oranının hesaba katılması gereği
» Nüfus tashihi davası - Yangın nedeniyle nüfus kayıtlarının yok olması - İşlemin idari nitelikte olması
» Nüfus tashihi davası - Bir kişinin doğmadan önce nüfus kaydının olamayacağı
» Gecekondu Kanunu (Güncel)
» İskan Kanunu (Güncel)
» Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği
» Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
» Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
» Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
» Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
» Boşanma davası - Maddi tazminat ve kusur - Tedbir nafakası ve nafaka miktarının belirlenmesi
» Boşanma kararının tenfizi talebi - Velayet - Kısmen tenfizin mümkün olması
» Velayet davası - Yabancı mahkeme kararının velayete ilişkin bölümü
» Nafaka davası - Davalının yurt dışında ikamet ediyor olması
» Velayetin kaldırılması davası - Annenin tutuklu olmasının velayet görevini yerine getirmesine engel olması
» Zina sebebiyle boşanma
» Velayet - Kayyım tayini - Babalık davası
» Nesebin reddi ve babalık davaları - Kabulün hukuki sonuç doğurmaması
» Ana tarafından açılan babalık davası - Kayyım tayini
» Babalık davası - Kayyıma ihbar - Kamu düzeni
» Yaş tashihinde hayatın olağan akışına ters düzeltme yapılamaması
» Nüfus kaydının düzeltilmesi istemi - Doğum tarihinin yanlış yazılması
» Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası - Kişinin doğmadan nüfusa kaydının mümkün olamayacağı
» Nüfus tashihi davası - Doğum tarihinin düzeltilmesi talebi
» Nüfus kaydı düzeltme davası - Kanun yararına temyiz - Nüfusa kayıt - Kişisel durum sicili
» Evlenme akdinin ve nüfus kayıtlarının iptali istemi - Hakimden izinsiz evlenilmiş olması - Mutlak butlan nedeni olmaması
» Nafaka davası - Taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi istemi
» Evlat edinme davası - Kanun yararına bozma istemi - Denetim makamından izin alınması gereği
» Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelden sarsılması
» Boşanma davası - Tedbir nafakası talebi - Nafakanın boşanma davasının fer'i niteliğinde olması
» Boşanma davası - Cevap dilekçesinde belirtilen istemler hakkında karar verilmesi gereği
» Boşanma davası - Terk - Bağımsız eve davet etme gereği
» Nafaka davası - Tedbir nafakasının mahiyeti - Hakkaniyet
» 4320 Sayılı Kanuna muhalefet - Müteselsil suç
» Aileyi koruyucu tedbirler - Kusurlu eşin itiraz hakkı - Hakimin reddi isteği
» Aile içi şiddetin önlenmesi için alınan tedbir kararı
» Ailenin korunması hakkında kanun - Tedbir kararı
» Ailenin korunması - Kusurlu eşin saldırılarına son vermesinin ihtarı kararı
» Nafaka davası - Anlaşmalı boşanma - Sözleşmeye bağlılık ilkesi - Tarafların durumlarında değişiklik bulunmması
» Anlaşmalı boşanma - Yoksulluk nafakasının gelirinin azalması nedeniyle kaldırılması isteminin sözleşmeye bağlılık ilkesiyle bağdaşmaması
» Nafaka davası - Terk nedeniyle boşanma - Anlaşmalı boşanma sırasında nafaka istenmemiş olması - Kesin hükmün varlığı
» Yoksulluk nafakası - Anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası isteğinin olmadığının beyan edilmesi
» Yoksulluk nafakası - Anlaşmalı boşanma - Kesin hükümden sonra yoksulluk nafakası istenemeyeceği
» Irza geçme suçu - Lehe kanun uygulaması - Soyut gerekçe ile hüküm verilemeyeceği
» Uyuşturucu madde bulundurmak suçu - Hapis cezasına seçenek yaptırımların bulunması - Tedavi uygulaması için araştırmaya gerek duyulması
» Boşanma davası - Maddi ve manevi tazminatın koşulları - İstem sahibi eşin diğerinden daha fazla kusurlu olmaması - Bütün gününü özürlü çocuğuna ayıran eşin isteminin kabulü
» Boşanma davası - Maddi tazminat istemi - Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerde eşlerin eşit kusurunun olması gereği
» Boşanma davası - Az kusurlu eşin boşanmaya karşı çıkması
» Olağanüstü zamanaşımı - Tescil davasının süre yönünden reddedilmesi - Aynı yerle ilgili olarak açılacak ikinci dava
» Kamu İhale Kanunu (Güncel)
» Aile konutu ile ilgili işlemlerin diğer eşin rızası olmaksızın yapılamayacağı
» Velayet davası - Babanın küçüğü devamlı annesinin yanında bırakması
» Kasten adam öldürmeye tam teşebbüs ve yaralama suçu
» Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya neden olma suçu
» Yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek
» Bıçakla kasten yaralama suçu
» Kasten adam öldürme ve yaralama suçu - Yeni yasanın yürürlüğe girmesi
» Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
» Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
» Tüketici Konseyi Yönetmeliği
» Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
» Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
» Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik
» Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
» Nüfus tashihi davası - İsmin düzeltilmesi davasında taraf teşkili
» Yaş düzeltme davası - Nüfus kayıtları arasında çelişki yaratılmaması gereği
» Nüfus tashihi davası - Doğum tarihinin düzeltilmesi talebi - Hakimin özen yükümlülüğü
» Boşanma davası - Kusurlu taraf - Maddi ve manevi tazminat talebi - Hakkaniyet kuralları
» Boşanma davası - Maddi ve manevi tazminat talebi - Eşit kusur oranının belirlenmesi gereği
» Boşanma davası - Maddi ve manevi tazminatın koşulları
» Bakaya iken sevk edildiği halde yoldan savuşmak suçu
» Firar suçu - Birliği izinsiz olarak terk etme - Dehalet kastı
» Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu
» Askeri Hakimler Kanunu
» Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
» Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
» Askeri Yargıtay Kanunu
» Askeri Ceza Kanunu (Güncel)
» Bakaya suçu - Şüpheden sanığın yararlandırılmaması lüzumu
» Emre itaatsizlikte ısrar suçu - Suçun unsurları
» İzin tecavüzü suçu - Sanığın adresinin değişmesi sorunu
» Yoklama kaçağı suçu
» Bakaya suçunun yakalanmakla sona ermesi - Yakalamanın varlığı sorunu
» Yoklama kaçağı suçu - Sevk tarihinin belirlenmesi gereği
» Yoklama kaçağı suçu - Rahatsızlığın son sevk gününde de devam edip etmediğinin araştırılması gereği
» Kendini askerliğe elverişsiz hale getirme suçu
» Askeri eşyayı özel menfaatinde kullanma suçu
» Nafaka davası - Yabancı mahkeme kararının tenfizi istemi
» Hakimler Ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Ve Nakil Yönetmeliği (Güncel)
» Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Ve Belgelendirme Yönetmeliği
» Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği
» Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliği
» Alt Yapılar İçin Afet Yönetmeliği
» Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
» Özel Öğretim Kurumları Kanunu
» Nafaka davası - Terk nedeniyle boşanma - Anlaşmalı boşanma sırasında nafaka istenmemiş olması - Kesin hükmün varlığı
» Boşanma davası - Ortak hayatın imkansız hale gelmesi - Eşlerin ayrı yaşama haklarını kullanması koşulları - Eşin sadakatsiz davranışı - Aile konutunu terk
» Terk nedeniyle boşanma davası - Tedbir olarak birlikte yaşamaya ara verilmesi talebi
» Terk nedeniyle boşanma davası - İhtardan itibaren dört ay geçmesi gereği
» Terk nedeniyle boşanma davası - İhtarın niteliği - Yoksulluk nafakası - Boşanmada kusur
» Terk nedeniyle boşanma davası açabilme şartları
» Terk nedeniyle boşanma davası - Evin bağımsız olmaması
» Terkten dolayı davet - Davet ihtarının samimi olması gereği
» Terk nedeniyle boşanma - Sürelere uyulmaması - Geçersiz ihtar
» İhtar öncesi tedbir nafakasına hükmedilmiş olması ihtar sürelerinin geçerliliğine tesir etmeyeceği
» Terk nedeniyle boşanma davası - İki aylık süre - Davanın süre dolmadan açılması
» Boşanma - Terk sebebi - İhtar - Kadının müşterek eve dönmemesi
» Terk nedeniyle boşanma davası - Maddi ve manevi tazminat
» Boşanma davasının reddi - Terk - Yoksulluk nafakası
» Boşanma - Terk - İhtar
» Terk nedeniyle boşanma davası - Davanın reddinden sonra bir araya gelme
» Terke dayalı boşanma davası - Dürüstlük kuralı
» Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma - Terk - Delillerin değerlendirilmesi
» Boşanma davası - Terk - Kocanın affı
» Terk nedeniyle boşanma - Dava hakkı
» Nafaka artırım davası - Talepten fazlaya hükmedilmesi
» Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası - Kişinin doğmadan nüfusa kaydının söz konusu olamayacağı
» İftira suçu - Özel kastın varlığı sorunu
» Sahte evrak düzenleme suçu - Dikkat ve özen gösterme yükümü
» Boşanma davası - Dava ehliyeti - Taraf ehliyeti
» Boşanma davası - Evlilik birliğinin temelden sarsılması - Eşleri birarada tutmanın kanunen mümkün olmaması
» Boşanma davası - Çalışan kadının gelirinin yetersiz olması - Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi
» Boşanma davası - Müşterek hayatın temelden sarsılması - Nafaka istemi olmadan nafakaya hükmedilemeyeceği
» Çocuğun velayeti - Babaya verilen velayetin gerektirici sebepleri
» Boşanma - Velayet - Tedbir nafakası
» Boşanma - Ayrılık - Velayet hakkı - İştirak nafakası
» Boşanma - Velayetin düzenlenmesi
» Boşanma kusur - Velayet görevini ihmal ile velayetin nez'i
» Boşanma - Küçük çocuğun velayetinin anaya bırakılması
» Boşanma - Çocuğun velayeti
» Emeklilik onayının iptali istemi - Emekliye sevk işleminin kamu görevlisinin iradesine bırakılmış olması
» Re'sen emekliye sevk - İşlemin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi
» Memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi
» Hakkında soruşturma izni verilenler için şikayetin işleme konulmaması işlemine ilişkin karara itiraz davası
» Soruşturma izni verilmesine ilişkin işleme karşı itiraz davası
» Atama işleminin iptali istemi - Kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliği
» Atamanın reddi işleminin iptali talebi - Disiplin cezasının mahkeme kararıyla iptali
» Tenfiz davası - Tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler
» Atama işleminin iptali istemi - İstek üzerine yolluksuz atama işleminin varlığı - Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümezliği
» Kaçırma ve ırza geçme - Suçun nitelikli cinsel saldırı suçu olması
» Nafaka davası - Mal rejiminin araştırılması gereği
» Anlaşmalı boşanmanın şartları - Tarafların hakim tarafından bizzat dinlenmesi gereği
» Çocukla kişisel ilişki kurulması davası - Kişisel ilişki kurulacak yerin sınırlandırılmaması gerektiği
» Kurumlar Vergisi Kanunu
» Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması Ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun
» Tarım Kanunu
» Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
» Boşanma davası - Eşler arasındaki mal rejiminin dava sonuçlanıncaya kadar devam etmesi
» Boşanma davası - Eşin diğerinin davasını kabul etmesi - Evlilik birliğinin temelden sarsılması
» Nüfusta isim tashihi davası - Velayeti birlikte kullanan anne babanın, davaya birlikte katılması gereği
» Anlaşmalı boşanma - Nafakanın artırılması/indirilmesi
» Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesine etkisi - Kusur oranının tayini
» Anlaşmalı boşanma - Yoksulluk nafakasının, gelirin azalması nedeniyle kaldırılması isteminin sözleşmeye bağlılık ilkesiyle bağdaşmaması
» Bilişim hırsızlığı suçu - Ceza miktarı ile kazanılmış hakların saklı kalması kaydı - Görev
» Aile konutu şerhinin kaldırılması davası
» Aile konutu şerhi verilmesi talebi - Eşin rızası alınmadan satılan taşınmaz
» Velayetin babaya bırakılması
» 5219 sayılı Yasadaki Temyiz Sınırının Derdest Davalara Etkisi
» İsim tashihi - Mirasçılık - Tapu kaydının incelenmesinin gerekmesi
» Soyadı tashihi davası - İsim dğişikliği
» Tenkis davası - Mirasın geçişi - Tercih hakkı - Sabit tenkis oranında bölünmezlik
» Miras bırakanın davacıların saklı paylarını bertarafı - Mülküne rücu etmesi kayıt ve şartı - Tenkise tabi tutulabilme koşulu
» Tapu iptali ve tescil davası - Davada tenkis ve muris muvazaasının iddia edilmesi - Mirasçıların miras haklarına müdahale edilmesi
» Mirasçılık ve mirasın geçişi - Tenkis davası - Vasiyetnamenin tenkisi
» Tasarrufun iptali ve tenkis davası - El atmanın önlenmesi
» Hile ve muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil, bu olmazsa tenkis talebi
» Evliliğin mutlak butlanı - Sona ermiş evlilik - Miras bırakanın önceki evliliğinden olma çocukları
» İtirazın iptali davası - Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıkta görevli mahkeme
» Kat mülkiyeti - Yönetim planı - Yönetim planının değiştirilmesi
» Bağımsız bölümde oturanların rahatsız edilmesi - Kat mülkiyetinin maliklere devri istemi - Hukuki nitelendirme
» Kat mülkiyeti - Zorunlu ve ivedi durumlarda çatı için yapılan tamiratlar - İtirazın iptali
» Kat mülkiyetine geçiş sureti ile ortaklığın giderilmesi
» Elektrik hırsızlığı suçu - Tutanak tarihinde evde oturanların tespiti gereği
» Boşanma davası - Fiili ayrılık - Feragat
» Elektrik hırsızlığı suçu - Sayaç numarasındaki çelişki
» Adli sicil kaydının sicilden çıkarılması - Ertelenmiş cezası bulunan hükümlü küçük - Süre
» Adli sicil kaydı - Tekerrür - Mükerrer suçlara ilişkin infaz rejimi - Denetimli serbestlik rejimi
» Dolandırıcılık suçu - Bilişim suçları kapsamının gözönünde tutulması - Bilgisayardan download (yükleme) yapılması
» İşe iade davası - Görevlendirmeyi kabul etmeyen işçi - İşverenin yönetim hakkı - Nakil yetkisinin kötüye kullanılması
» Haklı fesih - Kıdem ve ihbar tazminatı talebi - İş koşullarında esaslı değişiklik - Geçerli fesih
» İş akdinin feshi - İşçinin çalıştığı bölümün değişmesi - Feshin geçersizliği - İş koşullarının değişmesi
» İş akdinin feshi - İş şartlarında esaslı değişiklik - Kıdem ve ihbar tazminatı talebi - Büyükşehir belediye sınırları içinde başka bir işyerinde görevlendirme
» Mal rejimi tasfiyesi - Edinilmiş mallara katılma - Eşler arasında mal paylaşımı
» Katkının istenebilmesi için edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesinin zorunlu olması
» Eşler arasında mal rejimi uygulamasının hukuki niteliği
» Mal rejimi sözleşmesi - Uygulama ve esaslar
» Ortaklığın giderilmesi davası - Evlilik içinde alınmış taşınmaz - Eşler arasındaki mal rejimi
» Edinilmiş mallara katılma - Artış payının istenmesi - Kişisel malların alınmasında edinilmiş mal rejiminin sona ermesinin gerekmemesi
» Eşcinsellik suçlaması - Boşanmada tam kusur - Tam kusurda yoksulluk nafakası
» Eşe karşı küçültücü isnat ve yakıştırmalar - Evlilik birliğinin temelden sarsılması - Müşterek hayatın çekilmez hale gelmesi
» Boşanma davası - Davalının tamamen kusursuz olması - Yoksulluk nafakası takdir edilmesi gerktiği
» İtirazın iptali davası - Faiz başlanıcına itiraz - İcra inkar tazminatının belirlenmesi
» Kredi kartının çalınmasında sonra alışveriş yapılması - Alacak davası - Zararın ödetilmesi istemi
» İtirazın iptali davası - Süresinde ödenmeyen kredi kartı borölarına uygulanan temerrüt faizi - Menfaatler dengesie uygun faiz oranları saptanması gereği
» Boşanma ile anneye velayet - Küçüğün baba yanında olması - Velayetin değiştirilmesi - Küçüğün menfaatleri
» Evlilik dışı çocuk - Velayetin anneye ait olduğu
» Velayetin değiştirilmesi talebi - Babanın velayet görevini yerine getirmediği veya kötüye kullandığının ispat edilememesi
» Velayetin değiştirilmesi - Küçüğün anne yanında kalmak istemesi
» 5560 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
» Mal rejiminin tespiti, aile konutu, ev eşyalarından yararlanma hakkı
» Haklı sebeple mevcut mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüştürülmesi
» Eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesi
» Mal rejimi, 01.01.2002 tarihinden sonra alınan altınlar, gönderilen paralar
» Doktorlar tarafından tutulan nöbetlere ilişkin ek ödeme
» Reddedilen boşanma davasından sonra açılan diğer davaların 3 yıllık süreye etkisi
» 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin İç Yönetmelik
» Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
» Çocuk Koruma Kanunu
» Otoparka bırakılan arabalardan sorumluluk.
» Yaş düzeltme davalarının sigorta kollarına etkisi.
» İşyeri hekimi istihdamı.
» Ücret alınmadan yapılan çalışmaların da sigorta kapsamına alanması gerektiği.
» Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Vakıflar Kanunu
» Tarafların hakim huzurunda müşterek çocuk için iştirak nafakası takdir edilmemesi yolundaki beyanları boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra, velayet kendisine verilen tarafın ileriki yıllarda iştirak nafakası istemesine engel olmaz.
» Eşlerin birlikte oturmakta olmaları, boşanma davasının reddi için başlı başına bir neden olarak kabul edilemez.
» Boşanma ve nafaka konusunda karar verilip karar kesinleştikten sonra tavzuh yoluyla tedbir nafakasına hükmedilemez.
» Terke dayalı davanın reddi için terkin değil eve dönmemekte haklılığın kanıtlanması gerekir.
» Fiili ayrılığın üzerinden bir sene iki ay geçtikten sonra, terke dayalı dava dilekçesinin kendisine ulaşması üzerine geçimsizliğe dayalı bu dava açması dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz.
» Danıştay Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» İdari Yargılama Usulü Kanunu
» Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
» Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
» Kamulaştırma Kanunu
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Türkiye İş Kurumu Kanunu
» İş Mahkemeleri Kanunu
» İş Mahkemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
» Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
» Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
» Ceza Muhakemesi Kanunu
» Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
» Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Elektronik Ticaretin Özel Hukuk ve İspat Hukuku Boyutu
» Haksız Rekabet Açısından İnternet Ortamında Avukatlık Mesleğinin İcrası
» İnternet Hukuku
» Esasa Cevap - Karşılık Dava - İspat Yükü
» Karşı Dava- Takas Mahsup Süresi
» İlk İtiraz - Zamanaşımı İtirazı
» Vekalet Ücreti
» İlk İtiraz - Zamanaşımı - Islah
» Taraf Ehliyeti
» Tebligat
» Kesin Mehil
» İlk İtiraz-İddia ve Savunmayı Genişletme Yasağı
» Islah Sureti İle Zamanaşımı Def'i
» Kusurlu Eş de Boşanma Davası Açabilir
» Şufa Hakkı
» Nafaka - Asgari Ücretle Çalışma
» Boşanma - Tazminat - Harç
» Avukatlık Ücreti
» Genel Giderlere Katılma Borcu
» İhbar ve Kıdem Tazminatı - Zamanaşımı Süresi
» İş Kazası
» Hak Düşürücü Süre - Çalışmaya Devam Etme
» Ticari İşletmenini Devri - Husumet
» Haksız Eylem - Zamanaşımı
» Hatır Taşıması - Tazminat
» Tenkis - Muvazaa
» Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi - Kefalet Akdi
» Kefilin Sorumluluğu
» Kefalet
» Abonman Sözleşmesi