Merhaba,
İstinaf mahkemesine yaptığımız itirazın sonucu aşağıdaki gibi olup neticesi anlaşılmamıştır. Bilgisi olanın yardımcı olması dileğiyle.

TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

İLK DERECE MAHKEMESİ : Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi
KARAR TARİHİ : 06/02/2020
ESAS VE KARAR NO : 2019/405 (E), 2020/66 (K)
ŞİKAYETÇİ : Mehmet GÜZEL
SANIK : Ali Gün
SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık
SUÇ YERİ ve TARİHİ : Konya - 26/08/2011
HÜKÜM ÖZETİ : Nitelikli Dolandırıcılık suçu nedeniyle TCK'nın 158/1-f-son, 62, 52, 53 maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve 960,00TL Adli Para Cezası
BAŞVURAN : Sanık

İlk derece mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla,
Dosya Görüşüldü:
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede;
Sanık Ali Gün'ün Faruk Özlen’le birlikte sahibinden.com üzerinden bir telefonu satışa çıkardığı, müştekinin telefonu 1.150 TL’ye satın aldığı, Faruk Özlen’in hesabına 1.150 TL para gönderdiği ancak telefonun gönderilmediği, yargılama aşamasında sanık Ali Gün hakkında yakalama kararı verildiği, uzunca bir süre yakalanamadığı için evrakının tefrik edildiği, ana dosyada sanık Faruk Özlen hakkında mahkumiyet kararının verildiği olayda;

1-Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Faruk Özlen'in mahkemece alınan sanık Ali Gün'ün evinde misafir olarak kaldığına, kendisine bir havale geleceğini söyleyip, banka hesap numarasını istediğine, hesabına gelen parayı çekip Ali Gün'e verdiğine dair beyanına dayanarak, "... Faruk Özlen'in samimi beyanları birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçlamaya karşı makul bir izahta bulunaması karşısında suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı savunmalarına itibar edilmeyerek..." şeklindeki gerekçeyle, sanık Ali Gün hakkında TCK'nın 158/1.f-son maddesine istinaden mahkumiyet kararı verilmişse de, Faruk Özlen'in beyanlarının Mahkemece samimi görülmesi şeklindeki gerekçeye rağmen, atılı suçlamayı kabul etmeyen Faruk Özlen'e neden ceza verildiği, hakkında HAGB kararı verildiği ve istinaf dışı olduğu için inceleme ve tartışma konusu yapılmamış olup, aşamalarda ısrarlı bir biçimde atılı suçlamayı kabul etmeyen sanık Ali Gün hakkında, (paranın gönderildiği hesabın sahibi olan ve ana dosyada hakkında HAGB kararı verilen ) Faruk Özlen'in beyanından başka mahkumiyetine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraati yerine yetersiz gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

2-Kabule göre de;
TCK'nin 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı Kanunun 52. maddesi uyarınca 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerektiği halde, somut olayda elde edilen haksız menfaat miktarının1.150 TL olduğu cihetle, adli para cezasına esas temel gün sayısının 115 gün olarak belirlenmesi yerine 58 gün şeklinde gösterilip bu cezadan takdiri indirim hükmü uygulanıp sonuç olarak 960 TL adli para cezasına hükmedilmek suretiyle, sanık hakkında eksik ve infazda tereddüt oluşturacak şekilde adli para cezası tayini,
Kanuna aykırı olup, sanığın itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, 1. maddede belirtilen hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMK'nın 280/1-a, 303/1-a maddelerine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

Sanık Ali Gün'ün Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasına ilişkin kısımların hükümden ve gerekçeden tümüyle çıkartılması ile;
"Her ne kadar sanık Ali Gün hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmış ise de, sanığa atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE,
Yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına" ibarelerinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
Kararın sanığa tebliğine,
CMK'nın 291. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka ilk derece ceza mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle CMK'nın 286/1. maddesi gereğince Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi. 07/11/2022
Bu durumda sanık Ali Gün ceza almışmıdır? ''esastan red ve Düzeltilerek istinaf başvurusunun reddine'' sözlerinin anlamı nedir?