Bildiğiniz gibi 19.9.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 20. maddesinde değişiklik yapılarak parasal sınırlar indirildi.

Buna göre:
(2) (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) (1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı,
Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk
vatandaşlığını kazanabilir:
a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit
sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı
tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit
edilen,
c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit
edilen,
ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı
üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunca tespit edilen,
d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet
borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. (2)
e) (Ek: 13/3/2017-2017/10008 K.; Değişik: R.G. 19/9/2018-30540 -CK-106/1 md.) En
az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında
gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az
üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.
(3) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın
yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya
düzenlenir:
a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız
ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise
eşine ait ölüm belgesi.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve
evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat
makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için
ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine
dair imzalı beyanı.
f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
(4) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.
(5) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre vatandaşlığa
alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve üçüncü fıkrada
belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir. (1)
(6) (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin
belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru
ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır. (2)
(7) (Ek: R.G.19/9/2018-30540-CK-106/2 md.) İkinci fıkra kapsamında yapılacak
vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı
bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon
kurulabilir.
(8) (Ek: R.G. 19/9/2018-30540 -CK-106/2 md.) İkinci fıkra kapsamında yapılacak
yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.

19.9.2018 tarihinden önce yapılan işlemler için eski parasal sınırların geçerli olduğunu öğrendim.
Yeni parasal sınırlar 19.9.2018 ve sonrasındaki işlemler için geçerli.

Peki, bu yönetmelikte geçen "bakanlıkça tespit işlemi" nasıl yapılacak? Mesela 250.000 Amerikan Doları değerinde gayrimenkul almayı düşünen kişinin izlemesi gereken yol ne?

Önce gayrimenkulü veya gayrimenkulleri alacak, tapuya üç yıl satmayacağı konusunda şerh koyduracak.
Sonrasında önce vatandaşlığa mı yoksa tespit için Çevre ve Şehircilik bakanlığına mı başvuracak?
Tespit için kendisi mi gayrimenkul değerleme raporu alacak, bakanlık mı bu değer tespitini yapacak?

Adımların sırasını nereden bulabilirim?