+ Konuyu Yanıtla
1 den 6´e kadar toplam 6 ileti bulundu.

Konu: Miras Arabanın Satış Prosedürü

Miras Arabanın Satış Prosedürü Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2009
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Miras Arabanın Satış Prosedürü

  Dedemden kalan miras bir araba var. Herkes vekaletnamesini bana verdi. Şimdi ben bu arabayı borcuma karşılık olarak kardeşime vermek istiyorum. İzleyeceğim yol nasıl olacak? Hangi aşamalardan sonra arabayı devredebilirim. Teşekkür ederim.  Hukuki NET Güncel Haber

  Miras Arabanın Satış Prosedürü konulu yargıtay kararı ara
  Miras Arabanın Satış Prosedürü konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Aug 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  31
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Miras Arabanın Satış Prosedürü

  Mahkeme tarafından verilen veraset ilamında yasal mirasçılar belirtilmiştir, diğer mirasçılar size arabanın satışı için vekalet verdiyse önce vergi dairesinden arabanın borcu olmadığına dair temiz belgesini aldıktan sonra noterden satış yapmanız mümkündür.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Miras Arabanın Satış Prosedürü

  Babamdan miras olarak kalan bir araç var.
  Veraset ilamını aldık mahkemeden..
  Başka bir işlem yapmadık..

  Değişen mevzuat çerçevesinde;
  Bu aracın başka bir şahsa satışı için yapılması gerekenleri detaylı olarak yazarsanız çok memnun olurum..


  Başka bir web sitesinde 2008 tarihli bir yazıda;

  Satış ve devirlerde yeni dönem
  Araç alım-satım ve devir işlemleri bundan böyle noterden değil trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılacak. Bu yerlerden yapılmayan her çeşit satış ve devir geçersiz sayılacak. Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri trafik tescil şube veya bürolarındaki ilgili memurlarca siciline işlenmek suretiyle yapılacak.


  AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
  HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası : 5766
  Kabul Tarihi : 4/6/2008
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 6/6//2008 Sayı : 26898 (Mükerrer)
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Miras Arabanın Satış Prosedürü

  ikinci el araç alım satımında tüm işlemler 1 Mayıs 2010'da noterlere geçiyor. Vatandaşın emniyetin trafik tescil şube müdürlüklerindeki devir çilesi bu tarihten itibaren bitiyor. İkinci el araç satışını noterde yapan vatandaşlar artık emniyete gitmeyecek. Noterler ruhsat ve posta ücretini alacağı vatandaşa geçici belge verecek. Ardından ruhsat hazırlanıp araç sahibine posta ile gönderilecek. Vatandaşlar yeni sistemde TŞOF'e verdikleri ücretten de kurtulacaklar. Dosya parası ve iş takipçilerine verilen ücretler de yeni sistemde vatandaşa yansımayacak. Böylelikle vatandaş yaklaşık 100 liralık bir masrafla araç devri gerçekleştirebilecek


  Sabah gazetesi
  28-04-2010, 07:47

  31 Aralık 2009 PERŞEMBE
  Resmi Gazete Sayı : 27449

  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun No. 5942 Kabul Tarihi: 24/12/2009

  MADDE 1 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin başlığı ile (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Araçların satış, devir ve tescili ile bu işlemlerle ilgili yetki ve sorumluluk:”

  “d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.

  Satış ve devir işlemi, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirilir. Bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılır. Satış ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyeti sona erer, yeni malikin vergi mükellefiyeti başlar.

  Yapılan satış ve devir işlemi üzerine noterler tarafından yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlenir.

  197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, anılan maddede ve bu bentte yer alan isteme ve bildirmeleri elektronik ortamda yaptırmaya ve bu konuda yükümlülük getirmeye, elektronik bildirmelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili olup, bu kurumlar satış, devir ve tescile ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli elektronik veri akışını sağlarlar. Satış ve devir işlemlerini yapanlar, bu işlemler sırasında edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi uyarınca cezalandırılırlar.

  Satış ve devir işlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu veya Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü kamu kurum veya kuruluşları tarafından yeni malik adına tescil belgesi düzenlenerek elden veya posta aracılığıyla teslim edilir. Tescil belgesinin bir ay içerisinde teslim edilememesi halinde yeni malike sorumluluk yüklenemez.

  Bu bentte düzenlenen satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Trafik tescil kuruluşunda yeni malik adına yapılacak tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kağıtların bedelleri, satış ve devir esnasında noterler tarafından tahsil edilir ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca beyan edilerek ödenir. Bu bentte yer alan işlemler sebebiyle noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmez.

  1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınır. Söz konusu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan ücret tutarının o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

  Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşlarına üç işgünü içerisinde gönderilir. Aracı satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. Alıcıların tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde bu araçları alıcıları adına re’sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.

  Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir.

  e) Araç satın alıp, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayanlar ile (d) bendinin sekizinci paragrafı hükümlerine göre bir ay içerisinde tescil belgesi almayan alıcılara 130 Türk Lirası, (d) bendi hükümlerine uymayan noterlere ise her bir işlem için 1.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.”

  MADDE 2 – 30/7/2008 tarihli ve 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2009” ibaresi “1/5/2010” olarak değiştirilmiştir.

  GEÇİCİ MADDE 1 – 1/5/2010 tarihine kadar uygulanmak üzere 2918 sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendinin değişiklik öncesi hükümlerine göre noterlerde yapılan satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Bu tarihe kadar, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınır.

  MADDE 3 – Bu Kanunun;

  a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendinin dördüncü paragrafı hariç diğer hükümleri 1/5/2010 tarihinde,

  b) Geçici 1 inci maddesi 1/1/2010 tarihinde,

  c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

  yürürlüğe girer.

  MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  Aracın ruhsatı vefat eden babamın üzerine,
  Bu haldeyken satış yapabilmek için,
  Miras sahiplerinin Noterden satış için bir kişiye vekalet vermeleri yeterli midir?
  Yoksa bu vekaleti alan kişinin ruhsatı kendi üzerine alması gerekir mi?  Ruhsat

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Apr 2003
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  12.231
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Miras Arabanın Satış Prosedürü

  Veraset ilamı ve mirasçılardan alınacak vekaletle direkt intikal yapılabiliyor bildiğim kadarıyla, kesin bilgi için en yakın noterden bilgi alabilirsiniz.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Miras Arabanın Satış Prosedürü

  ne zor işmiş bu araç satışı...
  benim durumum bu kategoriye mi giriyor acaba..?


  VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
  1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
  2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
  3. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
  4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
  5. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
  6. Vatandaşlık numarası
  7. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
  8. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
  9. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  10. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

  http://www.trafik.gov.tr/trafik_islemleri/6.asp

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Eşten miras kalan borçlu ev ve arabanın katılma rejimi
  Vefat eden eşin mirasçısı eşi ve kardeşleri. Miras olarak evlilik döneminde alınmış ipotekli ev ve borçlu araba kalmış. Borçlara kefil ise vefat...
  Yazan: msdr Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 25-01-2020, 00:19:37
 2. Borcu olan bir arabanın miras kalması
  Babam sattığı arabanın resmi işlemlerini yapamadan vefat etti. Aracı alan kişi bir başkasına satmış ve şuan farklı şehirde conta yakmış duruyormuş....
  Yazan: sozdegezgin1 Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 10-03-2018, 22:32:31
 3. İcralık - Hacizlik mal satış İhale Prosedürü Hakkında
  Bir konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ben bir icra dairesinden icralık ve/veya hacizli mal almak istiyorum. Ancak ihaleye girecek bir...
  Yazan: operator05 Forum: Mevzuata İlişkin Soru ve Talepler
  Yanıt: 1
  Son İleti: 20-10-2012, 14:19:42
 4. Miras Prosedürü
  geçenlerde bir yakın akrabam vefat etti ve miras sorunu ortaya çıktı. ornek olay gibi anlatayım. miras hisselerini ve ölümden sonra yapılması...
  Yazan: SfcmfcRoyal Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 31-01-2012, 19:29:53
 5. Miras ve satış
  Size birşey sormak istiyorum. Cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim. Eşimin babası 3 ay önce vefat etti. Veraset ilamı yeni çıktı. Şimdi biz...
  Yazan: haticee Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 27-04-2004, 11:04:09

Bu sayfada bulunan kavramlar:

ölen kişinin arabası nasıl satılır

veraset ilamı ile araç satışı

http:www.hukuki.netshowthread.php55147-Miras-Arabanin-Satis-Proseduru

miraslı arabanın satışı

vefat eden kişinin araç satışı

varislerin araç satışı

vefat eden kişinin araç devri

sahibi ölmüş arabanın satışı nasıl olur

miras kalan araba

vefat edenin araba ruhsatı

ölen kişinin araç devri

miras kalan arabanın ruhsatı

miras araba devri

miras olan araba nasıl üstüne alınır

olen kisinin arabasini baskasinin ustune almak icin hangi islemler yapilir

ölen birinin arabası nasıl satılır

mirastan kalan araba

miras kalan aracın devri

babadan kalan araba

ruhsat sahibi ölmüş

miras kalan arabanın devri

miras arabanın devri

miraslık araba satışı

miras kalan arabaya haciz

motor. sahibi. olmusise. nasilsatilabilir. negerrkiyor

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.