+ Konuyu Yanıtla
1 den 3´e kadar toplam 3 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.733
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Elektrik kesintilerinde tüketicinin tazminat isteme hakkı var

  EPDK mevzuatının ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE YÖNETMELİĞİ gereğince elektrik abonelerine Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kent altı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan, işletmeci ve dışsal sebepten kaynaklanan elektrik kesintilerinde tüketicilere kesinti tazminatı ödenmesi gerekir. Ayrıca elektrik kesintisi bir hasara neden olduysa buna ilişkin tazminat da ödenmelidir.

  Bu çerçevede tedarik sürekliliği kalitesinin tespiti amacıyla, kesintiler, dağıtım şirketi tarafından kesintinin kaynağına, süresine (uzun, kısa, geçici); sebebine ve bildirimli olup
  olmadığına göre sınıflandırılarak yine dağıtım şirketi tarafından kaydedilecektir. Yine, kesinti süresinin ve sayısının tespitinde, kullanıcının imar alanı içerisinde olup olmamasına , kesintinin
  bildirimli olup olmamasına göre bir ayırım yapılmakta ve kesintiye ilişkin tazminat bu ayırımdan yola çıkarak hesaplanmaktadır.

  Yönetmeliğin 18.maddesi

  Tedarik sürekliliği tazminatlarının hesaplanması ve ödenmesi

  MADDE 18 – (1) Bildirimsiz kesintiler için Tablo 9-A’da yer alan eşik süre ve eşik sayı değerleri aşıldığında, dağıtım şirketi bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, kullanıcının başvurusuna gerek duymaksızın kullanıcıya tazminat öder.

  (2) Kullanıcılara TKSÜRE gerçekleşmelerine göre ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

  ÖTMSÜRE=SBSÜRE +(TKSÜRE-ESÜRE) x K x DB x OT

  Bu formülde geçen;

  ÖTMSÜRE: Kesinti süresi sebebiyle kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

  SBSÜRE: 40 TL tutarındaki sabit bedeli,

  ESÜRE: Tablo 9-A’da belirlenen eşik süreyi,

  DB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubu için, ödemenin başlatıldığı aydan önceki ayda geçerli olan dağıtım bedelini,

  OT: Tüketicilerde, ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak saatlik ortalama talebini, üreticilerde ise ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak şebekeye verdiği saatlik ortalama enerji miktarını

  ifade eder.

  (3) Kullanıcılara TKSAYI gerçekleşmelerine göre ödenecek tazminat miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

  ÖTMSAYI= SBSAYI + (TKSAYI-ESAYI)x(TKSÜRE/TKSAYI) x K x DB x OT

  Bu formülde geçen;

  ÖTMSAYI: Kesinti sayısı sebebiyle kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

  SBSAYI: 20 TL tutarındaki sabit bedeli,

  ESAYI: Tablo 9-A’da belirlenen eşik kesinti sayısını,

  K: Değeri 2’ye eşit olan katsayıyı,

  DB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubu için, ödemenin başlatıldığı aydan önceki ayda geçerli olan Dağıtım Bedelini,

  OT: Tüketicilerde, ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak saatlik ortalama talebini, üreticilerde ise ilgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kWh/saat olarak şebekeye verdiği saatlik ortalama enerji miktarını

  ifade eder.

  (4) Takvim yılı içerisinde bir kullanıcı için hem süre hem de sayı açısından tazminat oluşması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcıya miktarı yüksek olan tazminatı öder.

  (5) Yıllık kesinti tazminatının belirlenmesinde; mücbir sebeple oluşan kesintiler ile güvenlik sebebiyle yapılan kesintiler dikkate alınmaz. Sebebi dışsal olarak belirtilen kesintiler ise TKSÜRE hesabına dahil edilir, TKSAYI hesabına dahil edilmez.

  (6) Kullanıcılara ödenecek toplam yıllık kesinti tazminat miktarının üst limiti ilgili yılın sistem işletim gelir tavanı tutarının % 1 (yüzde bir)’idir. Hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.

  (7) Bu madde kapsamındaki yıllık kesinti tazminatına ilave olarak kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan ve sebebi şebeke işletmecisi veya dışsal olan kesintiler için kullanıcının başvurusuna gerek duymaksızın kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenir.

  (8) Kesinti başına uzun süreli kesinti tazminatı; anlaşma gücü 160 kVA altı olan mesken abonelerine 80 TL diğer abonelere ise 160 TL, anlaşma gücü 160 kVA ile 630 kVA (dahil) arasında olan kullanıcılara 480 TL, anlaşma gücü 630 kVA üzeri olan kullanıcılara 960 TL olarak ödenir.

  (9) Dağıtım şirketleri tarafından ödenecek uzun süreli kesinti tazminatlarının aylık toplamının üst limiti ilgili yılın sistem işletim gelir tavanı tutarının % 0,4 (yüzde sıfır virgül dört)’üdür. Aylık hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar, oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir. Bir takvim yılında dağıtım şirketi tarafından ödenecek uzun süreli kesinti tazminatlarının toplamının üst limiti ilgili yılın sistem işletim gelir tavanının % 1,2 (yüzde bir virgül iki)’sidir.

  (10) Bu madde kapsamındaki yıllık kesinti tazminatlarına ilişkin olarak; tazminat ödemesi yapılacak her bir kullanıcının TKSÜRE ve TKSAYI değerlerine esas kesintilerin içerisinde, iletim kaynaklı kesintilerin süreleri ve/veya sayılarının toplamının Tablo 9-B’de yer verilen eşik süre ve sayı değerlerini aşması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcıya ödenecek tazminatı, sorumluluğu oranında iletim sistemi şebeke işletmecisine rücu edebilir. Rücu edilecek bedele esas sorumluluğun belirlenmesinde, iletim kaynaklı kesintilerin süreleri ve/veya sayılarının toplamının Tablo 9-B’de belirtilen eşik süre ve sayıların aşan kısmının, tazminata konu süre ve sayı değerine oranı esas alınır.

  (11) Bu madde kapsamındaki uzun süreli kesinti tazminatlarına ilişkin olarak; iletim kaynaklı kesintiler nedeniyle kullanıcılara ödenecek tazminat, dağıtım şirketi tarafından iletim sistemi şebeke işletmecisine rücu edilebilir. Bu kapsamda iletim sisteminden kaynaklanan kesintinin bitiş zamanından sonraki 2 (iki) saatlik yeniden enerjilendirme süresi, uzun süreli kesinti tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

  (12) Kesinti sebebi dışsal olarak sınıflandırılmış kesintilerde, 1 (bir) saatlik arıza müdahale süresi yıllık ve uzun süreli kesinti tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmaz. Bu kesintilerin Tablo 1 kayıtlarındaki kesinti başlangıç ve bitiş zamanlarında değişiklik yapılmaz.

  (13) Yıllık kesinti tazminatı ödemelerinde tazminata esas yıl içerisinde, uzun süreli kesinti tazminatı ödemelerinde ise tazminata esas ay içerisinde tüketimi olmayan kullanıcılara ödeme yapılmaz.

  (14) Tedarik sürekliliğine ilişkin kullanıcı bazlı yıllık kesinti tazminatı raporları ile kesinti ve kullanıcı bazlı uzun süreli kesinti tazminatı raporlarında on üçüncü fıkra kapsamındaki tüketimi olmayan kullanıcılar ile kaçak tespiti yapılan kullanıcılara da yer verilir.


  Kullanıcı hasarının tazmini

  MADDE 26 – (1) Kullanıcı, elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan kalite sorunları nedeniyle teçhizatında oluşan hasara ilişkin zararın tazmini için zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde dağıtım şirketine talepte bulunur.

  (2) Kullanıcı tarafından yapılan teçhizat hasarının tazminine ilişkin başvurularda, hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım sisteminde meydana gelen kesinti, arıza, gerilim dalgalanması gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde teknik rapor düzenlenir. Kullanıcı teçhizatı hasarının tazmin edilebilmesi için hazırlanan teknik rapor sonucunda söz konusu hasarın dağıtım sisteminden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir.

  (3) Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunmadığı durumda, dağıtım şirketi başvuruyu müteakip 10 (on) iş günü içerisinde, gerekçe ve inceleme sonuçlarını içeren teknik rapor ile birlikte kullanıcıya bildirimde bulunur.

  (4) Başvurunun haklı bulunduğu durumlarda;

  a) Dağıtım şirketi tarafından hasarın onarımının ya da hasarın onarımı için anlaşmalı servise/servislere yönlendirme yöntemlerinden birinin tercih edilmesi halinde, başvuru tarihini müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde dağıtım şirketi hasarın tazminine ilişkin hususları kullanıcıya bildirir. Teçhizatın garanti haklarının korunması kaydıyla onarım, cihazın bulunduğu yerde veya başka bir yerde yapılabilir. Onarım, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren azami 15 (on beş) gün içerisinde gerçekleştirilir.

  b) Dağıtım şirketi tarafından onarım masrafının ödenmesinin tercih edilmesi halinde ise başvuru tarihini müteakip 10 (on) iş günü içerisinde, dağıtım şirketi hasarın tazminine ilişkin hususları kullanıcıya bildirir. Kullanıcı tarafından teçhizatın onarım masrafına ilişkin faturanın ibraz edilmesinden itibaren dağıtım şirketi tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde, kullanıcının tercih ettiği şekilde (banka/PTT vb. aracılığıyla) fatura tutarı ödenir.

  (5) Hasar gören teçhizatın onarımının yapılamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

  (6) Teçhizat hasarına ilişkin dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında uyuşmazlık olması durumunda uyuşmazlık, konusuna göre tüketici hakem heyetlerinde ve/veya tüketici mahkemelerinde çözüme kavuşturulur.

  Tazminat ödemeleri

  MADDE 27 – (1) Dağıtım şirketi, yıllık kesinti tazminatına hak kazanan kullanıcılara ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayının sonuna kadar, uzun süreli kesinti ve ticari kalite tazminatına hak kazanan kullanıcılara ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar tazminat ödemesi ile ilgili açıklamaları içeren bildirimde bulunur. Kullanıcı tarafından ödeme tercihi bildiriminde bulunulmaması halinde, dağıtım şirketi söz konusu tazminat ödemelerine ilişkin bildirimi takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar tekrarlayabilir.

  (2) Dağıtım şirketi, tazminat ödemesine ilişkin ödeme tercihi bilgisi alınması amacıyla kullanıcılara, kalıcı veri saklayıcılarından en az birisiyle ve yazılı (okuma bildirimi vb.) olarak bildirimde bulunur. Ayrıca, dağıtım şirketi kendi internet sitesinin ana sayfasında tazminat hak edilip edilmediğine dair kullanıcıların sorgulama yapabilmesini ve ödeme talep edebilmesini sağlar.

  (3) Dağıtım şirketi; tazminat ödemelerini kullanıcının tercih ettiği şekilde (banka/PTT vb. aracılığıyla) kullanıcının ödeme tercihi bildirimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde defaten yapar. Dağıtım şirketi veya hizmet alımı yapılan kişiler tarafından tazminat ödemesine ilişkin kullanıcılardan herhangi bir ad altında bedel talep edilemez.

  (4) Yapılan bildirimler sonucunda;

  a) Yıllık kesinti tazminatına ilişkin tazminat ödemesinin başlatıldığı yılı takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar,

  b) Uzun süreli kesinti ve ticari kalite tazminatlarına ilişkin tazminat ödemesinin ait olduğu yılı takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar

  kullanıcılar tarafından ödeme tercihine ilişkin dağıtım şirketine bildirim yapılmaması durumunda, dağıtım şirketi ödeme yapılamayan tazminat tutarlarını 30 Nisan tarihine kadar Kuruma yıllık olarak bildirir.

  (5) Bu madde kapsamında dağıtım şirketi tarafından ödenemeyen tazminat tutarının 1,2 (bir virgül iki) katı dağıtım şirketinin sistem işletim gelir tavanından düşülür.

  (6) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılamayan ödemelere ilişkin, anılan fıkrada belirtilen sürelerden sonra kullanıcıların tazminat ödemesine dair dağıtım şirketine başvuruda bulunması durumunda, dağıtım şirketi tarafından ilgili tazminat ödemesi yapılır. Bu kapsamda yapılan ödemeler yıllık olarak, 30 Nisan tarihine kadar Kuruma ayrıca bildirilir. Bu kapsamda yapılan yıllık ödeme tutarının 1,2 (bir virgül iki) katı, bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında dağıtım şirketinin sistem işletim gelir tavanından düşülecek tutardan düşülür.

  (7) Bu Yönetmelik, elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalitelerine ilişkin dağıtım şirketinin performansını kapsamakta olup, elektrik enerjisinin kullanılamamasına bağlı oluşan üretim, mal ve hizmet kayıpları bu Yönetmeliğin kapsamında değildir.

  (8) Dağıtım şirketi bu Yönetmelik kapsamındaki tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite performansları nedeniyle oluşan tazminatları zamanında ödemek ve yapılan bildirimlerin ve ödemelerin doğrulanmasına esas tüm bilgi ve belgeleri saklamak ile yükümlüdür.

  (9) Kaçak elektrik enerjisi kullanan kullanıcılar lehine, kaçak elektrik kullanım dönemi boyunca bu Yönetmelik kapsamında tazminat oluşmaz.

  (10) Mesken abone grubu dışındaki kullanıcıların anlaşma gücünü iki ay üst üste yüzde yirmiden fazla ihlal ettiğinin dağıtım şirketi tarafından tespit edilmesi ve gerekli görülmesi halinde, kullanıcılara güç ihlalinin tekrarlanmaması veya güç arttırma talebinde bulunulması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren; 30 (otuz) gün içerisinde güç artırımı talebinde bulunmayan kullanıcılara bildirimin yapıldığı ay ve ilgili yılda yüzde yirmiden fazla güç aşımının yapıldığı müteakip ay/aylar için geçerli olmak kaydıyla bu Yönetmelik kapsamında tedarik sürekliliği kalitesi ile teknik kaliteye ilişkin tazminat oluşmaz.

  (11) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım şirketi tarafından kullanıcılara ödenecek tazminat miktarları 2021 yılı için belirlenmiştir. Tazminat miktarları her yıl yayımlanan yeniden değerleme oranı kullanılarak güncellenir ve müteakip yıldan itibaren yapılacak ödemelerde güncellenen tazminat miktarları kullanılır.

  (12) Bu Yönetmelik kapsamında ödenen tazminatlar ve bunlara ilişkin giderler yükümlü dağıtım şirketi tarafından ilgili tarife hesaplamalarına yansıtılamaz.

  ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE YÖNETMELİĞİ için bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskil...201229M1-1.htm  Hukuki NET Güncel Haber

  Elektrik kesintilerinde tüketicinin tazminat isteme hakkı var konulu yargıtay kararı ara
  Elektrik kesintilerinde tüketicinin tazminat isteme hakkı var konulu hukuk haber
  Hukuki Net - Hukuk Arama Motoru - İyi günler Türkiye, her nerede uyuyor veya uyutuluyorsan!

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Feb 2022
  Nerede
  ankara
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Elektrik kesintilerinde tüketicinin tazminat isteme hakkı var

  benim de kaçak kullanım bedeli olarak bir tutar belirlendi kullanmadığım halde sonrasında ödemesem ne olur gibi bir düşünceye kapılmıştım kiracıyım diyerek sonrasında

  https://www.enedenolur.com/kacak-elektrik-cezasi-odenmezse-ne-olur/ bu siteden bilgi aldım ve çok işime yaradı

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  347
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Elektrik kesintilerinde tüketicinin tazminat isteme hakkı var

  evet kağıt üzerinde teoride var ama gerçekte?
  bizde bırakın kesintiyi anlık çok şiddetli gidip gelme ve yanlış voltaj verilmesinden dolayı beyaz eyşa televizyon vs bozuldu ve mahellede çoğu kişiye oldu
  avukat vs uğraştık ama sonuç alamadık

+ Konuyu Yanıtla

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Benzer Konular :

 1. Mobilya da tüketicinin iade hakkı
  Merhaba, 16 Ağustos tarihinde Vanessa dan koltuk takımı teslim edildi (söylenen tarihten geç geldi fakat problem çıkarmadık). Ürün geldiğinde kol...
  Yazan: Aslhn Forum: Arabuluculuk
  Yanıt: 12
  Son İleti: 29-03-2018, 16:55:04
 2. Boşanmak istemeyen tarafın tazminat isteme hakkı var mı?
  Boşanma davasında,boşanmak istemeyen(boşanmaya sebep olan bir durum görmediği için gerçekten boşanmak istemeyen) davalı eş, davanın boşanmayla...
  Yazan: yağmur1977 Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 21-12-2009, 17:38:42
 3. Boşanma Davası açıldığı zaman tazminat talebinde bulunulmamış ise daha sonra isteme hakkı var mıdır?
  2 yaşında bir kızım var ve doğduğundan beri babasının hiç maddi manevi yardımı olmadı bize.. dava açtığım zaman nafaka isteminde bulundum fakat...
  Yazan: nazan-idil Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 31
  Son İleti: 11-12-2009, 14:06:07
 4. Tüketicinin ödeme yapma hakkı
  Merhaba; kız arkadaşım bankadan bireysel kredi aldı. 6 aylık ödeme planına göre geri ödeme yapacaktı ancak 2.ayında eline toplu para geçtiğinden...
  Yazan: umutciftci Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 5
  Son İleti: 12-10-2007, 12:27:10
 5. Tüketicinin Dava Açma Hakkı
  Herkese merhaba, Ben hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim ve borçlar hukuku dersinin konusuyla ilgili bir sorum olacak. Hocamız derste "Eger bir...
  Yazan: student of law Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 7
  Son İleti: 05-10-2007, 18:07:09

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


2022 tarihli Hukuk Blog |  Ahd Durak Hukuk  |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.