+ Konuyu Yanıtla
1 den 2´e kadar toplam 2 ileti bulundu.

Konu: Vekaletnamenin Suistimal edilmesi

Vekaletnamenin Suistimal edilmesi Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2019
  Nerede
  Edirne
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Vekaletnamenin Suistimal edilmesi

  Başka bir ilde olduğun için babama ev için vekaletname vermiştim. Babam bilgim dışında vekaletname ile tapu müdürlüğünden işlem başlatarak evimi üvey annemin üzerine yapmış maalesef. Ben üvey annemle aynı soy adına sahip olduğumuzdan satışı yapılamaz diye biliyordum ancak yanılmışım. Vekaletname ile yapılan hukuki bir işlem ama burada bir suistimal var. Bu konuda izlemem gereken hukuki yol nedir. İşlemin iptali mahkeme yoluna gitmeden mümkün mü?  Hukuki NET Güncel Haber

  Vekaletnamenin Suistimal edilmesi konulu yargıtay kararı ara
  Vekaletnamenin Suistimal edilmesi konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2018
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  166
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Vekaletnamenin Suistimal edilmesi

  Alıntı oguzmsb rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Başka bir ilde olduğun için babama ev için vekaletname vermiştim. Babam bilgim dışında vekaletname ile tapu müdürlüğünden işlem başlatarak evimi üvey annemin üzerine yapmış maalesef. Ben üvey annemle aynı soy adına sahip olduğumuzdan satışı yapılamaz diye biliyordum ancak yanılmışım. Vekaletname ile yapılan hukuki bir işlem ama burada bir suistimal var. Bu konuda izlemem gereken hukuki yol nedir. İşlemin iptali mahkeme yoluna gitmeden mümkün mü?
  T.C.

  YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ

  2015/7426 E. , 2018/585 K.


  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
  -KARAR-


  Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve muvazaa hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.


  Davacı, dava dışı kardeş ...' yı başkaca taşınmazlarının temliki için vekil tayin ettiğini ancak ...'nın vekalet görevini kötüye kullanarak çekişme konusu 220 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki paylarını diğer kardeşi olan ...'ya satış göstermek suretiyle devrettiğini, ...'nin de taşınmazı ...'nın oğlu davalı ...'ya yine satış suretiyle aktardığını, temliklerin vekalet görevi kötüye kullanılarak ve mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, davalı adına olan tapu kaydının miras payı oranında iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.


  Davalı, bedelini ödemek suretiyle taşınmazı satın aldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.


  Mahkemece, temlik işleminin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı olmadığı,hasta olan murisin, davalının kendisine bakması nedeniyle minnet duygusu ile taşınmazı temlik ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


  Dava dilekçesi içeriğinden, davada öncelikle vekalet görevinin kötüye kullanılması, ikinci aşamada muvazaa hukuksal nedenine dayanıldığı anlaşılmaktadır.


  Çekişme konusu 5 sayılı parselin ... tarafından davalıya satış suretiyle devredildiği kayden sabittir.Ne var ki taşınmazın öncesine ait kayıtlar getirtilmemiş, vekalet görevinin kötüye kullanılması iddiası bakımından bir araştırma yapılmamıştır.


  Hemen belirtmek gerekir ki, vekâlet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı davalar, yolsuz tescil nedeniyle açılan ayın istekli davalar olup, bu tür davalar herhangi bir süreye bağlı olmaksızın her zaman açılabilir. 6098 s. Türk Borçlar Kanununun 147. (818 s. Borçlar Kanununun 126.) maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin vekâlet akdinden kaynaklanan ve vekil ile müvekkil arasındaki çekişmelerde (iç temsil ilişkilerinde) uygulama yeri bulacağı tartışmasızdır. Eldeki davada, ileri sürülen hukuki sebebe (dış temsil ilişkisi) dayalı isteklerde anılan yasa hükmünün uygulama yeri yoktur. Bu nitelikteki, davaların zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tâbi olmadığı da kuşkusuzdur.


  Bilindiği üzere; Borçlar Kanununun temsil ve vekâlet bağıtını düzenleyen hükümlerine göre, vekâlet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun davranış yükümlülüğünden doğar.


  6098 s. Borçlar Kanununda (TBK) sadakat ve özen borcu, vekilin vekil edene karşı en önde gelen borcu kabul edilmiş ve 506/2. (818 s. Borçlar Kanunun 390/2.) maddesinde "vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür" hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla vekil, vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Sözleşmede vekaletin nasıl yerine getirileceği hakkında açık bir hüküm bulunmasa veya yapılan işlem dış temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa dahi vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur. Hatta malik tarafından vekilin bir taşınmazın satışında, dilediği bedelle dilediği kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili kılınması, satacağı kimseyi dahi belirtmesi, ona dürüstlük kuralını, sadakat ve özen borcunu göz ardı etmek suretiyle, makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış yapma hakkını vermez. Vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem veya işlem yapan vekil değinilen maddenin birinci fıkrası uyarınca sorumlu olur.


  Öte yandan, vekil ile sözleşme yapan kişi 4721 s. Türk Medeni Kanunu'nun 3. maddesi anlamında iyi niyetli ise yani vekilin vekâlet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekâlet görevini kötüye kullansa dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara etkili olamaz.


  Ne var ki, üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise veya kötüniyetli olup vekilin vekâlet görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması, Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinde yazılı dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak kabul edilmelidir. Sözkonusu Yasa maddesi buyurucu nitelik taşıdığından Hâkim tarafından kendiliğinden (re'sen) gözönünde tutulması zorunludur. Aksine düşünce kötüniyeti teşvik etmek en azından ona göz yummak olur. Oysa bütün çağdaş hukuk sistemlerinde kötüniyet korunmamış daima mahkûm edilmiştir. Nitekim uygulama ve bilimsel görüşler bu yönde gelişmiş ve kararlılık kazanmıştır.


  Somut olaya gelince; mahkemece, vekâlet görevi kötüye kullanılarak taşınmazın temlik edildiği iddiası bakımından hükme elverişli araştırma, inceleme ve bir değerlendirme yapılmaksızın sonuca gidilmiştir.


  Hâl böyle olunca 5 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının tüm tedavülleri, dayandığı belgeler ve resmi akit tablosu ile getirtilmesi, taşınmazın davacının mirasbırakanı Fatma'dan intikal edip etmediğinin, davacı payının vekâleten satılıp satılmadığının açıklığa kavuşturulması,gerçekten davacı payı vekil eliyle temlik edilmiş ise yukarıdaki ilkeler bakımından vekalet görevinin kötüye kullanılması yönünden inceleme yapılması,vekalet görevinin kötüye kullanıldığı saptanır ise davacının annesinden gelen pay var ise o pay oranında iptal tescil kararı verilmesi,vekalet görevi kötüye kullanılmamış ise ...'nin yaptığı temlik yönünden muris muvazaası iddiası üzerinde durulması gerekirken, değinilen hususları içermeyen biçimde yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.


  Davacının bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 31/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  www.ihtisashukuk.com

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Vekaletnamenin Kullanılmaması
  Kooperatif ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılıyor. Kooperatife arsa ile ilgili satış haricinde tüm yetkiler veriliyor. Parselleşmesi,...
  Yazan: Baykar44 Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 0
  Son İleti: 03-10-2011, 15:35:00
 2. Vekaletnamenin kötüye kullanılması
  Cevap yazacak bilgisine muhtaç olduğumuz arkadaşlara şimdiden teşekkürler.Çiftçi olan babam devletin kendisine verdiği pancar ekim kota hakkını...
  Yazan: nilbeyza Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 1
  Son İleti: 01-02-2010, 20:03:08
 3. Vekaletnamenin kötüye kullanılması
  Cevap yazacak bilgisine muhtaç olduğumuz arkadaşlara şimdiden teşekkürler.Çiftçi olan babam devletin kendisine verdiği pancar ekim kota hakkını...
  Yazan: nilbeyza Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 2
  Son İleti: 25-01-2010, 20:59:17
 4. Kooperatif genel kurulu-vekaletnamenin unsurları
  Bir kooperatif'in genel kurulu'na itiraz ettik. Binlerce sahte vekaletname kullanılmış ancak takdir edersiniz ki sahtelik iddiası ileri sürüldüğünde...
  Yazan: ferhatcakir Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 21-11-2008, 22:38:43
 5. Vekaletnamenin kabul edilmemesi
  Arkadaşlar,ben öğretmenim , tayinim çıktı.Göreve başlama işlemlerimi halletmesi için bir yakınım adına usulune uygun vekaletname hazırlattım noterden...
  Yazan: mobiuska Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 17-06-2007, 20:21:22

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.