Yükseköğretim kurumlannda hazırlık dâlıil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu
maddeninyürürlüğegirdiğitarihekadar,kendiisteğiyle ilişiklerikesilenlerdâhil,terörsuçuile kasten öldürme suçlarından (madde 81,82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istisman (madde 103, uyuşturucuveyauyarıcımaddeimalveticaretisuçundan(m adde188) mahkumolanlarile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmalan şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Arkasaşlar burada kendi isteğiyle kaydını sildirenler dahil yazıyor ama o dahil hariç olanlara mı dahil yoksa aftan yararlanmaya mı dahil metinden çıkamadık da.. Bana bir yardımcı olur musunuz?

Hayat meselesi