+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 15´e kadar toplam 15 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kat Malikleri Genel Kurulunda vekalet ile temsil hakkında

  T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
  E. 2007/10272,K. 2007/10513,T. 3.12.2007
  • KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlası İle Toplandığı )
  • VEKÂLET SÖZLEŞMESİ ( Şekil Şartına Bağlı Olmadığından Kat Malikini Temsil Eden Vekilin Yazılı Vekâleti Olmadığından Bahisle Karar Yeter Sayısı Bulunmadığı İddiası İle Kurul Kararının İptal Edilemeyeceği )
  • KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI ( Önemli Sebebin Çıkması Halinde Yöneticinin Denetçinin Veya Kat Maliklerinden Üçte Birinin İstemi Üzerine Her Zaman Toplanabilmesi )
  • KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ İPTALİ TALEBİ ( Kat Malikini Temsil Eden Vekilin Yazılı Vekâleti Bulunmadığı İddiası İle Karar Yeter Sayısı Hesabına Katılamayacağının İleri Sürülemeyeceği )
  • KAT MALİKLERİ TOPLANTISINA TEMSİL YOLUYLA KATILAN KAT MALİKLERİ ( Maliki Vekâleten Temsil Ettiğini Bildiren Başka Bir Kat Malikinin Veya Kişinin Toplantıya Kabul Edileceği - Yazılı Vekâleti Olmadığından İptalinin Talep Edilmeyeceği )
  634/m. 29, 31, 32, 33
  ÖZET: Davacı kat malikleri kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantı ile bu toplantıda alınan kararın iptalini istemiştir. Kat malikleri kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır. Ancak önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Davaya dâhil edilen tüm maliklerden hiç birinin iptali istenen toplantıya vekillerinin kendi rızaları dışında katıldıklarına dair herhangi bir itirazda bulunmamışlardır. Vekâlet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Vekâlet ilişkisinin bu özelliği dikkate alındığında bir bağımsız bölüm malikini vekâleten temsil ettiğini bildiren başka bir kat maliki veya kişi toplantıya bu sıfatla kabul edilip verilen kararlara o kat maliki adına katıldığında bu kişinin yazılı vekâleti bulunmasa bile salt bu gerekçeyle toplantı ve oylama yeter sayısında hesaba katılamayacağı ileri sürülemez. Meğerki bu yolla temsil edilen kat maliki o kişinin kendisini temsil etmediğini, ona vekâlet vermediğini belirtmiş olsun. Somut olayda, dava konusu ana taşınmazın toplantısına maliklerin 2/3'ü katılmış ve katılanların arsa payları da 78/120'ye ulaşmıştır. Bu nedenle, kat malikleri kurulu toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların iptaline ilişkin talebin reddi gerekir.

  DAVA: Dava dilekçesinde, 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısının ve alınan kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili Av. tarafından temyiz edilmiştir.

  Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

  KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu ana taşınmazın 02.11.2003 günü kat malikleri kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantı ile bu toplantıda alınan kararın iptalini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulü yolunda hüküm kurulmuştur.

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
  Ancak

  634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesinde kat malikleri kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanması öngörülmüştür. Öte yandan, aynı Yasanın 29. maddesinin ikinci fıkrasında önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulunun her zaman toplanabileceği belirtilmiştir.

  Dosya içindeki bilgi ve belgelerden 15 bağımsız bölümden oluşan kat mülkiyetli ana taşınmazın 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısına 5, 8, 9, 10 numaralı bağımsız bölümlerin malikleri, 3, 4, 12, 13, 14 ve 15 numaralı bağımsız bölümlerin ise malikleri veya mirasçılarının vekillerinin toplantıya katıldığı, 3, 4 ve 14 numaralı bağımsız bölümlerin mirasçıları, diğerlerinin ise maliklerinin davaya dâhil edildiği, yargılama sırasında davaya dâhil edilen tüm maliklerden hiç birinin iptali istenen toplantıya vekillerinin kendi rızaları dışında katıldıklarına dair herhangi bir itirazda ve istemde bulunmadıkları anlaşılmaktadır.

  Borçlar Yasasının hükümlerine göre vekâlet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Sözleşmenin resmi ya da yazılı olması zorunluluğu yoktur. Vekâlet ilişkisinin bu özelliği dikkate alındığında bir bağımsız bölüm malikini vekâleten temsil ettiğini bildiren başka bir kat maliki veya kişi toplantıya bu sıfatla kabul edilip verilen kararlara o kat maliki adına katıldığında bu kişinin yazılı vekâleti bulunmasa bile salt bu gerekçeyle toplantı ve oylama yeter sayısında hesaba katılamayacağı ileri sürülemez. Meğerki bu yolla temsil edilen kat maliki o kişinin kendisini temsil etmediğini, ona vekâlet vermediğini belirtmiş olsun. Somut olayda, dava konusu ana taşınmazın 02.11.2003 günlü toplantısına 15 bağımsız bölüm malikinden 10'u katılmış ve katılanların arsa payları da 78/120'ye ulaşmıştır.

  Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak usulüne uygun şekilde yapıldığı anlaşılan 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların iptaline ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

  SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 03.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
  E. 2003/5055,K. 2003/5917,T. 4.7.2003
  • KAT MALİKLERİ KURULU ( Vekil Sıfatıyla Katılanlar - İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı )
  • VEKÂLETNAME ( Kat Malikleri Kuruluna Vekil Sıfatıyla Katılanlar - İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı )
  • KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Vekil Sıfatıyla Katılanların İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı - Reddi Gereği ) 634/m. 31, 32 818/m. 386, 387
  ÖZET: Kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. İptali istenen kararın alındığı toplantıya kat maliklerinden dördü doğrudan beşi de vekil aracılığıyla katılmıştır. Vekâletnamelerde vekilin kat malikleri adına toplantılara katılabileceği onun adına ve oy kullanabileceği yazılıdır. Bu vekâletnameler herhangi bir şekil şartına tabi tutulmadığından noterden tasdikli olması gerekmez.

  DAVA: Dava dilekçesinde 26.11.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

  KARAR: Davada, kat malikleri kurulunun 26.11.2001 günlü kararının iptali istenilmiştir. Dosyadaki belge ve bilgilerden kat mülkiyetli ana taşınmazda 15 bağımsız bölümün 12 maliki bulunduğu, iptali istenen kararın alındığı 26.11.2001 günlü toplantıya kat maliklerinden dördünün doğrudan beşinin de vekil aracılığıyla katıldığı, kat maliklerince temsilcilerine verilen 16.9.2001 günlü vekâletnamelerde vekilin temsil ettiği kat maliki adına yapılacak tüm toplantılara katılabileceğinin ve onun adına oy kullanabileceğinin yazılı olduğu, Yargıtay uygulamalarına göre herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olan ve bu nedenle de noterden onaylanması zorunlu bulunmayan bu vekâletnamelerin davaya konu toplantı için de geçerli bulunduğu anlaşılmaktadır.

  Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesinde, kat malikleri kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanacağı ve oy çoğunluğuyla karar verileceği öngörülmektedir. Bu madde hükmü de göz önünde tutulduğunda dava konusu edilen toplantıya kat maliklerinden dokuzunun ( asaleten ya da vekâleten ) katıldığı, alınan karara sekizinin olumlu oy kullandıkları ve bunların arsa payı toplamının 7000/11287 olduğu, bu durumda anılan yasa maddesinde öngörülen toplantı ve karar yeter sayısının sağlandığı, diğer yandan alınan karara bağlanan hususların niteliği itibariyle de sayı ve arsa payı çoğunluğunun yeterli bulunduğu cihetle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü ile kararın iptali yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

  SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.7.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Hukuki NET Güncel Haber

  Kat Malikleri Genel Kurulunda vekalet ile temsil hakkında konulu yargıtay kararı ara
  Kat Malikleri Genel Kurulunda vekalet ile temsil hakkında konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Dec 2014
  Nerede
  konya
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kat Malikleri Genel Kurulunda vekalet ile temsil hakkında

  Merhabalar...
  1,3,4'üncü sorularınıza cevaben KMK'na göre 40 ve daha az sayıdan oluşan kat malikleri kurulunda bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilmektetdir. vekalet alma şeklinde ise kanunen herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. ancak ileride oluşabilecek itirazların önüne geçilmesi amacıyla ispat durumları için yazılı olması önerilir.

  ilgili kanun maddesi şu şekildedir.

  Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
  Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.
  Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.
  Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.
  (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

  - - - Updated - - -

  Merhabalar...
  1,3,4'üncü sorularınıza cevaben KMK'na göre 40 ve daha az sayıdan oluşan kat malikleri kurulunda bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilmektetdir. vekalet alma şeklinde ise kanunen herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. ancak ileride oluşabilecek itirazların önüne geçilmesi amacıyla ispat durumları için yazılı olması önerilir.

  ilgili kanun maddesi şu şekildedir.

  Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
  Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.
  Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.
  Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.
  (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  94
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kat Malikleri Genel Kurulunda vekalet ile temsil hakkında

  Arkadaşlar, ölü konuyu canlandırır gibi olacağım ama oy ve vekalet ile ilgili bu hükümler kat irtifakı sahipleri kurulu açısından da geçerli midir?

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Nov 2016
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kat Malikleri Genel Kurulunda vekalet ile temsil hakkında

  Sayin yetkili arkadaşlar, bilginize danışmak istediğim bir konu var. Şöyle ki; KMK madde 31 son fıkraya göre; bir kişi oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. 66 daireli bir sitede oturuyorum ve yönetim planına göre bu oran yüzde 3. Sorum şu, KMKdaki yüzde 5lik oran bağlayıcı mıdır yoksa yönetim planında bu oran istenildiği gibi olabilir mi?

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.836
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kat Malikleri Genel Kurulunda vekalet ile temsil hakkında

  Yönetim planında kanunun emredici hükümlerine aykırı maddeler hükümsüzdür.

  "Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir." emredici nitelikte bir hükümdür.

  Yani yüzde beşten fazlası, ancak binada 40 daireden az olması halinde mümkün olacaktır.
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. (Ön Sipariş) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı [Kitap Fiyat bilgisi]
  Candemir Baltalı - On İki Levha Yayıncılık - 2019 Aralık - 59,50 TL (Ön Sipariş) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 14-12-2019, 04:20:18
 2. Kat malikleri genel kurulu vekaleten temsilde noter onaylı vekalet?
  İkamet ettiğim sitenin yaptığı genel kurulda, çoğunluk sağlanamadığı için, site yönetimindeki şahısların yaptığı taktik gereği, 9 kişinin vekaleten...
  Yazan: AdaletinBekçisi Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 04-04-2016, 18:41:37
 3. Kat Malikleri Kurulunda Yeni Yönetim seçilemes ise ?
  Selamlar, benim sormak istediğim Senelik Kat malileri olağan genel kurulunda eski yöneticiler ve denetici faliyetleriyle ibra olduktan sonra yeni...
  Yazan: baranayca Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 29-01-2016, 10:01:56
 4. Kat malikleri kurulunda hesaplarin tetkiki
  Kat malikleri kurulunda mal sahibi yonetici ve denetciyi ibra etmeden evvel hesaplari tetkik etme hakkina sahip midir?
  Yazan: dilek sueri Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 06-03-2008, 21:24:43
 5. Kat Malikleri Genel kurulunda vekalet ile temsil
  Kat Malikleri Olağan Toplantısında bir kişiye verilebilecek vekalet sayısı kaç olmalıdır.(130 villalık sitede)ayrıca;kat malikinin yerine vekalet...
  Yazan: andaçbir Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 22-01-2007, 01:50:38

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kat malikleri kanunu vekalet

apartman yonetimi esler oy kullanabilir mi

site genel kurulunda vekalet

kmk vekaleten oy kullanma

http:www.hukuki.netshowthread.php36268-Kat-Malikleri-Genel-Kurulunda-vekalet-ile-temsil-hakkinda

site toplantılarında vekalet

apartman toplantısında vekalet

apartman genel kurulunda kaç vekalet kullanabilirim

kat mülkiyeti kanunu vekalet

kat malikleri kurulu vekalet

apartman toplantisina kimler vekaleten katilir

genel kurulda vekaleten temsil

genel kurul vekaleten temsil

kat mülkiyeti kanununda vekalet vermeyeni kat malikleri kanunukat mülkiyeti avukat ücretiapartman toplantısında vekaleten kaç oy kullanılabilirapartman yonetim toplantisinda vekaletkat malikleri genel kurulu vekalet sayısıapartman vekalet adediyetkili vekil ne demekkat malikleri kurulunda temsilkat maliki vekalet site toplantisinda bir kisi kac vekalet alabilir278 uyeli site kongresinde bir uye kac vekalet kullanabilir
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.