+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 19 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  Nerede
  Bize Heryer İstanbul
  İletiler
  167
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Merhaba, mesajım biraz uzun ama okuyup vakit ayıranlar için şimdiden çok teşekkür ederim. Alıntı içinde yazılanlar kararların gerekçeleri.

  İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından Yürütmeyi Durdurma kararını takiben oybirliğiyle İptal kararı verildi (eğitimden dolayı nakil)
  ....
  Davalı idarece elemn ihtiyacı nedeniyle muvfakat verilmemesinin kamu menfaati ve hizmetin devamlılığı ilkesi ereği olduğu savunulmakta ise de, yukarıda da belirtildiği ibi 657 sayılı Kanunun 74. maddesi hükmüne göre, idarelere kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen eçişleri konusunda takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp bu yetkinin kullanılması çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu tartışmasızdır.

  Davalı idarece eleman ihtiyacı olduğu somut belgelere daylı olarak ispatlanamadığı ve davalının daha önce kazandığı Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesine, yine davalı idarenin aynı gerekçeyle atamasına muvafakat vermemesi nedeniyle devam edemediği de dikkate alındığında, Anayasanın sözü edilen hükmünün doğal sonucu olarak davacının eğitim ve öğrenim hkkından yoksun bırakılamayacağı açık olduğundan, davacının öğrenim hakkından yoksun bırakılması sonucu doğurac olan dava konusu işlemde mezuata ve kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.

  Açıklana nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, ... oybirliğiyle karar verildi.
  Danıştay 5. Daire tarafından temyiz istemi sonucunda (Üyeler 3'e 2 oyla) Yürütmeyi Durdurma kararını takiben oyçokluğuyla (Üyeler 3'e 2 oyla) Bozma kararı verildi (danıştay tetkik hakimi; yd yolundaki(kararda da bozulması gerektiği) istemin kabulü gerektiği görüşünde, danıştay savcısı; ileri sürülen nedenler kararın yd gerektirecek nitelikte görülmediğinden istemin reddi (kararda da istemin reddi mahkeme kararının onanması) gerektiği görüşünde)
  ... davacının görev yaptığı İstanbul Üniversitesinde personel gereksinimi bulunduğundan ve memurların öğrenim durumu gözetilerek naklen atalamarını zorunlu kılan bir mevzuat hükmü de mevcut olmadığından, davacının başka bir üniversiteye naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle ... iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla karar verildi.
  Bozma kararında
  ...
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmü uyarınca kurumlar arası nakil işlemi kurumların muvafakatı ile sağlanmakta olup, kurum amirlerinin muvafakat verip vermemek konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak; İdare, kurduğu işlemlerde takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmak zorundadır. Bu bağlamda; İdarenin, personelin başka bir kuruma nakil verip vermeme yönündeki takdir yetkisinin, işlemin gerekçeleri dailinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği de tabidir.
  Bu durumda, davalı İdarece davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu açık olup, başka kurumlara atanma istemine muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle ... kararının 2577 İYUK 49. md. 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemeye gönderilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
  Karar düzeltmede (Üyeler 3'e 2 oyla) oyçokluğuyla düzeltme isteminin reddine karar verdi (Danıştay tetkik hakimi; kararın düzeltilmesi yolundaki istemin kabul edilerek, dava konusu işlemin iptali yönünde verilen mahkeme kararının onanması görüşünde, Danıştay savcısı; kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar dnıştay beşinci dairesinin kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğundan, karar düzletme isteminin kabulü ile danııştay beşinci dairesi kararının kaldırılarak idare mahkemesi kararının onanması görüşünde)
  ... yürütmenin durdurulması yolundaki istem hakkınd karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:
  Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararın düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler 2577 sayılı İYUK 54. md. 1. fıkrsında gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenleri anılan maddede sayılan nedenlere uymadığından düzeltme isteminin reddine oyçokluğuyla karar verildi.
  Bozma kararında kim hangi tarafta oy vermişse karar düzeltme oylarında da birşey değişmemiş. Aynı üyeler olduktan sonra ben ne anladım bu itirazdan.

  Kendi yd ve bozma kararlarındaki gerekçeler birbiri ile uyuşmuyor. (bu da İYUK 54. md. 1. fıkrasının (a) ve (b)bendine tam uymuyor mu) Tetkik hakim temyizde benim aleyhimde görüş belirtirken karar düzeltmede benim lehime görüş belirtmiş ama üyeler sanki şekil yönünden incelemişler idari yargılamaya inmemişler. Ben bu kararlarına ne yapabilirim? Birilerine itiraz etmek istiyorum. Karaları hukuka uygun değil bence. Hatta dilekçemide ekleyebilirim. Yazmış olduğum bütün açıklamalar belgeleriyle beraber ama kurumun sunduğu bir belge yok.

  Mahkeme tekrar inceleyecek ama direnme kararı alanların yok denecek kadar az olduğunu herkes söylüyor. Bu yüzden doğru inceleme yapılmadığını düşündüğüm bu karalarına birşey yapmak istiyorum.  Hukuki NET Güncel Haber

  Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir? konulu yargıtay kararı ara
  Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir? konulu hukuk haber
  Konu haletiruhiyem tarafından (06-06-2012 Saat 23:43:11 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Karar düzeltme dilekçesi görüşülürken sadece temyiz incelemesinde bulunan tetkik hakimi bulunamaz. Başkan ve önceki kararda imzası bulunan üyeler karar düzeltme de bulunabiliyor maalesef. İlk kararı veren İdare Mahkemesinin tutumunu beklemek zorundasınız. İdare Mahkemesi ilk kararında direnirse ve davalı idare bu kararı temyiz ederse dosyanız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gider ve onların kararı kesin karar olur. Yok İdare Mahkemesi direnmez ve Danıştay kararı doğrultusunda karar alırsa, bu kararı da siz temyiz edebilirsiniz. Bu temyizden de olumlu sonuç alma ihtimaliniz zayıftır maalesef. Karar kesinleştikten sonra Anayasa Mahkemesine müracaat imkanınız olur. Oradan da netice alamazsanız, AİHM müracaatından başka çare kalmıyor maalesef.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  Nerede
  Bize Heryer İstanbul
  İletiler
  167
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Sayın Çobanoğlu, vakit ayırarak cevap verdiğiniz için teşekkürler. Belgelerimin incelenmeden, açıklayıcı bir gerekçe verilmeden aleyhime karar verilmesi insanın zoruna gidiyor ama yapacak bir şey yok demek ki.

  Adalet bakanlığına belgeleri, delilleri incelemeden karar verildiği konusunda bir dilekçe vermeyide düşünmüyor değilim?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  751
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı Çobanoğlu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  İlk kararı veren İdare Mahkemesinin tutumunu beklemek zorundasınız. İdare Mahkemesi ilk kararında direnirse ve davalı idare bu kararı temyiz ederse dosyanız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gider ve onların kararı kesin karar olur. Yok İdare Mahkemesi direnmez ve Danıştay kararı doğrultusunda karar alırsa, bu kararı da siz temyiz edebilirsiniz.
  Sn. Çobanoğlu;

  Davacının iptalini istediği işlemi İdare Mahkemesi iptal etmiştir. Davalı kararı temyiz etmiştir. Danıştay yeniden bir karar verilmek üzere Kararı bozmuştur.

  Bu durumda, davacı kendisine tebliğ edilen Danıştay'ın bozma kararına karşı "Karar Düzeltme" talebinde bulunabilir mi? Yoksa, İdare Mahkemesi'nin direnme kararı vermesini mi beklemeli, şayet mahkeme kararında direnmeyerek Danıştay kararı doğrultusunda yeni bir karar davacıya tebliğ edildikten sonra mı davacı bu kararı temyiz edebilir? Selamlar.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı tolg rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sn. Çobanoğlu;

  Davacının iptalini istediği işlemi İdare Mahkemesi iptal etmiştir. Davalı kararı temyiz etmiştir. Danıştay yeniden bir karar verilmek üzere Kararı bozmuştur.

  Bu durumda, davacı kendisine tebliğ edilen Danıştay'ın bozma kararına karşı "Karar Düzeltme" talebinde bulunabilir mi? Yoksa, İdare Mahkemesi'nin direnme kararı vermesini mi beklemeli, şayet mahkeme kararında direnmeyerek Danıştay kararı doğrultusunda yeni bir karar davacıya tebliğ edildikten sonra mı davacı bu kararı temyiz edebilir? Selamlar.
  Sn. tolg,

  Danıştay, İdare Mahkemesi'nin kararını bozmuşsa ve karar düzeltme müracaatı olmuşsa, İdare Mahkemesi yeni kararını vermek için karar düzeltme ile ilgili kararı bekler diye düşünüyorum. Bu nedenle karar düzeltme dilekçesi Danıştay'a İdare Mahkemesi aracılığıyla gönderilir. Bu şekilde İdare Mahkemesi karar düzeltme müracaatından haberdar olur.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  751
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı Çobanoğlu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sn. tolg,

  Danıştay, İdare Mahkemesi'nin kararını bozmuşsa ve karar düzeltme müracaatı olmuşsa, İdare Mahkemesi yeni kararını vermek için karar düzeltme ile ilgili kararı bekler diye düşünüyorum. Bu nedenle karar düzeltme dilekçesi Danıştay'a İdare Mahkemesi aracılığıyla gönderilir. Bu şekilde İdare Mahkemesi karar düzeltme müracaatından haberdar olur.
  Benin sormak istediğim; davacının yerel mahkemede kazandığı davayı Danıştay bozmuştur. Davacı, bozma kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunabilir mi?

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Bulunabilir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  751
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı Kantaroncu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bulunabilir.
  Sn. Kantaroncu; Sorum aşağıdaki linkteki konuya aitti. Konu karışık olunca doğal olarak benim kafa da iyice karıştı.
  https://www.hukuki.net/showthread.php...esme-karmaşası

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Hatta, Karar düzeltme istenmeyen "bozma" kararlarına karşı İdare Mahkemelerince "ısrar" kararı dahi verilemez... Mahkeme bozma kararına uymak zorundadır.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  751
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar Düzeltme Red Kararına Nasıl Nereye İtiraz Edilir?

  Alıntı Kantaroncu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Hatta, Karar düzeltme istenmeyen "bozma" kararlarına karşı İdare Mahkemelerince "ısrar" kararı dahi verilemez... Mahkeme bozma kararına uymak zorundadır.
  Bakın bu cevap çok iyi oldu. Teşekkürler.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Karar Düzeltme Dilekçesi Verildi.Yargıtay Sitesinden Süreç Nasıl Takip Edilir?Lütfen Yardım Arkadaşlar!
  Herkese iyi günler. Arkadaşlar karar düzeltme dilekçesi verileli 1 hafta oldu. Yargıtay sitesinden Karar Düzeltme nasıl takip ediliyor? Yeni dosya...
  Yazan: fruko Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 14-02-2016, 18:06:25
 2. Yargıtay Kararına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesi Nereye Verilir? Şahıs Kendi Veya Ailesi Verebilir Mi?
  Merhaba arkadaşlar. Yargıtay'ın onama kararına karşı Karar Düzeltme Dilekçesi kişinin yargılandığı mahkemeye mi verilir? Şahıs kendisi ya da...
  Yazan: fruko Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 06-02-2016, 13:19:29
 3. Danıştay Kararına Nasıl İtiraz Edilir?
  Merhaba, çalıştığım kurum ile aramda bir dava var ve benim davayı devam ettirmem için birkaç bilgiye ihtiyacım var. Davayı ben açtım -İstanbul...
  Yazan: haletiruhiyem Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 15-05-2012, 22:12:47
 4. Onanmış Yargıtay Kararına İtiraz (Düzeltme talebi)
  Değerli Yetkililer/Hukukçular, Yerel sulh hukuk mahkemesi tarafından çıkan tahliye kararı, kiracı tarafının yargıtay makamına temyiz için...
  Yazan: baharatci Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 10-02-2011, 14:01:53
 5. Danıştay Kararına Nasıl İtiraz Edilir?
  Üniversitede bir akademisyenle tartışmam sonucunda hakarete ve fiili saldırıya uğradım, üniversite tarafından yapılan soruşturmada tarafıma...
  Yazan: Oshea Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 31-05-2009, 17:00:31

Bu sayfada bulunan kavramlar:

temyizden sonra karar düzeltme

karar düzeltmede red kararı ne demektir

Karar duzetme ret kararina nasil ihtirAz edilir

Karar duzeltme karRari red edilir ise bo

temyiz sonrası karar düzeltme

karar düzeltme red

karar düzeltme dilekçesi nereye verilir

temyiz reddine itiraz

Yargıtayda ret edilen davalar için napılır

http:www.hukuki.netshowthread.php97604-Karar-Duzeltme-Red-Kararina-Nasil-Nereye-itiraz-Edilir

karar düzeltme kararına itiraz

karar düzeltme red kararı

danıştay karar düzeltme süreci

karar düzeltme nedenleri idari yargı

karar duzeltme kararina itiraz

red karar

karar düzeltme nedenlerikarar düzeltme sebeplerikarar düzeltmeden sonra ne olurkarar düzeltme dilekçesitemyizde red ne demekkarar duzeltme talebinin reddimalkaçırmada red karariyargıtay karar düzeltme red sonrasıyargitay.kararina adalet bakanlığına itiraz edilebilir mi
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.