09.10.2012 Tarihinde tamamı Kamil oğlu Alper Düşova adına kayıtlı İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy Mahallesi 247DV4D Pafta 190 Ada 67 parselde kayıtlı 2. Kat A Giriş 5 No’lu bağımsız bölümü, taşınmazın üzerinde var olan ipoteğin bütün hukuki vecibelerini kabul ederek, Denizbank A.Ş. vekilinin de onayıyla satın aldım. Dolayısıyla, taşınmaz üzerinde DENİZBANK Merter şubesi tarafından Alper Düşova'ya kullandırılan krediden kaynaklanan ipotek borcu da, 09.10.2012 tarihinde el değiştirerek benim adıma devredilmiştir. Ancak, 03.08.2016 Tarihinde ödenmesi gereken 1.683,65 TL, 05.09.2016 tarihinde ödenmesi gereken 1.683,65 TL, 03.10.2016 tarihinde ödenmesi gereken 1.683,65 TL taksit ve iş bu taksitlere işlenmiş olan 31.28 TL gecikme faizi ve 4,69 TL KKDF, 1,56 BSMV olmak üzere toplam 5.088,49 TL borcun süresinde ödenmediği DENİZBANK Merter şubesi tarafından 05.10.2016 tarih 29720 no'lu ihtarname ile, taşınmazın eski sahibi Alper Düşova'ya ihtaren bildirilmiş, sözkonusu üç taksidin ödenmediği taşınmazın güncel sahibi olarak tarafıma bildirilmemiştir. Taşınmazın eski sahibi Alper Düşova, sözkonusu ihtarname ile kendisine tanınan 30 günlük süre içinde 5.088,49 TL borcu ve ihtarname tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faizleri ödememiştir. Denizbank A.Ş. vekili Av.Ahmet Durdu vasıtasıyla 27.12.2016 tarihinde bu kez tarafıma çekilen ihtarnamede, sözkonusu ipotek borcunun ödenmeyen taksitlerinin verilen 30 günlük sürede ödenmediği belirtilerek, bu nedenle muaccel hale getirilen 83.978.00 TL'nin, taşınmazın güncel sahibi olarak 3 gün içinde tarafımca ödenmesi gerektiği, aksi takdirde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçileceği bildirilmiştir.

Sonuç ve İstem:

1- Taşınmazın üzerinde var olan ipoteği bütün hukuki vecibelerini kabul ederek satın almama rağmen, üç taksidinin ödenmediğini taşınmazın eski sahibi Alper Düşova'ya ihtaren bildirip, şahsım bilgilendirilmemiştir. Bu sayede taşınmazın üzerinde var olan gecikmiş ipotek borcunun üç taksit tutarını 30 günlük süreçte ödeme şansından mahrum bırakıldım. Borç bu vesileyle muaccel hale getirilerek tamamının tarafımdan tahsil yönüne gidillmişir. Bunun Denizbank A.Ş. tarafından bilinçli yapıldığını düşünüyorum.
2- Sözkonusu ipotek borcunun üç taksidinin ödenmemesinden şahsımı sorumlu tutulmayıp, borç muaccel hale getirilince sorumlu olduğumun ihtaren bildirilmesi, ve muaccel hale getirilen 88.500,00.-TL'nin tarafımdan tahsili yoluna gidilmesi bankanın kötü niyetini açıkça ortaya koymaktadır.
3- Denizbank Merter Şubesinde Alper Düşova adına kaç adet kredi kullandırıldığı, bu kredilerin tahsilinde güçlük yaşanıp yaşanmadığı, Alper Düşova'nın Merter şubesi ile çalışan ve bir çok krediyi organize eden Yakup Aydın'ın yanında çalışan bir işçi olduğunun Denizbank Merter şubesi tarafından bilindiği gerçeğinden hareketle, Denizbank A.Ş. tarafındn bilinçli bir şekilde mağdur edildim.
4-) İş bu nedenlerden dolayı tarafımdan tamamı tahsil edilmiş 88.500.00 TL bedelin tarafıma iadesini talep etmeme ve mağduriyetimin giderilmesini arzetmeme rağmen, Denizbank A.Ş.'nin bu konudaki taleplerimi ciddiye almaması, ihtarnameme cevap vermemesi, BDDK'nın konu ile ilgili "Mahkeme yolunu denemem gerektiği " haricinde hiçbir görüş bildirmemesi üzerine, mağduriyetimin giderilmesi konusundaki yardımlarınızı talep etmek zorunda kalmış bulunuyorum.
Saygılarımla arzederim.