HSYK tarafından alınan ve 15 Haziran 2020 tarihinde sona erecek tedbirlerin bir kısmı yürürlükten kalkacak, bir kısmı ise güncellenerek devam edecek, 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren bazı yeni önlemler de alınabilecek.

HSYK'nun corona virüs nedeniyle yayınladığı tedbirler :

Salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi,
aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla aşağıdaki ek tedbirleri alma zarureti hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

1)Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,

2)Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyusmazlığın taraflarına bildirilmesine,

3)Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk degerlendirmesinin zorunlu oldugu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBIS uygulaması üzerinden dinlenilerek durusmaların icrasına,

4)Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftis sırasında aleyhe degerlendirilmemesine,

5)Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe degerlendirilmemesine,

6)Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine,

7)Tutuklu ve acil işler dışında kamu davasının açılmasının 15/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine,

8)İhtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 15/06/2020 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,

9)Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu isleme yönelik itirazların degerlendirilmesi gerektiğine,

10)6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin korona virüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek sekilde değerlendirilmesi gerektiğine,

11)Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara iliskin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

12)Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği
dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar),
-Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının “teşhis ve tedavi birimlerinde” (hastane, semt polikliniği, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, özel klinik ve benzeri) çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıların, İdari izinli sayılmalarına.
İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

13)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalısma, dönüşümlü çalısma gibi esnek çalışma UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden ddrXJA6 - sSMqFXP - jHRHngM - zMY7cc= ile erişebilirsiniz.
yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diger zorunlu adli hizmetlere ilişkin
yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri gerektiğinin bilinmesine,

14)Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve başsavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave
tedbirleri, ilgili mevzuat ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,

15)Belirlenen tarih sonrası için gelişen şartlara göre durumun yeniden değerlendirilmesine,

16)Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına karar verilmiştir.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 30-03-2020 ve 15-04-2020 tarihli kararları.