Yazar Profili
Mehtap Deniz
Konum:
Doğum Günü: 23-05-1980
Web sitesi: http://www.hukuki.net
E-mail: Gizli
Bilgi Yok
Tüm Ekledikleri > Mehtap Deniz
» Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
» Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu
» İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
» Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
» Turist Rehberliği Meslek Kanunu
» Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
» Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Afet Sigortaları Kanunu
» Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
» Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Ücreti Vekalete İlişkin Tarifenin Yürütmenin Durdurulması Hakkında
» Sigorta Primlerinin Gereği Gibi Yatırılmaması Halinde İşçinin Hakları
» Mobbing İle Mücadelede Çözüm Yolları Ve Öneriler
» Sektörel Daralma Geçerli Bir Fesih Nedeni midir?
» İcra Dosyalarından Tahsil Edilen Avukatlık Ücreti Karşılığında Avukatın Makbuz Kesmekle Yükümlü Olduğu - Ancak Makbuzu Kesmeyen Avukata Para Ödemeyen İcra Memuruna İlişkin Şikayetin Kabul Edileceği
» Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Suretiyle Tapu İptali Ve Tescil - Vasiyetçiye Mirasen İntikal Etmeyen Taşınmaz - 4721/m. 600
» Para Cezası Miktarının Artırılması - İdari Para Cezası
» Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Mevcut Olan Miktar - Katılma Alacağı - Gecikme Faizi - 4721/m.219,228,230,235,236
» Psikolojik Sorunları Olan Kişinin Askere Alınması - Askere Alındıktan Sonra 1 Gün Sonra İntihar Eden Kişi - İdarenin Kusuru - Rücuan Tazminat - 818/m. 41
» Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması - Eşleri Birlikte Yaşamaya zorlamama Gereği - 4721/m. 166/1
» Velayetin Kaldırılması - Çocuğun Velayeti - 4721/m. 348
» Alacak Davası - Mirasın Reddi
» İşyerine Ait Bilgisayar, İnternet Ve Telefon Kullanımında İşverenin Denetim Hakkı Ve Sınırı
» İşe iade davası ve işsizlik ödeneğinin iade edilmesi
» Parmak İzi İle Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) Uygulamasının Hukuki Boyutu
» İşe iade davası sürerken işçinin farklı bir işyerinde işe başlaması dava sürecini etkiler mi?
» İşe iade davası sonucu işe başlatma ve yaşanan sorunlar
» Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında İdarenin Sorumlu Olduğunun Kabul Edileceği - 2942/m.10, 38
» Birleştirme Kararı - Görev Suçu - Ergenekon Sanığı Cumhuriyet Başsavcısının Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Yargılanması - Sahte İfade Tutanağı Düzenlemek
» Velayet - Boşanmada Kusurlu Olan Eşe Velayet Verilmesi - Yoksulluk Nafakası Talebi - Karşı Dava İle Yoksulluk Nafakası Talebi
» Fatura Bedelinin Tahsili - Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili - Rayiç Bedel Araştırması
» İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararı - Şikayet Davası - Tedbir Kararı İle Takiplerin Durdurulması
» Manevi Tazminat - Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü -Müterafik Kusur
» İş Hukukunda İhtar ve Uyarı Verme Usulü
» İK'cinin Fesih Sınavı
» Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları - TEBLİĞ
» İşe İade Davası -Yargılama Süresi Uzunluğu
» Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
» Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu
» Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
» Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
» Temyiz Edilebilirlik Yeteneği - Kasten Yaralama - Zoralımına Karar Verilen Eşya
» Tapu İptali Ve Tecil - Hata Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil - Mirascıların Taksim İradeleri
» Kal Davası - Mahkeme Kararının Açık Ve Anlaşılır Olma Zorunluluğu - Temliken Tescil
» Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat - Temsilcide Yanılma - Tebligat
» Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Maluliyet Nedeniyle Manevi Tazminat
» Tedbir Nafakası - Nafakaya Mahsuben Yatırılmış Olduğuna Dair Herhangi Bir Delil Sunamadığından Nafaka Davasının Reddi Gereği - 4721/m.169
» Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat - Rizikonun İhbar Edilenden Farklı Şekilde Gerçekleştiğini İspat Külfeti
» Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmelik
» Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik
» At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği
» At Yarışları Yönetmeliği
» Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
» Menfi Tespit Ve İstirdat İstemi - Fark Faturası Ödeme - Su Faturası Bedeli
» Şirket Birleşmelerinin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi
» Ortak Hayat Kurulamadığından Açılan Boşanma Davasının Kabulüne Karar Verileceği - 4721/m. 166
» Re'sen Emekliye Sevkedilen Memurlar Hakkında
» İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil
» Fazla Çalışma alacağı - Çalışma Süresi - Ara Dinlenme Süresi
» Kira Alacağını Takip - Tahliye - İtirazýn Kaldırılması
» İşçilik Alacakları - Kapıcının Giderlere Katılması - Fazla Çalışma Süresi
» 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
» Yüksek Seçim Kurulunun 26/2/2011 Tarihli ve 120 Sayılı Kararı
» İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
» Taksirle Öldürme - Asli Kusur - Tali Kusur - Trafiğin Mevcut Koşullarına Göre Gerekli Tedbirleri Almaması
» Zayi Belgesi Verilmesi İstemi - Yetkili Mahkemesine Zayi Belgesi İçin Başvurmayanlar - Defter Ve Belgelerin Zayi Olması - Mahkumiyet Şartı - Başvuru Süresi
» Menfi Tespit Davası - Hak Düşürücü Süre - Haciz İhbarnamesi Tebliði
» Görevli Olmayan Yerlere Başvurma - Haksız Olarak Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasının İstiradı - Yargı Yolu - Görev
» Kişisel Hakka Dayalı Mülkiyet Aktarım İstemi - Tapu İptali Ve Tescil - Görev - Ticari Amaçla Edinilen Taşınmazlar - 6762/m.3,18 - 4077/m.23
» Hizmet Kusuru - Görev - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - 818/m.41,42
» Önalım Hakkına Dayalı Payın İptali Ve Tescil - Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciye Yapılan Devir - 4721/m.733/3
» Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
» Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun
» Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
» Eski Hale İade Ve Tahliye Davası - Mesken Niteliğindeki Yerin Avukatlık Bürusu Olarak Kullanılması - Meskenin Doktor Muayehanesi Olarak Kullanılması
» Hakimlerin Mesuliyeti - Hakimlerin Görevi Savsaması - Tazminat Davası - Hakimlerin Hakimlik Görevlerini Yaparken Verdiği Zararlar
» Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat İstemi - Haberin Davacının Kişilik Haklarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılmaması
» 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
» 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
» 6100 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu
» 6098 - Türk Borçlar Kanunu
» 6101 - Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
» Yargılanmanın İaadesi - Vekaletnamede Temyizden Vazgeçme Yetkisinin Bulunmaması - Temyizden Vazgeçme
» Harç Muafiyeti - Bankaların Harç Muafiyeti Kapsamı - Genel Kredi Sözleşmesine Dayanan Borç Nedeniyle Yapılan İcra Takibi - İcra Memuru İşlemini Şikayet - Yargı Harçları
» Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Davanın Açılma Anı - Kızılay Derneği ( 1086/m.178 )
» Menfi Tespit Davası - Temyiz Ve İtiraz Harçları - Harç Eksikliği
» Yargılamanın İadesi - Vekaletnamede Temyizden Vazgeçme Yetkisinin Bulunmaması - Temyizden Vazgeçme
» Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları
» Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği
» Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
» Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
» Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
» Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
» Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
» Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2011 Yılı Tarifesi
» Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
» Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2010/1)
» Karşılıksız Çıkan Çekin Banka Tarafından Ödenmesi - İstirdat Davası - Bankacılık İşlemleri Genel Sözleşmesi - Sözleşmeye Dayalı İşlemlerde Zamanaşımı
» İş Hukukunda Rekabet Yasağı Hükümlerinin Geçerliliği
» Doğum Sonrası Ücretsiz İzin - İşsizlik Sigortası
» Red Nedeniyle Vekalet Ücreti - Tek Vekalet Ücreti - 1136/m. 164
» Rücuan Tazminat Davası - Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralanma - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davası
» Maddi Zararın Tahsili - Kusursuz Sorumluluk - Nedensellik Bağı - Noterin Kimlik Bilgileri Kullanılan Kişinin Doğum Tarihindeki Çelişkiyi Görememesi
» Velayetin Değiştirilmesi Talebi - Tanıklarını Duruşmada Hazır Bulundurma Zorunluluğu
» Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi - Tazminatta Sınır
» Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana) 2011 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)
» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277)
» 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)
» Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı - Tebliğ
» Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tapu İptali Ve Tescil - Ayın İsteme Hakkı
» Piyasaya Sahte Para Sürmek - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Adli Sicil Kaydı
» Genel Boşanma Nedeni - Özel Boşanma Nedeni - Boşanma Nedenleri - 4721/m.161, 162/1, 163, 166/1
» Delil Tespit İstemi - Delil Niteliği - Bilirkişi Raporu - Tebliğ Edilmeyen Delil Tespit Tutanağı
» Elatmanın Önlenmesi Ve Kal - Derneklerin Taşınmaz Mal Edinmesi - Aktif Dava Ehliyeti - Cami Üzerine Kurulmuş Baz İstasyonun Kaldırılması İsteği
» Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Sayıştay Kanunu
» İlama Bağlı Alacağın Kısmi Olarak İcraya Konması
» Taşınmaz Davası-Görev-Tüketici Mahkemesi
» Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
» Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
» Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
» Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
» Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
» Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
» Şikayet Davası - Tahsil Harcı Alınmasına İlişkin İcra Müdürlüğü Kararının İptali İstemi - Borçluya Kullandırılan Kredinin Geri Ödemesi İçin Yapılan İcra Takibi - Tahsil Harcının Alınmış Olmasının Yasaya Aykırılığı - Hükmün Bozulduğu
» İnternet Alan Adları Yönetmeliği
» Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
» Yurt Dışı Borçlanması - Yurda Kesin Dönüş Koşulu - Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Aylık Tahsisi
» Hizmet Tesbit Davası - Sosyal Güvenlik Hakkının Korunması - Re'sen Araştırma - Vekalet Ücreti
» Tapu İptali Ve Tescil - Dava Konusunun Değeri - Görev
» Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Talebi - Olağanüstü Toplantı Çağrısı - Kat Malikinin Kiracısına Yapılan Toplantı Çağrısı
» Tasarrufun İptali İstemi - Geçici Veya Kesin Aciz Belgesi - Aciz Hali
» Rızası Dışında 3. Şahısların Hesaba Ulaşma - İnternet Bankacılığı - Bankanın Sorumluluğu - Bilgisayar Korsanlığı
» Doğum Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespiti Davası - Sosyal Devlet İlkesi
» İşe İade Davası - İşyerinde Dans Etmek - Geçerli Nedene Dayalı Fesih - Haklı Nedenle Fesih
» Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
» Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
» Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2008/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
» İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbıng)
» İnternet Bankacılığı - Müterafik Kusur
» Haksız El Konulması Nedeniyle Tazminat Davası -5271/m.141,142 ; 5320/m.6 ; 1086/m.7,27
» Manevi Tazminat Davası - İmalat Aşamasından Sonra Şişe İçerisine Yabancı Cisim Giremeyeceği - İçilmiş Olan Rakı Nedeniyle Davacının Vücut Bütünlüğü Ve Ruh Sağlığının Bozulmuş Olması
» Aile Konutu Üzerine Konulan İpoteğin Kaldırlması - Aile Mahkemesinin Görevi - İpoteğin Kaldırılması - 4721/m.194, 4787/m.4/1
» Rusal Rahatsızlığın Öne Sürülmesi - Dava Ve Taraf Ehliyeti - Mahkemece Re'sen Araştıralacak Konu - 4721/m. 405
» Menfi Tespit Davası - Teminat Kaydı - Senede Karşı İddialar - Kambiyo Senedi - 2004/m.72
» 2010/13 sayılı Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge
» Alacak Davası - Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu olduğu - Alacağın Davalıdan Tahsilinin İsbetli Olduğu
» Bir Malın el değiştirmiş Olması - Garanti Borcu - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Otomobilin Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi -
» Zamanaşımına Uğramış Bonoya Dayalı Yapılan Takip - Yazılı Delil Başlangıcı - Tanık Dinlenmesi - İtirazın İptali Davası
» Kazı Çalışması Sırasında Şebeke Hattına Zarar Verilmesi - Tazminat Miktarının Tespiti - Gerçek Zarar İlkesi
» Yüksek Seçim Kurulunun 22/9/2010 Tarihli ve 846 Sayılı Kararı
» Kıdem Tazminatı - Güven Sorumluluðu - İstifa
» Şufa Hakkı Nedeniyle - Kötüniyetli Temliklerde Salt Araya Bağış İşleminin Girmesi Şufa Hakkının Kullanılmasına Engel Olmayacağı - 4721/m.732,733
» Mahkeme Kararında Açıkça Reeskont Faizine Hükmedilmişse Yorumla Bunun Yasal Faiz Olarak Nitelendirilmesine Olanak Olmadığı - 3095/m.1, 2
» Karayolları Trafik Yönetmeliği
» Yapacak Nitelikli Emvali Yakacak Niteliğindeymiş Gibi Satın Alarak Aradaki Fiyat Farkını Mal Edinmesi Eyleminde Suçun Oluştuğu - 5237/m.247/1-2
» Prim Borcunun Geç Ödenmesi - Gecikme Zammı - Rücuen Alacak - Zamanaşımı Savunması - Vekalet Ücreti
» Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu - 5237/m. 35, 82/1-e
» Menfi Tespit İstemi - Tazminat Talebi - Beyaz Ciro
» İcra Kefaleti - Şirket Hakkında Takip - İcra Emrinin İptali İstemi - Kefaletten Önce Kesinleşen Takip
» Eşi Vefat Eden Davacının Tespit Kararı İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğu 4721/m.240, 652
» İşe İade Davası - Taminatlar - Faiz
» Menfi Tespit Davası - Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi - Tazminattan İndirim Yapılması
» Basın Yolu İle Kişilik Haklarına .Saldırı - Kamu Yararı - Manevi Tazminat Davası
» Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - Sürekli İşgörmezlik Zararı - Zarar Ve Yararın Denkleştirilmesi İlkesi - Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme
» Boşanma - Zina Sebebine Dayalı Boşanma İstemi - Eşya Talebi
» Menfi Tesbit Davası - Haksız Fiilden Doðan İstek - Görev
» İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet - Vekalet Ücreti - Şikayet
» Aldatan Eşin Sevgilisinin Resmi Nikâhlı Eşe Manevi Tazminat Ödemesi
» Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat - Kişilik Hakkının Zedenlenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat - Manevi Tazminat
» Davaların Birleştirilmesi - Davaların Arasındaki Bağlantı - Yargı Çevresinde Aynı Düzeyde Birden Fazla Mahkeme
» Tapu İptali Ve Tespit Davası - Vekalet Verenin Vefat Etmesi - Vekalet Sözleşmesinin Sona Erip Ermediğinin Tespiti
» İşe İade Davalarının İşsizlik Sigortasına Etkisi
» Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sicil Yönetmeliği
» Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği
» Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği
» Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
» Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği
» Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
» Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği
» Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
» Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
» Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
» Ulaşım Zammı İptali
» Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelik
» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği
» Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
» Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
» Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat - Kişilik Haklarının Zarar Görmesi - Manevi Tazminat
» Murisin Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası
» Bilişim Sistemi Kullanmak Suretiyle Hırsızlık - İnternet Bankacılığı
» Usuli Kazanılmış Hak - Kredi Kartı Borcunun Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Koşulu - İtirazin İptali Davası
» Mobbing - İşverenin Psikolojik Tacizde Bulunması - Psikolojik Taciz Nedeniyle Manevi Tazminat Davası
» Usul Hukukunda Sürelerin Hesabı
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - (Sıran No: 399)
» Avrupa Meslek Yüksekokulu Eðitim ve Öðretim Yönetmeliði
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - (Sırano No: 398)
» Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği
» Vasi Tayin Davası - Yeniden Evlenen Velinin Velayet Açısından Durumu - Velayetin Kaldırılması
» Beyaz Ciro ile Çek Üzerinde Yetkili Şirket Adına Tek İmzanın Bulunması Şirketi Sorumluluk Anlamında Yeterli Değilse de Alacaklı Sıfatını Ortadan Kaldırmadığı - 2004/m.16, 167
» Tahliye Taahhüdü - Boş Olarak Verilen Tahliye Taahhüdü - İmzanın Kabul Edilmesi
» Taahhüdü İhlal - Ödeme Şartını İhlal - Taksitlerin Ödenmemesi - Hapsen Tazyik - Yasa Yararına Bozma İstemi
» Anlaşmalı Boşanma - Evlilik Birliğinde Satın Alınan Taşınmaza Katkı Nedeniyle Alacak - Mahkeme İçi Karar - Boşanma Protokolü
» Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet
» Hakkında Koruma Tedbiri Kararı Alınan Tanık Beyanının Hükme Tek Başına Esas Teşkil Etmeyeceği - Tek Başına Bu Tanık Beyanına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı
» Ücret Alacağı - Asıl Ve Alt İşveren İlişkisi - Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi - İş Sözleşmesi - Vekalet Sözleşmesi
» Tapu İptali Ve Tescil - Orman Kadastro - İyiniyet
» Faiz Alacağı - Fazlaya Ait Hakların Saklı Tutulması - İlk Davada İstenmeyen Faiz
» Mahkemenin Delillere İtibar etmemesi - Kararların Gerekçeli Yazılma Zorunluluğu - Yargı Kararları
» Nafaka Davaları - Yargılama Giderleri - Tedbir Nafakası
» Alacağın Ticari Temerrüt Faiziyle Tahsili Talebi - Temerrüt Faizi Talebi - Hakimin Talebe Bağlılığı - Avans Faizi
» Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki - Karar Düzeltme Talebi - Temyiz Aşamasında Zuhulen Gözden Kaçırılan Husus - Gerekçeli Karar Yazma Zorunluluğu - Yargı Kararları
» Haksız Eylem Nedniyle Tazminat - Yasal Faiz - Manevi Tazminat
» Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye İstemi - İkrah - Tanık Delili - Sözleşmenin İkrahla Sakatlanması
» Kararların Kapsamı - Katkı Payı
» Borçlanma Hakkı - Kanunların Geriye Yürümesi - Doğuma Dayalı Borçlanma Hakkı - Sigortalıların Borçlanma Hakkı - Yaşlılık Aylığı Bağlanma Talebi
» Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası - Tazminat Davası - Güvence Hesabı - Trafik Kazası Sonucu Ölüm
» Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Arsa Niteliğindeki Taşınmaz - Emsal Karşılaştırması
» Haczedilmezlik Şikayeti - Emekli Maaşının Haczi - Maaş Üzerindeki Haczin Kaldırılması İstemi
» Resmi Evlenme Olmaksızın Dini Nikah Yaptırma - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
» Ölenin Eşi İİe Mirasçıları Arasındaki Vasiyetnamenin İptali - Aile Konutu Ve Eşya İstemi
» Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Boşanma Davası - Mesaj Yoluyla Eşin Diğer Eşle Sürdürmek İstediğini Beyan etmesi
» Dernekler Yönetmeliği
» İhalenin Feshi Ve Farkının Tahsili - Hak Düşürücü Süre
» Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat
» Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu
» Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
» Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/21)
» Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Seri No: 4)
» Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
» Yargı Yolu - İşçi Alacağı - Görev - Hizmet Akdinden Doğan Uyuşmazlık
» Menfi Tespit İstemi - İspat Yükü Üzerinde Olan Davacı Son Hamilin Yani Davalının Bu Durumu Bildiği ve Bu Nedenle İyi Niyetli Hamil Sayılamayacağını İspatladığından Kabulü Gereği
» Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat: (2010/4) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’
» Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik
» Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
» Sendika Kanunu
» Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
» Kimlik Bildirme Kanunu
» 2010/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
» 5982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
» Yurt Dışı Yüksek Seçmen Kütüğü Genelgesi (Örnek: 140/II)
» Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil
» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği
» Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Hasılat Kirası ve Uyarlama Davası
» Güvence Hesabı Yönetmeliği
» Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji Ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik
» Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
» Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
» Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi - Avans Ödeme Edimi - Müştereken Ve Müteselsilen Sorumluluk
» İflasın Ertelenmesi
» Rücuan Tazminat - Şartları - Zamanaşımı
» Temliken Tescil - Haricen Taşınmazların Devri
» 506/121' in Zaman Açısından Deðerlendirilmesi - SSK Emekli Maaş Haczi
» Emekli Maaşının Haczi - Haczedilemezlik Şikayeti
» SSK'dan Alınan Gelir ve Aylıkların Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği
» Fazla Çalışma Ücreti - İbraname - Temyiz Aşamasında İbraz Edilen Ödeme Belgesi - Savunmanın Genişletilmesi Yasaðı
» Alacak Davası - Görevsizlik Kararı - Hizmet Sözleşmesi
» Harçtan Muafiyet
» Alacaklı Vekilinin Talebine İcra Memurunca Karar Verilmedikçe Zaman Aşımını Kesmez
» 2010/217 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
» Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/4)
» Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik
» 5947 sayılı "Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Limited Şirket Ortak ve Müdürlerinin Vergisel Sorumluluğu
» 5977 Biyogüvenlik Kanunu
» 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
» Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ
» Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
» 5957 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
» İşe İade Kararı - İş Akdinin Feshi - İhbar Tazminatı - İşçinin İşverence İşe Başlatılmaması
» Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü
» İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği
» Rakı Şişesinden Çıkan Sinek Manevi Tazminat Sonucunu Doğurur mu?
» İşe İade Davalarının İşsizlik Ödeneğine Etkisi
» Hukuki Yarar - İlamsız Takibin Sonuçsuz Kalması - Geri Ödenmesi Gereken Meblağ - İade Yükümlülüğü
» Yabancı Mahkeme Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması
» Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkıında Karar
» Hemşirelik Yönetmeliği
» Fazla Ödeme Nedeniyle Açılan İstirdat Davası - Hak Düşürücü Süre - 2004/m.72/7
» Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Kişiler - İlgili İdari İşlemlerle Davacının Belde Sakini Olarak Meşru Kişisel ve Güncel Menfaatinin Etkileneceğinden Dava Açabileceği
» Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
» Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği
» Ödenmeyen Adli Para Cezası - Gecikme Zammı - Yasal Değişiklik
» Ödeme Emri Gönderildiği - Süresiz Şikayet Nedeni
» Disiplin Suçunun İptali
» İmar Kirliliğine Neden Olmak - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Etkin Pişmanlık
» Organ Ve Doku Alınması, Saklanması Ve Nakli Hakkında Kanun
» Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
» Milletler Arası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
» Türk Vatandaşlığını Kaybedenler - Yabancı Mahkemeden Aldıkları Boşanma Kararının Tanınmasıyla Yetinmesi Gerektiği/Nüfus Kayıtlarına İşlenemeyeceği - 5490/m. 14 403/m. 20
» Usulsüz Kredi Kullanımı - Davacının Zarara Uğradığı - Davalılar Kredi Kullanan Üreticilerle Birlikte Davacının Uğradığı Zarardan Müteselsilen Sorumlu Oldukları - 818/m.43,44,50
» Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Husumet - Kat Malikinin Evinden Su Sızması - Tapu Devri
» Tazminat İstemi - Mahkemece Noter Satış Sözleşmesi İle Aracın Olay Tarihinden Önce Gerçekten Satılıp Satılmadığının Araştırılması Gerektiği - 2918/m.3 818/m.41
» Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Acıbadem Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Hukuka Uygunluk Nedenleri - Yasal Savunma Sınırının Aşılması - Taksirle Öldürme
» KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
» Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği
» Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
» Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Cezaların Ertelenmesi - Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceğine Dair Kanaat
» Nafakanın Arttırılması Davası - Kararın Kesinleşmesi - İştirak Ve Yoksulluk Nafakası Miktarının Arttırılması Talebi
» Borcun Tamamına İtiraz - Belirli Sözcüklerin Kullanılması - Ödeme Emrine İtiraz - Şikayet
» İslâm Hukukuna Göre Sigorta Ribâ Ve Fâiz İlişkisi Görüşmelerinin Değerlendirilmesi
» İşten Ayrılan İşçiye Ödenecek Kar Payı
» Haczi Caiz Mallar - Haczedilemezlik Şikayeti - Doğrudan Gelir Desteği
» Adalet Bakanlığına Bağlı Yediemin Ücret Tarifesi
» Hakediş Bedellerinin Tahsili - Soğuk Derz Önleme İmalatı Bedeli - Otopark Ve Yakıt Tankı Bedeli - Bilirkişi Raporu ve Keşif
» Senet Metninden Anlaşılabilen İtiraz Sebeplerine İlişkin Uyuşmazlıklar
» Zamanaşımına Uğrayan Bonoda Tanik Deliline Dayanma – Yazılı Delil Başlangıcı – Tarafların Kanıt Yükümü
» Özelleştirme Nedeniyle İşini Kaybeden İşçilerin Hakları ve Uygulama Esasları
» Yurtdışı Çalışmaları/506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlüğe Girdiği Tarihte Davacının SSK Kapsamında Çalışması Bulunmadığı
» Şufa - Önalım Davası - Zamanaşımı - Hak Düşürücü Süre
» Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'Satılmış ve Diğerleri / Türkiye' Kararı
» Boşanma Davası - Kusur
» Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil
» İbranamenin Geçerliliği • Yıllık Ücretli İzin Alacağı
» İşe İade Dava Açma Süresi
» Vekalet Ücreti Ve Kapsamı
» İdari Yargıda Dava Açma Süresine İlişkin Karar
» Alkollü Sürücünün Güvenli Sürme Yeteneğinin Saptanması ve Konuyla İlgili Yargı Kararları
» Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
» Mehr Sözleşmesi - Bağışlama - Mehri Müeccel
» Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
» Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/10)
» Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/9)
» 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2009/2)
» Paylı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi - Fiilen Paylaşılan Paylı Taşınmaz - Baz İstasyonu Kurulması - İyiniyet İlkesi
» İtirazın İptali - Temerrüt - Ödeme Emrine İtiraz - İtirazın Genişletilmesi