+ Konuyu Yanıtla
3 / 4 Sayfa İlkİlk 1234 SonSon
21 den 30´e kadar toplam 32 ileti bulundu.
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  Jan 2011
  Nerede
  Kayseri
  İletiler
  1.134
  Blog yazıları
  142
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Ek bilgi: Danıştay 6. Daire 13.12.1995 günlü E. 95/1682 K. 95/5045 sayılı kararında 'mahkeme kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren ya da kararlara karşı temyiz ve kararın düzeltilmesi yoluna gidilmişse bu kararların idareye tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde kararın gereğini yerine getirmeyen idareye karşı 60 günün dolumu sonrası 60 gün içinde doğrudan tazminat davası açma; ya da idareye hakkın yerine getirilmesine dair başvuru hakkı'ndan bahsedilmektedir.

  Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar...

  İlgili Karar:

  Danıştay 6. Daire E:1995/1682 - K:1995/5045 Sorun bildir
  Esas no: 1995/1682
  Karar no: 1995/5045
  Tarih: 13.12.1995


  E:1995/1682 - K:1995/5045

  TAM YARGI DAVASINDA SÜRE BAŞLANGICI ( Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdareye Karşı Açılan )
  MAHKEME KARARININ İLGİLİ İDARECE YERİNE GETİRİLMEMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
  ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Mahkeme Kararının İlgili İdarece Yerine Getirilmemesine Dayalı Tazminat Davasında )
  TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı )

  ÖZET :

  İdare mahkemesince verilen kararlara karşı kanun yollarınabaşvurulduğunda ilgililerin tazminat davası açma süresi temyizveya kararın düzeltilmesi kararlarının tebliğ tarihi gözetilerek hesaplanmalıdır.

  İstemin Özeti:

  Adana 2. İdare Mahkemesinin 6.12.1994 günlü, E:1994/202K:1994/1549 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerekbozulması istenilmektedir.


  Savunmanın Özeti:

  Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiribulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiğisavunulmaktadır.
  Tetkik Hakimi Ö.K.`nin Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkemekararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
  Savcı A.Ş.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilennedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığıhukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirirnitelikte görülmemektedir.
  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararınınonanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  Türk Milleti Adına karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakimininaçıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işingereği görüşüldü: Dava, davacıların Adana 2. İdare Mahkemesinin E:1989/1089,K:1992/97, E:1991/388, K:1992/99; ve E:1990/200, K:1992/98 sayılı iptalkararlarının uygulanmaması nedeniyle uğradıkları 500.000.000.-lira maddizararlarının en son uygulanması gerektiği tarihten itibaren en yüksek reeskontfaizi ile birlikte tahsili istemiyle açılmış, idare mahkemesince; davacılarvekilinin Adana 2. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararlarınınuygulanarak davacıların mağduriyetinin önlenmesi için 9.4.1992 tarihlidilekçesi ile davalı idareye başvuruda bulunduğu ancak davalı idarece herhangibir cevap verilmediğinden 9.4.1992`de yapılan başvuruyu izleyen gündenitibaren 60 günlük cevap verme süresi geçtikten sonraki 60 günlük süre içindedava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 9.3.1994 tarihindeaçılan davada süre aşımı bulunduğu 8.11.1993 tarihinde ikinci kez idareyebaşvurunun davacıya yeni bir süre kazandırmasının da mümkün bulunmadığıgerekçesiyle davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca davanınreddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, ... 63 pafta, 160 ada, 2 ve 3 sayılı parsellere ilişkin olarakverilen inşaat ruhsatlarının iptali istemiyle açılan davalarda inşaatruhsatlarının iptali yolundaki idare mahkemesi kararlarının yerinegetirilmemesi nedeniyle uğranılan 500.000.000.-TL. maddi zararın tazminiistemiyle açılmıştır.
  2577 sayılı Yasanın Kararların Sonuçları başlıklı 28. maddesinin 1.fıkrasında: "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerininesasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu sürehiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilenkararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesisedilir." hükmü ile 3. fıkrasında: "Danıştay bölge idare mahkemeleri, idare vevergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemdebulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddive manevi tazminat davası açılabilir." kuralı yeralmıştır.
  Yukarıda belirtildiği şekilde, 2577 sayılı Yasanın 28. maddesi uyarıncaesasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğtarihinden ya da kararlara karşı temyiz ve kararın düzeltilmesi yolunagidilmişse bu kararların idareye tebliğ tarihinden itibaren otuz gün ( 2577sayılı Yasada 4001 sayılı Yasanın 13. maddesi ile yapılan değişiklikten öncealtmış gün ) içinde gereğinin yerine getirileceği, yerine getirilmemesidurumunda ise, bu yargı kararının yerine getirilmemesinden dolayı uğranılanzararın tazmini istemiyle sonraki altmış günlük süre içerisinde mahkemekararını yerine getirmeyen idare aleyhine doğrudan tazminat davasıaçılabileceği gibi uğradığı zararın tazmini istemiyle idareye yapılan başvuruüzerine anılan Yasanın II. maddesinde belirlenen süreler dikkate alınmaksuretiyle de dava açabileceğini kabul etmek gerekmektedir.
  Bu değerlendirmenin ışığı altında, Adana 2. İdare Mahkemesinin vermişolduğu iptal kararlarına karşı davalı idare tarafından kanun yollarınabaşvurulduğuna ve bu kararların taraflara tebliğ tarihinden sonra dadavacıların anılan 28. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilensüreler dikkate alınmak suretiyle tazminat davası açma veya idareye başvurmahakları bulunduğuna göre dava açma süresinin bu kararların tebliğ tarihlerigözetilerek hesaplanması gerekirken mahkemenin vermiş olduğu iptalkararlarının esas alınarak davanın süreaşımı nedeniyle reddedilmesinde sözüedilen yasal düzenlemeye uyarlık bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle Adana 2. İdare Mahkemesinin 16.12.1994 günlü,E:1994/202 K:1994/1549 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçenmahkemeye gönderilmesine, 13.12.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Hukuki NET Güncel Haber

  YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması? konulu yargıtay kararı ara
  YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması? konulu hukuk haber
  Konu Av.İsmail Arslan tarafından (14-05-2012 Saat 16:10:30 ) de değiştirilmiştir.
  "Bu coğrafyanın en acil ihtiyacı kurtarıcılardan kurtulmaktır."

  "Sonrakilere de fırsat vermek lazım"

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Merhaba,
  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürtümeyi durdurma kararımızı 30/05/2012 tarihinde bozdu. Bundan sonraki süreçte neler olacak acaba? Meb benim atamamı yapıp beni yaklaşık 1 ay sonra geri çekecek.Fakat dava esastan görüşülmeye devam edecek.Şimdi ben ne yapmalıyım? Hakimle görüşmemi tavsiye eder misiniz? Ve en önemlisi adli yarıyılı da hesaba katarsak esas karar eylül 17ye yetişir mi?
  Teşekkürler

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Daha önce belirttiğim gibi davalı idare YD itiraz süresini beklemeden atamanızı yaptığı için mağdur durumda kalmışsınız maalesef. YD talebi olan dosyalar öncelikli olarak incelenerek karara bağlanmak zorundadır ancak esasta karar bahsettiğiniz tarihe yetişir mi bilmiyorum. Zira 20 Temmuz-31Ağustos tarihleri arası adli tatildir. İyi günler dilerim.

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Sayın Çobanoğlu,
  Öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim. Davaların görüşülmesi adli yarıyılda durur mu? Bir de doyam perşembe günü idareye geri dönecek gibi gözüküyor 30 günlük süre varmış.30 günlük süreyi bekleyip dosya sıraya mı girecek yoksa bir dilekçe yazıp süreden feragat edebilir miyiz? En önemlisi de yazdığımız dilekçe inisiyatife mi tabi olacak.yoksa süre direkt kısalır mı?
  Teşekkürler

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Adli tatilde YD talepleri dışında pek dosyalar incelenmez. Hangi dosyanız perşembe günü idareye dönecek? Dava dilekçenizi mi kastediyorsunuz? Davalı idareden savunma alınmış olması lazım. Dilekçe yazarak hangi süreden feragat etmeyi düşünüyorsunuz?

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Merhaba
  Ben yd aldıktan sonra davalı idare bölgeye itiraza gitmişti ve itirazları kabul edilmişti.yd kalktıktan sonra dava dosyanız davanın ilk açıldığı idareye geri döner demişlerdi.(2.idare mahkemesi) Dava dosyam 06 haziranda bölge idareden 2.idareye geri dönmüş. Bu hafta başında mahkemeye ek beyan dilekçesi verdik.İstanbul'a atamamın yapıldığını itiraz için bize verilen 30 günlük süreyi beklemek istemediğimizi bu süreden feragat ettiğimizi yazdık.Bu dilekçe dikkate alınır mı? Dosya hemen hakime sevk edilir mi? Bu arada hakimlerin tayini çıkmış.Yeni hakimler göreve hemen başlar mı? Bir de idare mahkemelerinde adli yarı yıl yok sadece hakimlerin yıllık izin süreleri oluyor diye durmuştum.Doğru mu acaba?

  Teşekkürler

 8. #27
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  30 günlük itiraz süresinden idarenin cevabına cevap verme süresini kastediyorsanız ve İdare Mahkemesine idarenin cevabına cevabımız yoktur şeklinde dilekçe vermişseniz, evet 30 günlük süre beklenmez diye düşünüyorum. Dosyanız YDli olduğu için Mahkeme Başkanınca öncelikli olarak incelenmek üzere bir üyeye sevk edilir. Yeni atanan üyeler eğer aynı yerdeki göreve atanmışlarsa, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği gün, yok başka bir yerdeki göreve atanmışlarsa, atama emrinin tebliğ tarihinden itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Eğer İdare Mahkemesinin bulunduğu ilde Bölge İdare mahkemesi yoksa, bu mahkemelerde adli tatil yoktur. Eğer İdare Mahkemesinin bulunduğu ilde Bölge İdare Mahkemesi varsa, o vakit bu mahkemeler için adli tatil vardır. Adli tatil süresince de nöbetçi mahkemeler olur ancak bu mahkemeler sadece YD taleplerini ve süreli davaları karara bağlarlar.

 9. #28
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Sayın Çobanoğlu
  tekrar teşekkürler. Bizim davamız da yd talepli olduğu için adli tatil bakımından sıkıntı olmaz diye anladım yazdıklarınızdan.En azından nöbetçi mahkeme görüşmeye devam edecektir. Esastan görüşülmesi eylül ayına kadar gerçekleşebilir öyleyse.Çok çok teşekkür ederim

 10. #29
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  Sayın Çobanoğlu
  tekrar teşekkürler. Bizim davamız da yd talepli olduğu için adli tatil bakımından sıkıntı olmaz diye anladım yazdıklarınızdan.En azından nöbetçi mahkeme görüşmeye devam edecektir. Esastan görüşülmesi eylül ayına kadar gerçekleşebilir öyleyse.Çok çok teşekkür ederim

 11. #30
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: YD Kararına itirazda Bölge İdare Mahkemesinden de davalıya red ve 30 günlük sürenin uygulanması?

  "Eğer İdare Mahkemesinin bulunduğu ilde Bölge İdare Mahkemesi varsa, o vakit bu mahkemeler için adli tatil vardır. Adli tatil süresince de nöbetçi mahkemeler olur ancak bu mahkemeler sadece YD taleplerini ve süreli davaları karara bağlarlar." dedim. Bu YD talepli davalar görüşülür demek değildir. Sadece Nöbetçi Mahkemelerce YD talepli davaların YD talebi ile ilgili kararlar alınır demektir maalesef.

+ Konuyu Yanıtla
3 / 4 Sayfa İlkİlk 1234 SonSon

Benzer Konular :

 1. Bölge İdare Yargı kararına istinaden yapılan atama ve danıştayın bu kararı bozması
  Kolay gelsin arkadaşlar çok sıkıntılı bir durumun içerisindeyim.Ciddi bir sorunum mevcut. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ağrı İlinde Sözleşmeli...
  Yazan: agriengineer01 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 20-07-2017, 15:47:51
 2. Takipsizlik kararına itirazda 15 günlük süre nasıl hesaplanır?
  Merhabalar, Tarafıma tebliğ edilen "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara (takipsizlik kararına)" itiraz edeceğim. Karar 21.07.2016 tarihinde...
  Yazan: Adaletin Bu mu Dünya Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 30-07-2016, 10:13:21
 3. Bölge İdare Mahkemsinin Red kararına karşı karar düzeltme Başvurusu
  2o10 yılında yapılan Müdür atamalarında ek puan için kullanılan Yurtdışından alınmış Yüksek Lisans diplomasının denkliği olmadığı halde ek puan...
  Yazan: selefkoss Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-03-2013, 08:44:52
 4. Yerel İdare Mahkemesini kararına itirazımı Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay'a sevk etti.
  Bir atama mevzusu nedeniyle Çanakkale İdare Mahkemesine iptal davası açtım. Mahkeme dosya hakkında red kararı verdi. Bende bunun üzerine Edirne Bölge...
  Yazan: cervantesdon Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 13-06-2012, 12:24:35
 5. Bölge İdare mahkemesi kararına uymamak
  Belediye tarafından evimin önüne ruhsatsız olarak yapılan belediye dükkanlarını yıkılması için sakarya bölge mahkemesine açtığım davayı...
  Yazan: tamer14 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 21-05-2007, 01:32:20

Bu sayfada bulunan kavramlar:

yd itiraz

yd kararina itiraz

yürütmenin durdurulması kararına itirazın sonuçları

http:www.hukuki.netshowthread.php95805-YD-Kararina-itirazda-Bolge-idare-Mahkemesinden-de-davaliya-red-ve-30-gunluk-surenin-uygulanmasi

bölge idare mahkemesine itiraz dilekçe örneği

yd ret kararına itiraz dilekçesiyd itiraz ne demekyd itirazina retyd itiraz ret kararıpmyo idari mahkemenin ret karari ne demekbölge idare mahkemesi kararına itiraz dilekçe örneğiidare mahkemelerinde itiraz etme kac seferbölge idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına itirazbölge idare mahkemesi itiraz dilekçe örneğiyurutmeyi durdurma kararina itirazY.D.ret veya kabulu ile ilgili dava sonuçlarıbölge idsre mahkemesine ifirazbölge idare mahkemesi itiraza cevap süresi30 gunluk sure doldurup uygulanmayan kararyd itiraz kabulyd kararına itiraz dilekçesi örneğibölge İdare Mahkemesi nden red gelirse ne oluryürütmenin durdurulması kararı kısa sürede veriliryürütmeyi durdurma kararına itiraz süresi kaç günBölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına itirazı
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.