+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 19´e kadar toplam 19 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı tolg rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Benin sormak istediğim; davacının yerel mahkemede kazandığı davayı Danıştay bozmuştur. Davacı, bozma kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunabilir mi?
  Elbette bulunabilir.  Hukuki NET Güncel Haber

  Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir? konulu yargıtay kararı ara
  Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı Kantaroncu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Hatta, Karar düzeltme istenmeyen "bozma" kararlarına karşı İdare Mahkemelerince "ısrar" kararı dahi verilemez... Mahkeme bozma kararına uymak zorundadır.
  Sn. Kantaroncu, İdare Mahkemeleri, "bozma" kararlarına karşı karar düzeltme talebi olmasa dahi "ısrar" kararı verebilir. 2577 sayılı Kanuna göre, İdare Mahkemesi bozma kararına uymak zorunda değildir diye düşünüyorum. Sizin görüşünüzün dayanağı nedir? Saygılar.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  751
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2006/453, K. 2006/607
  "Dosyanın incelenmesinden, .....ve arkadaşları tarafından ..... Kaymakamlığına karşı açılan davanın, ....İdare Mahkemesinde dava konusu işlemlerin iptali ile sonuçlandığı, anılan kararın taraflara tebliğinden sonra yasal süresi içerisinde taraflarca ( davacılar ve davalı ) temyiz isteminde bulunulmadığı, ancak kararın davalı idare yanında davaya katılan ile davada hiçbir şekilde taraf olmayan kişi tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.
  Bu durumda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 31. maddesinin üçüncü kişilerin davaya katılmaları konusunda yollamada bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 57. maddesinde, davaya katılanın, katıldığı tarafla birlikte hareket edeceği kuralı yer almış olup, davalı idare yanında davaya katılan N...... Ç.... ve arkadaşlarının tek başına temyiz istemine bulunmasına yasal olanak bulunmadığı, öte yandan uyuşmazlık konusunda karar veren ..... İdare Mahkemesi kararında taraf olmayan Ş..... C...... adlı kişinin yukarıda anılan Yasa kuralları uyarınca İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenmesini isteyebilme olanağı bulunmamaktadır.”


  Bizim olayımız da; dosyaya katkısı olmayan, davaya hiç bir şekilde katılmayan şirket avukatının verdiği temyiz dilekçesi incelenebilir mi? Kaldı ki, bu kişi davanın en başından itibaren şirket avukatı iken, davaya katılmamış, temyiz dilekçesini verdikten sonra da şirket ile bir ilişkisi kalmamıştır. Bu kişi davaya temyiz aşamasında müdahil olmuş olmuyor mu?
  Konu tolg tarafından (15-06-2012 Saat 16:28:33 ) de değiştirilmiştir.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  İDARİ DAVA DAİRELERİ 2005 2293 2005 381 06/10/2005

  KARAR METNİ
  KARAR DÜZELTME İSTEMİ DAİRECE KARARA BAĞLAMAKSIZIN ISRAR KARARI VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
  Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Sermaye Piyasası Kurulu
  Vekilleri : Av. ?, Av. ?
  Karşı Taraf (Davacı) : ?
  Vekili : Av. ?
  İstemin Özeti : Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.12.2004 günlü, E:2004/3647, K:2004/2497 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.
  Savunmanın Özeti : Mahkemece verilen ısrar kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
  Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi: Karar düzeltme talebinin incelenebilmesi için ısrar kararının kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı Mehmet Karaoğlu'nun Düşüncesi: Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı davrandığı ileri sürülerek 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 4487 sayılı Kanunla değişik 47/A maddesi uyarınca davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin Kurul işleminin iptali istemiyle açılan dava sonunda, davacının idari para cezasına konu eylemlerinin 4487 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu, davacının işlendiği tarih itibariyle suç niteliği taşıyan eylemlerine ağır para veya hapis cezası öngören yasal düzenlemenin 4487 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığı ve idari para cezası uygulamasının getirildiği, bu nedenle, eylem tarihinde yürürlükte bulunmayan yasa kuralına göre davacıya verilen idari para cezasının hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline dair verilen idare mahkemesi kararının Danıştay Onuncu Dairesince bozulması üzerine idare mahkemesinin eski kararında israr edilmek suretiyle işlemin iptaline ilişkin olarak verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
  2499 sayılı Yasanın "Cezai sorumluluk" başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrasının B bendinin (5) nolu alt bendinde, bu Kanunda yazılı yetkilere dayanılarak kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ve tebliğlere, düzenlenen standart ve formlara, alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edenlerin 100 milyon liradan 500 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacakları kuralı bulunmaktaydı. Bu kural, 15.12.1989 günlü 4487 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış, Kanuna "idari para cezaları" başlıklı 47/A maddesi eklenerek,Kurulca sermaye piyasası mevzuatına aykırı davrandığı saptanan gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle 2 milyar liradan 10 milyar liraya kadar para cezası verileceği hükmü getirilmiştir.
  Dava konusu uyuşmazlık, 18.12.1999 gününde yürürlüğe giren 4487 sayılı Yasadan önce gerçekleşen davacı eylemlerine 2499 sayılı Yasaya 4487 sayılı Yasayla eklenen 47/A maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bulunmaktadır.
  Davacının işlendiği tarihte sermaye piyasası mevzuatına aykırı nitelik taşıdığı ileri sürülen eylemleri, 4487 sayılı Yasanın 47/A maddesine göre de aynı niteliği taşımakta, ancak bu eylemlere 2499 sayılı Yasanın 47.maddesinde öngörülen ağır para cezası yerine 4487 sayılı Yasanın 47/A maddesinde öngörülmüş olan idari para cezası uygulanmaktadır. Başka bir anlatımla, davacının eylemleri 4487 sayılı Yasayla suç olmaktan ve cezalandırılmaktan çıkarılmamıştır. Aksi düşünce 4487 sayılı Yasayla getirilen "idari para cezası" sisteminden önceki eylemlerin cezalandırılmaması sonucunu doğurur.
  Bu nedenle, Kurulca yürürlükte olan mevzuat gereği işlem tesis edilmesi hukuka uygun bulunduğundan, İdare Mahkemesince verilen iptal kararında hukuki isabet görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemi görüşülmeksizin işin esası incelendi, gereği görüşüldü:
  Dava, Metaş Yönetim Kurulu üyesi olan davacıya, Metaş'ın özel denetim şirketi ile olan ilişkisini Sermaye Piyasası Kurulunun izni olmadan feshetmesi nedeniyle 4.000.000.000 lira idari para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
  Ankara 7. İdare Mahkemesi 11.4.2002 günlü, E:2001/931, K:2002/385 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar vermiş, bu karar temyiz incelemesi sonucu Danıştay Onuncu Dairesinin 10.5.2004 günlü, E:2002/4956, K:2004/4529 sayılı kararıyla bozulmuş, davacı vekilinin karar düzeltme süresi içinde verdiği ve İstanbul İdare Mahkemesi kayıtlarına 9.11.2004 günü, Ankara 7. İdare Mahkemesi kayıtlarına 27.1.2005 günü giren karar düzeltme dilekçesi bulunmasına karşın, farkedilmeyerek Dairesince karar düzeltme talebi karara bağlanmadan mahkemece esasa ilişkin olarak (ısrar) karar verildiği anlaşılmıştır.
  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 14. maddesi uyarınca, tarafların Dairece verilen kararın tebliğini izleyen onbeş gün içinde maddede yazılı hallerin bulunması halinde kararın düzeltilmesi isteminde bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
  Kanun yollarından biri olan kararın düzeltilmesi yolu ile belli bir süre içinde ve kanunda belirtilen nedenlerden dolayı nihai olarak verilmiş bir yargı kararının yeniden gözden geçirilmesi yolu ile muhtemel sakatlıkların önlenmesinin amaçlandığı,karar düzeltme yolunun kendine özgü bir kanun yolu olduğu, bilimsel içtihatlarla belirlenmiştir.
  Dolayısıyla mahkemece ısrar (direnme) kararı verilmesi için davacının talep ettiği kanun yolunun tüketilmesi, yani karar düzeltme istemi hakkında Dairece karar verilmesi gerekmektedir.
  Bu nedenle davacının karar düzeltme istemi Dairece karara bağlanmaksızın ısrar kararı verilmesinde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır.
  Açıklanan nedenlerle Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.12.2004 günlü, E:2004/3647, K:2004/2497 sayılı ısrar kararının bozulmasına 6.10.2005 günü oybirliği ile karar verildi.
  (DAN-DER; SAYI: 112)
  BŞ/ÖEK

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Sn. Kantaroncu,

  Bu İDDK kararı karar düzeltme talebi olmuş ancak henüz karar bağlanmadan ve İdare Mahkemesi bu müracaatı farketmeden ısrar kararı aldığı için ısrar kararını bozma kararıdır. Eğer yasal süresinde karar düzeltme talebi olmasaydı, İdare Mahkemesi karar düzeltme müracaatı olmaksızın fevkalade ısrar kararı alabilirdi. Yani diğer bir ifade ile İdare Mahkemeleri, "bozma" kararlarına karşı karar düzeltme talebi olmasa dahi "ısrar" kararı verebilir diye düşünüyorum.

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Bu yöndeki bir içtihadı Danıştay Bilgi Bankası'nda görmüştüm. Ama bu defa bulamadım... Bulursam buraya yapıştırırım...

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Ben öyle bir içtihatla karşılaşmadım ancak karar düzeltme talebi olmayan davalarda İdare Mahkemelerinin ısrar kararı alabildiklerini biliyorum. Bu yönde bir sürü karar vardır.

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  751
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı Çobanoğlu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Karar düzeltme dilekçesi görüşülürken sadece temyiz incelemesinde bulunan tetkik hakimi bulunamaz. Başkan ve önceki kararda imzası bulunan üyeler karar düzeltme de bulunabiliyor maalesef.
  Danıştay tetkik hakimi yerel mahkemesi kararının onanması görüşündedir. Danıştay savcısının düşüncesi de aynı doğrultudadır. Ancak, başkan dışında, (Başkan'ın karşı oyu; davanın özel şirkete karşı açılmış olması nedeniyle ortada idari bir davanın olmadığı, bu nedenle dava hakkında süre aşımı gerekçesiyle bir karar verilemeyeceği...) diğer üyelerin oy çokluğu ile yerel mahkeme kararı süre aşımı gerekçesiyle bozulmuştur. Bu durumda, karar düzeltme talebini kim inceleyecek?
  Konu tolg tarafından (21-06-2012 Saat 08:21:43 ) de değiştirilmiştir.

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Karar Düzeltme talebini yine bozma kararı veren Danıştay ilgili Dairesi inceler.

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. Karar Düzeltme Dilekçesi Verildi.Yargıtay Sitesinden Süreç Nasıl Takip Edilir?Lütfen Yardım Arkadaşlar!
  Herkese iyi günler. Arkadaşlar karar düzeltme dilekçesi verileli 1 hafta oldu. Yargıtay sitesinden Karar Düzeltme nasıl takip ediliyor? Yeni dosya...
  Yazan: fruko Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 14-02-2016, 18:06:25
 2. Yargıtay Kararına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesi Nereye Verilir? Şahıs Kendi Veya Ailesi Verebilir Mi?
  Merhaba arkadaşlar. Yargıtay'ın onama kararına karşı Karar Düzeltme Dilekçesi kişinin yargılandığı mahkemeye mi verilir? Şahıs kendisi ya da...
  Yazan: fruko Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 06-02-2016, 13:19:29
 3. Danıştay Kararına Nasıl İtiraz Edilir?
  Merhaba, çalıştığım kurum ile aramda bir dava var ve benim davayı devam ettirmem için birkaç bilgiye ihtiyacım var. Davayı ben açtım -İstanbul...
  Yazan: haletiruhiyem Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 15-05-2012, 22:12:47
 4. Onanmış Yargıtay Kararına İtiraz (Düzeltme talebi)
  Değerli Yetkililer/Hukukçular, Yerel sulh hukuk mahkemesi tarafından çıkan tahliye kararı, kiracı tarafının yargıtay makamına temyiz için...
  Yazan: baharatci Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 10-02-2011, 14:01:53
 5. Danıştay Kararına Nasıl İtiraz Edilir?
  Üniversitede bir akademisyenle tartışmam sonucunda hakarete ve fiili saldırıya uğradım, üniversite tarafından yapılan soruşturmada tarafıma...
  Yazan: Oshea Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 31-05-2009, 17:00:31

Bu sayfada bulunan kavramlar:

temyizden sonra karar düzeltme

karar düzeltmede red kararı ne demektir

Karar duzetme ret kararina nasil ihtirAz edilir

Karar duzeltme karRari red edilir ise bo

temyiz sonrası karar düzeltme

karar düzeltme red

karar düzeltme dilekçesi nereye verilir

temyiz reddine itiraz

Yargıtayda ret edilen davalar için napılır

http:www.hukuki.netshowthread.php97604-Karar-Duzeltme-Red-Kararina-Nasil-Nereye-itiraz-Edilir

karar düzeltme kararına itiraz

karar düzeltme red kararı

danıştay karar düzeltme süreci

karar düzeltme nedenleri idari yargı

karar duzeltme kararina itiraz

red karar

karar düzeltme nedenlerikarar düzeltme sebeplerikarar düzeltmeden sonra ne olurkarar düzeltme dilekçesitemyizde red ne demekkarar duzeltme talebinin reddimalkaçırmada red karariyargıtay karar düzeltme red sonrasıyargitay.kararina adalet bakanlığına itiraz edilebilir mi
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.