31 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27449

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 60)

492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281 sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (392) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Göreve İlişkin Sınır
31.12.2009 gün ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 392) 2010 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 7.080 x % 2,2 = 155,76 + 7.080 = 7.235,76’dır. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2010 yılı için 7.230,00 TL. olarak belirlenmiştir.

Senetle İspat Kuralında Sınır
31.12.2009 gün ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 392) 2010 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (senetle ispata ilişkin) parasal sınır 540 x % 2,2 = 11,88 + 540 = 551,88 ’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, senetle ispata ilişkin parasal sınır 2010 için 550,00 TL. olarak belirlenmiştir.

Temyiz Sınırı
31.12.2009 gün ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 392) 2010 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (temyiz sınırına ilişkin) parasal sınır 1.400 x % 2,2 = 30,80 + 1.400 = 1.430,80 TL’dir. Buna göre, temyize ilişkin parasal sınır 2010 yılı için 1.430 TL.’dir.

Temyizde Duruşma Sınırı
31.12.2009 gün ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 392) 2010 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen parasal sınır 14.200 x % 2,2 = 312,40 + 14.200 = 14.512,40’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, Yargıtay’da duruşmaya ilişkin parasal sınır 2010 yılı için 14.510,00 TL.’dir.

İcra Mahkemesi Kararlarında Temyiz Sınırı
31.12.2009 gün ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 392) 2010 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen parasal sınır, 4.030 TL. x % 2,2 = 88,66 + 4.30 TL. = 4.118,66 TL’dir. Ancak İcra İflâs Kanununa 4949 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, icra mahkemesi kararlarında temyiz sınırına ilişkin parasal sınır 2010 yılı için 4.110,00 TL.’dir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Kararlarının Bağlayıcı Olacağına İlişkin Üst Veya Tüketici Mahkemelerinde Delil Olacağına İlişkin Alt Parasal Sınır
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun İle Değişik 22 Nci Ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: TRKGM-2009/3, RG 27429, 11.12.2009)’in m.1 a hükmüne göre 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 938,75 TL olarak gösterilmektedir. Yine aynı tebliğin m.1 b hükmüne göre 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.450,67 TL olarak tespit edilmiştir.