Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Ekleyen: Mehtap Deniz | Tarih: 24-07-2010 | Kategori: Uluslararası Hukuk - Uluslararası Ceza Hukuku | Okunma : 4140 | Not:
Mehtap Deniz
Profil >
25 Temmuz 2010 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27652
Başbakanlık (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği)’tan:
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
            Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
             b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
             c) Genel Sekreter: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,
             ç) Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,
             d) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğini,
             e) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerden bu yönetmelikte belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,
             f) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselme sınavına katılabilmek için görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
             g) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
             ğ) Hizmet Grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlı görevlerin gruplandırılmasını,
             h) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
             ı) İş günü: Ulusal bayram il genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
             i) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,
             j) Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,
             k) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,
             l) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
             Hizmet grupları
             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
             (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
             a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
             1) Şef,
             b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
             1) Çözümleyici,
             c) İdari Hizmetler Grubu;
             1) Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Şoför, Memur, Santral Memuru,
             ç) Destek Hizmetleri Grubu;
             1) Hizmetli, Kaloriferci,
             (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
             a) Mütercim, Teknisyen, Programcı.
             Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
             a) 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
             b) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin Genel Sekreterlikte en az 2 yıl çalışmış olmak,
             c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
             gerekir.
             (2) Görevde yükselme eğitim ve sınav ilanında belirtilen kadrolardan başvuru yapılmayanlar için Genel Sekreterlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.
             Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
             MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.
             a) Şef kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak,
             2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az iki programlama dilini bilmek,
             c) Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kursundan sertifika sahibi olmak, 
             d) Memur, Santral Memuru ve Sekreter kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az beş yılık ehliyet sahibi ve halen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
             2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
             Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.
             (2) Ayrıca unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
             a) Mütercim kadrolarına atanabilmek için;
             1) Üniversitelerin yabancı dil, filoloji, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
             2) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
             b) Programcı kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az 2 yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yüksek okul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
             2) En az iki programlama dilini bilmek,
             c) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
             1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak
             gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları
             Görevde yükselme eğitimine alınma
             MADDE 9 – (1) Genel Sekreterlik, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli öğrenim düzeyi, hizmet süresi, disiplin niteliklerine sahip personeli görevde yükselme eğitimine alır.
             (2) Görevde Yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
             a) Hizmet süresi fazla olanlara,
             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.
             (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin usul ve esaslara tabidir.
             (4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
             (5) Görevde yükselme eğitimi programları, Genel Sekreterlik tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya söz konusu Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecek müşterek görevde yükselme eğitimi programına katılırlar. Bu eğitim programını tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
             Duyuru ve başvuru
             MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitimleri Genel Sekreterliğin ihtiyacı ve atama yapılacak boş kadro durumuna göre planlanarak; kadroların unvanı, yeri, sayısı, derecesi, sınıfı ile başvuru şartları personele eğitim tarihinden en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi, başvuru tarihinden itibaren beş iş günüdür. Eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.
             Görevde yükselme eğitimi
             MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.
             (2) Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az otuz, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olacak şekilde düzenlenir.
             (3) Eğitimler, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Ancak bu izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde on saate kadar mazeret izni verilebilir.
             Görevde yükselme eğitiminin konuları
             MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
             a) T.C. Anayasası;
             1) Genel esaslar,
             2) Temel hak ve ödevler,
             3) Devletin temel organları,
             b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
             e) Halkla ilişkiler,
             f) Etik davranış ilkeleri,
             g) Genel Sekreterlikçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular ile bilgi edinme hakkı.
             (2) Düzenlenecek eğitim programında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
             (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
             Görevde yükselme sınavı ve şekli
             MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, görevde yükselme niteliğinde atamalarının yapılabilmesi için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Görevde yükselme eğitim programını tamamlayanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınava tabi tutulurlar.
             (2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için İdari Hizmetler Başkanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.
              (3) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir.
             (4) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.
             (5) Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir.
             (6) Sınav soruları eğitim konularının ağırlığı ile orantılı olarak hazırlanır.
             Unvan değişikliği sınavı
             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliklerine tabi kadrolara, sadece Genel Sekreterlik personeli başvurabilir. Bu unvanlara, en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin, bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre atamaları gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.
             (2) Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
             Sınav kurulu
             MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, Genel Sekreter veya Genel Sekreterin görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısı veya İdari Hizmetler Başkanı başkanlığında, birisi İdari Hizmetler Başkanı olmak üzere birim başkanları ile daire başkanları arasından Genel Sekreter tarafından belirlenecek üyeler dahil toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.
             (2) Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır. Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.
             (3) Kurulun sekretarya işleri İdari Hizmetler Başkanlığınca yürütülür.
             Sınav kurulunun görevleri
             MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
             a) Sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş ile protokol yapmak,
             b) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,
             c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacaklar için öngörülen atanılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notları hazırlamak veya hazırlattırmak ve ilgili personele verilmesini sağlamak,
             ç) Sınav konularına ilişkin notların ilgili personele eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce verilmesini sağlamak,
             d) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,
             e) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,
             f) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda başarı listesi düzenlemek,
             g) Sınav sonuçlarını ilan etmek,
             h) Sınavlara ilişkin itirazları inceleyip, karara bağlamak,
             ı) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
             Sınavların geçersiz sayılması
             MADDE 17 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır.
             (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır.
             (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmaz.
             Sınav sonuçlarının açıklanması
             MADDE 18 – (1) Sınavı gerçekleştiren kurumdan Genel Sekreterliğe ulaşan sınav sonuçları, sınav tutanağı hazırlamak suretiyle Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır. Sınav tutanağına başarılı ve başarısız olanların notları yazılır. Tutanakta, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlayarak gösterilir. Sınav Kurulunca, sınav sonuçları intikal tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
             Sınav sonuçlarına itiraz
             MADDE 19 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine bildiriminden itibaren beş iş günü içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Birimleri kanalıyla İdari Hizmetler Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itiraz incelenir. Sonuç ilgiliye on gün içerisinde tebliğ edilir.
             (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
             Sınav belgelerinin saklanması
             MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise İdari Hizmetler Başkanlığınca dava açma süresinden az beş yıldan fazla olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.
             Sınavı kazananların atanması
             MADDE 21 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
             a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
             b) Hizmet süresi fazla olanlara,
             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.
             (2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
             (3) Görevde yükselme sınavında başarılı olan, ancak aylıksız izinde olanlar dahil, ataması yapılmadan atanmak istemediğini yazılı olarak bildirenler ile ataması yapılanlardan görevi kabul etmeyenler ve görevi kabul ettikleri halde atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamayanlar bu haklarını kaybeder ve atamaları iptal edilir. Bu durumdaki personel, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça, atanma hak ve talebinde bulunamaz.
             (4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz. Ancak, bu durumlar ilgililerin görevde yükselme eğitim ve sınavına girmelerine engel teşkil etmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Görev grupları arasında geçişler
             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;
             a) Aynı hizmet grubu içinde kalmak üzere sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranılan şartları taşımak kaydıyla aynı veya alt düzey görevlere atanılabilir.
             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Sekreterlikte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
             c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
             d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanılabilir.
             Naklen atamalar
             MADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt gruptaki unvanlara naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atama yapılacak kadrolara, Genel Sekreterlikte belirli süre çalışmış olma şartı dışındaki şartlar aranır.
             (2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların, Genel Sekreterlikteki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar; aynı unvanın Genel Sekreterlikte olmaması halinde, öğrenim durumu, ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.
             (3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
             Kazanılmış haklar
             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.
             Özürlülerin eğitim ve sınavı
             MADDE 25 – (1) Genel Sekreterlik, bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.
             Hüküm bulunmayan haller
             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 

Forum