+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.

Konu: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil DEMİR

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil DEMİR Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  100
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Post Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil DEMİR  Uploaded with ImageShack.us

  Barkod: ISBN 978-605-5336-011
  Yayın Tarihi: Kasım 2011
  Baskı Sayısı: 1
  Ebat: 16×24
  Sayfa Sayısı: 412
  Yayınevi: Adalet Yayınevi
  Kapak Türü: Karton Kapaklı
  Dili: Türkçe

  Dünyadaki medeni yargı reformu çalışmaları kapsamında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uygulaması her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu akımın sonucu olarak Türk hukukunda, son on yılda ADR’ ye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi olan ve Av. Kan. m. 35/A’da düzenlenen avukatın uzlaşma sağlama yetkisi, uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek mahkeme dışı bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Avukatlara verilen uzlaşma sağlama yetkisiyle, yargının iş yükünün azaltılması ve avukatlara yargı dışı işlev kazandırılması amaçlanmıştır. Düzenlemeye göre avukatlar, dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra tahkikata ilişkin ilk duruşmadan önce kendilerine gelen iş ve davalarda, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Uzlaşma sağlanırsa avukatlar ile müvekkilleri tarafından Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanarak imzalanan tutanak, İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesine göre ilâm niteliğindedir. Uzlaşma tutanağına tanınan ilâm niteliği, onun diğer ADR yollarına getirilen, süreç sonunda varılan anlaşmanın bağlayıcı olmadığı yönündeki eleştirilerden sıyrılmasını ve daha etkin bir yöntem olarak öne çıkmasını sağlamıştır.

  Çalışmada uyuşmazlık taraflarının uzlaşma sağlama yoluna karar vermesinden; uzlaşma tutanağının imzalanması, icra takibine konu edilmesi ve muhtemel itiraz ve iptal taleplerine kadar olan hukuki sürece ilişkin bütün ihtimaller değerlendirilmiştir. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların tespitinden ziyade uygulayıcılara yol gösterecek önerilerde bulunmaya çalışılmıştır. Doktrinde var olan görüşlerin aktarılmasıyla yetinilmeyerek uygulamayı olumsuz etkileyen eksiklikler ele alınmış ve düzenleme önerileri getirilmiştir. Bu açıdan çalışmamız avukatlık hukuku, borçlar hukuku, medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanlarına giren konularda maddi hukuk ile cebri icranın, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla hukuk biliminin iç içe geçtiği bir kapsama ulaşmıştır. Bir yenilik olarak çalışmada, uzlaşma sağlama yöntemiyle birlikte hangi uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulama bulabileceği üzerinde durulmuş; avukatın müvekkilini uzlaşma sağlamaya yönlendirmesinden başlayarak, uzlaşma sağlama yoluna başvurma kararı alınması, müzakereye hazırlık süreci, uzlaşma sağlamada karşılaşılabilecek müzakere yaklaşımları, bunlardan yararlı ve zararlı olanlar ile avukatların uzlaşma sağlama sırasında kullanabilecekleri bazı temel taktikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çalışmada avukatın uzlaşma sağlama yetkisinin kapsamı ve ilam niteliğini ilgilendiren yayınlanmış bütün Yargıtay kararları incelenmiş ve yazım sürecinde kanunlaşan HMK ve TBK hükümleri çalışmaya dâhil edilerek bunların uzlaşma sağlamaya etkileri değerlendirilmiştir.

  Satın almak için:

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ BÖLÜM
  ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE TEMEL KAVRAMLAR
  -GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ-5
  A)-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı-5
  B) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tanımı ve Temel Özellikleri-6
  C) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tarihî Gelişimi-8
  -ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN AMAÇ VE YARARLARI-12
  -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Amaçları-12
  -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Yararları-13
  -ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI-15
  -Tahkim-15
  -Arabuluculuk-16
  -Uzlaşma-20
  -Tanım ve Kavram-20
  -Uzlaşma ile Arabuluculuk Yönteminin Karşılaştırılması-21
  III. -Avukatlık Kanununda Düzenlenen Uzlaşma Sağlama-22
  D)-Müzakere-23
  I. -Müzakerenin Tanımı ve Unsurları-23
  II. -Müzakere Teorileri-24
  -Müzakerenin Özellikleri-25
  -Müzakerenin Uygulama Alanı-25
  V. -Müzakerenin Aynı Anlamda Kullanılan Kavramlardan Farkları-26
  -Tarafsız Ön Değerlendirme-27
  F)- Arabuluculuk – Tahkim-28
  G) -Vakıaların Saptanması-28
  H) -Kısa Duruşma-29
  -HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI-31
  -Arabuluculuğun Tanımı ve Esasları-32
  -Arabuluculuğun İşleyişindeki Temel İlkeler-33
  -Gönüllülük İlkesi-33
  -Eşitlik İlkesi-33
  -Gizlilik İlkesi-34
  -Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşabilecek Uyuşmazlıklar-36
  -Arabuluculuğa Başvurma ve Usulü-36
  I. -Tarafların Arabuluculuğa Başvurması-37
  II. -Mahkemenin Tarafları Ön İnceleme Aşamasında Arabuluculuğa Teşviki-37
  III. -Arabulucuda Aranan Nitelikler ve Arabuluculuk Eğitimi-40
  -Arabulucunun Hakları-41
  -Arabulucu Unvanını Kullanma Hakkı-41
  -Ücret, Masraf ve Avans İsteme Hakkı-42
  -Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı-42
  -Arabulucunun Yükümlülükleri-43
  -Görevi İcra Ederken Özen, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Yükümlülüğü-43
  -Taraflara Eşit Muamelede Bulunma Yükümlülüğü-44
  -Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü-45
  -Aydınlatma Yükümlülüğü-45
  -Sır Saklama ve Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü-46
  VI. -İş Elde Etmek Maksadıyla Reklam Sayılabilecek Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü-47
  VII. -Belgeleri Saklama Yükümlülüğü-47
  VIII. -Aidat Ödeme Yükümlülüğü-48
  G)-Arabuluculuğun Başlamasının Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi-48
  H)-Arabuluculuk Müzakerelerinin Yürütülmesi-49
  İ)-Arabuluculuğun Sona Ermesi-50
  J) -Tarafların Anlaşması ve Anlaşmanım İlâm Niteliğinde Belge Gücü Kazanması-51
  K)-Arabuluculuk ile Uzlaşma Sağlamanın Karşılaştırılması-53
  I. -Çözüm Yoluna Başvurma ve Meslek Mensuplarının Seçimi-53
  II. -Çözüm Yollarına Başvurulabilecek Zaman-53
  III. -Hak ve Yükümlülükler-54
  IV. -Arabulucularda ve Avukatlarda Aranan Nitelikler-57
  V. -Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler-57
  VI. -Avukatla Temsil Zorunluluğu-58
  VII. -Varılan Anlaşmanın Şekli ve Niteliği-58
  VIII. -Gizlilik ile Beyan ve Belgelerin Kullanılamaması-59
  IX. -Sürecin Yönetilmesindeki Masraflar-60
  L)-Arabuluculuk Mesleğinin Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisinin Kullanımına Olası Etkileri-60
  İKİNCİ BÖLÜM
  AVUKATLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA SAĞLAMA
  -AVUKATIN MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve BUNLARIN UZLAŞMA SAĞLAMAYA ETKİSİ-65
  A)-Genel Olarak-65
  B)-Avukatın Vekâlet Akdinden Kaynaklanan Yükümlükleri-66
  C) -Avukatın Özen Yükümlülüğü-68
  D) -Avukatın Aydınlatma Yükümlülüğü-70
  E)-Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü-71
  F)-Avukatın Tâbi Olduğu Meslek Kuralları-72
  I. -Mesleki Dayanışma-72
  II. -İşi Kabulden Kaçınma-72
  III. -Hasımla Temas-73
  IV. -Objektif Davranma Yükümlülüğü-73
  V. -Özdeşleşme Yasağı-74
  VI. -Mesleki Nezaket-74
  VII. -Aydınlatma Yükümlülüğü ve Sınırları-74
  VIII. -Çatışan Menfaatleri Temsil Etme Yasağı-75
  IX. -Meslek Sırrı-75
  G)-Normlar Hiyerarşisi Tartışması-76
  -AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ ve KAPSAMI-78
  A)-Genel Olarak-78
  B)-Avukatlık Kanununda 4667 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik ve Kanunun 35/A Maddesi-79
  C)-Avukatlığın Amacı ile Uzlaşma Sağlamanın İlişkisi-81
  D)-Uzlaşma Sağlama Kurumunun Amacı ve Beklenen Yarar-82
  I. -Yargının İş Yükünün Azaltılması-82
  II. -Avukatlara Yargı Dışı İşlev Kazandırılması-83
  E) -Uzlaşma Tutanağının Düzenlenebileceği Konular-85
  F) -Uzlaşma Sağlamaya Başvurma Zamanı-88
  G) -Uzlaşma Sağlamada Zamanaşımı Sözleşmesi ve Zamanaşımından Feragat-94
  H) -Uzlaşma Sağlama ile Yargısal Çözümlerin Karşılaştırılması-95
  -UZLAŞMA SAĞLAMA USULÜ-98
  A)-Uzlaşma Sağlamada Avukatın Müvekkili ile Birlikte Hareket Etme Zorunluluğu-98
  B)-Uzlaşma Sağlamada Tarafların Avukatla Temsil Zorunluluğu-100
  C)-Uzlaşma Teklifi-102
  I. -Uzlaşma Teklifinin Yapılması-102
  1. -Uzlaşma Teklif Edilen Tarafın Avukatının Olmaması-102
  2. -Uzlaşma Teklifinin Şekli-103
  3. -Uyuşmazlığın Tanımlanması-104
  4. -Teklifin Geçerli Olacağı Süre-105
  5. -Uzlaşma Teklif Edebilecek Kişiler ve Avukatların Yetkisi-105
  6. -Uzlaşma Teklif Edilebilecek Kişiler ve Avukatların Yetkisi-107
  -Uzlaşma Arkadaşlığı-108
  a)-İhtiyari Uzlaşma Arkadaşlığı-110
  b)-Mecburi Uzlaşma Arkadaşlığı-112
  II. -Uzlaşma Teklifinin Kabul veya Reddi-115
  D)-Uzlaşma Müzakereleri-116
  I. -Uzlaşma Görüşmelerinin Niteliği-116
  1. -Uzlaşma Sağlamanın Müzakere Türleri Arasındaki Yeri-116
  2. -Uyuşmazlık ve Sözleşme Müzakeresi ile Uzlaşma Müzakeresinin Farkları-117
  a)-Avukatla Temsil-117
  b) -Hukuk Kurallarının Müzakerelere Etkisi-118
  c)-Benimsenen Müzakere Yaklaşımları-118
  d) -Müzakere Taraflarının Birbirlerine Olan Bağımlılıkları-118
  e) -Müzakerelerin Yönetiminde Etkili Olan Etik Kurallar-119
  f) -Müzakerelerin Tâbi Tutulduğu Şekil Şartları-119
  g) -Müzakere Konusu ve Zamanına Getirilen Sınırlamalar-119
  3. -Müzakerelerine Katılanların Uyuşmazlık Çözüm Yolunun Niteliğine Etkisi-120
  4. -Uzlaşma Müzakerelerine Katılımda Gönüllülük-120
  5. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Eşitliği-121
  II. -Uzlaşma Müzakerelerinin Yeri ve Zamanı-121
  III. -Uzlaşma Müzakerelerinin Gündemi-123
  IV. -Uzlaşma Müzakerelerine Katılabilecek Kişiler-123
  V. -Uzlaşma Müzakerelerinin Başlaması ve Yönetilmesi-125
  -Müzakerelerinin Başlaması-125
  -Müzakereleri Yönetme Yetkisi-126
  -Müzakerelerin Yönetiminin Kapsamı-126
  VI. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Bilgilendirilmesi-127
  VII. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Uzlaşmaya Teşvik Edilmesi-129
  VIII. Uzlaşma Sağlamada Avukatlara Yüklenen Arabuluculuk Rolü-130
  IX. -Uzlaşma Sağlamada Avukatların Taraf Temsili İşlevi-133
  E) -Uzlaşma Müzakerelerinin Gizliliği-136
  F) -Uzlaşma Müzakereleri Sırasında Yararlanılabilecek ADR İmkânları-138
  G) -Üçüncü Kişi Yararına Uzlaşma-138
  H)-Müzakerelerde İyiniyet Yükümlülüğü-140
  İ) -Müzakerelerin Sona Ermesi-142
  -UYUŞMAZLIĞI UZLAŞMA SAĞLAMA ve SULH YOLUYLA SONLANDIRMANIN ETKİLERİ-144
  -Uzlaşmanın Dava Açıldıktan Sonra Sağlanması ve Sulh Seçeneği-144
  -Sulh Kavramı, Tanımı, Çeşitleri-147
  -Sulhun Konusu ve Kapsamı-148
  III. -Sulh Olma Şekli ve Zamanı-151
  -Sulh Olma Şekli-151
  -Tarafların Kendi İstekleri ile Sulh Olması-151
  -Tarafların Hâkimin Teşviki ile Sulh Olması-152
  -Sulh Olma Zamanı-153
  -Mahkeme Kararından Önce Sulh-153
  -Mahkeme Kararından Sonra Sulh-154
  -Sulhta Şekil-154
  -Sulh Müzakerelerinin Gizliliği ve Tutanağa Geçirilmesi-156
  -Sulhun Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-157
  -Sulhta Yargılama Giderleri ve Taraflara Yüklenmesi-160
  Sulhun İlâm Niteliği ve İcra Edilmesi-161
  B)-Sulh ile Uzlaşma Sağlamanın Karşılaştırılması-162
  I. -Sulh ve Uzlaşma Yapılan Merci ve Kişiler-163
  II. -Sulh ve Uzlaşmaya Başvurabilecek Kişiler-165
  III. -Çözüm Yoluna Başvurulabilecek Zaman-165
  IV. -Varılan Anlaşmanın Niteliği-165
  V. -Sulh ve Uzlaşma Sağlama Masrafları-167
  -UZLAŞMA TUTANAĞININ ŞEKLİ ve UNSURLARI-168
  -Genel Olarak-168
  B)-Uzlaşma Tutanağının Şekli-169
  I. -Kanuni Şekil ve Geçerlilik Şartı-169
  II. -Şekil Serbestîsini Savunan Görüşler-170
  III. -Güvenli Elektronik İmzalı Uzlaşma Tutanağının Geçerliliği-171
  IV. -Kanuni Şeklin Faydaları-173
  V. -Kanuni Şekle Uygun Olmayan Tutanağın Başka Sözleşmeye Dönüşmesi-174
  C)-Uzlaşmanın Yeri ve Tarihi-175
  D)-Müzakerelere Katılanlara Ait Bilgiler-176
  E)-Uyuşmazlığın Tarifi ve Varılan Anlaşma-177
  F)-Uzlaşma Tutanağının Hazırlanmasında Avukatlık Ücreti-178
  I. -Avukat ile İş Sahibi Arasındaki Uzlaşmaya İlişkin Avukatlık Ücreti-179
  II. -Uzlaşma Tutanağı ile Karşı Tarafa Yükletilecek Avukatlık Ücreti-181
  III. -İş Sahibinin Birden Çok Olması Durumunda Avukatlık Ücreti-182
  IV. -Tarafların Kendi Aralarında Anlaşmaları ve İşi Takipsiz Bırakmaları Hâlinde Avukatlık Ücreti-182
  V. -Uzlaşma Sağlamada Avukatın Hapis Hakkı-183
  VI. -Uzlaşma Tutanağı Alacaklısının Avukatı Olmadan İcra Takibine Girişmesi Halinde Avukatın Hakları-184
  G)-Son Değerlendirme, İmzalar ve Tutanak Örnekleri-184
  H)-Uzlaşma Tutanağını Hazırlama Görevi ve Özen Yükümlülüğü-186
  -UZLAŞMA TUTANAĞININ İLÂM NİTELİĞİ-188
  A)-Uzlaşma Tutanağının İlâm Niteliğinin Hukuki Dayanağı-188
  B)-Uzlaşma Tutanağının Şarta Bağlı Olmasının İlâmlı İcraya Dayanak Belge Niteliğine Etkisi-190
  C)-Başka Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile İlâm Niteliğinde Uzlaşma Tutanağı Elde Edilmesi-193
  D)-Uzlaşma Tutanağının Konusunun Yeni Bir Davaya Konu Edilmesi-194
  E)-Uzlaşma Tutanağına Dayanan Bir Alacağın Devri Hâlinde Devralanın İlâm Niteliğinden Yararlanıp Yararlanamayacağı-195
  F) -Uzlaşma Tutanağının İlâm Niteliğinin Müzakereler Üzerindeki Etkisi-198
  -UZLAŞMA TUTANAĞININ İLAMLI İCRAYA KONU EDİLMESİ-199
  A)-Borçlunun Borcunu İfa Etmesi-199
  B)-Borçlunun Borcunu İfa Etmemesi ve İlâmlı İcra Takibine Başvurulması-199
  I. -Yetki-199
  II. -Harçlar-200
  III. -İcra Emri-200
  IV. -Takip Arkadaşlığı-201
  V. -Tarafların Birbirinden Bağımsız Takip Hakkı-202
  VI. -Tebligat-202
  C)-Uzlaşılan Edimin İlâmlı İcraya Uygunluğu-203
  D)-Uzlaşma Tutanağının İcra Müdürü Tarafından İncelenmesi-203
  E)-Uzlaşma Tutanağının Şikâyet Üzerine İcra Mahkemesi Tarafından İncelenmesi-204
  F) -Uzlaşma Tutanağının İcrasının Geri Bırakılması veya Takibin İptali-206
  I. -İtfa-206
  II. -Erteleme-207
  III. -Zamanaşımı-207
  -UZLAŞMA TUTANAĞININ GEÇERSİZLİĞİ ve İPTAL NEDENLERİ-209
  A)-Uzlaşma Tutanağında Geçersizlik ve İradeyi Fesada Uğratan Hallerin Varlığı-209
  I. -Uzlaşma Tutanağının Butlan Nedeniyle Geçersizliği-210
  1. -Ehliyet-211
  2. -Emredici Hukuk Kurallarına ve Ahlak Kurallarına Aykırılık-211
  -Kamu Düzenine Aykırılık-212
  4. -İmkânsızlık-212
  -Şekle Aykırılık-212
  II. -Uzlaşma Tutanağının Muvazaa Nedeniyle Geçersizliği-212
  III. -Uzlaşma Tutanağının İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali-213
  -Hata (Yanılma)-214
  2. -Hile (Aldatma)-215
  -Tehdit (Korkutma)-216
  IV. -Uzlaşma Tutanağının Gabin (Aşırı Yararlanma) Nedeniyle İptali-217
  B)-Uzlaşma Tutanağına Karşı İstirdat ve Menfi Tespit Davası-218
  C) -Uzlaşma Tutanağının Sahtelik İddiasıyla İptali Davası-219
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNTEMLERİ
  -AVUKATIN MÜVEKKİLİNİ UZLAŞMAYA YÖNLENDİRMESİ ve KARAR AĞACI ANALİZİ-226
  A)-Uyuşmazlığın Çözümünde Uzlaşma Sağlamanın Yerindeliği-226
  B)-Karar Ağacı Analizi-227
  I. -Avukat ile İş Sahibinin Yapacağı Karar Analizi-227
  II. -Karar Analizinin Amacı-228
  III. -Karar Analizinin Faydaları-229
  IV. -Yargılama Giderlerinin Değerlendirilmesi-231
  -UZLAŞMA MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK-232
  -Uzlaşma Müzakerelerine Konu Olacak Uyuşmazlığa İlişkin Bilgilerin Toplanması-233
  B)-Hedeflerin Belirlenmesi-234
  C)-Alt Sınırın Belirlenmesi-234
  D)-Karşı Tarafın Önceliklerinin ve Menfaatlerinin Tespit Edilmesi-235
  E)-Müzakere Yaklaşımının Belirlenmesi-236
  F)-Müzakerenin Prova Edilmesi-238
  G)-Müzakere Edecek Kişilerin Yetkilerinin Kontrolü-238
  -UZLAŞMA SAĞLAMADA KARŞILAŞILABİLECEK MÜZAKERE YAKLAŞIMLARI-240
  A)-Rekabetçi Yaklaşım-240
  I. -Tanım ve İlkeler-240
  II. -İlk Teklifi Yapmak veya Yapmaktan Kaçınmak-242
  III. -Müzakerelere Çok Yüksek Bir Açılış Teklifiyle Başlamak-242
  IV. -Mümkün Olduğunca Küçük Tavizler Vermek-243
  V. –Kabul Et ya da Terk Et- Taktiği-244
  VI. -Karşılık Ödün Bekleme Taktiği ve Taviz Hileleri-244
  VII. -Geri Adım Atmak-245
  VIII. Blöf Yapmak ve Aldatmak-246
  IX. -Psikolojik Savaş-247
  1. -Küçümsemek-248
  -Tehdit Etmek-248
  3. –İyi Polis, Kötü Polis- Taktiği-249
  4. -Sayı Üstünlüğü-250
  5. -Abartmak ve Suçluluk Hissi Yaratmak-250
  6. -Devamlı Reddetmek-250
  7. -Dikkat Dağıtmak ve Beklenenin Tersini Yapmak-251
  8. -Öfke, Hiddet, Çöküntü-251
  9. -Susmak-252
  10. -Kuzu Postunda Kurt-252
  11. -Zayıf Görünmek, Anlamıyormuş Gibi Yapmak-252
  12. -Müzakere Yerinin Yaratacağı Stresten Yararlanmak-253
  X. -Kendinden Emin Duruş Taktiği-253
  XI. -Deneme Teklifleri Yapmak-254
  XII. -Yedek Taviz Taktiği-254
  XIII. -Ya Hep, Ya Hiç- Taktiği-254
  XIV. Zaman Kazanmak ve Kesin Vade Vermek-255
  XV. –Yetkim Yok- Taktiği-256
  XVI. -Artan Talepler ve Son Dakika Eklemeleri Yapmak-257
  XVII. -Basılı Belgelerin Gücünden Yararlanmak-257
  XVIII. -Kaybedecek Bir Şeyim Kalmadı- Taktiği-258
  XIX. -Dava Seçeneğini Hatırlatmak-258
  B)-İşbirlikçi Yaklaşım-258
  C)-Sorun Çözücü Yaklaşım-261
  I. -Tanım ve İlkeler-261
  II. -Kişilerle Çatışmaktan ve İncitmekten Kaçınarak Soruna ve Sürece Odaklanmak-262
  -Kişileri Sorundan Ayrı Tutmak-262
  -İncitmekten Kaçınmak-263
  -Çözülmesi Zor Konuları Sona Bırakmak-263
  III. -Gerçek İlgi ve Menfaatlere Odaklanmak-264
  IV. -Çözüm İçin Seçenekler Üretmek-265
  V. -Tarafsız (Objektif) Kriterler Geliştirmek-265
  VI. -Müzakere Edilen Anlaşmaya En İyi ve En Kötü Alternatif-266
  D) -Uzlaşma Müzakerelerinde En Uygun Müzakere Yaklaşımı-267
  -AVUKATLARIN UZLAŞMA SIRASINDA KULLANABİLECEKLERİ TEMEL YÖNTEM ve TAKTİKLER-269
  -Genel Olarak-269
  -Görüşmeler İçin Elverişli ve Güvenli Bir Ortam Hazırlamak-270
  I. -Müzakere Ortamı-271
  II. -Oturma Düzeni-272
  III. -Oturumların Süresi-273
  C)-Tarafları Süreç Hakkında Bilgilendirmek-273
  D)-Taraflar Arasında Güven ve Eşitlik Sağlamak-274
  I. -Güven Sağlamak-274
  II. -Eşitlik Sağlamak-275
  E)-Taraflar Arasındaki İletişimi Etkinleştirmek-276
  I. -Avukatlık Hukukunun Müzakerelerdeki İletişim Üzerindeki Etkileri-277
  II. -Avukatların Birbirleriyle ve Taraflarla İletişimi-278
  III. -Müzakerelere İyi Bir Başlangıç Yapmak-278
  IV. -Müzakerelerde Etkili Konuşma-279
  V. -Müzakerelerde Etkin Dinleme-280
  -Bir Beceri Olarak Etkin Dinleme-280
  -Etkin Dinlemenin Faydaları-281
  -Dinleme Hastalıkları-282
  -Dinleme Sırasında Yapılmaması Gerekenler-283
  VI. -Müzakerelerde Beden Dili ve Giyim-284
  -Beden Dilinin Uzlaşma Müzakerelerine Etkisi-284
  -Giyim Tercihlerinin Uzlaşma Müzakerelerine Etkisi-285
  F) -Uyuşmazlık Konusunun Görüşülmesinin Önündeki Engelleri Kaldırmak-286
  I. -Karşı Tarafı Sürece Dâhil Etmek-287
  II. -Tekliflerin Doğru Tasarlanması ve İkna Kabiliyeti-288
  III. -Duyguları Önemsemek-289
  IV. -Kınamak ve İtham Etmek Yerine Tanımlamak ve Uyarmak-289
  V. -Arabuluculuk Seçeneği-291
  G)-Gerginlikleri Azaltmak İçin Gerekli Müdahalelerde Bulunmak-292
  -Müdahalenin Şekli ve Müdahale Yapabilecek Kişiler-292
  II. -Uzlaşma Sağlama Dışında Dostane İletişim Geliştirme-294
  III. -Çerçeveleme Yöntemi-294
  IV. -Ortamı Yumuşatacak Ölçüde Mizaha Yer Vermek-296
  V. -Etik Dışı Taktik ve Davranışlarla Mücadele-296
  H) -Doğru Tarzda Sorular Yöneltmek-297
  -Açık Uçlu Sorular-298
  -Kapalı Uçlu Sorular-299
  -Rahatlatan, Konuşmaya Teşvik Eden Sorular-300
  -Rencide Etmekten Kaçınan Sorular-301
  -Yansıtma Soruları-302
  İ) -Müzakerelerde Gerçek İhtiyaç ve Menfaatlerin Görüşülmesini Sağlamak-303
  -Uzlaşma Sağlamada Pozisyonlar Üzerinden Müzakere ve Zararları-303
  II. -Uzlaşma Sağlamada Menfaatler Üzerinden Müzakere ve Yararları-304
  III. –Neden- Sorusunun Cevabını Aramak-305
  IV. -Temel İnsan İhtiyaçlarını Dikkate Almak-307
  J)-Gerçekçi Seçenekler Üretilmesine Yardımcı Olmak-307
  I. -Sağlıklı Düşünmeye Yardımcı Olmak-308
  -Pastayı Genişleterek Seçenekleri Artırmak-309
  -Beyin Fırtınası ile Seçenek Üretmek-309
  -Seçeneklerin Kanuni ve Emsal Ölçütlere Göre Değerlendirilmesi-310
  -Seçeneklerin Uzlaşma Sağlamanın Kapsamına Uygunluğunun Değerlendirilmesi-311
  -Seçeneklerin Kanuna, Ahlaka Uygunluğunun Denetlenmesi-311
  -Seçeneklerin Uygulama İmkânının Denetlenmesi-311
  -Tarafların Birden Fazla Kişiden Oluşması Hâlinde Seçeneklerin Değerlendirilmesi-312
  -Avukatın Seçenek Üretme Sırasında Çıkar Çatışmasına Neden Olmaktan Kaçınma Yükümlülüğü-312
  -Seçeneklerin Emsal Durumlara Göre Değerlendirilmesi-313
  K) -Uzlaşma Sağlamaya En İyi ve En Kötü Alternatifin Tespit Edilmesi-314
  L) -Muhtemel Uzlaşma Alanının Tespit Edilmesi-315
  M) -Müzakerelerde Gelinen Aşamanın Not Alınması, Yeni Gündemin Belirlenmesi-315
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  UZLAŞMA SAĞLAMANIN UYGULANMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  -GENEL OLARAK MÜZAKERE ENGELLERİ-320
  -Tarafların Muhtemel Davaya İlişkin Beklentilerinin Farklı Olması-320
  -Tarafların Emsal Karar Elde Etmek İstemesi-321
  -Taraflardan Birinin Uyuşmazlık Hakkında Daha Çok Bilgiye Sahip Olması-321
  -Duygusal Engeller-322
  -Temsilcilerden Kaynaklanan Sorunlar-323
  -İletişim Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar-323
  -Teklif ve Önerilere Tepkisel Olarak Karşı Konulması-324
  -Taraflar Arasında Başka Uyuşmazlıkların Olması-324
  İ) -Tarafların Risk İştahının Farklı Olması-325
  -Müzakerelerde Kullanılan Bilinçli Taktikler-326
  -HUKUK EĞİTİMİNDEN ve AVUKATLARDAN KAYNAKLANAN ENGELLER-327
  -Hukuk Eğitiminin Avukatların Müzakere ve Uzlaşma Becerileri Üzerindeki Etkisi-327
  -Avukatların Müzakere Bilgi ve Becerilerinden Yoksun Olması-329
  -Avukatların Benimsedikleri Müzakere Yaklaşımının Uzlaşma Sağlamaya Olumsuz Etkileri-333
  -Taraf Avukatlarının Uzlaşma Sağlama Konusundaki Eğilim ve Bilgi Düzeylerindeki Farklılık-334
  -Klasik Avukatlıktan Yeni Avukatlığa Geçişteki Gecikme-334
  -Avukatlar ile Müvekkilleri Arasında Yaşanan Ücret Temelli Çıkar Çatışması, Avukatlık Ücreti Konusundaki Alışkanlık ve Kabuller-336
  -Avukatların Uzlaşma Sağlamaya Başvurma Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Psikolojik Faktörler-338
  -Avukatların Rollerini Abartmaları-338
  -Avukatların Aşırı Kendine Güven Sergilemesi-339
  -İŞ SAHİPLERİNDEN KAYNAKLANAN ENGELLER-341
  -Toplumun Avukata Bakışı ve Avukattan Beklentileri-341
  -İş Sahiplerinin Uzlaşma Sağlama Hakkında Bilgisiz ve İsteksiz Olması-342
  -Dava Alışkanlığındaki Artışın Engellenememesi-343
  -Uyuşmazlıkları Devlet Güvencesinde, Adliyelerde Çözüme Kavuşturma Arzusu-345
  -Avukata Uzlaşma Olasılığının Tükenmesinden Sonra Başvurulması-345
  -Toplumda Koruyucu / Önleyici Avukatlık İhtiyacının Gelişmemiş Olması-346
  -Uzlaşma Sağlamaya ve Sonucuna Güvenmeme-347
  -Tarafların Bir Araya Gelmesi ve Uzlaşma Teklifini Kimin Yapacağı Sorunu-348
  -Taraflar Arasında Avukatlık Hizmetinden Yararlanmada Yaşanan Eşitsizlik-349
  -Uyuşmazlığın Çok Taraflı Olmasının Yarattığı Zorluklar-350
  -MEVZUATTAN KAYNAKLANAN ENGELLER-351
  -Uzlaşma Sağlamanın Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreleri Durdurmaması-351
  -Temel Kavramlar ve Avukatın İşlevindeki Belirsizlik-352
  -Uzlaşma Sağlamayla Çözülebilecek Uyuşmazlıklar Konusunda Yargıtay İçtihatlarının Yarattığı Belirsizlik-355
  -Yönetmelikle Bir Müzakere Yaklaşımı Belirlenmesinin Uygun Olmaması-356
  -Uzlaşma Tutanağına İlişkin Şekilci Düzenleme-357
  -Uzlaşma Tutanağının İspat Gücünün Artırılması Gerekliliği-358
  -Uzlaşma Müzakerelerinin Gizliliği ile Kullanılamayacak Delil ve Beyanların Düzenleniş Şekli-358
  -Dostane Çözüm Yollarının Meslek Kuralları ve Sözleşme Şartları ile Özendirilmesi Gerekliliği-361
  -Uzlaşma Sağlamanın Adli İstatistik Sistemi Dâhilinde Ölçülmesi Gerekliliği-361
  -Kanuni Düzenleme Önerisi-362
  SONUÇ-367
  ÖZET-369
  E K L E R-371
  -UZLAŞMA TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ-371
  -UZLAŞMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ-373
  KAVRAMLAR DİZİNİ-375  Hukuki NET Güncel Haber

  Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil DEMİR konulu yargıtay kararı ara
  Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil DEMİR konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Aug 2010
  İletiler
  9.887
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Lightbulb Avukatın uzlaşma sağlama yetkisi

  AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ - Şamil DEMİR - Kasım 2011 - 1. Bası - Yeni - 978-605-5336-011

  Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış olup, AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ kitabı hakkındaki tanıtım, yayıncının kendi sitesinden otomatik olarak alınmaktadır.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Aug 2010
  İletiler
  9.887
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Arrow Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi [Kitap Fiyat bilgisi]

  Şamil Demir; Adalet; 2011; 43,50 TL


  Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi hakkındaki işbu hukuki kitap Hukuk Market tarafından satılmakta olup, ilgili kitabın tanıtımı, yazar bilgisi, yayınevi ve kitap fiyatı otomatik olarak kitap satış sitesinden alınmıştır.

  Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi kitabı hakkında kapsamlı bilgi ve güncel hukuki kitap fiyatları için Hukuk market web sitesini inceleyiniz.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.622
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Cevap: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi [Kitap Fiyat bilgisi]

  Bazı konularda görüş ayrılığına düşsem de son derece bilimsel ve konunun tüm detayları ile hazırlanmış Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi eseri için Sayın Av.Şamil Demir'i kutluyorum.
  Hukuki Net - Hukuk Arama Motoru - İyi günler Türkiye, her nerede uyuyor veya uyutuluyorsan!

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil Demir - Güncellenmiş 2. Baskı
  AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ Güncellenmiş 2. Baskı ÇIKTI - Ocak 2014 I. Hamur, 422 Sayfa, 55,00 TL ISBN 978-605-1463-179 Kitabın ilk...
  Yazan: Şamil Demir Forum: Arabuluculuk
  Yanıt: 0
  Son İleti: 26-02-2014, 14:36:18
 2. Tevkil Yetkisi İle İşlem Yapan Avukatın Ücret Talebi - Avukatlık Ücretinin Mahsubu
  Hukuk portalına yeni bir kaynak eklendi. Konu: https://www.hukuki.net/content.php?199-Tevkil-Yetkisi-İle-İşlem-Yapan-Avukatın-Ücret-Talebi
  Yazan: Mehtap Deniz Forum: Hukuk Portal
  Yanıt: 0
  Son İleti: 16-08-2010, 20:46:13
 3. Avukatın yetkisi nedir burda?
  merhaba.. maaşımdaki haczin birisi kalktı.. diğeri bu ay yürürlüğe girecek aynı bankadan..avukat kalkan hacize verdiğim muvafakatı bunada vermemi...
  Yazan: kdadas Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 16
  Son İleti: 25-07-2009, 23:55:59
 4. 6183 s yasaya göre özel avukatın tahsil yetkisi
  Çiftci Malları koruma Başkanlığı tarafından verilen para cezası Mukarebe heyetine itiraz edilmediği için kesinleşmiştir. Amme alacaklarının tahsili...
  Yazan: Av.Ali Sinkay Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 01-01-2009, 19:59:51

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.