+ Konuyu Yanıtla
3 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon
21 den 30´e kadar toplam 54 ileti bulundu.
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  165
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  1

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hem sigorta şirketini hem de kusurlu sürücüyü hasım göstererek tazminat davası açabilirsiniz.


  YARGITAY
  Hukuk Genel Kurulu 2011/17-15 E.N , 2011/132 K.N.

  İlgili Kavramlar

  TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

  İçtihat Metni

  Taraflar arasındaki "Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Menderes Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.01.2008 gün ve 2007/322 E., 2008/30 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan G… Sigorta A.Ş. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 06.07.2009 gün ve 2009/5043-5006 sayılı ilamı ile;

  ("...Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların malik, sürücü ve trafik sigortacısı oldukları araçların karıştıkları trafik kazası sonucunda, müvekkilinin desteği ve oğlu M… T…'ın vefat ettiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, 2.000.00 YTL maddi ve 13.000.00 YTL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında verdiği ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 12.000.00 YTL'na yükseltmiştir.

  Davalılar E… D…. ve M …. M…. S… vekili, duruşmalara katıldığı halde esasa ilişkin beyanda bulunmamıştır.

  Davalılar T…. G… ve O… G… vekili cevap dilekçesinde, davacının, ölenin desteğinden yoksun kaldığını ispatlaması gerektiğini ve manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

  Davalı G… Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde, poliçe limiti ile sorumlu olduklarını savunmuştur.

  Davalı A… A.Ş. yetkilisi cevap dilekçesinde, kusura göre poliçe limiti ile sorumlu olduklarını, manevi tazminat talebinin teminat kapsamı dışında kaldığını savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan delillere, benimsenen bilirkişi raporuna ve kusur durumuna göre, maddi tazminat talebinin kabulü ile, 12.000.00 YTL maddi tazminattan, 9.000.00 YTL'nın davalılar E... D..., M.. M.. S.. ve Güneş Sigorta A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen, 3.000.00 YTL'nın ise davalılar T.. G.., O.. G.. ve Aksigorta A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen tahsiline, alacağa olay tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına; manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 8.000.00 YTL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar E... D... ve M.. M.. S..'ndan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazla istemin reddine, davalılar T.. G.. ve O.. G.. yönünden manevi tazminat konusunda hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı G… Sigorta A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

  Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

  Dava konusu trafik kazası çoklu kaza olup, davalı G… Sigorta A.Ş.'ne trafik poliçesi ile sigortalı aracın kazanın oluşumunda 6/8 oranında kusurlu olduğu belirlenmiştir. 2918 Sayılı KTK.'nun 96/1.maddesi, "Zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından fazla ise zarar görenlerden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur." hükmünü içermektedir. Aynı maddenin 2.fıkrasında, "Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin zarar görenlerden birine veya birkaçına kendilerine düşecek olandan daha fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, diğer zarar görenlere karşı da borcundan kurtulmuş sayılır." hükmü yer almaktadır.

  Somut olayda, trafik sigortacısı olan davalı G.. Sigorta A.Ş., poliçe limitinin tamamını Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30.05.2007 tarih, 2003/608 Esas ve 2007/337 Karar sayılı ilamına istinaden, kazada ölenin eş ve çocuğuna (mirasçılarına) verilmek üzere 08.08.2007 tarihinde icra dosyasına ödemiştir. Bu durumda, 2918 Sayılı KTK.'nun 96/2. maddesi uyarınca, ödemenin iyi niyetli olup olmadığı, davalı G… Sigortanın çoklu trafik kazasını öğrenip, öğrenmediği davacıya karşı sorumluluktan kurtulup kurtulmadığı tartışılıp değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir...")
  gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

  TEMYİZ EDEN: Davalılardan G… Sigorta A.Ş. vekili

  HUKUK GENEL KURULU KARARI

  Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

  İşin esasına girilmeden önce temyize konu kararın direnme kararı niteliğinde olup olmadığı ve temyiz inceleme görevinin Hukuk Genel Kuruluna ait olup olmadığı hususu ön sorun olarak incelenmiştir.

  Bilindiği üzere; direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için mahkeme bozmadan esinlenerek yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermeli; gerekçesini önceki kararına göre genişletebilirse de değiştirmemelidir (HUMK.429 mad.).

  Eş söyleyişle; mahkemenin yeni bir delile dayanarak veya bozmadan esinlenerek gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek karar vermiş olması halinde, direnme kararının varlığından söz edilemez.

  Somut olayda da; bozma ilamında davalılardan G… Sigortanın tefrik edilen dosyanın davacılarına yapmış olduğu ödemenin iyi niyetli olup olmadığı hususunun tartışılıp değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gereğine değinilmiş, mahkemece bozmadan esinlenilerek bu hususta değerlendirme yapıldıktan sonra direnme olarak adlandırılan karar verilmiştir.

  Bu durumda, Yerel Mahkemece direnme kararı olarak nitelendirilen temyize konu bu kararın, gerçekte bir direnme kararı değil yeni bir hüküm niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.

  Kurulan bu yeni hükmün temyizen incelenme görevi ise Hukuk Genel Kuruluna ait olmayıp, Özel Daireye aittir.

  Bu nedenle dosya Özel Daireye gönderilmelidir.

  S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 17.HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 13.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Hukuki NET Güncel Haber

  Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar konulu yargıtay kararı ara
  Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  SAMSUN
  İletiler
  1.322
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  Daha önceleri trafik kazaları ile alakalı konular okuyup araştırma yaparken,trafik kazsında aracın değer kaybı için karşı tarafa dava ile zarar tespiti istendiğinde,yeni alınmış araçlarda olabileceği,araç daha fazla kullanıldığında,dava açılan tarafın aracın hasara uğramış parçalarının orjinalleri ile değiştiği,hatta kaza sebebi ile eskiyen parçalarının sıfırları ile değiştirildiği ileri sürüldüğü zaman mahkemenin son yazdığımı daha mantıklı bulacağı bilgilerini okumuştum.

  Muhakkak araç kazalı denildiği zaman normal satılan araç fiyatına göre daha düşük fiyat veriliyor.Bir taraftan bakıldığı zaman araç 4-5 yaşında ama parçalar orjinal sıfırlanmış,iki ara bir dere hesabı yani.

  Ülkemizde her sene yüz binlerce kaza olmakta eğer bu kazalar sebebi ile aracın değeri azaldı davaları açılsa mahkemeler yetişmez düşüncesindeyim.

  Aslında bu konu ile emsal bir karar olsa konu açıklığa kavuşsa fena olmaz.Belki vardır ama ben bilmiyorum.Yazdıklarım yorumdan ibaret.Bence aracınız yeni ise dava açın derim.Tabi tercih sizin olacak.Eğer dava felan açarsanız sonucunu burada paylaşırsanız,bizde ileride aynı sorun ile karşılaşacak olanlara yardımcı oluruz.

  Geçmiş olsun.

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.979
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  Mesela 10 yaşında arabanın ufak tefek vuruklar sebebi ile kapıları, kaputu, bagaj kapağı değişmişse bu parçaları orijinal olan arabadan daha kıymetli olduğunu düşünürüm ben. Çünkü buralarda çürüme olmayacak.
  Ama satmaya gidince "orjinal deiğl, tü kaka" denerek ucuza satılmak zorunda kalınıyor.
  "Eski" den kasıt 10 yaşını hatta 20 yaşını geçmiş araba ise ancak orijinal olmayan parça daha kıymetli olabilir satış sırasında zannımca.

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  SAMSUN
  İletiler
  1.322
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  Trafik kazalarında aracınızda hasar dışında oluşan değer kaybı tutarının karşı taraftan talep edilmesi mümkündür. ( Örnek Yargıtay Kararı ; Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 18.03.2002 tarihinde 2001/12342 Esas Numarası ve 2002/3124 Karar Numarası ile vermiş olduğu karar.) Ayrıca kaza sonucunda oluşan değer kaybının Sigorta Eksperlerince tespit edilebilmesine ilişkin çalışmalar tarafımızdan yapılmış ve Sigortacılık Genel Müdürlüğünden BU YÖNDE MÜTALAA talep edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan 2010/30 numaralı sektör duyurusu ile Değer Kaybı tespitlerinin Sigorta Eksperlerince yapılabileceği belirtilmiştir.

  Meydana gelen hadise sonrası araçlarda oluşan değer kaybını talep edebilmeniz için gerekli şartların oluşması esastır. Karşı taraftan aracınızda oluşan değer kaybını talep edebilmeniz için;
  1)Hadisede karşı tarafın kusurlu olması ( Kusuru nispetinde taraflar talepte bulunabilirler.),

  2)Aracınızdaki hasarlı aksamların daha önce hasara maruz kalmamış, onarım ya da yenileme işlemine tabi tutulmamış olması,

  3)Boya işlemsiz değişim gerektiren parçalar (far, silecek, jant, cam, stop lambaları vs.) ile araç tamponları ve boyanan plastik kaporta aksamı için değer kaybı uygulanamaz bu nedenle aracınızdaki hasarın belirtilen parçalar dışındaki parçalara sirayet etmiş olması gerekmektedir.

  Aracınızın karıştığı hadise sonrasında eğer yukarda sayılı şartlara haiz iseniz bir eksper aracılığı ile aracınızda oluşan değer kaybının tespitini yaptırabilir, karşı taraftan talep edebilirsiniz. Alınan ekspertiz raporu ile hukuki sürecide başlatabilirsiniz.

  Ben kusursuz kaza yapmıştım.Arabanın kaput daha önceden ezik vardı.Kaza sebebi ile değişti.Jant değişti.Ufak tefek yinede 1200 tl karşı tarafın sigortadan alıp tamirciye vermiştim.Sevinmiştim hatta perte çıksaydı diye düşünmedi değildim yani.

  Yukarıdaki alıntı işe yaraya bilir.

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  165
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  1

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  Alıntı carsambalıfaruk rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  ( Örnek Yargıtay Kararı ; Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 18.03.2002 tarihinde 2001/12342 Esas Numarası ve 2002/3124 Karar Numarası ile vermiş olduğu karar.)
  İlgili kararın bir bölümü:

  YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
  E. 2001/12342, K. 2002/3124, T. 18.3.2002
  "... Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Aracın onarıldıktan sonra mübadele ( rayiç ) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.O halde mahkemece sadece aracın resmi oluşu nedeniyle piyasada alım satımı yapılmayacağı ve ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanılacağı gerekçeleriyle değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması hatalıdır.Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir.... Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halinde değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin etmek için kural olarak objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç ) değeridir..."

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  Denizli
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  İlk önce anlaşma yoluna gitmeyi düşünüyorum olmazsa mahkemeye şart gibi gözüküyor aracımı 2.el almıştım 30.000 TL ye 2 ay sonra kural ihlali yapan ve %100 suclu olan sürücü yüzünden kaza yaptık sonra onarım yapıldı ama değeri 25.000 TL ye düştü emsal karar bulursam dava uzun sürmez sanırım...
  Ayrıca benim eksper tutmama gerek yok diye düşünüyorum zaten mahkeme bilirkişi atayacaktır. sadece otomotiv şirketlerinden kaza yapmamış aynı yaş , aynı km , aynı model aracın fiyat teklifi ile benim aracımın fiyat teklifini alıp ek olarak sunsam mahkemeye yeterli olur diye düşünüyorum....

 8. #27
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  Denizli
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  hiç emsal karar yokmu ? yarıdımcı olabilecek ? günceli

 9. #28
  Kayıt Tarihi
  Nov 2012
  Nerede
  batman
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  Mrblar konudada belirtmiş olduğunuz gibi bir kaza benim başıma geldi ne gibi bir yol izlediniz davayı açtınızmı bilgi verirseniz sevinirim bende açmayı düşünüyorum neleri dikkate almam lazım vs bilgi verirseniz çok sevinirim

 10. #29
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  646
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Araç Değer Kaybı Tazminat davası ve emsal kararlar

  araç değer kabu, ispatlanması gereken bir kayıptır benim fikrimce.
  kaza oldu benim araç 30dan 25 e düştü... ee sattınmı peki fiziki zararın var mı? yok
  satmadım,

  o zaman bu sebepsiz zenginleşmeden başka birşey değil. belki 2 gün sonra arabayı pert edeceksin, bir zararın olmayacak?

 11. #30
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Araç değer kaybı davası

  Merhaba arkadaşlar. Siteyi araştırdım bu konu daha önce açılmış ama orada sorularımın cevabını bulamadığım için yeni bir başlıkla açmak istedim. Bundan tam 2 yıl önce bir kaza yaptım 06/03/2011 tarihinde. Kullandığım araç "X" firmasından kiralamış olduğum bir araç. Çarptığım araç ise "A" rent a Car'dan "Y" firmasına kiralanmış olan bir araç. Gece saat 5 sularında kaza gerçekleşti. Polis geldi tutanaklar tutuldu. Kazada %100 ben hatalıyım. Kendi kullandığım aracın tamir süresi dahil tüm masraflarını ben karşıladım(kaskosu vardı ama yaptığımız anlaşma gereği dışarıda bi kaportacıya yaptırdım)). Çarptığım aracın masraflarını ise benim kullanmış olduğum aracın sigortası karşıladı. Buraya kadar bir problem yok. Olay kapandı sanıyordum. Ama bundan tam iki yıl sonra yani tam olarak bu gün bir danışmanlık şirketi beni aradı. Şu çarptığım aracın, kiralama şirketinin idari işlerini yürütüyormuş. Benden 2 yıl önce yapmış olduğum kazadan dolayı araçlarında iş gücü kaybının olduğunu ve bunu sigortanın veya kaskonun karşılamadığını belirterek benden istediler. 1.530.00 tl tutarında bir para. Bir sigorta şirketi tarafından 09/01/2013 tarihinde bir ekspertiz çıkarılmış araç değer kaybı raporu diye;
  Resimde görüldüğü gibi  Şimdi bu parayı 2 gün içerisinde ödemezsem mahmeye vereceklerini, eğer mahkemeye verirlerse ve kazanırlarsa geriye dönük 2 yılın faizinin yanında mahkeme masrafları dahil herşeyi benim ödemek zorunda kalacağımı söylediler. Neyse konuştuk yok para felan diyerek 20/03/2013 tarihine kadar süre tanıdılar. Şimdi benim asıl sormak istediğim:
  1- Neden tam 2 yıl bekleyip bu parayı benden istediler?(Bu soruyu onlara da sordum. Aldığım cevap "dosyanız elimize yeni geldi" oldu)
  2- Kazadan 2 yıl sonra yani 09/01/2013 tarihinde çıkarılan bir ekspertiz raporu ne kadar geçerli olur? Çünkü 2 yıl önce aracın kilometresi, o yılki değeri felan hepsi farklıydı sonuçta.
  3- Bu konularda dava açma süresi ne kadar. Yani kaç sene sonrasında dava düşer?
  4- Araştırdığım kadarıyla ne kadar doğru tam bilmiyorum ama; eğer kazanın üzerinden 2 yıl geçmişse dava açamazmışsın. Benim kaza 06/03/2011 tarihinde oldu. Yani yarından sonra tam 2 yılım geçmiş oluyor. Ama birde yukardaki 3. resimde görüldüğü gibi ihbar tarihi ve ilk işlem tarihi var. 25/03/2011. Merak ettiğim eğer 2 yıl ise, icra davası başlatmak için kaza tarihi mi baz alınır yoksa ihbar tarihimi?

  İzlemem gereken yolu bir bilen varsa ve yardımcı olabilirse çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim...
  Konu İsocan01 tarafından (05-03-2013 Saat 18:47:16 ) de değiştirilmiştir.

+ Konuyu Yanıtla
3 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Araç Değer Kaybı Davası ve Avukat Anlaşmazlığı
  İyi günler dilerim. Aracıma arkadan çarpılması sonucu başıma gelen trafik kazasında bir avukatla anlaştım ve değer kaybı maddi manevi tazminat davası...
  Yazan: Ahmet Akşit Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 02-05-2019, 02:30:42
 2. araç değer kaybı davası
  Bugün aracımla kırmızı ışıkta park halindeyken sağa kontrollü geç kırmızı ışık yanıp sönerken, sağa dönmek isteyen evden eve nakliye asansör...
  Yazan: vedatkosem Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 27-03-2016, 00:40:48
 3. [Tazminat davaları] Trafik kazalarında değer kaybı için tazminat davası
  2015 aralık ayında maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdim . Tutanak sonucu yüzde yüz oranda karşı taraf gösterildi. Böyle olduğu halde karşı taraf...
  Yazan: ömer 1983 Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 07-01-2016, 00:29:42
 4. 2 Yıl Önce Çarptığım Araç İçin Değer Kaybı ve İş görme Kaybı Ücreti Talep Ediyorlar
  Merhaba, 2 yıl önce aracımla Sakarya'da ufak bir kaza yapmıştım.Çarptığım aracın ön farı kırılmıştı ve çamurluğu göçmüştü. Hatalı bendim orada...
  Yazan: asterix87 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 12-12-2015, 19:52:06
 5. Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır Ya da Vekalet Versemmi
  Arkadaşlar aracımla kaza yaptım, %100 karşı taraf suçlu bu durum burada da mevcut, ...
  Yazan: Robinson_Crusoe Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 04-09-2015, 13:22:07

Bu sayfada bulunan kavramlar:

araç değer kaybını kim öder

http:www.hukuki.netshowthread.php99233-Arac-Deger-Kaybi-Tazminat-davasi-ve-emsal-kararlar

kazada araç değerinin düşmesi

araç değer düşüklüğü tazminatı

araç değer kaybı davası hangi mahkemede açılır

araç değer kaybı için bana dava açıldı

trafik kazalarında değer kaybı davalarıdeğer düşme davasıtrafik kazalarinda araç değer düşüklüğüyapılan trafik kazalarından sonra arabanın değerinin düşmesi karşı taraftan alınabilirmiaracimin kasko degeri 5 bin lira fakat 10nin tl masraf yaptim zincirleme bi kaza sonrasi aracim pert oldu nasil bi bedel alabilirimaracin kaldirima çarpması maddi hasarı kasko odermiaraç değer kaybı davasıkaza sonrası araç değer kaybıaracimla kaza yaptim suc bende karsi tarafin zararini trafik sigortam karsilarmiaractaki deger kaybi turk hukuk sitesiaraç değer kaybı dava dilekçesideğer kaybı tazminatıdeğer kaybını kim öderaraç değer kaybı dosyası nasıl açtırılırtrafik kazası değer kaybı davasıSıfır araç kazası değer düşüm tazminatıaraç değer kaybı dilekçe örneğiKaza sonrası deger dusuklugu davasıaraç değer kaybı davası ne kadar sürer
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.