Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

I-Yangın Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı,
• İtfaiye raporu,
• Takipsizlik kararı, ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
• Tapu ve/ veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi,
• Hasarlarla ilgili fotoğraflar,
• Karakol zaptı,
• Giriş çıkış faturaları,
• Mutabakatname,
• Talepname

II- Mühendislik Sigortalarında:

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında:

- Poliçe aslı veya fotokopisi,
- Poliçe prim makbuzu,
- Olayı anlatan detaylı beyan,
- Teknik rapor,
- Fotoğraf,
- Hırsızlık ise karakol zaptı,
- Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )

İnşaat / Montaj Sigortalarında:
- Poliçe aslı veya fotokopisi,
- Poliçe prim makbuzu,
- Keşif özeti,
- Hasar keşfi,
- Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar,
- Fotoğraf,
- Olayı anlatan detaylı beyan,
- Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları ( fatura, irsaliye vb. )

III - Nakliyat Sigortalarında:

a) Deniz Nakliyatında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Fatura aslı veya fotokopisi,
• Konşimento aslı veya fotokopisi,
•Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Buzabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzasıbulunmalıdır.)
• Muayene tutanağı,
• Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı,
•Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresirezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrüktençekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğubölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkemetesbiti istenir. ( Bu tesbite ilişkin mahkeme masrafları sigortacıtarafından karşılanacaktır.)
• Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi,
• Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
• Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
• Time - sheet ve çeki listesi,
• Gümrük kapanış beyannamesi,
• Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri,
• Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,
• Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu,
• Yükleme manifestosu,
•Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı UllageRaporları (gözetme raporları ), Hazırlık Mektubu, Boş TankSertifikası, Protesto Mektupları.

b) Kara - Hava - Demiryolu Nakliyatında:
• Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento, ( Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi )
•Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı,(Bu zabıttataşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryoluidaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )
• Muayene tutanağı,
•Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerininimzası bulunması şarttır. )
• Emtia gümrüktehasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermektenkaçınıyorsa mahkeme tesbiti gerekmektedir.
• Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,
• Gümrük kapanış beyannamesi,
• Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,
• Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri,
• Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi.

Hertürlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslimanında veya ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar daha sonratesbit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geçüç gün içinde taşıyana veya onun varmalimanındaki temsilcisine ( acentesine ) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

IV - Kaza Sigortalarında:

A) Oto Kaza Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tesbit tutanağı ( kaza zaptı ),
• Alkol raporu,
• Ruhsat fotokopisi ,
• Ehliyet fotokopisi,

Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde;
• Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti
• Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
• Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu'nca tasdiki

Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;

1) Kasko sigortalarında:
- Beyan,
- Hasarlı aracın fotoğrafı,
- Yük irsaliyesi.
Çalınma durumlarında;
- 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
- Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.

2) Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında:
a) Maddi Hasarlarda:
- Karşı aracın detayları,
- Karşı aracın ruhsat fotokopisi,
- Poliçe fotokopisi veya aslı,

b) Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )
Yaralanma durumunda :
- Taburcu edildiğine dair hastane raporu,
- Tedavi masrafları
Ölüm durumunda :
- Ölüm muayene otopsi raporu,
- Aile nüfus kayıt örneği ( vukuatlı )
- Veraset ilamı,
- Ölenin gelir durumu belgesi,

B ) Ferdi Kaza Sigortalarında:
• Kaza raporu
• Ölüm durumunda veraset ilamı,
• Maluliyet halinde hastane raporu,

C) Hırsızlık Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
• 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
• Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
• Hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez )

D) Cam Kırılması Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının beyanı,
• Fotoğraf,
• Kırılan camın detayları,

E) İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında:
• Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
• İşçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
• İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
• Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
• İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
• Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
• S.S.K.' nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

F) 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortalarında:
• Kaza zaptı,
• Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında ayrıca her olayın özelliklerine bağlı olarak, farklı nitelikte evraklar da istenilebilir.

Kaynak: suspended.nic.tr