+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123
21 den 26´e kadar toplam 26 ileti bulundu.

Konu: Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik

Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  Apr 2003
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  12.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik

  Alıntı severgin rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sayın Engin bey, aslında gevşeklik ya da yetersizlik değil, aşağıda belirtiğim gibi kursa devam edenlerin yetişkin olmaları hatta eğiticiden yaşça büyük olmaları ve meslek öğrenmeye gelmelerinden, eğitici onlara güveniyor, verilen kursun temel amacı meslek edindirme becerisi vermek olduğundan böylesi bir olayın meydana geleceğinin tahmin etmemesinden kaynaklanıyor.
  Kasıt yoksa taksir vardır söz konusu suçun taksirli hali yasada düzenlenmemiştir. Arkadaşınızın avukatı değilseniz avukat tutmasını önermelisiniz vesselaaam...  Hukuki NET Güncel Haber

  Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik konulu yargıtay kararı ara
  Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik

  Alıntı Av.Engin Oğuz rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Kasıt yoksa taksir vardır söz konusu suçun taksirli hali yasada düzenlenmemiştir. Arkadaşınızın avukatı değilseniz avukat tutmasını önermelisiniz vesselaaam...
  Sayın Engin bey ekte sunduğum örnek olay ise kamu görevlisine yalan beyan sonra ise dolandırıcılık olmuş, gel de bu işin içinden çık çıka bilirsen...


  Ceza Genel Kurulu 2004/YYB-111 E., 2004/134 K.
  • DEVLET MEMURUNUN MUHAKEMESİ
  • DOLANDIRICILIK SUÇU
  • GÖREVSİZLİK KARARI
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 343 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 504 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 64 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 79 ]
  • 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 353 ]
  "İçtihat Metni"
  Öğretmen olarak görevli olan sanıklardan Yusuf Ö.......'in yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla, TCY.nın 343/1 ve sanık Seher Ö.......'in de diğer sanığı bu suça azmettirdiği id-diasıyla TCY.nın 343/1, 64/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 05.10.2000 günlü iddianame ile Palu Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış,

  Mahkemece 23.11.2000 gün ve 66-65 sayı ile; sanıkların eylemlerinin TCY.nın 528. maddesi 2. cümlesine uyduğu ve bu nedenle sanık Yusuf'un çıkartılan önödeme ihtaratına uya-rak gereğini yerine getirdiği gerekçesi ile hakkındaki kamu davasının TCY.nın 119. maddesi uyarınca ortadan kaldırılmasına, sanık Seher'in ise yüklenen suçu işlediğine dair yeterli kanıt elde edilemediğinden bahisle beraatine karar verilmiştir.

  Üst C.Savcısının temyizi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 11.6.2002 gün ve 5274-8070 sayı ile;

  "Sanıkların eylemlerinin TCK.nun 79. maddesinin yollamasıyla aynı Yasanın 504/7. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delillerin takdir ve tartışmasının üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması" isabetsizliğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

  Palu Asliye Ceza Mahkemesince bozmaya uyularak yapılan yargılamada 12.9.2002 gün ve 44-56 sayı ile sanıklar hakkında TCY.nın 504/7. maddesi uyarınca yargılanmaları için Ağır Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.

  Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 25.12.2002 gün ve 309-358 sayı ile; " Hernekadar sanıklar hakkında görevsizlik kararı ile dosya TCY.nın 504/7. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle gönderilmiş ise de CMUK.nun 353/4. maddesi amir hükmüne göre mahkemenin izin şartına tâbi tutulduğu suçlardan olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim hizmetleri sınıfında bulunan sanıkların kendi kurumlarınca düzenlenen seminer çalışmasında hem görevleri nedeniyle suçun meydana geldiği anlaşıldığından ve memur oldukları belirlendiğinden 4483 sayılı Yasa gereğince usulünce verilmiş ve aşamalardan geçerek kesinleşmiş soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararı alınmadığından iş bu kamu da-vası açıldığından sanıklar hakkında aynı Yasa gereğince soruşturma izni alınmasına" gerek-çesiyle yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Palu Kaymakamlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

  Palu Kaymakamlığı 26.2.2003 gün ve 256 sayı ile; "Bir memurun toplantıya gelmeyen bir memur arkadaşının veya memur olan eşinin yerine imza atarak toplantıya gelmiş gibi gös-termesi görevi sırasında işlenmiş bir eylemdir. Memurun görevi toplantıya katılmaktır. Başkası yerine imza atarak kamu kurumunu dolandırmak memurun görevi sebebiyle işlediği bir suç de-ğildir.

  4483 sayılı Kanunun memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında uygulanabilmesi için suçun görev sebebiyle işlenmesi gerekir. Görevleri sebebiyle olmayıp görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlarda memurlar ve diğer kamu görevlileri 4483 sayılı Kanunun getirdiği izin sisteminden istifade edemeyeceklerdir. Böylece görev sırasında ve görev sebebi dışında bir ne-denle işlenen suçlar aynı Kanunun 1 ve 2. maddeleri kapsamı dışında olup idarece herhangi bir işlemin yapılmasının mümkün olamayacağı" gerekçesiyle dosyayı iade etmiştir.

  Bu suretle olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğundan bahisle gönderilen dosya; Yargıtay C.Başsavcılığının "incelenmeksizin iade" istekli 24.05.2004 günlü tebliğnamesiyle Birinci Baş-kanlığa gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

  CEZA GENEL KURULU KARARI

  Sanıkların karı-koca olup Palu ilçesinde bir ilköğretim okulunda öğretmen olarak görev yaptıkları, okulda yılbaşı mesleki çalışma semineri toplantısının yapıldığı, sanık Seher'in kılık-kıyafet yönetmeliğine aykırı davranışları nedeniyle toplantıya alınmadığı, bunun üzerine sanık Yusuf'un eşi olan diğer sanığın ek ders ücretini almasını sağlamak ve hakkında disiplin işleminin yapılmasına engel olmak amacıyla diğer sanığın katılımı ve teşviki ile toplantı sırasında düzen-lenen listeye onun yerine imza attığı böylece sanıkların kişi hürriyetine ve sıfatına ilişkin yalan beyanda bulunmak suçunu işledikleri iddiasıyla sanık Yusuf Ö.......'in TCY.nın 343/1, sanık Seher'in ise TCY.nın 343/1, 64/2. maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasında, Palu Asliye Ceza Mahkemesince sanıkların eylemlerinin TCY.nın 504/7. maddesine uyduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi üzerine, Yerel Mahkemece TCY.nın 504/7. maddesinde düzenlenen, dolandırıcılık suçu nedeniyle sanıklar hakkında 4483 sayılı Yasa uya-rınca soruşturma izni gerektiği görüşüyle yargılamanın durdurulmasına karar verilerek, dosya Palu Kaymakamlığına gönderilmiş, Kaymaklıkça, sanıkların eylemlerinin görev nedeniyle işlen-mediği, genel hükümler uyarınca işlem yapılması gerektiği görüşüyle dosya iade edilmiştir.

  Memurların görevlerinden doğan veya görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan dolayı yapılacak soruşturma işlemlerini düzenleyen MMHKM, 4.12.1999 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 4483 sayılı Kanunun 18. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ancak aynı Yasanın Ge-çici 1. maddesindeki kanunun yürürlüğe girmesinden önce MMHKM. hükümlerine göre baş-latılmış bulunan işlemlerin MMHKM. hükümlerine göre sonuçlandırılacağı düzenlemesi ile bir süre daha yürürlükte kalması sağlanmış, 16. maddesinde ise, "Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu kanun hükümleri uygulanır.

  Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanmayacağı be-lirtilen hallerde genel hükümler uygulanır." kuralına yer verilmiştir.

  Öte yandan, 4483 sayılı Yasanın 3. maddesinin (a) bendinde, ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda kaymakam tarafından izin verileceği, 9. maddesinde ise, kaymakam tarafından"soruşturma izni verilmesine veya verilme-mesine" ilişkin karara karşı yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği ön-görülmüş, Ceza Genel Kuruluna her hangi bir görev ve yetki verilmemiştir. Ceza Genel Kurulu-nun görevi 1684 sayılı Yasanın 1 nci maddesinden doğduğundan ve kaymakamlık yargı yetkisi-ne haiz bir merci olmadığından, Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken bir görev çekiş-mesinden söz etmeye olanak bulunmamaktadır.

  Bu itibarla Kaymakamlığın 26.02.2003 günlü yazısının yasada öngörülen izin niteliğinde bulunduğu ve itiraz edilmeksizin kesinleştiği kabul edilerek yargılamaya devam edilmesi ve 4483 sayılı Yasa hükümleri uyarınca sonuçlandırılması gerekmekle dosyanın incelenmeksizin mahkemesine iadesine karar verilmelidir.

  SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık bulunmadığından, dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE, 08.06.2004 günü tebliğnamedeki isteme uygun olarak oybirliğiyle karar verildi.
  Konu severgin tarafından (24-04-2013 Saat 22:02:55 ) de değiştirilmiştir.

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Unhappy Cevap: Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik

  sayın editörler mahmekeye çıktık, duruşma savcısı sanıklar hakkında 257/1-2 kapsamında değerlendirme ihtimalinden dolayı ek savunma istedi, yani sanıklar yukarıdaki maddelerden ötürü mü ceza alacaklar. Hakimler resmi belgede sahtecilikten ceza verebilirler mi,
  Konu severgin tarafından (26-11-2013 Saat 14:03:48 ) de değiştirilmiştir.

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  Apr 2003
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  12.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik

  Büyük ihtimal öyle görünüyor.

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik

  Sayın Engin bey öncelikle cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Suç konusu kurs öğretmenlerin asli görevleri dışında verilmiş yani başka bir kurum tarafından görevlendirme ile görevliler. Burada 257. madden ceza tayini için bu kişilerin asli görevleri ile ilgili olmaları gerekmiyor mu, yoksa memur olmaları yeterli mi

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  Apr 2018
  Nerede
  Bitlis
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Meslek edindirme kursu, resmi belgede sahtecilik

  sayın severgin davanız nasıl sonuçlandı acaba

+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123

Benzer Konular :

 1. Resmi evrakta sahtecilik mi özel belgede sahtecilik mi
  Merhabalar bir kişi alacak verecek davasn var,ve aralarında sözleşme yaparak parayı ödediğine dair yazı yazılıp imzalanıyor.Fakat borçlu bu evraka...
  Yazan: vatandas35 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 18-04-2015, 19:29:57
 2. Resmi belgede sahtecilik
  Merhaba saygıdeğer hukukçu arkadaşlar. 2005 yılında bir yakınımın kimlik bilgileriyle sahte nüfus cüzdanı düzenlenmiş.Bunu yapanda yakınımın bir...
  Yazan: g.colak85 Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 3
  Son İleti: 09-04-2015, 14:55:17
 3. Resmi Belgede Sahtecilik
  Benim yargılandığım bir davada Mahkeme bana TCK:nın 209/2 göndermesi ile TCK.nın 204/2 maddesinden ceza verdi. Ben Pancar Ekicileri Kooperatifinde...
  Yazan: f.ayşe Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 04-11-2010, 18:16:40
 4. Resmi belgede sahtecilik
  Benim yargılandığım bir davada Mahkeme bana TCK:nın 209/2 göndermesi ile TCK.nın 204/2 maddesinden ceza verdi. Ben Pancar Ekicileri Kooperatifinde...
  Yazan: f.ayşe Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 18-09-2010, 14:10:32

Bu sayfada bulunan kavramlar:

iskurda aldigin kursu fes edince bunun cezasi

sahte kurs belgesi

iskur sahteciligi

sahte belge kurslari

sahtecilik kursu veren yer

sajteiskurbelgesinasiloluyo

iskur sahtecilik

sahte belge kursu

resmi belgede sahtecilik

Forum

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.