Merhaba hukuk 1. sınıf öğrencisiyim. Az önce anayasa çalışırken bir durum dikkatimi çekti . Temel hak ve ödevler başlığının 2. bölüm olan Kişinin Hakları Ve Ödevleri 20. Madde de şu metin geçmektedir '' Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına
sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga üçüncü cümle: 3/10/2001-
4709/5 md.)
(Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı
olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili
kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve
bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.
Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden
kalkar.
''

Bu metinde kimsenin üstü aranamaz , eşyasına el konulamaz diyor. Ama dışarda gördüğüm benimde başıma gelen olaylarda polisler çok rahat bi şekilde üst araması yapabiliyor, yunus polisleri arabaları durdurup didik didik arayabiliyorlar. . Sorum şu ki polislerin üst arama yetkisi var mıdır yok mudur.