AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ
Güncellenmiş 2. Baskı ÇIKTI - Ocak 2014

I. Hamur, 422 Sayfa, 55,00 TL
ISBN 978-605-1463-179

Kitabın ilk baskısından sonra HUAK’ın yürürlüğe girmesi ve arabuluculuk eğitimlerinin başlamasıyla birlikte “uzlaşma sağlama”nın avantajları ve uygulama imkânının avukatlar tarafından daha iyi anlaşılması, kitabımızın yoğun ilgi görerek tükenmesine neden olmuş, bu nedenle elinizdeki güncellenmiş baskı hazırlanmıştır.

Güncellenmiş baskının hazırlığında şu yol izlenmiştir:
Öncelikle kitabın daha kolay anlaşılması için bazı paragraflar yeniden kaleme alınmıştır. Kitabımızın ilk baskısı HUMK ve HMK’yı ve BK ile TBK’yı karşılaştırmalı olarak ele aldığından bu baskıda sadece HMK ve TBK hükümleri esas alınmıştır. Yeni yayınlanmış eserler ile eski baskılarına gönderme yaptığımız bazı eserlerin yeni baskıları ilgili bölümlere işlenerek gerekli değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır.

HUAK ve HUAKY ile ilgili görüşlerin de ifade edildiği bu baskıda, HUAK tasarısında avukatlık ve arabuluculuk mesleklerinin birbiriyle bağdaşmadığı, bu aksaklığın giderilmesi için Avukatlık Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi gerekliliğine ilişkin görüşlerimiz, HUAK m. 35/1 ile kanunlaştığından konuya ilişkin eleştiri ve açıklamalar bu baskıdan çıkarılmıştır. Yine AAÜT m. 15’te yapılan değişiklikle artık “uzlaşma sağlama” ücreti, tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin ½’si olarak değil “ilgili kısımda belirlenen ücret” olarak düzenlenmiştir. Tarifede yapılan değişiklik karşısında ücretin düşük belirlenmesi ve bunun uzlaşma sağlamanın uygulanmasına etkilerine ilişkin görüş ve eleştirilerin bu baskıdan çıkarılması gerekmiştir.

İlk baskıdan bu yana avukatın uzlaşma sağlama yetkisini düzenleyen Av. K. m. 35/A’da ve Yönetmelikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 2012 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanarak görüşe açılan Avukatlık Kanunu Tasarısı Çalışma Metninde ise Av. K. m. 35/A yönünden doktrinde ifade edilen hiçbir görüşün dikkate alınmadığı görülmüştür. Zaten ilgili çalışma bir süre sonra rafa kaldırılmıştır. Bu nedenle maddenin düzenlenişine ve kapsamına ilişkin yaptığımız değerlendirmelerin tamamı geçerliliğini korumaktadır.

Çalışmamın ADR yollarının yaygınlaşması ile derin bir dönüşüm geçirecek avukatlık mesleğini her geçen gün daha zor şartlarda icra eden avukatların yol bulma arayışlarında faydalı olmasını umuyorum.


Online satın almak için:
* Adalet Yayınevi
* Kitap Yurdu


##GİRİŞ-1
## BİRİNCİ BÖLÜM
## ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE TEMEL KAVRAMLAR
## 1. -GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ-5
## A)-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı-5
## B) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tanımı ve Temel Özellikleri-7
## C) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tarihî Gelişimi-9
## 2. -ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN AMAÇ VE YARARLARI-12
## A) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Amaçları-12
## B) -Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Yararları-13
## 3. -ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI-15
## A) -Tahkim-15
## B) -Arabuluculuk-16
## C) -Uzlaşma-20
## I. -Tanım ve Kavram-20
## II. -Uzlaşma ile Arabuluculuk Yönteminin Karşılaştırılması-22
## III. -Avukatlık Kanununda Düzenlenen Uzlaşma Sağlama-23
## D)-Müzakere-24
## I. -Müzakerenin Tanımı ve Unsurları-24
## II. -Müzakere Teorileri-25
## III. -Müzakerenin Özellikleri-26
## IV. -Müzakerenin Uygulama Alanı-26
## V. -Müzakerenin Aynı Anlamda Kullanılan Kavramlardan Farkları-27
## E) -Tarafsız Ön Değerlendirme-28
## F)-Arabuluculuk - Tahkim-29
## G) -Vakıaların Saptanması-29
## H) -Kısa Duruşma-30
## 4. -HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU-32
## A) -Arabuluculuğun Tanımı ve Esasları-33
## B) -Arabuluculuğun İşleyişindeki Temel İlkeler-34
## I. -Gönüllülük İlkesi-34
## II. -Eşitlik İlkesi-35
## III. -Gizlilik İlkesi-36
## C) -Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşabilecek Uyuşmazlıklar-38
## D) -Arabuluculuğa Başvurma ve Usulü-39
## I. -Tarafların Arabuluculuğa Başvurması-40
## II. -Mahkemenin Tarafları Ön İnceleme Aşamasında Arabuluculuğa Teşviki-41
## III. -Arabulucuda Aranan Nitelikler ve Arabuluculuk Eğitimi-43
## E) -Arabulucunun Hakları-45
## I. -Arabulucu Unvanını Kullanma Hakkı-45
## II. -Ücret, Masraf ve Avans İsteme Hakkı-45
## III. -Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı-46
## F) -Arabulucunun Yükümlülükleri-47
## I. -Görevi İcra Ederken Özen, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Yükümlülüğü-47
## II. -Taraflara Eşit Muamelede Bulunma Yükümlülüğü-49
## III. -Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü-50
## IV. -Aydınlatma Yükümlülüğü-50
## V. -Sır Saklama ve Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü-51
## VI. -İş Elde Etmek Maksadıyla Reklam Sayılabilecek Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü-52
## VII. -Belgeleri Saklama Yükümlülüğü-53
## VIII. -Aidat Ödeme Yükümlülüğü-53
## G)-Arabuluculuğun Başlamasının Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi-54
## H)-Arabuluculuk Müzakerelerinin Yürütülmesi-54
## İ)-Arabuluculuğun Sona Ermesi-56
## J) -Tarafların Anlaşması ve Anlaşmanım İlâm Niteliğinde Belge Gücü Kazanması-57
## K)-Arabuluculuk ile Uzlaşma Sağlamanın Karşılaştırılması-59
## I. -Çözüm Yoluna Başvurma ve Meslek Mensuplarının Seçimi-59
## II. -Çözüm Yollarına Başvurulabilecek Zaman-60
## III. -Hak ve Yükümlülükler-61
## IV. -Arabulucularda ve Avukatlarda Aranan Nitelikler-63
## V. -Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler-64
## VI. -Avukatla Temsil Zorunluluğu-64
## VII. -Varılan Anlaşmanın Şekli ve Niteliği-65
## VIII. -Gizlilik ile Beyan ve Belgelerin Kullanılamaması-66
## IX. -Sürecin Yönetilmesindeki Masraflar-66
## L)-Arabuluculuk Mesleğinin Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisinin Kullanımına Olası Etkileri-67
## İKİNCİ BÖLÜM
## AVUKATLIK HUKUKUNDA UZLAŞMA SAĞLAMA
## 5. -AVUKATIN MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve BUNLARIN UZLAŞMA SAĞLAMAYA ETKİSİ-71
## A)-Genel Olarak-71
## B)-Avukatın Vekâlet Akdinden Kaynaklanan Yükümlükleri-72
## C) -Avukatın Özen Yükümlülüğü-74
## D) -Avukatın Aydınlatma Yükümlülüğü-76
## E)-Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü-77
## F)-Avukatın Tâbi Olduğu Meslek Kuralları-78
## I. -Mesleki Dayanışma-79
## II. -İşi Kabulden Kaçınma-79
## III. -Hasımla Temas-79
## IV. -Objektif Davranma Yükümlülüğü-80
## V. -Özdeşleşme Yasağı-80
## VI. -Mesleki Nezaket-80
## VII. -Aydınlatma Yükümlülüğü ve Sınırları-81
## VIII. -Çatışan Menfaatleri Temsil Etme Yasağı-81
## IX. -Meslek Sırrı-82
## G)-Normlar Hiyerarşisi Tartışması-83
## 6. -AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ ve KAPSAMI-85
## A)-Genel Olarak-85
## B)-Avukatlık Kanununda 4667 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik ve Kanunun 35/A Maddesi-86
## C)-Avukatlığın Amacı ile Uzlaşma Sağlamanın İlişkisi-88
## D)-Uzlaşma Sağlama Kurumunun Amacı ve Beklenen Yarar-89
## I. -Yargının İş Yükünün Azaltılması-89
## II. -Avukatlara Yargı Dışı İşlev Kazandırılması-91
## E) -Uzlaşma Tutanağının Düzenlenebileceği Konular-92
## F) -Uzlaşma Sağlamaya Başvurma Zamanı-95
## G) -Uzlaşma Sağlamada Zamanaşımı Sözleşmesi ve Zamanaşımından Feragat-101
## H) -Uzlaşma Sağlama ile Yargısal Çözümlerin Karşılaştırılması-102
## 7. -UZLAŞMA SAĞLAMA USULÜ-106
## A)-Uzlaşma Sağlamada Avukatın Müvekkili ile Birlikte Hareket Etme Zorunluluğu-106
## B)-Uzlaşma Sağlamada Tarafların Avukatla Temsil Zorunluluğu-108
## C)-Uzlaşma Teklifi-110
## I. -Uzlaşma Teklifinin Yapılması-110
## 1. -Uzlaşma Teklif Edilen Tarafın Avukatının Olmaması-110
## 2. -Uzlaşma Teklifinin Şekli-111
## 3. -Uyuşmazlığın Tanımlanması-112
## 4. -Teklifin Geçerli Olacağı Süre-113
## 5. -Uzlaşma Teklif Edebilecek Kişiler ve Avukatların Yetkisi-113
## 6. -Uzlaşma Teklif Edilebilecek Kişiler ve Avukatların Yetkisi-115
## 7. -Uzlaşma Arkadaşlığı-116
## a)-İhtiyari Uzlaşma Arkadaşlığı-118
## b)-Mecburi Uzlaşma Arkadaşlığı-120
## II. -Uzlaşma Teklifinin Kabul veya Reddi-123
## D)-Uzlaşma Müzakereleri-124
## I. -Uzlaşma Görüşmelerinin Niteliği-124
## 1. -Uzlaşma Sağlamanın Müzakere Türleri Arasındaki Yeri-124
## 2. -Uyuşmazlık ve Sözleşme Müzakeresi ile Uzlaşma Müzakeresinin Farkları-126
## a)-Avukatla Temsil-126
## b) -Hukuk Kurallarının Müzakerelere Etkisi-126
## c)-Benimsenen Müzakere Yaklaşımları-126
## d) -Müzakere Taraflarının Birbirlerine Olan Bağımlılıkları-127
## e) -Müzakerelerin Yönetiminde Etkili Olan Etik Kurallar-127
## f) -Müzakerelerin Tâbi Tutulduğu Şekil Şartları-127
## g) -Müzakere Konusu ve Zamanına Getirilen Sınırlamalar-128
## 3. -Müzakerelerine Katılanların Uyuşmazlık Çözüm Yolunun Niteliğine Etkisi-128
## 4. -Uzlaşma Müzakerelerine Katılımda Gönüllülük-129
## 5. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Eşitliği-129
## II. -Uzlaşma Müzakerelerinin Yeri ve Zamanı-130
## III. -Uzlaşma Müzakerelerinin Gündemi-131
## IV. -Uzlaşma Müzakerelerine Katılabilecek Kişiler-132
## V. -Uzlaşma Müzakerelerinin Başlaması ve Yönetilmesi-134
## 1. -Müzakerelerinin Başlaması-134
## 2. -Müzakereleri Yönetme Yetkisi-135
## 3. -Müzakerelerin Yönetiminin Kapsamı-135
## VI. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Bilgilendirilmesi-136
## VII. -Uzlaşma Müzakerelerinde Tarafların Uzlaşmaya Teşvik Edilmesi-138
## VIII. -Uzlaşma Sağlamada Avukatlara Yüklenen Arabuluculuk Rolü-138
## IX. -Uzlaşma Sağlamada Avukatların Taraf Temsili İşlevi-142
## E) -Uzlaşma Müzakerelerinin Gizliliği-145
## F) -Uzlaşma Müzakereleri Sırasında Yararlanılabilecek ADR İmkânları-147
## G) -Üçüncü Kişi Yararına Uzlaşma-147
## H)-Müzakerelerde İyiniyet Yükümlülüğü-149
## İ) -Müzakerelerin Sona Ermesi-151
## 8. -UYUŞMAZLIĞI UZLAŞMA SAĞLAMA ve SULH YOLUYLA SONLANDIRMANIN ETKİLERİ-153
## A) -Uzlaşmanın Dava Açıldıktan Sonra Sağlanması ve Sulh Seçeneği-153
## I. -Sulh Kavramı, Tanımı, Çeşitleri-156
## II. -Sulhun Konusu ve Kapsamı-157
## III. -Sulh Olma Şekli ve Zamanı-160
## 1. -Sulh Olma Şekli-160
## a) -Tarafların Kendi İstekleri ile Sulh Olması-160
## b) -Tarafların Hâkimin Teşviki ile Sulh Olması-161
## 2. -Sulh Olma Zamanı-161
## a) -Mahkeme Kararından Önce Sulh-162
## b) -Mahkeme Kararından Sonra Sulh-163
## IV. -Sulhta Şekil-163
## V. -Sulh Müzakerelerinin Gizliliği ve Tutanağa Geçirilmesi-165
## VI. -Sulhun Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-166
## VII. -Sulhta Yargılama Giderleri ve Taraflara Yüklenmesi-169
## VIII. Sulhun İlâm Niteliği ve İcra Edilmesi-170
## B)-Sulh ile Uzlaşma Sağlamanın Karşılaştırılması-171
## I. -Sulh ve Uzlaşma Yapılan Merci ve Kişiler-172
## II. -Sulh ve Uzlaşmaya Başvurabilecek Kişiler-174
## III. -Çözüm Yoluna Başvurulabilecek Zaman-174
## IV. -Varılan Anlaşmanın Niteliği-175
## V. -Sulh ve Uzlaşma Sağlama Masrafları-176
## 9. -UZLAŞMA TUTANAĞININ ŞEKLİ ve UNSURLARI-177
## A) -Genel Olarak-177
## B)-Uzlaşma Tutanağının Şekli-178
## I. -Kanuni Şekil ve Geçerlilik Şartı-178
## II. -Şekil Serbestîsini Savunan Görüşler-179
## III. -Kanuni Şeklin Faydaları-180
## IV. -Kanuni Şekle Uygun Olmayan Tutanağın Başka Sözleşmeye Dönüşmesi-181
## C)-Uzlaşmanın Yeri ve Tarihi-182
## D)-Müzakerelere Katılanlara Ait Bilgiler-182
## E)-Uyuşmazlığın Tarifi ve Varılan Anlaşma-184
## F)-Uzlaşma Tutanağının Hazırlanmasında Avukatlık Ücreti-185
## I. -Avukat ile İş Sahibi Arasında Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Avukatlık Ücreti-186
## II. -Uzlaşma Tutanağı ile Karşı Tarafa Yükletilecek Avukatlık Ücreti-187
## III. -İş Sahibinin Birden Çok Olması Durumunda Avukatlık Ücreti-189
## IV. -Tarafların Kendi Aralarında Anlaşmaları ve İşi Takipsiz Bırakmaları Hâlinde Avukatlık Ücreti-189
## V. -Uzlaşma Sağlamada Avukatın Hapis Hakkı-190
## VI. -Uzlaşma Tutanağı Alacaklısının Avukatı Olmadan İcra Takibine Girişmesi Halinde Avukatın Hakları-191
## G)-Son Değerlendirme, İmzalar ve Tutanak Örnekleri-191
## H)-Uzlaşma Tutanağını Hazırlama Görevi ve Özen Yükümlülüğü-193
## 10. UZLAŞMA TUTANAĞININ İLÂM NİTELİĞİ-195
## A)-Uzlaşma Tutanağının İlâm Niteliğinin Hukuki Dayanağı-195
## B)-Uzlaşma Tutanağının Şarta Bağlı Olmasının İlâmlı İcraya Dayanak Belge Niteliğine Etkisi-197
## C)-Başka Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile İlâm Niteliğinde Uzlaşma Tutanağı Elde Edilmesi-200
## D)-Uzlaşma Tutanağının Konusunun Yeni Bir Davaya Konu Edilmesi-201
## E)-Uzlaşma Tutanağına Dayanan Bir Alacağın Devri Hâlinde Devralanın İlâm Niteliğinden Yararlanıp Yararlanamayacağı-202
## F) -Uzlaşma Tutanağının İlâm Niteliğinin Müzakereler Üzerindeki Etkisi-205
## 11. UZLAŞMA TUTANAĞININ İLAMLI İCRAYA KONU EDİLMESİ-206
## A)-Borçlunun Borcunu İfa Etmesi-206
## B)-Borçlunun Borcunu İfa Etmemesi ve İlâmlı İcra Takibine Başvurulması-206
## I. -Yetki-206
## II. -Harçlar-207
## III. -İcra Emri-207
## IV. -Takip Arkadaşlığı-208
## V. -Tarafların Birbirinden Bağımsız Takip Hakkı-209
## VI. -Tebligat-209
## C)-Uzlaşılan Edimin İlâmlı İcraya Uygunluğu-210
## D)-Uzlaşma Tutanağının İcra Müdürü Tarafından İncelenmesi-211
## E)-Uzlaşma Tutanağının Şikâyet Üzerine İcra Mahkemesi Tarafından İncelenmesi-212
## F) -Uzlaşma Tutanağının İcrasının Geri Bırakılması veya Takibin İptali-213
## I. -İtfa-214
## II. -Erteleme-214
## III. -Zamanaşımı-215
## 12. -UZLAŞMA TUTANAĞININ GEÇERSİZLİĞİ ve İPTAL NEDENLERİ-217
## A)-Uzlaşma Tutanağında Geçersizlik ve İradeyi Fesada Uğratan Hallerin Varlığı-217
## I. -Uzlaşma Tutanağının Butlan Nedeniyle Geçersizliği-218
## 1. -Ehliyet-219
## 2. -Emredici Hukuk Kurallarına ve Ahlak Kurallarına Aykırılık-219
## 3. -Kamu Düzenine Aykırılık-220
## 4. -İmkânsızlık-220
## 5. -Şekle Aykırılık-220
## II. -Uzlaşma Tutanağının Muvazaa Nedeniyle Geçersizliği-220
## III. -Uzlaşma Tutanağının İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali-221
## 1. -Yanılma-222
## 2. -Aldatma-223
## 3. -Korkutma-224
## IV. -Uzlaşma Tutanağının Aşırı Yararlanma Nedeniyle İptali-225
## B)-Uzlaşma Tutanağına Karşı İstirdat ve Menfi Tespit Davası-227
## C) -Uzlaşma Tutanağının Sahtelik İddiasıyla İptali Davası-228
## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
## UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNTEMLERİ
## 13. AVUKATIN MÜVEKKİLİNİ UZLAŞMA SAĞLAMAYA YÖNLENDİRMESİ ve KARAR AĞACI ANALİZİ-234
## A)-Uyuşmazlığın Çözümünde Uzlaşma Sağlamanın Yerindeliği-234
## B)-Karar Ağacı Analizi-235
## I. -Avukat ile İş Sahibinin Yapacağı Karar Analizi-235
## II. -Karar Analizinin Amacı-236
## III. -Karar Analizinin Faydaları-237
## IV. -Yargılama Giderlerinin Değerlendirilmesi-239
## 14. UZLAŞMA MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK-241
## A) -Uzlaşma Müzakerelerine Konu Olacak Uyuşmazlığa İlişkin Bilgilerin Toplanması-242
## B)-Hedeflerin Belirlenmesi-243
## C)-Alt Sınırın Belirlenmesi-243
## D)-Karşı Tarafın Önceliklerinin ve Menfaatlerinin Tespit Edilmesi-245
## E)-Müzakere Yaklaşımının Belirlenmesi-246
## F)-Müzakerenin Prova Edilmesi-247
## G)-Müzakere Edecek Kişilerin Yetkilerinin Kontrolü-248
## 15. -UZLAŞMA SAĞLAMADA KARŞILAŞILABİLECEK MÜZAKERE YAKLAŞIMLARI-249
## A)-Rekabetçi Yaklaşım-249
## I. -Tanım ve İlkeler-249
## II. -İlk Teklifi Yapmak veya Yapmaktan Kaçınmak-251
## III. -Müzakerelere Çok Yüksek Bir Açılış Teklifiyle Başlamak-251
## IV. -Mümkün Olduğunca Küçük Tavizler Vermek-252
## V. --Kabul Et ya da Terk Et- Taktiği-253
## VI. -Karşılık Ödün Bekleme Taktiği ve Taviz Hileleri-253
## VII. -Geri Adım Atmak-255
## VIII. -Blöf Yapmak ve Aldatmak-255
## IX. -Psikolojik Savaş-257
## 1. -Küçümsemek-257
## 2. -Tehdit Etmek-258
## 3. --İyi Polis, Kötü Polis- Taktiği-258
## 4. -Sayı Üstünlüğü-259
## 5. -Abartmak ve Suçluluk Hissi Yaratmak-259
## 6. -Devamlı Reddetmek-260
## 7. -Dikkat Dağıtmak ve Beklenenin Tersini Yapmak-260
## 8. -Öfke, Hiddet, Çöküntü-261
## 9. -Susmak-261
## 10. -Kuzu Postunda Kurt-262
## 11. -Zayıf Görünmek, Anlamıyormuş Gibi Yapmak-262
## 12. -Müzakere Yerinin Yaratacağı Stresten Yararlanmak-262
## X. -Kendinden Emin Duruş Taktiği-263
## XI. -Deneme Teklifleri Yapmak-263
## XII. -Yedek Taviz Taktiği-263
## XIII. --Ya Hep, Ya Hiç- Taktiği-264
## XIV. -Zaman Kazanmak ve Kesin Vade Vermek-264
## XV. --Yetkim Yok- Taktiği-265
## XVI. -Artan Talepler ve Son Dakika Eklemeleri Yapmak-266
## XVII. -Basılı Belgelerin Gücünden Yararlanmak-267
## XVIII. --Kaybedecek Bir Şeyim Kalmadı- Taktiği-267
## XIX. -Dava Seçeneğini Hatırlatmak-268
## B)-İşbirlikçi Yaklaşım-268
## C)-Sorun Çözücü Yaklaşım-270
## I. -Tanım ve İlkeler-270
## II. -Kişilerle Çatışmaktan ve İncitmekten Kaçınarak Soruna ve Sürece Odaklanmak-272
## 1. -Kişileri Sorundan Ayrı Tutmak-272
## 2. -İncitmekten Kaçınmak-272
## 3. -Çözülmesi Zor Konuları Sona Bırakmak-273
## III. -Gerçek İlgi ve Menfaatlere Odaklanmak-273
## IV. -Çözüm İçin Seçenekler Üretmek-274
## V. -Tarafsız (Objektif) Kriterler Geliştirmek-275
## VI. -Müzakere Edilen Anlaşmaya En İyi ve En Kötü Alternatif-275
## D) -Uzlaşma Müzakerelerinde En Uygun Müzakere Yaklaşımı-277
## 16. AVUKATLARIN UZLAŞMA SIRASINDA KULLANABİLECEKLERİ TEMEL YÖNTEM ve TAKTİKLER-279
## A) -Genel Olarak-279
## B) -Görüşmeler İçin Elverişli ve Güvenli Bir Ortam Hazırlamak-280
## I. -Müzakere Ortamı-281
## II. -Oturma Düzeni-282
## III. -Oturumların Süresi-283
## C)-Tarafları Süreç Hakkında Bilgilendirmek-283
## D)-Taraflar Arasında Güven ve Eşitlik Sağlamak-285
## I. -Güven Sağlamak-285
## II. -Eşitlik Sağlamak-286
## E)-Taraflar Arasındaki İletişimi Etkinleştirmek-287
## I. -Avukatlık Hukukunun Müzakerelerdeki İletişim Üzerindeki Etkileri-287
## II. -Avukatların Birbirleriyle ve Taraflarla İletişimi-288
## III. -Müzakerelere İyi Bir Başlangıç Yapmak-289
## IV. -Müzakerelerde Etkili Konuşma-289
## V. -Müzakerelerde Etkin Dinleme-291
## 1. -Bir Beceri Olarak Etkin Dinleme-291
## 2. -Etkin Dinlemenin Faydaları-292
## 3. -Dinleme Hastalıkları-293
## 4. -Dinleme Sırasında Yapılmaması Gerekenler-293
## VI. -Müzakerelerde Beden Dili ve Giyim-294
## 1. -Beden Dilinin Uzlaşma Müzakerelerine Etkisi-294
## 2. -Giyim Tercihlerinin Uzlaşma Müzakerelerine Etkisi-296
## F) -Uyuşmazlık Konusunun Görüşülmesinin Önündeki Engelleri Kaldırmak-297
## I. -Karşı Tarafı Sürece Dâhil Etmek-297
## II. -Tekliflerin Doğru Tasarlanması ve İkna Kabiliyeti-299
## III. -Duyguları Önemsemek-300
## IV. -Kınamak ve İtham Etmek Yerine Tanımlamak ve Uyarmak-300
## V. -Arabuluculuk Seçeneği-302
## G)-Gerginlikleri Azaltmak İçin Gerekli Müdahalelerde Bulunmak-303
## I. -Müdahalenin Şekli ve Müdahale Yapabilecek Kişiler-303
## II. -Uzlaşma Sağlama Dışında Dostane İletişim Geliştirme-305
## III. -Çerçeveleme Yöntemi-306
## IV. -Ortamı Yumuşatacak Ölçüde Mizaha Yer Vermek-307
## V. -Etik Dışı Taktik ve Davranışlarla Mücadele-308
## H) -Doğru Tarzda Sorular Yöneltmek-308
## I. -Açık Uçlu Sorular-309
## II. -Kapalı Uçlu Sorular-311
## III. -Rahatlatan, Konuşmaya Teşvik Eden Sorular-311
## IV. -Rencide Etmekten Kaçınan Sorular-312
## V. -Yansıtma Soruları-313
## İ) -Müzakerelerde Gerçek İhtiyaç ve Menfaatlerin Görüşülmesini Sağlamak-314
## I. -Uzlaşma Sağlamada Pozisyonlar Üzerinden Müzakere ve Zararları-314
## II. -Uzlaşma Sağlamada Menfaatler Üzerinden Müzakere ve Yararları-315
## III. --Neden- Sorusunun Cevabını Aramak-317
## IV. -Temel İnsan İhtiyaçlarını Dikkate Almak-318
## J)-Gerçekçi Seçenekler Üretilmesine Yardımcı Olmak-318
## I. -Sağlıklı Düşünmeye Yardımcı Olmak-319
## II. -Pastayı Genişleterek Seçenekleri Artırmak-320
## III. -Beyin Fırtınası ile Seçenek Üretmek-321
## IV. -Seçeneklerin Kanuni ve Emsal Ölçütlere Göre Değerlendirilmesi-322
## 1. -Seçeneklerin Uzlaşma Sağlamanın Kapsamına Uygunluğunun Değerlendirilmesi-322
## 2. -Seçeneklerin Kanuna, Ahlaka Uygunluğunun Denetlenmesi-323
## 3. -Seçeneklerin Uygulama İmkânının Denetlenmesi-323
## 4. -Tarafların Birden Fazla Kişiden Oluşması Hâlinde Seçeneklerin Değerlendirilmesi-324
## 5. -Avukatın Seçenek Üretme Sırasında Çıkar Çatışmasına Neden Olmaktan Kaçınma Yükümlülüğü-324
## 6. -Seçeneklerin Emsal Durumlara Göre Değerlendirilmesi-324
## K) -Uzlaşma Sağlamaya En İyi ve En Kötü Alternatifin Tespit Edilmesi-326
## L) -Muhtemel Uzlaşma Alanının Tespit Edilmesi-326
## M) -Müzakerelerde Gelinen Aşamanın Not Alınması, Yeni Gündemin Belirlenmesi-327
## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
## UZLAŞMA SAĞLAMANIN UYGULANMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
## 17. -GENEL OLARAK MÜZAKERE ENGELLERİ-330
## A) -Tarafların Muhtemel Davaya İlişkin Beklentilerinin Farklı Olması-331
## B) -Tarafların Emsal Karar Elde Etmek İstemesi-331
## C) -Taraflardan Birinin Uyuşmazlık Hakkında Daha Çok Bilgiye Sahip Olması-332
## D) -Duygusal Engeller-332
## E) -Temsilcilerden Kaynaklanan Sorunlar-333
## F) -İletişim Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar-334
## G) -Teklif ve Önerilere Tepkisel Olarak Karşı Konulması-334
## H) -Taraflar Arasında Başka Uyuşmazlıkların Olması-335
## İ) -Tarafların Risk İştahının Farklı Olması-335
## J) -Müzakerelerde Kullanılan Bilinçli Taktikler-336
## 18. -HUKUK EĞİTİMİNDEN ve AVUKATLARDAN KAYNAKLANAN ENGELLER-337
## A) -Hukuk Eğitiminin Avukatların Müzakere ve Uzlaşma Becerileri Üzerindeki Etkisi-337
## B) -Avukatların Müzakere Bilgi ve Becerilerinden Yoksun Olması-339
## C) -Avukatların Benimsedikleri Müzakere Yaklaşımının Uzlaşma Sağlamaya Olumsuz Etkileri-343
## D) -Taraf Avukatlarının Uzlaşma Sağlama Konusundaki Eğilim ve Bilgi Düzeylerindeki Farklılık-343
## E) -Klasik Avukatlıktan Yeni Avukatlığa Geçişteki Gecikme-344
## F) -Avukatlar ile Müvekkilleri Arasında Yaşanan Ücret Temelli Çıkar Çatışması, Avukatlık Ücreti Konusundaki Alışkanlık ve Kabuller-345
## G) -Avukatların Uzlaşma Sağlamaya Başvurma Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Psikolojik Faktörler-347
## H) -Avukatların Rollerini Abartmaları-348
## I) -Avukatların Aşırı Kendine Güven Sergilemesi-349
## 19. -İŞ SAHİPLERİNDEN KAYNAKLANAN ENGELLER-351
## A) -Toplumun Avukata Bakışı ve Avukattan Beklentileri-351
## B) -İş Sahiplerinin Uzlaşma Sağlama Hakkında Bilgisiz ve İsteksiz Olması-352
## C) -Dava Alışkanlığındaki Artışın Engellenememesi-353
## D) -Uyuşmazlıkları Devlet Güvencesinde, Adliyelerde Çözüme Kavuşturma Arzusu-355
## E) -Avukata Uzlaşma Olasılığının Tükenmesinden Sonra Başvurulması-356
## F) -Toplumda Koruyucu / Önleyici Avukatlık İhtiyacının Gelişmemiş Olması-356
## G) -Uzlaşma Sağlamaya ve Sonucuna Güvenmeme-357
## H) -Tarafların Bir Araya Gelmesi ve Uzlaşma Teklifini Kimin Yapacağı Sorunu-358
## I) -Taraflar Arasında Avukatlık Hizmetinden Yararlanmada Yaşanan Eşitsizlik-359
## J) -Uyuşmazlığın Çok Taraflı Olmasının Yarattığı Zorluklar-360
## 20. -MEVZUATTAN KAYNAKLANAN ENGELLER-361
## A) -Uzlaşma Sağlamanın Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreleri Durdurmaması-361
## B) -Temel Kavramlar ve Avukatın İşlevindeki Belirsizlik-363
## C) -Uzlaşma Sağlamayla Çözülebilecek Uyuşmazlıklar Konusunda Yargıtay İçtihatlarının Yarattığı Belirsizlik-364
## D) -Yönetmelikle Bir Müzakere Yaklaşımı Belirlenmesinin Uygun Olmaması-365
## E) -Uzlaşma Tutanağına İlişkin Şekilci Düzenleme-366
## F) -Uzlaşma Tutanağının İspat Gücünün Artırılması Gerekliliği-367
## G) -Uzlaşma Müzakerelerinin Gizliliği ile Kullanılamayacak Delil ve Beyanların Düzenleniş Şekli-367
## H) -Dostane Çözüm Yollarının Meslek Kuralları ve Sözleşme Şartları ile Özendirilmesi Gerekliliği-370
## I) -Uzlaşma Sağlamanın Adli İstatistik Sistemi Dâhilinde Ölçülmesi Gerekliliği-370
## J) -Kanuni Düzenleme Önerisi-371
##
## SONUÇ-375
## ÖZET-377
## E K L E R-379
## I. -UZLAŞMA TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ-379
## II. -UZLAŞMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ-381
## KAVRAMLAR DİZİNİ-383