BASİT YARGILAMA USULÜ

(Yukarıda yazılı kimlik ve adres bilgilerinizde değişiklik bulunduğu takdirde mahkememize bildirilmesi gerekmektedir.)
Mahkememizin yukarıda esas ve sayısı yazılı kamu davasının ekte gönderilen iddianamesi kapsamında bu iddianame kabul edilerek sanık sıfatını aldınız:
CMK 251 maddesinde düzenlenen BASİT YARGILAMA USULÜ uygulaması kapsamında bu ihtar iddianame ve ilgili kanun maddeleri Tebligat Kanunu kapsamında size tebliğ edilmektedir.
CMK 251/1 fıkrasına göre üzerine atılı suç ile ilgili basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup, CMK 251/2 maddesi gereğince DURUŞMA YAPILMAKSIZIN HÜKÜM KURULACAKTIR.
Bu ihtar size tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde yazılı dilekçenizi ve aşağıda yazılı hususlarda sorulan soru cevaplarını mahkememize göndermeniz, Bursa dışında iseniz, en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine beyan, savunmalarınız ve delillerinizi içerecek yazılı dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.
Buna göre;
- Yukarıda belirtilen atılı suç ile ilgili savunmalarınızı, beyanlarınızı, delillerinizi sunmanız gerektiği,
- CMK 251/4 fıkrası gereği açıkça reddetmediğiniz takdirde hakkınızda mahkumiyet kararı verildiği takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanacağı,
- Mağdurun zararını karşılayıp karşılamadığınız, karşılamış iseniz bunu ispat edecek bir belgenizin olup olmadığı ve bu belgenin dilekçenize eklenmesi gerektiği,
- Mahkum olunabilecek hapis cezası yerine bunun yarısından bir katına kadar kamuda yararlı bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığınızı bildirmeniz gerektiği,
Hususlarının size verilen süre içinde mahkememize yukarıda belirtildiği şekilde yazılı olarak bildirilmesi, bildirilmemesi halinde mahkememizce susma hakkınızı kullandığınızı kabul edilerek CMK 251/2 maddesi gereğince YOKLUĞUNUZDA KARAR VERİLECEĞİ,
Beyan ve savunma için verdiğimiz süre dolmadan önce, yazılı beyanda bulunmamanız halinde mahkememizce duruşma yapılmaksızın TCK 61 maddesi dikkate alınmak suretiyle hüküm kurulacağı,
Mahkumiyet kararı verildiği taktirde sonuç cezanın CMK 251/3 fıkrası gereği 1/4 oranında indirileceği,
Mahkememizce koşulları bulunması halinde 1 yıl ve daha az süreli hapis cezası TCK 50 maddesindeki seçenek yaptırımlara çevrilebilecek veya hapis cezası TCK 51 maddesi gereği ertelenebilecek, açıkça yazılı olarak reddetmediğiniz takdirde CMK 253 maddesi gereği hükmün açıklanması geri bırakılabileceği,
Verilen bu hüküm ayrıca size kanun yolları açıkça belirtilip anlatıldıktan sonra tebliğ edileceği ihtar ve tebliğ olunur.01.06.2023
İDDİANAME
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelinin yoklama işlemlerini yaptırmaması nedeniyle hakkında Nilüfer Askerlik Şubesi Başkanlığının 07/04/2021 tarihli kararı ile idari yaptırım cezası uygulandığı, kararın 02/06/2021 tarihinde şüpheliye tebliğ edildiği ve 18/06/2021 tarihinde kesinleştiği, şüphelinin hakkında kesinleşen idari para cezası bulunmasına rağmen son yakalanma tarihi 22/08/2021 tarihinden sonra yoklama işlemlerini yaptırmayarak 19/12/2022 tarihinde kendiliğinden askerlik şubesine müracaat ettiği,
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 63. Maddesinde "Barışta, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker alma Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca haklarında verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra söz konusu Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen mazeretlerden birisi bulunmaksızın,
a) Yoklama kaçaklarından birlikte yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden,
b) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar için, en son gönderilme tarihinden,
d) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden,
itibaren dört ay içinde gelenler altı aya kadar, yakalananlar iki aydan altı aya kadar; dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler iki aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir yıla kadar; bir yıldan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar, yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmüne yer verildiği,
Dosyada mevcut şüpheli savunması, idari yaptırım tutanağı, tebligat parçası, yakalama tutanağı ve tüm sair delillerin birlikte değerlendirilmesinde şüphelinin 23/08/2021-19/12/2022 tarihleri arasında yoklama kaçağı olarak bulunduğu, şüphelinin açıklanan nedenlerle atılı suçu işlediği hususunda hakkında kamu davasının açılmasına yeterli şüphe elde edildiği anlaşılmakla,
Şüphelinin yargılamasınınMahkemenizce yapılarak, eylemine uyan yukarıda yazılısevk maddeleri gereğincecezalandırılmasınakarar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.23/05/2023