+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2017
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı HAGB, Kişi Güvenlik Belgesi ve İşe Alımda Ayrımcılık

  Merhabalar,
  Öncelikle bu ilk sorum olacak eğer sürç-ü lisan edersem olabildiğince affediniz. Önce durumumu anlatayım

  • Ben Vakıf Şirketleri'nde (savunma sanayi) görev almış bir mühendistim ancak 4 yıl önce 1 yıldan uzun süreli bir ceza için HAGB aldım ve işyerimin isteği ile işimden ayrıldım.
  • 5 yıllık sürem henüz dolmamışken başka bir savunma sanayi şirketinde (Vakıf şirketi değildi) işe girip 2 yıl kadar çalıştım. İşte çalışmak için kişi güvenlik belgesi alınması gerekiyordu ve şöyle bir soru vardı ilgili formda: Hakkında Verilmiş Bulunan Mahkumiyet Hükmü veya Hâlen Devam Eden Ceza Davası: Var( ) Yok( ). HAGB bir hüküm değil ve davam ile ilgili karar verildi gerekçesi ile bu soruya yok cevabını verdim. İki yıl kadar çalıştıktan sonra bu işten de ayrıldım ancak ayrılırken tesis güvenlik kordinatörümüz kişi güvenlik belgemin ellerine ulaşmadığını, diğer başvuran iş arkadaşlarımın geldiğini ancak bir red cevabı da gelmediğini, normalde verilemeyecekse bir red cevabı verilmesinin normal uygulama olduğundan bahsetti.
  • Geçtiğimiz ay yine Vakıf Şirketleri'nden birinde bir iş başvurusu yaptım, önceki maddedeki soruya yine yok cevabını verdim, mülakatlarım çok başarılı geçti ve işe alım sürecim başlatıldı, sağlık testlerinden geçip gerekli evrakları teslim edip işbaşı tarihi belirlemek üzere görüşmeye gittiğimde hiç hakim karşısına çıkıp çıkmadığım soruldu ben de yalan beyanat vermemek adına HAGB kararımdan bahsettim ve üç gün sonra "güvenlik gerekçesi" ile işe alım sürecimin iptal edildiği bildirildi.


  Bu kapsamda sizlerin yorumunu almak ihtiyacım olan bir kaç sorum olacak:

  (1) "Hakkında Verilmiş Bulunan Mahkumiyet Hükmü veya Hâlen Devam Eden Ceza Davası: Var( ) Yok( )" sorusuna yok demem yanlış bir beyan mıdır?
  Eğer yanlışsa, yanlışlık kendimce yaptığım HAGB bir hüküm değildir yorumum mudur yoksa bu 5 yıllık süre boyunca dava devam ediyor olarak varsayılmasından mıdır?
  İlk kısım için hüküm verildi ama geri bırakıldı diye karşı bir yorum mümkündür (Bkz: 15. Daire Esas No : 2014/3817 Karar No : 2016/1468 Savcı yorumu:
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade ettiği Ceza Muhakemesi Kanununun 231.maddesinde açıkça belirtilmiş olup, buna göre sanığın suçluluğu sabit olmakla birlikte Kanunda öngörülen denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davranılması ve öngörülen diğer koşulların varlığı halinde suç hiç işlenmemiş gibi kabul edileceği açıktır.

  İkinci kısım içinse Danıştay 15. Daire Esas No : 2014/3817 Karar No : 2016/1468 ile HAGB almış bir kimsenin silah ruhsatı almak için yapmış olduğu başvurunun reddine itirazı hakkında, kişinin 5 yıllık süresi doluncaya kadar yargılamasının devam eden kimseler kapsamında muamele görmesinde bir engel görmemiştir:
  Davacı hakkında, Yönetmeliğin 16. maddesinin (d) bendi kapsamında bulunan, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılandığı dava sonucunda, Biga Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2009/65 ve K:2012/9 sayılı kararıyla "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği ve denetim süresinin devam ettiği, dolayısıyla davacı hakkında silah ruhsatı almasına engel devam eden ceza yargılaması bulunduğu görüldüğünden,

  (2) Bilinen en son haliyle MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ kişi güvenlik belgesi ile ilgili şu maddelere sahiptir:
  (1) Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkûmiyeti ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yağma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, kullanmak amacıyla bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylaştırma, imal ve ticaretini yapma, fuhuş, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp,
  rüşvet, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, suç işlemek amacıyla
  örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından mahkûm olanlar,
  (2) Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlardan; mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda kişi güvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenler,
  (3) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar,
  (4) Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmuş olanlar,
  (5) Sır saklayamamak, akıl hastalığı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumları tespit edilenler,
  (6) Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykırı davranışta bulunanlar.
  b. Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında değerlendirilen ve haklarındaki
  tereddütler giderilemeyen kişiler hakkında Bakan onayı alınır.
  c. (İptal edilmiştir)
  ç. (İptal edilmiştir)"

  Bu noktada aldığım 1 yıldan uzun HAGB kararı ilk maddedeki " Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla" kısmına tabi olmam anlamına mı gelmektedir?
  İkinci maddedeki "Yukarıdaki bentte sayılan suçlar" ibaresi listelenen ("cinsel dokunulmazlığa ...") suçların yanında " Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla" kısmındaki 1 yıldan uzun suçları da kapsamakta mıdır?
  Yoksa yine ikinci madde ile ilgili olarak 5 yıllık sürem dolmadığı için yargı sürecimin devam etmesinden kişi güvenlik belgesi alamayacak kişiler kategorisine mi dahil bulunmaktayım?
  Yoksa yine ikinci madde ile ilgili olarak "Yukarıdaki bentte sayılan suçlar" ibaresine dahil olup HAGB alıp bir nedenden sakıncalı mı görülmekteyim? Eğer bu durum geçerli ise sakıncamın gerekçeli nedenini öğrenerek hukuki bir yolla mücadele etmenin bir mantığı bulunmakta mıdır?

  (3) Bu noktada gizlilik derecesi mevcut projelerde çalışmam mümkün müdür, 5 yıllık sürem dolunca mı mümkün olacaktır, yoksa hiçbir zaman mümkün olamayacak mıdır?

  (4) Son başvurduğum Vakıf Şirketi işe alım sürecini başlatıp HAGB kararımdan bahsetmek durumunda bırakıp işe alımımı iptal ederek: Ayrımcılık suçu mu işlemiştir yoksa işin niteliği gereği haklı bir sonladırmada mı bulunmuştur? Ayrımcılık suçuna ait öğeler mevcutsa tüzel bir kişi mi bundan sorumludur yoksa süreç içindeki karar verici gerçek kişiler mi? Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2016/6524 E., 2016/10618 K. gibi bir işe iade (işe başlamamış olsam da) mümkün müdür sizce?

  (5) 5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 231'deki 5. madde HAGB ile ilgili olarak "Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/562) (KOD 1) iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder." demektedir. Oluşabilecek işe alınmama veya mahkeme tarafından belirtilenler hariç diğer hak mahrumiyetleri bu madde ile çelişir durumda değil midir? Hukuki sonuç yoksa sadece hapis cezası infazı mıdır(Bazı avukatların HAGB bir suçun işlenip işlenmeyeceğini geleceğe öteler, ileride varlığı kesin olmayan suçtan bugün bir kimsenin suçlu kabul edilemeyeceği gibi bir yorum görmüştüm, bu ne kadar temellidir?)?

  Tabii ki karara bağlanmış bir durumla ilgili aslı şuydu ve şu yanlıştı gibi düşüncelerimi açıklamanın bu noktada bir anlamı olmadığı için burada tartışmaya açmıyorum ancak iş yükü ve insanoğlunun tembelliğinden dolayı, temyiz yollarını kapamasından ötürü de hem hakim hem de savcıların hüküm ve ilişik olarak HAGB'yi gerçek kastının ötesinde kullanıp hem inceleme hem de yargılamada haklarını vermediklerini ve HAGB ile oluşacak kayıplardan sanıkları (özellikle avukatsız kendini savunan kimselerden) yeterince bahsetmediklerini ve hükmün geleceğini bununla beraber tek mantıklı olan çıkışın HAGB olarak görülmesine yol açıp kişilerin haklarını daha yüksek mahkemelerde aramalarından kaçındırdıklarını düşünmekteyim (Her hakim ve savcıyı kastetmiyorum kılı kırk yarıp araştırmasını yapan duruma robot olmanın ötesinde insanlıkla yaklaşan ve kanaatini kullanan, yapılan suçlama veya verilecek kararı tüm taraflara yaratacağı etkiyi düşünüp yapanlar da muhakkak vardırlar.).

  Uzun oldu ama sade bir kimse olarak yüksek mahkemelere sanıyorum bir danışma imkanım olmadığı ve kollektif aklın işe yaracağını umduğum için sizi rahatsız ettim.
  Kendi adıma da beni yurtdışında master, doktora'ya göndermiş ülkeme hizmetimin önünde varsa bu engelin kalkmasını ve öğrendiklerimi kullanabileceğim bir iş için yurtdışına geri gitmemeyi umuyorum.

  Çokça teşekkürler okuduğunuz için  Hukuki NET Güncel Haber

  HAGB, Kişi Güvenlik Belgesi ve İşe Alımda Ayrımcılık konulu yargıtay kararı ara
  HAGB, Kişi Güvenlik Belgesi ve İşe Alımda Ayrımcılık konulu hukuk haber
  Konu joint tarafından (07-07-2017 Saat 14:08:22 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  İletiler
  4.254
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: HAGB, Kişi Güvenlik Belgesi ve İşe Alımda Ayrımcılık

  Hagb bir paradokstur.Hüküm açıklanmasının ertelenmesine karar verilmesi(?)Yani karar verilmesinin ertelenmesine karar verilmesi.Hakkınızda bir mahkemeden hüküm çıktı mı? Hükmün ertelenmesi hükmü çıktı gibi bir durum yaşıyorsunuz.

  Yaşadıklarınızın hagb olayı çıktığından beri kesin verilebilecek bir cevabı yok.Her ne kadar hagb bir sonuç doğurmaz dense de hagb hırsızlık veya yüz kızartıcı tabir edilen suçlardan olunca devletin atama iptalleri yaptığını güvenlik soruşturması olan hiç bir yere almadığını biliyoruz.O sebeple bu vakıfların hagbsi olmayan biri varken hagbsi olan biriyle çalışmak istemesi pek akla yatkın olmaz.Bir de hagbnizin neyle ilgili olduğuda önemli bir nokta.Kurum o kadar hassaslaşmış ve ustalaşmış ki hiç artık hiç hakim karşısına çıktınız mı diye soruyor.Yani kişi evet çıktım tecavüzle/dolandırıcılıkla suçlanmıştım beraat ettim dese de bence farklı adaylara yönelecekti.

  Şu an sizin sorulardan cevaplayabileceğim tek şey kurumu ayrımcılık yaptı diye suçlamanızın pek mümkün olmayacağı.İçinde bulunduğunuz durumun şu an bu ülkede verilebilecek kesin bir cevabı olduğunu düşünmüyorum.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2017
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: HAGB, Kişi Güvenlik Belgesi ve İşe Alımda Ayrımcılık

  Cevabınız için çokça teşekkürler, açıkcası konsept dışında kanunlar ve yönergeler de temelden çelişkililer.
  Yüz kızartıcı suç tanımından da emin değilim açıkcası, bir grup kimse cinsel bir içerik karışması veya devlete karşı suçlar olarak tanımlamaktalar, aldığım ceza ne bu kapsamda ne MSB Güvenlik Yönergesi'ndeki suçlardan biri (ki bu MSB'nin yüz kızartıcı suç tanımı gibi durmaktadır) ne de çokça sayfada listelenen şu suçlardan biri: Hırsızlık Suçu, Dolandırıcılık Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Rüşvet Suçu, İrtikap Suçu, Zimmet Suçu, Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu (TCK md.197), Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199), Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK md. 202), Hileli İflas (TCK md.161).
  Bu nedenle yüz kızartıcı bir suç işlediğimi sanmıyorum; ama tanımı olmayan bir kavramla baş etmek zor bir durum.
  Anlamak adına bilgi edinme yasası kapsamında MSB'ye gelmeyen kişi güvenlik belgesi için de başvurmuş durumdayım, bir gelişme olursa diğer kimselere faydası olması adına paylaşmayı düşünmekteyim.
  Gördüğüm kadarıyla bu cevaplar birilerinin uğraşıp yüksek mahkemeler veya AİHM'e kadar gitmesi ile emsal olarak ortaya çıkacak şeyler gibi durmakta dolayısı ile böyle bir savaş verebileceğimi sanmıyorum elimde daha kolay bir çözüm varken.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2017
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: HAGB, Kişi Güvenlik Belgesi ve İşe Alımda Ayrımcılık

  Bimer üstünden MSB Teknik Hizmetler Başkanlığı ayrıldığım iş yerine KGB'nin gönderilmiş ve işten ayrılmış olduğumun bildirilmesi üstüne de normal uygulama olarak iptal edilmiş olduğunu bildirdi. Dolayısı ile kendi özelimde KGB almamın önünde bir engel bulunmadığını ve mahkemesi devam eden kimse muamelesi görmediğimi öğrenmiş oldum. Kısmen (1) ve tam olarak (2) ve (3) nolu sorularıma cevap edinebilmiş oldum.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Dec 2018
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: HAGB, Kişi Güvenlik Belgesi ve İşe Alımda Ayrımcılık

  Alıntı joint rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bimer üstünden MSB Teknik Hizmetler Başkanlığı ayrıldığım iş yerine KGB'nin gönderilmiş ve işten ayrılmış olduğumun bildirilmesi üstüne de normal uygulama olarak iptal edilmiş olduğunu bildirdi. Dolayısı ile kendi özelimde KGB almamın önünde bir engel bulunmadığını ve mahkemesi devam eden kimse muamelesi görmediğimi öğrenmiş oldum. Kısmen (1) ve tam olarak (2) ve (3) nolu sorularıma cevap edinebilmiş oldum.
  Hocam merhabalar, konuyu cok net ve guzel ozetlemissiniz, oncelikle emeginize saglik. Size telefonda bi kac soru sormak istiyorum sizin icinde sakincasi yoksa. Eger halen foruma giriyorsaniz lutfen yaziniz. Tesekkur ederim simdiden

  - - - Updated - - -

  İs yerimin istegi ile isten ayrildim demissiniz ama is yeriniz hagb kararini nasil ogrendi, sicile islememis bir bilgi? KGB yenileme sureci oluyor her 5 yilda bir, bu surecte belgeyi alamadiginiz icin mi ayrilmanizi istedi? İlk is yerinize KGB sonucu gelmemisse sizden neden ayrilmanizi talep etmis olabilir ki?

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. HAGB Kararı ve Güvenlik Soruşturması
  Öncelikle selamlar.. 2009 yılında kasten yaralama sucundan yargılandım ve mahkeme HAGB kararı verdi... KKK sivil memur alımlarını asil olarak...
  Yazan: taygunn1 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 11-04-2014, 19:14:47
 2. Açıktan alımda güvenlik soruşturması
  Merhaba, bir kurumda açıktan alım vardı ve ben bu kurumda belli aşamaları geçerek memur olmaya hak kazandım. Bizden güvenlik soruşturması ve arşiv...
  Yazan: HCL Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 03-04-2014, 22:30:34
 3. Hagb ve Güvenlik Soruşturması
  Merhabalar, Hakkımda 2007 yılında görülen bir davadan dolayı hagb kararı verildi. Mahkemeden sonra defalarca kez sicil kaydımı sorgulatmama rağmen...
  Yazan: HernanCrespo Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 10-12-2013, 11:15:08
 4. Özel Güvenlik Kimlik Belgesi
  Merhabalar ; Güvenlik Kursuna Gittim Silahlı Olarak Sertifikamı Başarı ile Aldım. Özel Kimlik Belgemi Çıkartabilmem için Benden Belgeler...
  Yazan: kirinti Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 01-11-2011, 02:38:51
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında hagb kararı gözükür mü?
  Nüfüs cüzdanında sahtecilikten dolayı 12 ay, indirimli olarak 10 ay ceza aldım.Buda 5 yıllık denetime tabi oldu ve kararda hükmün açıklanamsının...
  Yazan: ahmet_ulukaya Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 23-08-2010, 16:30:49

Bu sayfada bulunan kavramlar:

hagb

hukuki net cinsel mesajlar guvenlik sorusturmasini etkiler mi

uyisturucudan yargilan birkisinin esinin isiimo engellermi

2018 hagb ozel guvenlige hukuki sonucu ne olur site:www.hukuki.net

2018 hagb ozel guvenlige hukuki sonucu ne olur

evrakta sahtecilik hagb

hukmun aciklanmasi geri birakilmasi silah ruhsati almami engeller mi site:www.hukuki.net

sacunma sabayii guvenlik kisilik sorusturma

hukmun aciklanmasi karari guvenlik kimlik yenilemesine engel olurmu

hagb suclunun ruhsatlari iptal olurmu

https:www.hukuki.netshowthread.php136170-HAGB-Kisi-Guvenlik-Belgesi-ve-ise-Alimda-Ayrimcilik

Forum

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.