Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları
Ekleyen: Mehtap Deniz | Tarih: 2-01-2011 | Kategori: Diğer | Okunma : 3786 | Not:
Mehtap Deniz
Profil >
31 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27802

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2008/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/42
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan belgelerde Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2007 yılı itibariyle üç ilde örgütlendiği, Parti’nin Genel Merkezi ile 3 il örgütünün 2007 yılı gelirlerinin 875.-YTL, giderlerinin 865.-YTL, gelir fazlası nakit devrinin 10.-YTL olduğu, gelir ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 775.-YTL olarak gösterilmiştir. Bunun 44,476 YTL.sı önceki yıldan devir, 730,524 YTL.sı bağış ve aidat gelirleridir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 100.- YTL olarak gösterilmiştir. Bunun 36.- YTL.sı önceki yıldan devir, 64.- YTL.sı bağış ve aidat gelirleridir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin tamamının İstanbul il örgütüne ait olduğu, diğer il örgütlerinde gelir hareketinin olmadığı, bunun Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kararı ile doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 765.-YTL olarak gösterilmiştir. Bunun tamamı genel giderlerdir.
Parti Genel Merkezi’nce 10.-YTL gelir fazlası nakit mevcudu olarak devir gösterilmiştir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti’nin il örgütlerinin giderleri 100.- YTL olarak gösterilmiştir. Bunun tamamı genel giderlerdir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede; giderlerin tamamının İstanbul il örgütüne ait olduğu, diğer il örgütlerinde gider hareketinin olmadığı, bunun Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kararı ile doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Parti’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2007 yılı içinde herhangi bir taşınmaz ve değeri yüz YTL.sını aşan taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 875.-YTL gelirin, 865.-YTL giderin ve 10.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2008/48 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/43
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Adalet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Büyük Adalet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2007 yılı kesinhesabını 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesinde öngörülen sürede ve eksiksiz olarak Anayasa Mahkemesi’ne vermeyen Parti sorumluları hakkında, aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, OYBİRLİĞİYLE, 16.12.2010 gününde” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan belgelerde Büyük Adalet Partisi’nin genel merkezi dışında teşkilatının olmadığı, 2007 yılı gelirlerinin 2,27 YTL olduğu, giderinin bulunmadığı, nakit devrinin 2,27 YTL olduğu, gelir ile gider ve nakit devir rakamlarının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelir ve Giderlerin İncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 2,27 YTL olarak gösterilmiştir. Gelirin tamamının önceki yıldan devrolduğu, yılı içinde herhangi bir gelir ve gider hareketinin olmadığı,  2,27 YTL.nın 2008 yılına devrettiği görülmüştür.
Parti’nin önceki yıldan devreden 2,27 YTL.lık devir dışında 2007 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, bu durumun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca da karara bağlandığı anlaşıldığından, Büyük Adalet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının eldeki bilgi ve belgelere göre 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Parti Malları
Parti’nin 2007 yılı belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2007 yılı içinde herhangi bir taşınmaz ve değeri yüz YTL.sını aşan taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Adalet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 2,27 YTL gelir ile 2,27 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2009/51 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/44
Karar Günü: 16.12.2010        
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Adalet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Büyük Adalet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan belgelerde Büyük Adalet Partisi’nin genel merkezi dışında teşkilatının olmadığı, 2008 yılı gelirlerinin 2,27 YTL olduğu, giderinin bulunmadığı, nakit devrinin 2,27 YTL olduğu, gelir ile gider ve nakit devir rakamlarının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelir ve Giderlerin İncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri 2,27 YTL olarak gösterilmiştir. Gelirin tamamının önceki yıldan devrolduğu, yılı içinde herhangi bir gelir ve gider hareketinin olmadığı,  2,27 YTL.nın 2009 yılına devrettiği görülmüştür.
Parti’nin önceki yıldan devreden 2,27 YTL.lık devir dışında 2008 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, bu durumun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca da karara bağlandığı anlaşıldığından, Büyük Adalet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının eldeki bilgi ve belgelere göre 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Parti Malları
Parti’nin 2008 yılı belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2008 yılı içinde herhangi bir taşınmaz ve değeri yüz YTL.sını aşan taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Adalet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen  karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 2,27 YTL gelir ile 2,27 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2010/4 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/45
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Adalet Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Büyük Adalet Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2009 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan belgelerde Büyük Adalet Partisi’nin genel merkezi dışında teşkilatının olmadığı, 2009 yılı gelirlerinin 2,27 TL olduğu, giderinin bulunmadığı, nakit devrinin 2,27 TL olduğu, gelir ile gider ve nakit devir rakamlarının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelir ve Giderlerin İncelenmesi
Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılı gelirleri 2,27 lira olarak gösterilmiştir. Gelirin tamamının önceki yıldan devrolduğu, yılı içinde herhangi bir gelir ve gider hareketinin olmadığı,  2,27 liranın 2010 yılına devrettiği görülmüştür.
Parti’nin önceki yıldan devreden 2,27 liralık devir dışında 2009 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, bu durumun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca da karara bağlandığı anlaşıldığından, Büyük Adalet Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının eldeki bilgi ve belgelere göre 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Parti Malları
Parti’nin 2009 yılı belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2009 yılı içinde herhangi bir taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Adalet Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 2,27 TL gelir ile 2,27 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı    : 2009/4 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/46
Karar Günü : 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan belgelerde Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2008 yılı itibariyle üç ilde örgütlendiği, Parti’nin Genel Merkezi ile 3 il örgütünün 2008 yılı gelirlerinin 490.-YTL, giderlerinin 480.-YTL, gelir fazlası nakit devrinin 10.-YTL olduğu, gelir ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 360.-YTL olarak gösterilmiştir. Bunun 10.- YTL.sı önceki yıldan devir, 350.- YTL.sı bağış ve aidat gelirleridir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütlerinin gelirleri 130.- YTL olarak gösterilmiştir. Bunun tamamı bağış geliridir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin tamamının İstanbul il örgütüne ait olduğu, diğer il örgütlerinde gelir hareketinin olmadığı, bunun Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kararı ile doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin giderleri 350.-YTL olarak gösterilmiştir. Bunun 200.- lirası temsil ve ağırlama, 150.- lirası kira giderleridir.
Parti Genel Merkezi’nce 10.-YTL gelir fazlası nakit mevcudu olarak devir gösterilmiştir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti’nin il örgütlerinin giderleri 130.- YTL olarak gösterilmiştir. Bunun 75.- lirası temsil ve ağırlama, 55.- lirası kırtasiye ve büro giderleridir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede; giderlerin tamamının İstanbul il örgütüne ait olduğu, diğer il örgütlerinde gider hareketinin olmadığı, bunun Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kararı ile doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Parti’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2008 yılı içinde herhangi bir taşınmaz ve değeri yüz YTL.sını aşan taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Gönül Birliği Yeşiller Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 490.- YTL gelirin, 480.- YTL giderin ve 10.- YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2001/22 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/47
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Birlik Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Nurettin TURAN, Aysel PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılımıyla 17.4.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Büyük Birlik Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- Parti’nin 80 il örgütünün bağlı ilçeleri de kapsayan kesinhesaplarının onaylı örneklerinin,
2- 2820 sayılı Yasa’nın 4445 sayılı Yasayla değiştirilen 74. maddesine göre gönderilmesi gereken Parti’nin 2000 yılı hesap döneminde edindiği değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirtilen listelerin,
Parti’den istenmesine, karar gereğinin yerine getirilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Parti’ye 30 gün süre verilmesine,
3- Gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, oybirliğiyle”
karar verilmiş, söz konusu eksikliklerin Parti tarafından gönderilen belgelerle giderildiği anlaşıldığından,
Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılımıyla 17.12.2002 gününde yapılan inceleme toplantısında;
Büyük Birlik Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“Dosyadaki eksiklikler giderildiğinden işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2000 yılı gelirlerinin 334.866.445.269 lira, giderlerinin 326.439.231.892 lira, 2001 yılına devreden nakit mevcudunun 8.427.213.377 lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 113.113.604.757 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 85.210.000.000 lirası bağış gelirleri ve 27.903.604.757 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konu dışında gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
Partiye ait 06 RMZ 64 plakalı Renault marka otomobilin 2.934.000.000. lira bedelle Ankara 43. Noterliğinde 13.4.2000 tarih ve 13411 yevmiye numarası ile kayıtlı satış sözleşmesi ile Hürdoğan Eryol’a satıldığı, satışa ilişkin yevmiye kaydı tutulurken Kasa ve Gelir hesaplarının karşılıklı çalıştırılması gerektiği halde, 20.4.2000 tarih ve 21 numaralı yevmiye fişinde satışın gider yapılmış gibi gösterilerek Gider ve Kasa hesabının çalıştırıldığı ve 2.394.000.000 lira gider yazıldığı görülmüştür.
Söz konusu aracın satış bedeli 2.934.000.000 liranın gelir yazılmaması ve aracın satışıyla ilgili olarak 2.394.000.000 lira gider yazılması nedeni 24.6.2010 tarih ve 111-1679 sayılı yazıyla partiye sorulmuş, parti yetkilileri 19.7.2010 tarih ve 6223 sayılı cevap yazısında söz konusu yanlışlığın sehven yapıldığını bildirmişlerdir.
2820 sayılı Yasa’nın 69. maddesinde, siyasi partilerin gelirlerinin makbuz karşılığında alınacağı, gelir makbuzu ve dipkoçanlarında sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresinin, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının yer alacağı; 60. maddesinde de parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirileceği öngörülmektedir.
Buna göre, araç satışı ile ilgili olarak gelir makbuzu düzenlenmeli ve bu gelir makbuzunun gelir ve giderlerin kaydedildiği deftere kaydedilerek parti hesabına dahil edilmesi gerekmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesinde; “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.” ve 76. maddesinde de; “Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irad kaydedilir.” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla; partiye ait otomobilin satış bedelinin gelir makbuzu düzenlenerek parti hesabına gelir kaydedilmemesi sonucu 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 60. ve 69. maddesine aykırı işlem yapılması nedeniyle 2.934.000.000 lira (2.934 YTL.) tutarındaki gelir karşılığı parti malvarlığının aynı yasanın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 221.752.840.512 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 74.342.223.550 lirası aidat gelirleri, 135.767.413.564 lirası bağış gelirleri, 400.000.000 lirası mal varlığı gelirleri, 5.930.740.000 lirası bayrak, flama, rozet, yayın satış ve eğlence faaliyet gelirleri, 2.484.650.000 lirası alınan yardımlar ve 2.827.813.398 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 109.745.644.693 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 2.267.947.250 lirası personel giderleri, 64.166.167.870 lirası büro genel giderleri, 7.520.400.710 lirası seyahat giderleri, 8.525.202.938 lirası bayrak, flama, rozet, yayın ve eğlence giderleri, 2.000.000.000 lirası seçim giderleri, 25.115.925.925 lirası diğer giderler ve 150.000.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılına devreden nakit mevcudu 3.367.960.064 liradır.
Genel Merkezin 2000 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konular dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
AÇIKLAMA
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2000 yılı için 7.605.000 lira) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.
Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2000 yılı defter kayıtları ve gider belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı konular 24.6.2010 tarih ve 111-1679 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’na sorulmuş, söz konusu yazıya parti tarafından 19.7.2010 tarih ve 6223 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.
1- Partiye ait 06 RMZ 64 plakalı Renault marka otomobilin 2.934.000.000. lira bedelle Ankara 43. Noterliğinde 13.4.2000 tarih ve 13411 yevmiye numarası ile kayıtlı satış sözleşmesi ile Hürdoğan Eryol’a satıldığı, satışa ilişkin yevmiye kaydı tutulurken Kasa ve Gelir hesabının karşılıklı çalıştırılması gerektiği halde, 20.4.2000 tarih ve 21 numaralı yevmiye fişinde satışın gider yapılmış gibi gösterilerek Gider ve Kasa hesabının çalıştırıldığı ve 2.394.000.000 lira gider yazıldığı görülmüştür.
Söz konusu aracın satış bedeli 2.934.000.000 liranın gelir yazılmaması ve aracın satışıyla ilgili olarak 2.394.000.000 lira gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri söz konusu yanlışlığın sehven yapıldığını bildirmişlerdir.
Herhangi bir gider belgesine dayanmaksızın gider olarak kaydedilen 2.394.000.000 liranın (2.394 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
2- Aşağıda ayrıntısı gösterilen 246.758.992 lira tutarındaki vergi, telefon kullanım bedeli gecikme zammı ile trafik cezalarının gider yazılmasının nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri bu ödemelerin parti faaliyetleri ile ilgili giderler olduğunu ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve trafik cezalarının da parti faaliyet giderleri olması nedeniyle gider yazıldığını bildirmişlerdir.
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizi ile kişilerin şahsi kusurları dolayısıyla tahakkuk eden trafik cezalarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutmak mümkün değildir. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
Bu nedenle, aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 246.758.992 lira (246,75 YTL.) tutarındaki vergi, telefon kullanım bedeli gecikme zammı ile trafik cezaları parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Alındı-fatura / tarih ve no
Mahiyeti
Tutarı
20.2.2000/11
5.2.2000/11004597
Telefon gecikme bedeli
10.370.999
     “           “
5.2.2000/11004596
      “                    “
10.688.999
     “           “
5.2.2000/11004595
      “                    “
8.681.999
     “           “
5.2.2000/11004594
      “                    “
8.684.999
     “           “
5.2.2000/11004593
      “                    “
9.242.999
     “           “
5.2.2000/11004592
      “                    “
14.597.999
     “           “
5.2.2000/11004591
      “                    “
8.456.999
     “           “
5.2.2000/11004590
      “                    “
27.035.999
20.4.2000/20
13.4.2000/13
Motorlu Taş. Verg. gecikme zammı
16.440.000
     “           “
13.4.2000/22
       “                   “                   “
29.590.000
     “           “
13.4.2000/21
       “                   “                   “
24.050.000
     “           “
13.4.2000/20
       “                   “                   “
1.090.000
     “           “
13.4.2000/19
       “                   “                   “
5.480.000
     “           “
13.4.2000/14
Trafik cezası
5.400.000
     “           “
13.4.2000/15
   “          “
10.800.000
     “           “
13.4.2000/16
   “          “
9.600.000
     “           “
13.4.2000/17
   “          “
9.600.000
     “           “
13.4.2000/18
   “          “
19.200.000
30.12.2000/74
5.11.2000/100937394
Telefon gecikme bedeli
1.161.000
     “           “
3.12.2000/110853452
      “                    “
16.587.000
 
 
            Toplam                           
246.758.992
 
3- 20.9.2000 tarih ve 51 numaralı yevmiye fişinde, parti adına olan 11 abone numarasıyla kullanılan toplam 157.480.000 lira tutarındaki elektrik bedellerinin, hem elektrik fatura bildirimleri hem de ödemeye ilişkin elektrik tüketim faturaları kullanılarak kasadan çıkış yapılmak suretiyle iki kez gider yazıldığı görülmüştür. Aynı elektrik faturalarının mükerrer olarak gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri elektrik faturasının hem aslının hem de ihbarnamesinin ayrı ayrı gider yazılmasının sehven yapıldığını bildirmişlerdir.
Mükerrer olarak gider yazılan 157.480.000 liranın (157,48 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalara göre, Parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan toplam 2.798.238.992 lira (2.798,23 YTL.) gider karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 216.693.587.199 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 10.258.565.000 lirası personel giderleri, 161.911.830.799 lirası büro genel giderleri, 4.884.010.000 lirası seyahat giderleri, 9.942.400.500 lirası bayrak, flama, rozet, yayın ve eğlence giderleri, 1.045.902.450 lirası seçim giderleri, 1.491.330.000 lirası demirbaş eşya giderleri, 24.824.898.450 lirası diğer giderler ve 2.334.650.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2001 yılına devreden nakit mevcudu 5.059.253.313 liradır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Büyük Birlik Partisi’nin 2000 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2000 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 1.101.830.000 lira değerinde demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti tarafından 2000 yılında edinilen, değerleri toplamı 1.101.830.000 lira olan telefon santrali, masa, koltuk, sandalye vb. büro malzemelerinden oluşan taşınır malların tamamı il örgütleri tarafından satınalma suretiyle edinilmiştir.
Büyük Birlik Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2000 yılında edindiği değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mallarının 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 60. ve 69. maddelerine uygun bulunmayan 2.934.000.000.- lira (2.934.- YTL) gelir ile Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 2.798.238.992.- lira (2.798,23 YTL) gider karşılığı olmak üzere, toplam 5.732.238.992.- lira (5.732,23 YTL) Parti mal varlığının aynı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2000 yılı kesinhesabında gösterilen 334.866.445.269 lira (334.866,44 YTL.) gelir ve 326.439.231.892 lira (326.439,23 YTL) gider ile 8.427.213.377 lira (8.427,21 YTL) nakit devrinin Hazine’ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2002/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/48
Karar Günü: 16.12.2010
 
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Birlik Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Büyük Birlik Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 16.12.2010 gününde karar verildi.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2001 yılı gelirlerinin 443.758.321.997 lira, giderlerinin 436.291.684.664 lira, 2002 yılına devreden nakit mevcudunun 7.466.637.333 lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 102.017.960.064 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 98.650.000.000 lirası bağış gelirleri ve 3.367.960.064 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 341.740.361.933 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 126.035.625.975 lirası aidat gelirleri, 196.590.376.645 lirası bağış gelirleri, 13.335.106.000 lirası bayrak, flama, rozet, yayın satış ve eğlence faaliyet gelirleri, 720.000.000 lirası alınan yardımlar ve 5.059.253.313 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 101.643.781.198 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 13.551.308.600 lirası personel giderleri, 70.200.105.340 lirası büro genel giderleri, 15.832.892.029 lirası seyahat giderleri, 200.000.000 lirası yayın giderleri, 1.859.475.229 diğer giderlerden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2002 yılına devreden nakit mevcudu 374.178.866 liradır.
Genel Merkezin 2001 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konular dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
AÇIKLAMA
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2001 yılı için 11.863.800 lira) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.
Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2001 yılı defter kayıtları ve gider belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı konular 24.6.2010 tarih ve 109-1666 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’na sorulmuş, söz konusu yazıya parti tarafından 19.7.2010 tarih ve 6224 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.
1- Aşağıda ayrıntısı gösterilen 688.925.036 lira telefon gecikme bedellerinin gider yazılması nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri gecikme zammının telefon giderlerine ait olduğunu ve bu telefonların partiye ait olduğunu, bu nedenle zamanında ödenemeyen telefon giderlerine ait gecikme zamlarının da parti kasasından ödendiği için gider yazıldığını bildirmişlerdir.
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizlerinden Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutmak mümkün değildir. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
Bu nedenle, aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 688.925.036 lira (688,92 YTL.) tutarındaki telefon faturası gecikme bedellerinin parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Alındı-fatura / tarih ve no
Mahiyeti
Tutarı
22.2.2001/7
5.2.2001/1010832818
Telefon gecikme bedeli
16.827.000
28.2.2001/8
5.2.2001/1010828408
      “                    “
17.445.000
     “           “
5.2.2001/1010828409
      “                    “
3.021.000
     “           “
5.2.2001/1010860739
      “                    “
1.577.340
     “           “
2.2.2001/1024401083
      “                    “
1.300.000
20.3.2001/10
2.3.2001/1020893323
      “                    “
14.529.000
     “           “
2.3.2001/1020893322
      “                    “
12.639.000
     “           “
2.3.2001/1020872416
      “                    “
14.859.000
     “           “
2.3.2001/1020893321
      “                    “
1.746.000
     “           “
2.3.2001/1020893324
      “                    “
13.944.000
30.3.2001/11
2.3.2001/1020867715
      “                    “
15.477.000
     “           “
2.3.2001/1020867713
      “                    “
4.824.000
     “           “
2.3.2001/1020867714
      “                    “
2.772.000
20.4.2001/13
5.4.2001/1030858637
      “                    “
1.221.000
     “           “
5.4.2001/1030858639
      “                    “
11.349.000
     “           “
5.4.2001/1030858640
      “                    “
40.869.000
30.4.2001/14
5.4.2001/1030858641
      “                    “
39.273.000
     “           “
5.4.2001/1030858643
      “                    “
10.974.000
     “           “
5.4.2001/1030858642
      “                    “
38.076.000
11.6.2001/18
5.6.2001/1050852994
      “                    “
27.536.000
     “           “
5.6.2001/1050878032
      “                    “
6.746.080
     “           “
5.6.2001/1050852993
      “                    “
5.680.000
     “           “
5.6.2001/1050878031
      “                    “
6.729.920
     “           “
5.6.2001/1050852995
      “                    “
13.008.000
     “           “
5.6.2001/1050886314
      “                    “
4.872.000
30.8.2001/26
6.8.2001/1070865379
      “                    “
11.621.607
     “           “
6.8.2001/1070865380
      “                    “
10.724.314
     “           “
6.8.2001/1070841041
      “                    “
11.505.600
     “           “
6.8.2001/1070841042
      “                    “
38.573.120
19.10.2001/31
5.10.2001/1090860334
      “                    “
60.768.000
     “           “
5.10.2001/1090879975
      “                    “
27.584.000
     “           “
5.10.2001/1090879977
      “                    “
12.960.000
30.10.2001/32
5.10.2001/1090855770
      “                    “
12.352.000
     “           “
5.10.2001/1090879978
      “                    “
13.872.000
     “           “
5.10.2001/1090879979
      “                    “
13.528.000
     “           “
5.10.2001/1090879980
      “                    “
12.680.000
     “           “
5.10.2001/1090879981
      “                    “
13.520.000
     “           “
5.10.2001/1090879982
      “                    “
27.670.055
     “           “
5.10.2001/1090888361
      “                    “
4.264.000
20.12.2001/37
4.12.2001/1110910611
      “                    “
8.456.000
     “           “
4.12.2001/1110910609
      “                    “
12.544.000
     “           “
4.12.2001/1110889993
      “                    “
20.528.000
31.12.2001/38
4.12.2001/1110910615
      “                    “
12.624.000
     “           “
4.12.2001/1124404167
      “                    “
2.000.000
     “           “
4.12.2001/1110919171
      “                    “
8.480.000
     “           “
4.12.2001/1110910616
      “                    “
13.168.000
     “           “
4.12.2001/1110910614
      “                    “
12.208.000
 
 
                                            Toplam
688.925.036
 
2- Aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 2.331.400.000 lira tutarındaki telefon faturalarının, bildirim belgesi ve ödeme belgesi ayrı ayrı kullanılarak iki kez gider yazıldığı görülmüştür.
Aynı telefon faturalarının kasadan çıkış yapılmış gibi gösterilerek mükerrer gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri profesyonel muhasebe hizmeti alınamadığından sehven muhasebe hatası olarak hatalı işlem yapıldığını bildirmişlerdir.
Mükerrer olarak gider yazılan 2.331.400.000 liranın (2.331,40 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
 
Mükerrer Gider Yazılan Telefon Faturalarına Ait Tablo
Ödemenin yapıldığı belgenin yevmiye tarih ve no
Fatura tarih - no ve
kimden alındığı
Tutar
Bildirim ile ikinci kez gider yazıldığı yevmiye tarih ve no
20.8.2001/25
5.7.2001/1060903425 - Türk Telekom
154.400.000
30.7.2001/23
“          “
5.7.2001/1060903424 -     “         “
299.400.000
   “           “
“          “
5.7.2001/1060903426 -     “         “
621.300.000
   “           “
“          “
6.8.2001/1070841040 -     “           “
623.800.000
30.8.2001/26
30.8.2001/26
6.8.2001/1070841041 -     “           “
27.600.000
   “           “
“          “
6.8.2001/1070841042 -     “           “
604.900.000
   “           “
 
                                           Toplam
2.331.400.000
 
 
3- Aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 967.720.000 lira tutarındaki elektrik faturalarının, elektrik fatura bildirimi ve ödeme belgesi ayrı ayrı kullanılarak iki kez gider yazıldığı görülmüştür.
Aynı elektrik faturalarının kasadan çıkış yapılmış gibi gösterilerek mükerrer gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri profesyonel muhasebe hizmeti alınamadığından sehven muhasebe hatası olarak hatalı işlem yapıldığını bildirmişlerdir.
Mükerrer olarak gider yazılan 967.720.000 liranın (967,72 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
 
Mükerrer Gider Yazılan Elektrik Faturalarına Ait Tablo
Ödemenin yapıldığı belgenin yevmiye tarih ve no
Fatura tarih - no ve
kimden alındığı
Tutar
Bildirim ile ikinci kez gider yazıldığı yevmiye tarih ve no
19.10.2001/31
10.9.2001/398076 – Başkent Elek.AŞ.
8.150.000
10.9.2001/25
“          “
10.9.2001/398075 –         “            “
12.120.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398074 –         “            “
29.260.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398073 –         “            “
79.240.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398077 –         “            “
50.940.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398079 –         “            “
21.340.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398080 –         “            “
17.960.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398071 –         “            “
63.920.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398072 –         “            “
13.810.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398082 –         “            “
46.790.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398070 –         “            “
13.420.000
   “           “
“          “
10.9.2001/398078 –         “            “
85.750.000
20.9.2001/26
10.12.2001/36
12.11.2001/398075 –       “            “
14.480.000
9.11.2001/33
“          “
12.11.2001/398081 –       “            “
4.860.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398077 –       “            “
64.620.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398079 –       “            “
23.520.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398072 –       “            “
25.270.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398080 –       “            “
16.380.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398070 –       “            “
17.400.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398082 –       “            “
66.800.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398076 –       “            “
13.030.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398073 –       “            “
63.740.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398074 –       “            “
42.470.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398071 –       “            “
58.640.000
   “           “
“          “
12.11.2001/398078 –       “            “
113.810.000
   “           “
 
                                           Toplam
967.720.000
 
 
Yukarıdaki açıklamalara göre, Parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan toplam 3.988.045.036 lira (3.988,04 YTL.) gider karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 334.647.903.466 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 16.116.800.000 lirası personel giderleri, 259.949.727.668 lirası büro genel giderleri, 11.695.060.000 lirası seyahat giderleri, 13.164.360.000 lirası bayrak, flama, rozet, yayın ve eğlence giderleri, 2.265.463.880 lirası seçim giderleri, 1.296.950.000 lirası demirbaş eşya giderleri, 29.439.541.918 lirası diğer giderler ve 720.000.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2002 yılına devreden nakit mevcudu 7.092.458.467 liradır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Büyük Birlik Partisi’nin 2001 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2001 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 3.988.045.036.- lira (3.988,04 YTL) gider karşılığı Parti mal varlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2001 yılı kesinhesabında gösterilen 443.758.321.997.- lira (443.758,32 YTL.) gelir ve 436.291.684.664.-lira (436.291,68 YTL.) gider ile 7.466.637.333.- lira (7.466,63 YTL.) nakit devrinin Hazine’ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
KARŞIOY YAZISI
 
Büyük Birlik Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının esas incelemesine geçilmesine, 16.12.2010 günü karar verilmiştir.
Parti’nin 2001 yılına ait kesinhesap cetvelleri, Anayasa Mahkemesi’ne 19.7.2002 tarihinde 2473 sayılı yazı ekinde sunulmuştur. Yazı ekinde, hesap cetvellerinin dayanağı olan belgelerin ve defter kayıtlarının bulunmadığı ve bunların da gönderilmesi Anayasa Mahkemesi’nin 11.5.2009 tarih ve 130-673 sayılı yazısı ile istenmiştir.
Buna göre, partiden belge ve defterlerinin istenmesi için Anayasa Mahkemesi’de 7 yıla yakın bir süreyle işlem yapılmadan beklemiştir.
Siyasi partilerin mali denetimi, Anayasa Mahkemesi’ne T.C. Anayasası’nın 69. maddesi ile verilen, yapısal bir görevdir. Bu nedenle, T.C. Anayasası’nın 36. maddesinde ifadesini bulan adil yargılanma ilkesinin burada da geçerli olduğunda duraksama yoktur.
Bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılması hakkaniyet gereği olduğu halde esas incelemeye geçilmesine karşıyım.
 
                                                                                                                                                  Başkanvekili
                                                                                                                                      Osman Alifeyyaz PAKSÜT
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2003/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/49
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Birlik Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 10.11.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Büyük Birlik Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
2- Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Parti’ye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,
OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2002 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2002 yılı gelirlerinin 2.039.144.935.129 lira, giderlerinin 1.377.295.243.882 lira, 2003 yılına devreden nakit mevcudunun 661.849.691.247 lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 1.366.755.716.491 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 157.004.000.000 lirası bağış gelirleri, 76.011.870.125 lirası diğer gelirler, 1.133.365.667.500 lirası hazine yardımı ve 374.178.826 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 672.389.218.638 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 211.729.570.770 lirası aidat gelirleri, 405.614.915.721 lirası bağış gelirleri, 13.711.273.680 lirası bayrak, flama, rozet, yayın satış ve eğlence faaliyet gelirleri, 34.241.000.000 lirası alınan yardımlar ve 7.092.458.467 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 714.228.760.297 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 838.390.000 lirası personel giderleri, 154.693.415.591 lirası büro genel giderleri, 43.054.639.428 lirası seyahat giderleri, 369.781.564.223 lirası bayrak, flama, rozet, yayın ve eğlence giderleri, 101.774.780.000 lirası seçim giderleri, 13.304.500.001 lirası demirbaş eşya giderleri, 3.781.471.054 lirası diğer giderler ve 27.000.000.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2003 yılına devreden nakit mevcudu 652.526.956.194 liradır.
Genel Merkezin 2002 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konu dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.
Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
Aşağıda ayrıntısı gösterilen 813.931.833 lira telefon gecikme bedelinin gider yazılması nedeni 17.6.2010 tarih ve 97-1550 sayılı yazıyla partiye sorulmuş; parti yetkilileri 19.7.2010 tarih ve 6225 sayılı cevap yazılarında, bu telefonların partiye ait olduğunu ve parti tarafından kullanıldığı için gecikme bedellerinin gider yazıldığını bildirmişlerdir.
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizlerinden Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutmak mümkün değildir. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
Bu nedenle, aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 813.931.833 lira (813,93 YTL.) tutarındaki telefon faturası gecikme bedelleri parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Alındı-fatura / tarih ve no
Mahiyeti
Tutarı
11.2.2002/8
4.2.2002/2010829663
Telefon gecikme bedeli
23.016.000
     “           “
8.2.2002/2024550734
“                    “
6.400.000
     “           “
4.2.2002/2010829662
“                    “
181.224.601
     “           “
4.2.2002/2010829660
“                    “
90.000.000
     “           “
4.2.2002/2010829661
“                    “
2.448.000
10.4.2002/16
1.4.2002/2030771006
“                    “
48.154.080
     “           “
1.4.2002/2030771005
“                    “
224.591.296
     “           “
1.4.2002/2030771003
“                    “
238.097.856
 
 
   Toplam                    
813.931.833
 
Buna göre, Parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan 813.931.833 lira (813,93 YTL.) gider karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 663.066.483.585 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 25.837.481.000 lirası personel giderleri, 346.961.695.528 lirası büro genel giderleri, 29.909.250.000 lirası seyahat giderleri, 36.966.598.000 lirası bayrak, flama, rozet, yayın ve eğlence giderleri, 164.614.695.785 lirası seçim giderleri, 240.000.000 lirası demirbaş eşya giderleri, 51.295.763.272 lirası diğer giderler ve 7.241.000.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2003 yılına devreden nakit mevcudu 9.322.735.053 liradır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Büyük Birlik Partisi’nin 2002 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2002 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 13.544.500.001 lira değerinde demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti tarafından 2002 yılında edinilen, değerleri toplamı 13.544.500.001 lira olan taşınır malların 240.000.000 lirası Genel Merkez, 13.304.500.001 lirası ise il örgütleri tarafından edinilmiştir. Bu mallar, muhtelif büro malzemeleri (Toplantı masa ve sandalyeleri, halı, perde, seslendirme sistemi vb.) olup, tamamı satınalma suretiyle edinilmiştir.
Büyük Birlik Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2002 yılında edindiği değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mallarının 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 813.931.833.- lira (813,93 YTL) gider karşılığı Parti mal varlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2002 yılı kesinhesabında gösterilen 2.039.144.935.129.- lira (2.039.144,93 YTL.) gelir ve 1.377.295.243.882.-lira (1.377.295,24 YTL.) gider ile 661.849.691.247.- lira (661.849,69 YTL.) nakit devrinin Hazine’ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2005/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/50
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Birlik Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 27.1.2006 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Büyük Birlik Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
2- Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Parti’ye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,
3- Gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,
OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2004 yılı gelirlerinin 1.043.176.472.667 lira, giderlerinin 686.669.814.611 lira, 2005 yılına devreden nakit mevcudunun 356.506.658.056 lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 583.999.423.618 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 3.889.500.000 lirası bağış gelirleri, 7.371.962.367 lirası diğer gelirler ve 572.737.961.251 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 459.177.049.049 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 103.965.336.714 lirası aidat gelirleri, 4.213.640.000 lirası bayrak, flama, rozet ve yayın satış gelirleri, 335.604.696.469 lirası bağış gelirleri, 6.865.370.000 lirası alınan yardımlar ve 8.528.005.866 lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 251.869.722.429 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 98.271.779.402 lirası genel yönetim giderleri, 109.595.916.800 lirası bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 31.167.066.817 lirası seyahat giderleri, 6.074.184.670 lirası yayın ve eğlence giderleri, 675.774.740 lirası demirbaş eşya giderleri ve 6.085.000.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılına devreden nakit mevcudu 332.129.701.189 liradır.
Genel Merkezin 2004 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konular dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
AÇIKLAMA
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2004 yılı için 37.134.950 lira) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.
Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2004 yılı defter kayıtları ve gider belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı konular 11.6.2010 tarih ve 95-1508 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’na sorulmuş, söz konusu yazıya parti tarafından 22.6.2010 tarih ve 6186 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.
1- Parti adına düzenlenmemiş ve kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarına ilişkin belgelerle yapılan ödemelerin gider yazılmasının nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri söz konusu seyahat harcamalarının parti yetkili organlarında görevli olan kişilerce yapıldığı ve bu harcamaların parti faaliyetleri ile ilgili harcamalar olduğunu belirtmişler ve ilgili kişilerin parti yetkili organlarına seçilmelerine ve yönetimde göreve getirilmelerine ilişkin belgeleri yazı ekinde göndermişlerdir.
Partinin gider yazdığı seyahat belgeleri, aşağıda belirtilen belgeler dışında parti adına düzenlenmiştir.
Parti yetkilileri söz konusu kişilerin parti görevlisi olduğunu belirtmişlerse de, gider belgeleri arasında bu kişilerin belirtilen seyahatleri parti adına ve parti faaliyeti için yaptıklarını gösteren herhangi bir belge bulunmadığı gibi cevap yazısı ekinde de bununla ilgili herhangi bir belge ibraz edilmemiştir.
Parti giderlerinin, parti tüzel kişiliği adına yapılması gerekmektedir. Parti görevlisi olmakla beraber, görevlendirilmeyle ilgili herhangi bir belge olmaksızın kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarının parti adına yapıldığının kabul edilip gider yazılması Yasa’ya uygun değildir.
Parti adına düzenlenmeyen ve kişiler adına düzenlenen belgelerle yapılan ve aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 541.710.000 lira (541,71 YTL.) parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve No
Yolcunun
Adı Soyadı
Türü
Biletin tarih ve nosu
Tutarı
10.4.2004/12
Enis Öksüz
Uçak bileti
19.4.2004 - 2353206142950
289.710.000
30.11.2004/36
Nevzat Yanmaz
    "         "
26.11.2004 - 2354489274488
252.000.000
 
 
 
                 Toplam
541.710.000
 
2- 20.3.2004 tarih ve 10 numaralı yevmiye fişi ile kasadan çıkış yapılarak gider yazılan Uzman Oto Cam Yedek Parça Ticaret Ltd. Şirketine ait 16.3.2004 tarih ve 40205 numaralı fatura bedeli 236.000.000 lira olduğu halde, yevmiye fişinde 2.124.000.000 lira fazlası ile 2.360.000.000 lira olarak gider yazıldığı görülmüştür.
236.000.000 lira tutarındaki fişin 2.360.000.000 lira olarak gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri 236.000.000 lira tutarındaki belgenin 2.360.000.000 lira olarak yazılmasının, muhasebeleştirilme sırasında sehven bir sıfır fazla yazılması sonucu hatalı kayıt yapılmasından kaynaklandığını bildirmişlerdir.
Fazladan gider yazılan 2.124.000.000 liranın (2.124 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
3- 20.5.2004 tarih ve 15 numaralı yevmiye fişi ile kasadan çıkış yapılarak gider yazılan 20.5.2004 tarih ve 2354487164392 numaralı 238.000.000 lira bedelli uçak biletiyle ilgili olarak düzenlenen Uygar Tours Turizm Ltd. Şirketine ait 20.5.2004 tarih ve 102765 sayılı faturanın, şirkete ödenmesinde düzenlenen 21.6.2004 tarih ve 2749 numaralı kasa tahsilat makbuzunun da 30.6.2004 tarih ve 19 numaralı yevmiye fişi ile kasadan çıkış yapılarak tekrar gider yazılması sonucu aynı uçak biletinin iki kez gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri giderlerin defter kayıtlarına intikali ve muhasebeleştirilmesi sırasında sehven mükerrer kayıt yapıldığını bildirmişlerdir.
Mükerrer olarak gider yazılan 238.000.000 liranın (238 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
4- 10.5.2004 tarih ve 14 numaralı yevmiye fişinde elektrik fatura bildirimleri kullanılıp kasadan çıkış yapılarak gider yazılan Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ye ait 13 adet aboneye ait toplam 506.550.000 lira tutarındaki elektrik bedellerinin, 30.5.2004 tarih ve 16 numaralı yevmiye fişinde ödemeye ilişkin elektrik tüketim faturaları kullanılıp kasadan çıkış yapılarak tekrar gider yazılması sonucu aynı elektrik faturalarının iki kez gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri giderlerin defter kayıtlarına intikali ve muhasebeleştirilmesi sırasında sehven mükerrer kayıt yapıldığını bildirmişlerdir.
Mükerrer olarak gider yazılan 506.550.000 liranın (506,55 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalara göre, Parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan toplam 3.410.260.000 lira (3.410,26 YTL.) gider karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 434.800.092.182 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 360.596.541.609 lirası genel yönetim giderleri, 8.872.600.000 lirası personel giderleri, 3.780.200.000 lirası bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 6.112.900.000 lirası seyahat giderleri, 6.767.500.000 lirası yayın ve eğlence giderleri, 47.889.980.573 lirası seçim giderleri ve 780.370.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2005 yılına devreden nakit mevcudu 24.376.956.867 liradır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Büyük Birlik Partisi’nin 2004 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2004 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı 615.774.740 lira değerinde demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti tarafından 2004 yılında edinilen, değerleri toplamı 615.774.740 lira olan bilgisayar ve malzemelerinden oluşan taşınır malların tamamı Genel Merkez tarafından satınalma suretiyle edinilmiştir.
Büyük Birlik Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2004 yılında edindiği değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mallarının 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 3.410.260.000.- lira (3.410,26 YTL) gider karşılığı Parti mal varlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2004 yılı kesinhesabında gösterilen 1.043.176.472.667.- lira (1.043.176,47 YTL.) gelir ve 686.669.814.611.-lira (686.669,81 YTL.) gider ile 356.506.658.056.- lira (356.506,65 YTL.) nakit devrinin Hazine’ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı    : 2006/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/51
Karar Günü : 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Birlik Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 10.11.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Büyük Birlik Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelemesi sonucunda;
“1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
2- Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Parti’ye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,
oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2005 yılı gelirlerinin 868.547,01 YTL., giderlerinin 542.577,59 YTL., 2006 yılına devreden nakit mevcudunun 325.969,42 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 377.642,40 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 25.583 YTL.si mal varlığı satış gelirleri, 19.929,70 YTL.si bağış gelirleri ve 332.129,70 YTL.si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 490.904,61 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 149.790,75 YTL.si aidat gelirleri, 13.679,40 YTL.si bayrak, flama, rozet, yayın, defter, makbuz vb. satış gelirleri, 600 YTL.si eğlence gelirleri, 301.244,70 YTL.si bağış gelirleri, 1.212,80 YTL.si alınan yardımlar ve 24.376,96 YTL.si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 72.868,79 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 53.528,04 YTL.si genel yönetim giderleri, 9.068,75 YTL.si seyahat giderleri, 5.272 YTL.si yayın ve eğlence giderleri ve 5.000 YTL.si demirbaş eşya giderlerinden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılına devreden nakit mevcudu 304.773,61 YTL. dir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 469.708,80 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 420.426,31 YTL. si genel yönetim giderleri, 7.099,46 YTL. si seyahat giderleri, 18.888,51 YTL. si bayrak, flama, rozet, yayın, eğlence vb. giderler, 1.200,96 YTL. si seçim giderleri ve 22.093,56 YTL. si personel giderlerinden oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2006 yılına devreden nakit mevcudu 21.195,81 YTL.dir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Büyük Birlik Partisi’nin 2005 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2005 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz YTL. yi aşan 5.000 YTL. değerinde demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti tarafından 2005 yılında edinilen, değerleri toplamı 5.000 YTL. olan ısıtma teçhizatından oluşan taşınır malların tamamı Genel Merkez tarafından satınalma suretiyle edinilmiştir.
Büyük Birlik Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2005 yılında edindiği değeri yüz YTL. yi aşan taşınır malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2005 yılı kesinhesabında gösterilen 868.547,01 YTL gelir, 542.577,59 YTL gider ile 325.969,42 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
 
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı    : 2007/35 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/52
Karar Günü : 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Birlik Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 10.11.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Büyük Birlik Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelemesi sonucunda;
“1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
2- Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Parti’ye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,
OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 1.032.453,31 YTL., giderlerinin 848.591,49 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 183.861,82 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 306.033,61 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 1.260 YTL. si bağış gelirleri ve 304.773,61 YTL. si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 726.419,70 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 197.017,48 YTL. si aidat gelirleri, 16.851 YTL. si bayrak, flama, rozet, yayın, defter, makbuz vb. satış gelirleri, 1.750 YTL. si eğlence gelirleri, 488.455,41 YTL. si bağış gelirleri, 1.150 YTL. si alınan yardımlar ve 21.195,81 YTL. si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 138.236,81 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 88.685,01 YTL. si genel yönetim giderleri, 5.960 YTL. si seyahat giderleri, 33.749,26 YTL. si bayrak, flama, rozet, yayın, eğlence vb. giderler ve 9.842,54 YTL. si demirbaş eşya giderlerinden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 167.796,80 YTL. dir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 710.354,68 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 633.641,95 YTL. si genel yönetim giderleri, 29.020,75 YTL. si seyahat giderleri, 24.052,48 YTL. si bayrak, flama, rozet, yayın, eğlence vb. giderler, 3.200 YTL. si seçim giderleri ve 20.439,50YTL. si personel giderlerinden oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 16.065,02 YTL. dir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Büyük Birlik Partisi’nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2006 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz YTL. yi aşan 9.842,54 YTL. değerinde demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti tarafından 2006 yılında edinilen, değerleri toplamı 9.842,54 YTL. olan ve muhtelif büro malzemelerinden (Kombi, yazıcı, telefon santrali ve malzemeleri vb.) oluşan taşınır malların tamamı Genel Merkez tarafından satınalma suretiyle edinilmiştir.
Büyük Birlik Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2006 yılında edindiği değeri yüz YTL. yi aşan taşınır malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 1.032.453,31 YTL gelir, 848.591,49 YTL gider ile 183.861,82 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2003/22 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/53
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,16.12.2010 gününde karar verildi.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2002 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2002 yılı gelirlerinin 1.315.501.482.453 lira, giderlerinin 704.928.117.540 lira, 2003 yılına devreden nakit mevcudunun 610.573.364.913 lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 967.339.595.065 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 353.839.287 lirası 2001 yılından devreden nakit mevcudu, 27.145.539.745 lirası 2003 yılına devreden borçlar, 5.747.200.000 lirası il örgütlerinden aktarılan gelirler, 16.647.000.000 lirası bağış gelirleri, 1.621.000.000 lirası aidat gelirleri, 8.822.950.000 lirası yayın satış gelirleri, 37.576.306.033 lirası faiz ve repo gelirleri ve 869.425.760.000 lirası hazine yardımından oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 348.161.887.388 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 10.087.642.784 lirası 2001 yılından devreden nakit mevcudu, 166.137.981.085 lirası bağış gelirleri, 123.308.250.000 lirası aidat gelirleri, 6.243.960.000 lirası yayın satış gelirleri, 14.916.750.000 lirası şenlik, konser, rozet, bayrak vb. satış gelirleri, 51.303.519 lirası faiz ve repo gelirleri ve 27.416.000.000 lirası genel merkez yardımından oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 381.945.294.148 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 4.601.220.122 lirası 2001 yılından devreden borçlar, 14.638.308.573 lirası personel giderleri, 116.404.850.000 lirası seçim, tanıtım, propaganda giderleri, 9.340.833.846 lirası kira ve bina giderleri, 6.223.545.029 lirası kargo ve haberleşme giderleri, 191.037.892.620 lirası basın yayın ve ilan giderleri, 345.100.000 lirası kırtasiye giderleri, 11.937.543.958 lirası genel giderler ve 27.416.000.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2003 yılına devreden nakit mevcudu 585.394.300.917 liradır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 322.982.823.392 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 10.402.384.998 lirası personel giderleri, 28.630.085.000 lirası seçim, tanıtım, propaganda giderleri, 156.871.949.491 lirası kira ve bina giderleri, 44.042.239.393 lirası kargo ve haberleşme giderleri, 16.995.793.640 lirası basın yayın ve ilan giderleri, 2.693.938.241 lirası kırtasiye giderleri, 55.978.232.629 lirası genel giderler ve 7.368.200.000 lirası Genel Merkez’e aktarılan tutarlardan oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2003 yılına devreden nakit mevcudu 25.179.063.996 liradır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2002 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2002 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 3.558.942.000 lira değerinde taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti tarafından 2002 yılında edinilen, değerleri toplamı 3.558.942.000 lira olan ve çeşitli malzemelerden (bilgisayar, jeneratör, toplu mesaj atma programı vb.) oluşan taşınır malların tamamı Genel Merkez tarafından satınalma suretiyle edinilmiştir.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2002 yılında edindiği değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mallarının 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2002 yılı kesinhesabında gösterilen 1.315.501.482.453.- lira gelir, 704.928.117.540.- lira gider ile 610.573.364.913.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
KARŞIOY YAZISI
 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2002 yılı kesinhesabının esas incelemesine geçilmesine 16.12.2010 gününde karar verilmiştir.
Parti, kesinhesap cetvellerini Anayasa Mahkemesi’ne 30.6.2003 tarihinde sunmuştur.
İlk incelemesi yapılarak esasa geçilmesine karar verilmesi için Anayasa Mahkemesi’nde 7 yıl 5 ay 16 gün beklenmiştir.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 69/4. ve 70/4. maddelerine göre ilgili siyasî parti, gelir makbuzları ile gider belgelerini Anayasa Mahkemesi’nin ilk inceleme kararının bildirilme tarihinden itibaren 5 yıldan fazla saklamak zorunda değildir.
Siyasi partilerin mali denetimi, Anayasa Mahkemesi’ne T.C. Anayasası’nın 69. maddesi ile verilen, yargısal bir görevdir. Bu nedenle, T.C. Anayasası’nın 36. maddesinde ifadesini bulan adil yargılanma ilkesinin burada da geçerli olduğunda duraksama yoktur. Evrak üzerinde yapılacak bir mali denetimin bu denli uzun sürelerle geciktirilmesi adil yargılanma ilkesi ile bağdaşmaz.
Öte yandan, Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti  ve bunun gereği olan hukuk güvenliği ilkesi, kişilerin  yasalar  karşısında belirsiz sürelerle yaptırım tehdidi altında tutulmasına izin vermez.
Bir mali denetimin ilk incelemesinin, ait olduğu hesap yılından 8 yıl sonra ve partinin kesinhesap cetvellerini sunduğu tarihten yaklaşık 7 yıl sonra yapılmasının, Anayasa’nın 36. maddesindeki adil yargılanma, 2. maddesindeki hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. 
Bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılması gerekirken esas incelemeye geçilmesine karşıyım.
 
                                                                                                                                                  Başkanvekili
                                                                                                                                      Osman Alifeyyaz PAKSÜT
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2005/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/54
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 1.12.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
“1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
2- Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Parti’ye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,
3- Gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,
OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2004 yılı gelirlerinin 111.418.327.400.000 lira, giderlerinin 101.140.416.450.000 lira, borçlarının 3.853.368.620.000 lira, alacaklarının 2.857.929.580.000 lira, 2005 yılına devreden nakit mevcudunun 11.273.349.990.000 lira olduğu, gelir ve borç rakamları toplamı ile gider, alacak ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi gelirleri 66.505.644.490.000 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 830.892.300.000 lirası 2003 yılından devreden alacaklar, 274.060.740.000 lirası 2005 yılına devreden borçlar, 3.474.984.880.000 lirası 2003 yılından devreden nakit mevcudu, 39.955.950.000 lirası bağış ve yardım gelirleri, 4.943.186.640.000 lirası satış gelirleri, 4.152.677.880.000 lirası mal varlığı gelirleri, 1.091.500.000 lirası sair gelirler ve 52.788.794.600.000 lirası devletçe yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti’nin il örgütleri gelirleri 48.766.051.530.000 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 155.862.280.000 lirası 2003 yılından devreden alacaklar, 3.579.307.880.000 lirası 2005 yılına devreden borçlar, 3.118.965.640.000 lirası 2003 yılından devreden nakit mevcudu, 10.901.293.450.000 lirası aidat gelirleri, 9.164.662.670.000 lirası bağış ve yardım gelirleri, 580.884.250.000 lirası satış ve faaliyet gelirleri, 264.266.630.000 lirası mal varlığı gelirleri, 20.081.314.590.000 lirası genel merkez yardımı ve 919.494.140.000 lirası sair gelirlerden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konu dışında gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
AÇIKLAMA
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın “Gelirler ve kaynakları” başlıklı 61. maddesinde siyasi partilerin elde edebilecekleri gelirler sayılmış ve bağışlara da siyasi partilerin elde edebilecekleri gelirler arasında yer verilmiştir.
Aynı Yasa’nın “Bağışlar” başlıklı 66. maddesinde;
“Genel ve Katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar.”
“Denetim” başlıklı 75. maddesinde;
“Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.”
“Hazinece elkoyma” başlıklı 76. maddesinde de;
“Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği, mal veya gelir edindiği, Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde ettikleri gelirlerin tamamının, Kanunda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle, taşınmaz malların kanuni miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irad kaydedilmesine, taşınmaz malların ise Hazine adına tapuya tesciline karar verilir.”
hükümleri yer almıştır.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 4.10.2007 tarih ve255 sayılı yazısı ekinde sunulan, Finike Cumhuriyet Başsavcılığının 10.7.2007 tarihli yazısı ve Finike Sulh Ceza Mahkemesi’nin 21.3.2007 gün ve 2006/119 Esas, 2007/150 Karar sayılı kesinleşmiş ve onaylı hüküm suretinin incelenmesi sonucunda, karara konu Finike ilçesi Alacadağ köyü muhtarlığınca 20.9.2004 tarihinde Finike Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığının Finike Ziraat Bankası şubesindeki 174745 nolu hesabına yatırılan 4.500,00 YTL. yle ilgili banka dekontu ve banka hesap ekstresi ile bu tutarla ilgili olarak parti ilçe başkanlığının düzenlediği gelir makbuzu ve bu gelirin kaydedildiğini gösteren defterlerin ilgili bölümlerinin onaylı örnekleri, 31.5.2010 tarih ve 93-1361 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’ndan istenmiş, söz konusu yazıya parti tarafından 14.6.2010 tarih ve 690 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.
Partinin sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde, söz konusu paranın gelir makbuzunda ve gelir defterinde bağış olarak yazıldığı, banka dekontu ve hesap ekstresinde ise Alacadağ Köyü Muhtarlığı bağışı olarak yer aldığı anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen Yasa hükümlerine göre muhtarlıklar siyasi partilere hiçbir suretle bağışta bulunamazlar, bulunmaları durumunda bağışın tamamının Hazineye irat kaydedilmesi gerekmektedir.
Buna göre, 2820 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak Finike ilçesi Alacadağ köyü muhtarlığınca Finike Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığına bağış olarak verilen 4.500.000.000 lira (4.500 YTL.) gelir karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi giderleri 57.719.213.200.000 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 245.900.030.000 lirası 2003 yılından devreden borçlar, 2.622.174.020.000 lirası 2005 yılına devreden alacaklar, 1.655.154.740.000 lirası personel giderleri, 11.898.268.290.000 lirası genel yönetim giderleri, 16.642.784.140.000 lirası seçim, tanıtım, propaganda giderleri, 1.001.684.550.000 lirası kira giderleri, 1.105.569.950.000 lirası haberleşme giderleri, 368.807.190.000 lirası temsil ağırlama giderleri, 936.741.310.000 lirası taşıma ve seyahat giderleri, 3.816.923.190.000 lirası basın yayın ve tanıtım giderleri, 1.526.294.710.000 lirası vergi, sigorta ve mahkeme giderleri ve 15.898.911.080.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılına devreden nakit mevcudu 8.786.431.290.000 liradır.
Genel Merkezin 2004 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konular dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
AÇIKLAMA
Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanununun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.
Aynı Kanunun “Makbuz Mecburiyeti” başlıklı 236. maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237. maddede belirtilmiştir.
Yine aynı Kanunun “Gider Pusulası” başlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”
hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2004 yılı için 37.134.950 lira) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.
Alınan bir mal veya hizmetin tutarının gider kaydedilebilmesi için esas olan belge faturadır. Yasa’nın 70. maddesinde belirtilen “makbuz” un tek başına bir ödemeye esas olabilmesi için mal ya da hizmetin fatura kesilmesinin mümkün olmadığı kişi ya da kurumlardan alınması gerekmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.
Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nin 2004 yılı defter kayıtları ve gider belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı konular 27.5.2010 tarih ve 90-1294 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’na sorulmuş, söz konusu yazıya parti tarafından 15.6.2010 tarih ve 693 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.
1- Parti adına düzenlenmemiş ve kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarına ilişkin belgelerle yapılan ödemelerin gider yazılmasının nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri 2004 yılı için 37,19 TL. ye kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi belgelerle tevsik edilmesinin zorunlu olmadığını, buna rağmen bütün harcamaların belgelendirilmesine çalışıldığını, taşıma biletlerine sadece yolcunun adının yazılabildiğini ve partinin adının yazılabileceği bir bölümün bulunmadığını, söz konusu tutarların parti çalışmaları için görevlendirilmiş olan kişilerce parti faaliyetleri için harcanmış olması nedeniyle gider yazıldığını belirtmişlerdir.
Parti yetkilileri, 2004 yılı için 37,19 TL. nin altında kalan harcamaların belgelendirme zorunluluğu bulunmadığını, buna rağmen bütün harcamaların belgelendirildiğini belirtmişlerse de, limitin altında olsa bile belgelendirilen her harcamanın belgesinin mutlaka 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak düzenlenmiş olması yani parti adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış olması gerekmektedir.
Partinin gider yazdığı seyahat belgelerinin çoğunda ya parti adına fatura kesilmiş ya da kişi adıyla beraber parti adına da belgede yer verilmiştir. Aşağıda belirtilen seyahat belgeleri ise bunların dışında kalanlar olup, gider belgeleri arasında bu kişilerin parti adına ve parti faaliyeti için seyahat ettiklerini gösteren herhangi bir belge bulunmadığı gibi cevap yazısı ekinde de herhangi bir belge ibraz edilmemiştir.
Parti adına düzenlenmeyen ve kişiler adına düzenlenen belgelerle yapılan ve aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 14.267.687.827 lira (14.267,68 YTL.) parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve No
Yolcunun
Adı Soyadı
Türü
Biletin tarih ve nosu
Tutarı
9.2.2004/441
 
Otobüs bileti
8.2.2004 - 40755
15.000.000
19.2.2004/526
 
    "         "
29.1.2004 - 268710
20.000.000
19.2.2004/527
 
    "         "
11.2.2004 - 70803
15.000.000
18.3.2004/1044
Nurben Cin
    "         "
8.3.2004 - 632434
15.000.000
    "           "
 
    "         "
6.3.2004 - 10053
25.000.000
    "           "
 
    "         "
3.3.2004 - 760863
20.000.000
20.4.2004/1389
 
    "         "
12.3.2004 - 295430
15.000.000
    "           "
 
    "         "
14.3.2004 - 295474
15.000.000
26.5.2004/1816
 
    "         "
26.5.2004 - 26962
18.000.000
4.6.2004/1926
 
Tren bileti
18.1.2004 - 1704011201226
38.000.000
    "           "
 
    "         "
18.1.2004 - 1704011201227
38.000.000
    "           "
 
    "         "
20.1.2004 - 1704011201265
38.000.000
    "           "
 
    "         "
18.1.2004 - 1704011201266
38.000.000
23.6.2004/2107
 
Otobüs bileti
12.6.2004 - 53411
22.500.000
2.7.2004/2239
 
    "         "
5.7.2004 - 83618
30.000.000
2.7.2004/2240
 
    "         "
29.6.2004 - 25289
10.000.000
7.7.2004/2275
İrfan Yazıcıoğlu
Uçak bileti
25.6.2004 - 2354487265178
218.000.000
7.7.2004/2292
Cüneyt Karabıyık
    "         "
24.6.2004 - 2354487013263
109.000.000
    "           "
     “             “
    "         "
29.6.2004 - 2354487309360
109.000.000
    "           "
 
Otobüs bileti
25.6.2004 - 3638
20.000.000
7.7.2004/2293
 
    "         "
23.6.2004 - 365594
20.000.000
    "           "
 
    "         "
23.6.2004 - 365595
20.000.000
    "           "
 
    "         "
25.6.2004 - 31989
8.000.000
    "           "
 
    "         "
25.6.2004 - 31990
8.000.000
    "           "
 
    "         "
27.6.2004 - 38028
16.000.000
    "           "
 
    "         "
27.6.2004 - 228688
20.000.000
7.7.2004/2296
Serap Yaşar
Uçak bileti
20.6.2004 - 2354487057300
129.000.000
9.7.2004/2323
Zülfü Demirbağ
    "         "
25.6.2004 - 2354487013322
278.000.000
    "           "
     “             “
    "         "
28.6.2004 - 2354487309338
109.000.000
16.7.2004/2386
 
Otobüs bileti
6.7.2004 - 337806
30.000.000
    "           "
 
    "         "
8.7.2004 - 15891
8.000.000
    "           "
 
    "         "
8.7.2004 - 17380
24.000.000
    "           "
 
    "         "
8.7.2004 - 212854
14.000.000
    "           "
 
    "         "
10.7.2004 - 7721
10.000.000
19.7.2004/2398
 
Otobüs bileti
6.7.2004 - 653774
30.000.000
    "           "
 
    "         "
7.7.2004 - 885347
12.000.000
    "           "
 
    "         "
9.7.2004 - 257854
10.000.000
    "           "
 
    "         "
11.7.2004 - 53121
7.000.000
    "           "
 
    "         "
13.7.2004 - 85856
15.000.000
22.7.2004/2424
 
    "         "
24.2.2004 - 383601
6.000.000
23.7.2004/2462
İnci Aybar
    "         "
16.6.2004 - 414016
10.000.000
23.7.2004/2463
 
    "         "
30.5.2004 - 17880
5.000.000
    "           "
 
    "         "
7.6.2004 - 89394
15.000.000
    "           "
 
    "         "
8.6.2004 - 128651
15.000.000
23.7.2004/2464
 
    "         "
6.6.2004 - 218775
23.000.000
    "           "
 
    "         "
7.6.2004 - 420543
23.000.000
23.7.2004/2466
Sumru Özcan
Uçak bileti
5.6.2004 - 2354487149513
129.000.000
    "           "
     “          “
    "         "
9.6.2004 - 2354487149511
109.000.000
23.7.2004/2467
Gülten Hitay
Otobüs bileti
17.5.2004 - 527188
27.500.000
    "           "
    “          “
    "         "
20.5.2004 - 457699
22.000.000
    "           "
 
    "         "
19.5.2004 - 103133
15.000.000
23.7.2004/2468
 
    "         "
15.7.2004 - 18377
30.000.000
    "           "
 
    "         "
22.7.2004 - 13523
6.000.000
    "           "
 
    "         "
23.7.2004 - 413418
10.000.000
12.8.2004/2696
Lokman Ayva
Uçak bileti
25.6.2004 - 2353206409425
844.728.000
    "           "
     “          “
    "         "
25.6.2004 - 0013206409430
144.936.000
    "           "
Turgut Vural
    "         "
25.6.2004 - 2353206409426
844.728.000
    "           "
     “          “
    "         "
25.6.2004 – 0013206409428
144.936.000
16.8.2004/2715
İdris Naim Şahin
    "         "
21.7.2004 - 2354487249922
129.000.000
    "           "
     “          “
    "         "
28.7.2004 - 2354487079901
129.000.000
16.8.2004/2717
 
Otobüs bileti
23.7.2004 - 4811
23.000.000
    "           "
 
    "         "
28.7.2004 - 979767
28.000.000
    "           "
 
    "         "
29.7.2004 - 88740
16.000.000
    "           "
 
    "         "
30.7.2004 - 2755
10.000.000
    "           "
 
    "         "
30.7.2004 - 84400
10.000.000
16.8.2004/2719
Ahmet Uzer
Uçak bileti
16.5.2004 - 2354486384345
109.000.000
16.8.2004/2727
 
Otobüs bileti
21.7.2004 - 60266
10.000.000
20.8.2004/2779
Yekta Haydaroğlu
Uçak bileti
24.6.2004 - 2354487265172
218.000.000
8.9.2004/2981
Öznur Çalık
Uçak bileti
1.7.2004 - 2354487135116
258.000.000
    "           "
     “          “
    "         "
7.8.2004 - 2354487876306
109.000.000
8.9.2004/2982
Nurden Cin
Otobüs bileti
2.9.2004 - 170527
79.000.000
    "           "
Hanife İren Sarf
    "         "
2.9.2004 - 170528
79.000.000
8.9.2004/2983
Gülşen Karanış
    "         "
5.9.2004 - 958948
38.000.000
8.9.2004/2992
 
    "         "
27.8.2004 - 96690
40.000.000
    "           "
 
    "         "
1.9.2004 - 38455
14.000.000
8.9.2004/2993
 
    "         "
27.8.2004 - 62304
15.000.000
    "           "
 
    "         "
28.8.2004 - 14600
15.000.000
    "           "
 
    "         "
30.8.2004 - 687265
10.000.000
    "           "
 
    "         "
1.9.2004 - 55275
14.000.000
    "           "
 
    "         "
2.9.2004 - 27126
6.000.000
8.9.2004/2994
Eşref Keskin
Uçak bileti
31.8.2004 - 2354488315310
109.000.000
9.9.2004/3008
Ayşe Böhürler
    "         "
13.7.2004 - 2354487079691
129.000.000
9.9.2004/3009
Sabri Varan
    "         "
10.7.2004 - 2354487249702
109.000.000
23.9.2004/3117
E. Keskin
    "         "
22.9.2004 - 2354206671322
109.000.000
24.9.2004/3125
 
Otobüs bileti
31.8.2004 - 203233
24.000.000
    "           "
Hümeyra Aktaş
    "         "
22.9.2004 - 888816
23.500.000
24.9.2004/3126
 
    "         "
22.9.2004 - 65561
20.000.000
30.9.2004/3187
Hamiyet Yıldızbaş
    "         "
18.7.2004 - 91748
50.000.000
    "           "
     “               “
    "         "
21.7.2004 - 189808
44.000.000
30.9.2004/3189
 
    "         "
16.6.2004 - 198903
80.000.000
    "           "
 
    "         "
17.6.2004 - 41272
14.000.000
    "           "
 
    "         "
17.6.2004 - 245696
20.000.000
    "           "
Neslihan Cantaş
    "         "
21.6.2004 - 247367
41.000.000
    "           "
Ali Kemal Cantaş
    "         "
21.6.2004 - 247368
39.000.000
    "           "
Handan Bayer
    "         "
22.5.2004 - 524547
22.000.000
    "           "
      “          “
    "         "
22.5.2004 - 496779
25.000.000
    "           "
      “          “
    "         "
18.6.2004 - 748484
40.000.000
    "           "
 
    "         "
19.6.2004 - 428490
22.000.000
    "           "
 
    "         "
22.5.2004 - 613072
30.000.000
    "           "
Hatice Sayan
    "         "
21.5.2004 - 669702
20.000.000
    "           "
Sumru Özcan
Uçak bileti
8.7.2004 - 658167
89.000.000
    "           "
     “          “
    "         "
11.7.2004 - 2354487348553
129.000.000
4.10.2004/3234
Eşref Keskin
    "         "
3.10.2004 - 2354488702265
129.000.000
5.10.2004/3256
 
Otobüs bileti
17.9.2004 - 865843
20.000.000
    "           "
 
    "         "
28.9.2004 - 107525
20.000.000
    "           "
 
    "         "
2.10.2004 - 61261
24.000.000
6.10.2004/3296
Sema Karabıyık
Uçak bileti
26.9.2004 - 2354488877311
129.000.000
    "               "
Ayşenur Kurtoğlu
    "         "
26.9.2004 - 2354488877312
129.000.000
6.10.2004/3297
Mücahit Daloğlu
    "         "
19.5.2004 - 2354486384417
218.000.000
    "               "
      “          “
    "         "
29.5.2004 - 2354486840169
218.000.000
    "               "
      “          “
    "         "
2.7.2004 - 2354487013487
218.000.000
6.10.2004/3298
Zülfü Demirbağ
    "         "
23.7.2004 - 2354487485444
149.000.000
    "               "
      “          “
    "         "
24.7.2004 - 2354487850061
149.000.000
    "               "
 
Otobüs bileti
24.7.2004 - 60415
20.000.000
12.10.2004/3352
Yekta Haydaroğlu
Uçak bileti
11.9.2004 - 2354488307939
218.000.000
12.10.2004/3353
Nihat Eri
    "         "
4.10.2004 - 2354488698227
149.000.000
    "               "
    “      “
    "         "
5.10.2004 - 2354488404157
109.000.000
12.10.2004/3354
Zülfü Demirbağ
    "         "
29.8.2004 - 2354487694564
149.000.000
13.10.2004/3366
Eşref Keskin
    "         "
12.10.2004 - 2354488954999
196.000.000
    "               "
    “      “
    "         "
14.10.2004 - 2354487305436
106.000.000
15.10.2004/3386
Burhan Coşkun
Otobüs bileti
3.6.2004 - 664533
40.000.000
    "                "
 
    "         "
4.6.2004 - 883110
40.000.000
15.10.2004/3386
 
    "         "
7.10.2004 - 110210
12.000.000
    "                "
 
    "         "
9.10.2004 - 21254
6.000.000
    "                "
 
    "         "
10.10.2004 - 48939
7.000.000
    "                "
 
    "         "
10.10.2004 - 161553
4.000.000
    "                "
 
    "         "
11.10.2004 - 16885
15.000.000
20.10.2004/3437
 
    "         "
7.10.2004 - 73235
8.000.000
    "                "
 
    "         "
8.10.2004 - 215811
5.000.000
    "                "
 
    "         "
8.10.2004 - 201611
2.000.000
    "                "
 
    "         "
10.10.2004 - 26385
14.000.000
    "                "
 
    "         "
11.10.2004 - 20334
16.000.000
    "                "
 
    "         "
13.10.2004 - 340473
24.000.000
    "                "
 
    "         "
14.10.2004 - 306996
26.000.000
27.10.2004/3517
Ayşegül Kurtoğlu
Uçak bileti
15.3.2004 - 2354485543164
89.000.000
    "                "
     “          “
    "         "
13.9.2004 - 2354488150859
126.000.000
    "                "
A. Kurtoğlu
Otobüs bileti
3.6.2004 - 641794
58.500.000
    "                "
   “     “
    "         "
8.6.2004 - 744132
19.500.000
28.10.2004/3540
Zülfü Demirbağ
Uçak bileti
9.10.2004 - 2354488404282
109.000.000
    "                "
     “          “
    "         "
10.10.2004 - 2354487994363
129.000.000
3.11.2004/3570
Serap Yaşar
    "         "
26.9.2004 - 2354488698057
129.000.000
3.11.2004/3571
Mehdi Eker
    "         "
18.10.2004 - 2354488404496
218.000.000
5.11.2004/3611
Mehmet Dülger
    "         "
19.10.2004 - 2354488539329
258.000.000
17.11.2004/3684
Eşref Keskin
    "         "
6.11.2004 - 2354489109852
109.000.000
17.11.2004/3687
Zülfü Demirbağ
    "         "
29.10.2004 - 2352410199675
238.000.000
25.11.2004/3824
M. Kerim Yıldız
    "         "
8.11.2004 - 2354489135774
218.000.000
29.11.2004/3894
Murat Mercan
    "         "
3.10.2004 - 2202163639324
565.709.827
2.12.2004/3960
İrfan Rıza Yazıcıoğlu
    "         "
25.9.2004 - 2354488717011
218.000.000
2.12.2004/3961
Orhan Erdem
    "         "
21.11.2004 - 2354489174849
258.000.000
10.12.2004/4097
Fatma Berber
Otobüs bileti
16.5.2004 - 521343
22.000.000
    "                "
 
    "         "
18.5.2004 - 462624
8.000.000
    "                "
 
    "         "
18.5.2004 - 133874
8.000.000
    "                "
 
    "         "
27.5.2004 - 9765
8.000.000
    "                "
 
    "         "
27.5.2004 - 61712
8.000.000
    "                "
 
    "         "
13.5.2004 - 209105
18.000.000
    "                "
 
    "         "
15.5.2004 - 314201
18.000.000
    "                "
 
    "         "
9.5.2004 - 123604
15.000.000
    "                "
 
    "         "
20.5.2004 - 4290
24.000.000
    "                "
 
    "         "
21.5.2004 - 35224
20.000.000
10.12.2004/4098
Eşref Keskin
Uçak bileti
9.12.2004 - 2352410129186
199.000.000
13.12.2004/4104
M.Sait Yazıcıoğlu
    “       “
22.11.2004 - 2354489140171
258.000.000
14.12.2004/4116
Barış Arıcı
Otobüs bileti
9.12.2004 - 192670
24.000.000
15.12.2004/4139
İmdat Sütlüoğlu
Uçak bileti
26.11.2004 - 2354489140210
218.000.000
15.12.2004/4144
Ahmet İnal
    “       “
30.8.2004 - 2354206669964
106.000.000
    "                "
   “          “
    “       “
24.8.2004 - 2354488307552
109.000.000
    "                "
   “          “
    “       “
4.10.2004 - 2354488404155
218.000.000
16.12.2004/4156
Eşref Keskin
    “       “
14.12.2004 - 2354489518089
109.000.000
16.12.2004/4157
Egemen Bağış
    “       “
19.11.2004 - 2354040464513
72.000.000
16.12.2004/4158
Cüneyt Karabıyık
    “       “
25.11.2004 - 2354489174965
109.000.000
    "                "
      “          “
    “       “
1.12.2004 - 2354488430672
109.000.000
    "                "
      “          “
    “       “
10.12.2004 - 2354489591550
218.000.000
20.12.2004/4171
Ayşenur Kurtoğlu
    “       “
31.3.2004 - 2354486286660
106.000.000
    "                "
A. Kurtoğlu
Otobüs bileti
3.10.2003 - 947052
39.100.000
    "                "
   “     “
    "         "
2.12.2003 - 437027
19.500.000
    "                "
Ayşenur Kurtoğlu
    "         "
28.10.2003 - 194663
19.550.000
    "                "
 
    "         "
19.3.2004 - 112508
18.000.000
    "                "
 
    "         "
9.10.2004 - 368917
40.000.000
24.12.2004/4245
Halil Ürün
Uçak bileti
20.12.2004 - 2354489335241
129.000.000
31.12.2004/4313
Ömer Sayar
Otobüs bileti
30.8.2004 - 229671
42.000.000
    "                "
Atilla Özgül
    "         "
30.8.2004 - 230812
38.000.000
    "                "
   “          “
    "         "
5.9.2004 - 945903
38.000.000
 
 
 
                 Toplam
14.267.687.827
 
2- Partinin toplam 8.678.391.936 lira tutarındaki harcamalarının fatura aslı olmaksızın gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri söz konusu faturaların asıllarının kaybolması nedeniyle suret, fotokopi veya noter onaylı suretine dayanılarak gider yazıldığını, Maliye Bakanlığınca çıkarılan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğinde faturaların kaybolması halinde noterce onaylanan suretlerinin gider yazılabileceği belirtildiğinden, faturaların noter onaylı suretlerinin gider kaydedildiğini bildirmişlerdir.
Buradaki amaç faturanın gerçekliğini sorgulamak değil, bir faturanın aslının bir yerde fotokopisinin başka bir yerde kullanılma ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Bir parti adına düzenlenmiş belgenin o parti haricinde başka bir kişi veya kuruluşça kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle yasal bir zorunluluk olmadıkça (motorlu araç alımlarında trafik tescilinde faturanın aslının istenmesi gibi) parti adına düzenlenmiş faturaların asıllarının gider belgesi olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
Parti yetkililerinin sunmuş oldukları genel tebliğ merkezi yönetim kapsamındaki idareler (Bakanlıklar, üniversiteler v.b.) için geçerli olup siyasi partilerle ilgili değildir. Ayrıca, bu kurumlar adına düzenlenmiş faturalar bir takım resmi belgelere (onay belgesi, harcama talimatı, muayene ve kabul komisyonu tutanağı, taşınır işlem fişi vb.) dayandığından, bu faturaların mükerrer olarak kullanılması mümkün değildir.
Kaldı ki partinin belge aslı olmaksızın gider yazdığı harcamaların tamamı noter onaylı suretlere dayanmamaktadır.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2004 yılı için 37.134.950 lira) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle, gerekçesiz fatura fotokopisine dayanılarak gider kaydedilen ve aşağıda ayrıntısı gösterilen 8.678.391.936 liranın (8.678,39 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye Tarih ve No
      Fatura tarih - nosu ve
 Kimden alındığı
Belgenin niteliği
Tutar
17.2.2004/502
23.9.2003/47275- Sentim Bilişim A.Ş.
Noter tasd. suret fotokopisi
1.412.460.000
18.3.2004/1029
8.3.2004/1307- Yeni ve Eski Reklam Aj.
Suret
2.265.600.000
14.7.2004/2346
15.1.2004/46434- IIT Travel And Tours
Faks fotokopisi
3.258.197.754
20.8.2004/2769
30.7.2004/891233- Börekçi İnş. Ltd. Şti.
Noter tasd. suret fotokopisi
400.800.000
2.10.2004/3212
21.11.2003/103490- OCE Ofis Cih. A.Ş.
       “                “
47.200.000
2.10.2004/3219
3.11.2003/103375-         “                “
       “                “
400.225.182
4.11.2004/3588
5.3.2004/804587- Öykü Tour Tur. Ltd. Ş.
       “                “
780.009.000
31.12.2004/4342
29.9.2004/2791- Bilmarket Gıda A.Ş.
       “                “
113.900.000
 
 
Toplam
8.678.391.936
 
3- Gider yazıldığı halde herhangi bir belgeye dayanmadığı tespit edilen toplam 3.419.194.981 lira tutarındaki harcamalara ilişkin belgelerin ibraz edilmemesi nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri belgelerin asıllarına veya suretlerine ulaşılmaya çalışıldığını ancak bulunamadığını, ilgili firmalardan suret istendiğini 2004 yılına ait olması ve saklama süresi geçmiş olduğundan belgelere ulaşılamadığını ve belirtilen harcamaların parti görevlileri tarafından parti çalışmaları için yapılmış olması nedeniyle gider yazıldığını belirtmişlerdir.
Herhangi bir kanıtlayıcı belgesi bulunmayan 3.419.194.981 lira (3.419,19 YTL.) tutarındaki giderin Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye Tarih ve No
Harcamanın Mahiyeti
(Deftere İşlendiği Haliyle)
Tutar
20.7.2004/2406
Yurtdışı muhtelif harcama
142.307.120
6.10.2004/3290
Uçak bilet bedeli (Şaban Dişli)
627.291.100
27.10.2004/3517
Uçak bilet bedeli (Ayşenur Kurtoğlu)
109.000.000
26.11.2004/3868
Yurtdışı harcama
2.282.596.761
31.12.2004/4338
Uçak bilet bedeli (M.Sait Yazıcıoğlu)
258.000.000
 
                                                       Toplam
3.419.194.981
 
4- Parti tüzelkişiliği adına yapılmayan 6.747.224.553 liralık harcamanın gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri bu harcamaların parti görevlilerinin seyahat belgeleri ile ilgili olduğunu, seyahate çıkmadan önce parti adına belge almaları konusunda uyarılmalarına rağmen bazı belgelerin kişiler adına düzenlendiğini ve parti faaliyetleri için harcanmış olması nedeni ile gider kaydedildiğini bildirmişlerdir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde, bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, parti giderlerine ilişkin belgelerin parti tüzelkişiliği adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Kişiler adına düzenlenen ve Parti tüzelkişiliği adına olmayan 6.747.224.553 liralık (6.747,22 YTL.) harcamanın Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Kimden alındığı
Belge tarih ve no
Belgenin kimin adına olduğu ve içeriği
Tutar
4.6.2004/1930
Bilderberg Parkhotel
4.6.2004/5086
A.Gülle- Konaklama bedeli
335.102.900
        “         “
       “               “
4.6.2004/5084
C.Dişli- Konaklama bedeli
335.102.900
14.7.2004/2346
The Latham Hotel
15.6.2004/534361
Şaban Dişli, Zeyno Baran konaklama bedeli
605.982.383
20.7.2004/2406
Hotel VillaDes Ternes
20.7.2004/407-8006
CEBE
3.415.370.880
23.7.2004/2456
TCK 11. Bölge Müd.
15.5.2004/15204
Kadriye Tünay
28.000.000
20.9.2004/3071
Hotel Adlon Kempinski
14.9.2004/430790
Cüneyd Zapsu
483.301.834
15.10.2004/3386
Sosyal Sigortalar Kur.Misafirhanesi
29.6.2004/57048
Zelkif Kazdal, M.Sami Akgün, M.Sait Yakut-Konaklama ücr.
75.900.000
        “            “
     “            “
14.8.2004/57388
Zelkif Kazdal, Samir Altınkaynak-Konakl. ücr.
101.200.000
        “            “
İller Bankası 17. Bölge Müd.
13.8.2004/306
Osman Esat Ünal, M.Sami Akgün, Burhan Coşkun, Mesut Ballı-Konaklama ücreti
120.000.000
        “            “
     “            “
15.8.2004/313
Osman Esat Ünal ve üç arkadaşı-Konaklama ücr.
60.000.000
2.12.2004/3981
Steigenberger Hotel
20.11.2004/175731
Cüneyd Zapsu
1.187.263.656
 
 
 
                       Toplam
6.747.224.553
 
5- Parti amacına uygun yapılmayan 5.168.599.500 liralık harcamanın gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri kişisel bakım ürünleri ve parfümeri harcamalarının parti yöneticilerinin değişik tarihlerdeki medya programları, miting, toplantı vb. parti programlarına katılmadan önce ihtiyaç duyulan malzemelerin bedelleri olduğunu ve parti ile ilgili bir harcama olması nedeniyle parti bütçesinden ödendiğini, grip aşısının ise parti işyeri hekiminin iş ve işçi güvenliği tedbirleri çerçevesindeki talebi üzerine partide oluşabilecek grip salgınının ve iş kaybının önüne geçmek için alındığını ve partide toplu olarak grip aşısı yaptırıldığını bildirmişlerdir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, gider yazılan harcamaların parti faaliyet amacına uygun olması gerekmektedir.
Kişisel bakım ürünleri ve parfümeri malzemelerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.
Grip aşısının ise gerekli görülmesi durumunda, çalışanların bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşunca veya bu kuruluş tarafından karşılanmaması durumunda kişilerce temin edilmesi gerekmektedir.
Aşağıda ayrıntısı gösterilen 5.168.599.500 liralık (5.168,59 YTL.) harcamanın parti amacına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Yevmiye tarih ve No
Faturanın kimden alındığı
Fatura tarih ve No
Faturanın İçeriği
Tutar
13.4.2004/1328
Motif Koz. Lt. Ş.
9.3.2004/30180
Kişisel bakım ürünleri
158.503.500
   “           “
        “             “
17.3.2004/30187
       “                “
150.096.000
7.7.2004/1870
Anıl Parfümeri
22.6.2004/40
Parfümeri
20.000.000
           “           “
        “             “
22.6.2004/41
   “       “
20.000.000
           “           “
        “             “
22.6.2004/42
   “       “
20.000.000
16.9.2004/3055
Tekin Acar A.Ş.
10.9.2004/730876
Kişisel bakım ürünleri
2.400.000.000
12.10.2004/3350
Metro Ecza A.Ş.
6.10.2004/234765
Grip aşısı
2.400.000.000
 
 
 
                  Toplam
5.168.599.500
 
6- 21.9.2004 tarih ve 3089 numaralı yevmiye fişi ile gider yazılan Öz Tuğba Giyim Ltd. Şirketine ait 7.3.2004 tarih ve 10 numaralı fiş bedeli 15.000.000 lira olduğu halde, yevmiye fişinde 135.000.000 lira fazlası ile 150.000.000 lira olarak gider yazıldığı görülmüştür.
15.000.000 lira tutarındaki fişin 150.000.000 lira olarak gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri 15.000.000 liranın 150.000.000 lira gibi algılanması nedeni ile sehven gider kaydedildiğini belirtmişlerdir.
Fazladan gider yazılan 135.000.000 liranın (135 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
7- 10.12.2004 tarih ve 4082 numaralı yevmiye fişi ile gider yazılan CEU Gıda Ltd. Şirketine ait 13.10.2004 tarih ve 989437 numaralı ve 13.10.2004 tarih ve 989438 numaralı faturaların incelenmesinde, 989437 numaralı fatura toplamı 4.893.650.000 liranın 989438 numaralı faturaya naklen devredildiği ve 989438 numaralı fatura toplamı 7.156.654.500 lira gider yazılmasına rağmen, 989437 numaralı fatura ile naklen devredilen 4.893.650.000 liranın da gider yazıldığı görülmüştür.
Toplam tutara dahil edilerek gider yazılan 4.893.650.000 liranın ayrı bir fatura gibi ikinci kez gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri birinci sayfanın toplamı olan 4.893.650.000 liranın ayrı bir fatura olmadığını, faturanın iki sayfadan oluştuğunun fark edilmeyerek sehven her sayfasının ayrı bir fatura gibi algılanması nedeni ile gider yazıldığını, durumun ilgili firmaya bildirildiğini ve fazla ödenen meblağın partiye iade edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtmişler ve konuyla ilgili dava dilekçesini yazı ekinde sunmuşlardır.
İki sayfadan oluşan faturanın toplam tutarına dahil edilerek gider yazıldığı halde, ayrı bir fatura gibi alınarak ikinci kez gider yazılan faturanın birinci sayfasındaki 4.893.650.000 liranın (4.893,65 YTL.) Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalara göre, Parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan toplam 43.309.748.797 lira (43.309,74 YTL.) gider karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 46.279.132.830.000 lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 1.465.061.830.000 lirası 2003 yılından devreden borçlar, 235.755.560.000 lirası 2005 yılına devreden alacaklar, 1.227.645.920.000 lirası personel giderleri, 12.507.616.390.000 lirası genel yönetim giderleri, 12.861.562.450.000 lirası seçim giderleri, 2.410.941.420.000 lirası kira giderleri, 2.405.975.190.000 lirası haberleşme giderleri, 4.096.748.550.000 lirası temsil ağırlama giderleri, 2.512.834.000.000 lirası taşıma ve seyahat giderleri, 1.898.549.770.000 lirası basın yayın ve tanıtım giderleri, 474.038.240.000 lirası vergi, sigorta ve mahkeme giderleri ve 4.182.403.510.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2005 yılına devreden nakit mevcudu 2.486.918.700.000 liradır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Malları
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2004 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2004 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 4.058.243.756.748 lira değerinde taşıt ve demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal, 876.259.670.000 lira değerinde hak ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti tarafından 2004 yılında edinilen, değerleri toplamı 4.058.243.756.748 lira olan taşınır malların 1.591.801.030.000 lirası Genel Merkez, 2.466.442.726.748 lirası ise il örgütleri tarafından edinilmiştir. Bu mallar, taşıt araçları ve muhtelif büro malzemeleri (Toplantı masa ve sandalyeleri, bilgisayar, tv, dolap, halı, kilim vb.) olup, 3.535.560.000 lirası bağış, 4.054.708.196.748 lirası ise satınalma suretiyle edinilmiştir.
Parti tarafından 2004 yılında edinilen, çeşitli bilgi sistemi yazılımları ve lisanslardan oluşan ve değerleri toplamı 876.259.670.000 lira olan hakların tamamı Genel Merkez tarafından satınalma suretiyle edinilmiştir.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2004 yılında edindiği değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve hak edinimlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na aykırı olarak edinildiği anlaşılan 4.500.000.000.- lira (4.500.- YTL) gelir ile Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 43.309.748.797.- lira (43.309,74 YTL) gider karşılığı olmak üzere, toplam 47.809.748.797.- lira (47.809,74 YTL) Parti mal varlığının aynı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2004 yılı kesinhesabında gösterilen 111.418.327.400.000.- lira (11.418.327,40 YTL.) gelir, 101.140.416.450.000.- lira (101.140.416,45 YTL) gider, 3.853.368.620.000.-lira (3.853.368,62 YTL.) borç, 2.857.929.580.000.- lira (2.857.929,58 YTL) alacakları ile 11.273.349.990.000.- lira (11.273.349,99 YTL) nakit devrinin Hazine’ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı  : 2008/43 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/55
Karar Günü : 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Millet Partisi 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Z. Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.07.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
 “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Millet Partisi 2007 yılı gelirleri toplamının 169.858,59 YTL, giderleri toplamının 160.097,62 YTL olduğu ve 9.760,97 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 56.225,88 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 29.701,00 YTL aidat gelirlerinden, 8.790,00 YTL bağış gelirlerinden 406,06 YTL diğer gelirlerden ve 17.328,82 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2007 yılı gelirleri toplamı 113.632,71 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 28.974,00 YTL aidat gelirlerinden, 81.088,86 YTL bağış gelirlerinden 800,00 YTL diğer gelirlerden ve 2.769,85 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri 50.297,01 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 48.420,53 YTL genel giderler ile 1.876,48 YTL diğer giderlerden oluşmaktadır.
Genel Merkezin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 5.928,87 YTL’dir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışında kalan giderlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
a - Aşağıda tarihi ve numarası belirtilen ve şahıslar adına düzenlenmiş biletler ile yapılan seyahat giderleri karşılığı parti adına 446,00 YTL ödemede bulunulduğu görülmüştür.
 
BELGE TARİHİ
YEVMİYE
TARİH
YOLCU
TUTARI (YTL)
29.03.2007
30
31.03.2007
Filiz EDİBALİ
124,00
29.03.2007
30
31.03.2007
Aykut EDİBALİ
124,00
07.04.2007
32
02.04.2007
Filiz EDİBALİ
99,00
07.04.2007
32
03.04.2007
Aykut EDİBALİ
99,00
 
 
 
 
446,00
 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde “Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır.” denilmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak kişi adına düzenlenmiş belgelerle yapılan 446,00 YTL seyahat gideri karşılığı malvarlığının aynı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
b- Aşağıda ayrıntısı gösterilen 515,75 YTL vergi gecikme zammı parti bütçesinden ödenmiştir.
 
YEVMİYE TARİHİ
YEVMİYE NO
BELGE TARİHİ
BELGE TÜRÜ
BELGE TUTARI
GECİKME ZAMMI
31.10.2007
88
24.10.2007
Vergi ve G.Z.
577,67
286,46
31.10.2007
88
24.10.2007
Vergi ve G.Z.
459,37
149,05
31.10.2007
88
24.10.2007
Vergi ve G.Z.
706,16
80,24
 
 
 
 
 
515,75
 
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu tahakkuk eden gecikme zammı dolayısı ile parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
Kişisel sorumluluk kapsamında olduğu halde parti bütçesinden yapılan 515,75 YTL ödemenin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2007 yılı giderleri toplamı 109.800,61 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 104.259,20 YTL genel giderler ile 5.541,41 YTL diğer giderlerden oluşmaktadır.
İl Örgütlerinin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 3.832,10 YTL’dir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2007 yılına ilişkin olarak, genel merkez ve il örgütleri tarafından edinilen taşınır veya taşınmaz malının bulunmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Millet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2007 yılı kesinhesabında gösterilen 169.858,59 YTL gelir, 160.097,62 YTL gider ve 9.760,97 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmayan, dolayısı ile parti harcaması olarak kabulü mümkün görülmeyen 961,75 YTL karşılığı parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2009/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/56
Karar Günü : 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Millet Partisi 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Millet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Millet Partisi 2008 yılı gelirleri toplamının 169.715,91 YTL, giderleri toplamının 164.524,69 YTL olduğu ve 5.191,22 YTL kasa ve banka mevcudunun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 24.817,12 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 800,00 YTL aidat gelirlerinden, 18.065,00 YTL bağış gelirlerinden 33,25 YTL diğer gelirlerden ve 5.918,87 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2008 yılı gelirleri toplamı 144.898,79 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 31.754,42 YTL aidat gelirlerinden, 108.779,29 YTL bağış gelirlerinden 514,98 YTL diğer gelirlerden ve 3.850,10 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Millet Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 22.763,67 YTL gösterilmiş olup, bunun tamamı genel giderlerden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 2.063,45 YTL’dir.
Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2008 yılı giderleri toplamı 141.761,02 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 105.828,48 YTL genel giderler, 30.000,00 YTL taşıt alım gideri, 5.932,54 YTL diğer giderlerden oluşmaktadır.
İl Örgütlerinin sonraki yıla devreden kasa ve banka mevcudu 3.127,77 YTL’dir.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2008 yılında taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
Parti’nin, 2008 yılı içinde edindiği 30.000,00 YTL tutarında taşınır malın 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Millet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 169.715,91 YTL gelir, 164.524,69 YTL gider ve 5.191,22 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı  : 2008/40 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/57
Karar Günü : 16.12.2010       
I- MALİ DENETİMİN KONUSU       
Türkiye Komünist Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Z. Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.07.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
 “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgeler incelendiğinde; parti kesinhesabının genel merkez ve iller arasındaki nakit transferi çıkarılarak netleştirilmek suretiyle (safi usul) hazırlandığı görülmüştür.
Parti kesinhesabı gayrı safi biçime dönüştürüldüğünde; 2007 yılı gelirleri toplamının 794.751,56 YTL, giderleri toplamının 789.188,91 YTL olduğu ve 5.562,65 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 121.709,12 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutarın 112.537,63 YTL il örgütlerinden yapılan aktarım ile 9.171,49 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluştuğu görülmüştür.
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2007 yılı gelirleri toplamı 673.042,44 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutarın 572.160,00 YTL üye aidat gelirleri ile 100.882,44 YTL genel merkezden yapılan aktarımdan oluştuğu görülmüştür.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri 116.146,47 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutarın 12.600,00 YTL kira gideri ve 2.664,03 YTL büro giderleri ile 100.882,44 YTL il örgütlerine aktarılan nakitten oluştuğu görülmüştür.
Genel Merkez’in sonraki yıla devreden kasa ve banka mevcudu 5.562,65 YTL’dir.
Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2007 yılı giderleri toplamı 673.042,44 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutar 511.673,00 YTL kira gideri, 48.831,81 YTL büro gideri ile 112.537,63 YTL Genel Merkeze aktarılan nakitten oluşmaktadır.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2007 yılına ilişkin olarak, genel merkez ve il örgütleri tarafından edinilen taşınır veya taşınmaz malının bulunmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Türkiye Komünist Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin safi şekilde hazırlanmış ve onaylanmış kesinhesap tablosu gayrisafi usule çevrildiğinde; 794.751,56 YTL gelir, 789.188,91 YTL gider ve 5.562,65 YTL nakit mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı  : 2009/39 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/58
Karar Günü : 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Türkiye Komünist Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Türkiye Komünist Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgeler incelendiğinde; parti kesinhesabının genel merkez ve iller arasındaki nakit transferi çıkarılarak netleştirilmek suretiyle (safi usul) hazırlandığı görülmüştür.
Parti kesinhesabı gayrı safi biçime dönüştürüldüğünde; 2008 yılı gelirleri toplamının 959.778,18 YTL, giderleri toplamının 956.078,53 YTL olduğu ve 3.699,65 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri 134.447,89 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutarın 128.885,24 YTL il örgütlerinden yapılan aktarım ile 5.562,65 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluştuğu görülmüştür.
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2008 yılı gelirleri toplamı 825.830,29 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutarın 721.170,00 YTL üye aidat gelirleri ile 104.160,29 YTL genel merkezden yapılan aktarımdan oluştuğu görülmüştür.
İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 130.748,24 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutarın 21.875,00 kira gideri, 4.712,95 büro gideri ile 104.160,29 YTL il örgütlerine aktarılan nakitten oluştuğu görülmüştür.
Parti Genel Merkezi’nin sonraki yıla devreden nakit mevcudu 3.699,65 YTL’dir.
Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2008 yılı giderleri toplamı 825.330,29 YTL olarak gösterilmiştir.
Bu tutarın 604.620,00 YTL kira gideri ve 91.825,05 YTL büro giderleri ile 128.885,24 YTL genel merkeze aktarılan nakitten oluştuğu görülmüştür.
İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2008 yılında taşınır ve taşınmaz mal edinmediği anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Türkiye Komünist Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin safi şekilde hazırlanmış ve onaylanmış kesinhesap tablosu gayrisafi usule çevrildiğinde 959.778,18 YTL gelir, 956.078,53 YTL gider ile 3.699,65 YTL nakit mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı  : 2008/5 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/59
Karar Günü: 16.12.2010        
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;
“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 28.250.- YTL, giderleri toplamının 26.700.- YTL olduğu ve 1.550.- YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 590.- YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 560.- YTL’si bağış ve 30.- YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 3 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 27.660.- YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 27.370.- YTL’si bağış ve 290.- YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 550.- YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun tamamı kira ve bina giderlerinden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 40.- YTL’dir.
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 3 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 26.150.- YTL olarak gösterilmiş olup tamamı kira ve bina giderlerinden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 1.510.- YTL’dir.
Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 28.250.- YTL gelir ve 26.700.- YTL gider ile 1.550.- YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
 
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2008/35 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/60
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;
“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 55.369,15 YTL, giderleri toplamının 54.521,97 YTL olduğu ve 847,18 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 13.408,72 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 13.150.- YTL’si bağış ve 258,72 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Halkın Kurtuluş Partisi’nin 5 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 41.960,43 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 33.807,65 YTL’si bağış, 7.380.- YTL’si aylık aidat gelirleri, 25.- YTL’si giriş aidatı geliri ve 747,78 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.
Halkın Kurtuluş Partisi’nin 5 il örgütünün 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 13.014,32 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 8.640.- YTL’si kira ve bina giderlerinden, 1.899,51 YTL’si posta ve kargo giderlerinden ve 2.474,81 YTL’si genel giderlerden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 394,40 YTL’dir.
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
1. Aşağıda ayrıntısı verilen harcamalar parti tüzel kişiliği adına düzenlenmiş kanunen geçerli herhangi bir belgeye dayanmaksızın yapılmıştır.
 
Yevmiye Tarih ve No
Ödeme Türü
Adına Ödeme Yapılan Kişi
Ödemenin Yapıldığı Kişi
Tutar
(YTL)
12.3.2007/20
Kira Bedeli
Radyo Kurtuluş Yolu
Hostcini İnternet ve Telekominikasyon
142
28.3.2007/24
İnternet Hizmet Bedeli
Derleniş Yayınları-
Devrimci Mücadele
Bursanet İnternet Hizmetleri
685
 
Parti yetkilileri konu ile ilgili yaptıkları savunmalarında 12.3.2007 tarih ve 20 nolu yevmiye kaydı ile yapılan harcamanın Parti’nin internet sitesi üzerinden hizmet veren Radyo Kurtuluş Yolu adına yapıldığını ve ödeme belgesinin ilgili şirket kapandığı için edinilemediğini belirtmişlerdir. 28.3.2007 tarih ve 24 nolu yevmiye kaydı ile yapılan harcamalarla ilgili olarak ise faturaların ilgili şirketten aslı gibidir onaylı fotokopilerini ibraz etmişlerdir. Söz konusu harcama ile ilgili ayrıca, Parti’nin internet hizmetinin adına ödeme yapılan kişi olarak görünen yayın organlarıyla birlikte verildiği ve bu nedenle 2007 yılı hesaplarında gider olarak gösterildiği belirtilmiştir. Savunma ekinde gönderilen aslı gibidir onaylı faturaların Doğan Erkan adına düzenlendiği görülmüştür.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2007 yılı için 48,86 YTL) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Diğer yandan aynı yasa hükmüne göre siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz ve bütün giderleri o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır.
Yukarıda ayrıntısı verilen harcamalar makbuz veya fatura gibi kanunen geçerli kanıtlayıcı bir belgeye dayanmaksızın sadece ilgili kişiye para gönderildiğini gösteren banka dekontu ile yapılmıştır. Kaldı ki söz konusu banka dekontlarında adına ödeme yapılan kişinin parti tüzel kişiliği değil yukarıda ismi verilen yayın organları olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, parti tüzel kişiliği adına düzenlenmiş kanunen geçerli herhangi bir belgeye dayanmaksızın sadece banka dekontuna dayalı olarak kaydedilen toplam 827.- YTL giderin, Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
2- İl Örgütleri Giderleri
Halkın Kurtuluş Partisi’nin 5 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 41.507,65 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 33.421.- YTL’si kira ve bina giderlerinden, 2.189,84 YTL’si posta ve kargo giderlerinden, 174.- YTL’si kırtasiye giderlerinden, 472.- YTL’si basın yayın giderlerinden ve 5.250,81 YTL’si genel giderlerden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 452,78 YTL’dir.
Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.
IV- SONUÇ
Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 827.- YTL karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2007 yılı kesinhesabında gösterilen 55.369,15 YTL gelir ve 54.521,97 YTL gider ile 847,18 YTL nakit devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2008/41 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/61
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;
“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 1.063.512,90 YTL, giderleri toplamının 1.041.043,32 YTL olduğu ve 22.469,58 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 283.700,70 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 115.903,90 YTL’si bağış ve 167.796,80 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Büyük Birlik Partisi’nin 80 il örgütünün 29’unun 2007 yılı içerisinde herhangi bir gelir gider kaydı bulunmamaktadır. Geri kalan 51 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 779.812,20 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 449.869,06 YTL’si bağış, 16.065,02 YTL’si önceki yıldan devreden nakit para, 275.747,12 YTL’si partiye giriş aidatı, 38.131.- YTL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.
Büyük Birlik Partisi’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 279.374,87 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 75.463,83 YTL’si büro genel giderleri, 92.000.- YTL’si seyahat giderleri, 28.272,24 YTL’si bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 24.013,80 YTL’si yayın giderleri, 8.253.- YTL’si eğlence giderleri, 21.952.- YTL’si seçim giderleri ve 29.370.- YTL’si demirbaş alım giderlerinden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 4.375,83 YTL’dir.
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Büyük Birlik Partisi’nin 80 il örgütünün 29’unun 2007 yılı içerisinde herhangi bir gelir gider kaydı bulunmamaktadır. Geri kalan 51 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 761.718,45 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 433.227.- YTL’si büro genel giderleri, 34.930.- YTL’si personel giderleri, 77.296,96 YTL’si seyahat giderleri, 34.335,40 YTL’si bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 8.423,26 YTL’si yayın giderleri, 24.773,80 YTL’si eğlence giderleri, 14.460.- YTL’si seçim giderleri, 3.634.- YTL’si teşkilatlara yapılan yardımlar ve 130.638,03 YTL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 18.093,75 YTL’dir.
Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
D- Parti Mallarının İncelenmesi
Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 29.370.- YTL değerinde 3 adet taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Parti tarafından 2007 yılında elde edilen, değerleri toplamı 29.370.- YTL olan 3 adet taşınır malların tamamı Genel Merkez tarafından edinilmiştir.
Parti Genel Merkezi’nce elde edilen taşınır malların 2’si taşıt, diğeri ise yedek parça olup satın alma suretiyle edinilmiştir.
Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin Genel Merkezinin ihtiyacı için ve tamamı satınalma yoluyla elde edilen toplam 29.370.- YTL tutarındaki taşınır malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 1.063.512,90 YTL gelir ve 1.041.043,32 YTL gider ile 22.469,58 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2008/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/62
Karar Günü: 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;
“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 1.900.857,45 YTL, giderleri toplamının 1.718.909,94 YTL olduğu ve 181.947,51 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 238.490,40 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 236.350.- YTL’si bağış ve aidat gelirleri, 2.140,40 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.
Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Demokratik Toplum Partisi’nin 48 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 1.662.367,05 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 1.530.094,16 YTL’si bağış ve aidat, 132.272,89 YTL’si ise 2006 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Demokratik Toplum Partisi’nin 48 il örgütünün 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 238.490,40 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 38.165,77 YTL’si büro giderleri, 62.934,63 YTL’si SSK, vergi ve işçi ücretleri, 120.856,82 YTL’si seçim ve kongre giderlerinden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu ise 16.533,45 YTL’dir.
Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
Aşağıda ayrıntısı gösterilen 392,23 YTL. sigorta primi gecikme zammı gider yazılmıştır.
 
Gecikme Zammına Ait Liste
Yevmiye
tarih ve no
Alındı
tarih ve no
Mahiyeti
Tutarı
20.4.2007/78
24.4.2007/53
2007/1 dönem SGK prim gecikme zammı
147,80
20.4.2007/79
24.4.2007/54
2006/12 dönem SGK prim gecikme zammı
244,43
 
 
TOPLAM(YTL):
392,23
 
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizi ile kişilerin şahsi kusurları dolayısıyla tahakkuk eden idari para cezalarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 392,23 YTL karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
Ancak Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesinin ilk fıkrası “Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan bir siyasi partinin bütün malları Hazineye geçer.” şeklinde düzenlenmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin 11.12.2009 gün, E:2007/1(Siyasi Parti Kapatma), K:2009/4 sayılı kararında; Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılmasına, Parti tüzel kişiliğinin kapatma kararının verildiği tarihte sona ermesine ve bütün mallarının 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesine göre Hazine’ye geçmesine karar verilmiştir.
Demokratik Toplum Partisi’nin bütün malvarlığının tasfiye süreci sonunda Hazine’ye geçmesi nedeni ile bu aşamada Hazine’ye irad kaydedilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
2- İl Örgütleri Giderleri
Demokratik Toplum Partisi’nin 48 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 1.662.367,05 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 1.018.186,34 YTL’si büro giderleri, 478.766,65 YTL’si yol, seçim ve propaganda giderlerinden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 165.414,06 YTL’dir.
Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.
IV- SONUÇ
Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 392,23 YTL karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesi gerekmekle birlikte tasfiye süreci sonunda partinin bütün malvarlığının Hazine’ye geçmesi nedeni ile bu aşamada Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmesine yer olmadığına, OYBİRLİĞİYLE,
3- Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 1.900.857,45 YTL gelir ve 1.718.909,94 YTL gider ile 181.947,51 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2009/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/63
Karar Günü : 16.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- “7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE, 16.12.2010 gününde” karar verildi.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı gelirleri toplamının 2.810.455.- YTL, giderleri toplamının 1.959.869,10 YTL olduğu ve 850.585,90 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2009 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 373.473,75 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 356.940,30 YTL’si bağış ve aidat gelirleri, 16.533,45 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.
Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Demokratik Toplum Partisi’nin 47 il örgütünün 2008 yılı gelirleri toplamı 2.436.981,25 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 2.271.567,19 YTL’si bağış ve aidat, 165.414,06 YTL’si ise 2007 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.
Demokratik Toplum Partisi’nin 47 il örgütünün 2008 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 373.473,75 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 37.205,18 YTL’si büro giderleri, 66.468,58 YTL’si personel ve işçi ücretleri, 24.556,28 YTL’si seçim ve kongre giderlerinden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden nakit mevcudu ise 245.243,71 YTL’dir.
Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Demokratik Toplum Partisi’nin 47 il örgütünün 2008 yılı giderleri toplamı 2.436.981,25 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 1.189.919,41 YTL’si büro giderleri, 641.719,65 YTL’si yol, seçim ve propaganda giderlerinden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 605.342,19 YTL’dir.
Parti’nin il örgütlerinin 2008 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
Parti’nin 2008 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.
IV- SONUÇ
Demokratik Toplum Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 2.810.455.- YTL gelir ve 1.959.869,10 YTL gider ile 850.585,90 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,
16.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2001/25 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/65
Karar Günü: 22.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Demokratik Sol Parti’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılımıyla 15.7.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Sol Parti 2000 yılı gelirleri toplamının 13.113.186.074.464.- lira, devreden borçların 261.412.847.017.- lira, giderleri toplamının 2.810.494.175.284.- lira, 10.564.104.746.197.-liranın nakit mevcudu olarak 2001 yılına devrettiği anlaşılmıştır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yılı gelirleri 11.664.742.622.526.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 463.400.000.- lirası genel seçim adaylık aidatı, 26.948.291.410 lirası yayınların satış geliri, 3.565.280.420.000.- lirası Devlet yardımı, 3.644.349.340.722.- lirası faizler, 4.427.529.005.394.- lirası 1999 yılından devreden kasa mevcudundan, 172.165.000.-lirası sair gelirlerden oluşmaktadır.
Genel Merkez’in 2000 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2000 yılı gelirleri 1.448.443.451.938.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 156.615.441.810.- lirası giriş ve üyelik aidatı, 19.002.017.120.- lirası parti bayrağı, flaması, rozet ve rumuzların satışından sağlanan gelir, 270.431.421.181.- lirası konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 336.058.432.057.- lirası bağış, 279.786.812.736.- lirası 1999 yılından devreden nakit, 316.081.500.000.- lirası genel merkezden alınan yardım, 69.567.827.034.- lirası banka faizlerinden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2000 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2000 yılı giderleri 1.318.660.308.852.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 117.275.937.660.- lirası personel giderleri, 265.159.600.995.- lirası yönetim giderleri, 316.081.500.000.- lirası yardımlar, 46.732.177.976.- lirası demirbaş alımı, 573.411.092.221.- lirası seçim propaganda ve tanıtım giderlerinden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 10.352.382.313.674.- liradır.
Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nin 2000 yılı defter kayıtları ile gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.          
Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2000 yılı için 7.605.000.-lira) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,
“Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76 ncı maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
1- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.
Parti sorumluları Söz konusu kişiler adına alınmış olan uçak, otobüs bileti ve konaklama bedeli faturaları Parti adına yapılmış harcamalardır. Fakat elde olmayan sebepler ile belgeler kişiler adına düzenlenmiştir. Otobüs veya uçak ile seyahat ederken veya otelde konaklar iken söz konusu uçak, otobüs ve otel firmaları; bu konudaki yasal bilgi eksikliğinden belgeleri, seyahati yapan veya konaklayan kişi adına düzenlemiştir. Genel Merkez tarafından alınan uçak, otobüs bileti veya otel rezervasyonlarında belgeler Genel Merkez adına düzenlenmiştir. Belgeyi alan kişiler de zaten parti yetkilisi olduklarını düşündüklerinden ve parti faaliyeti için orada bulunduklarından parti işi ile ilgili bir gider olduğu için belgeyi kabul etmişlerdir. Söz konusu firmalar belgeyi kişi adına düzenlerken Parti adına düzenlenmesi istendiğinde kişilerden imza sirküsü, yetki belgesi vs. istenmektedir. Bunun da imkan dahilinde olmadığı ortadadır. Söz konusu kişiler Parti adına herhangi bir etkinliğe ya da toplantıya katılacakları zaman bulundukları bölgeden Parti Genel Merkezine gelmekte dolayısıyla belgeler kendi adlarına düzenlenmektedir. 2007 yılı Kesin hesap incelemesinde de söz konusu işlemler mahkemenizce uygun görülmüştür.
Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.”
şeklinde beyanda bulunmuşlardır.
Kimi otobüs biletlerinde isim olmakla birlikte kimilerinde de isim bulunmamaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat (otobüs ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Seyahat Giderlerine Ait Tablo
Yevmiye tarih ve No
Yolcunun Adı Soyadı
Türü
Tutarı
30.5.2000/149
Hayri Diri
Uçak bileti
64500000
10.6.2000/166
Hayri Diri
Uçak bileti
49000000
20.6.2000/181
Meltem Acar
Uçak bileti
42000000
20.6.2000/181
S Maden
Uçak bileti
42000000
20.6.2000/183
 
Otobüs bileti
10000000
30.7.2000/247
Hayati Kırkpınar
"         "
8400000
31.8.2000/282
 
"         "
8000000
"         "
Ahmet Eltem
"         "
9850000
"         "
 
"         "
4000000
"         "
 
"         "
10000000
"         "
 
"         "
9800000
"         "
Ahmet Eltem-Faruk Alkaya
"         "
9700000
10.9.2000/314
 
"         "
8300000
"         "
 
"         "
8400000
20.9.2000/326
Ahmet Eltem-Faruk Alkaya
"         "
18000000
"         "
 
"         "
18000000
30.9.2000/341
Ahmet Erten
Uçak bileti
71000000
"         "
 
5 adet otobüs bileti
43000000
10.10.2000/353
 
3 adet otobüs bileti
18900000
"         "
Ahmet Erten
3 adet uçak bileti
186000000
20.10.2000/363
 
Otobüs bileti
2000000
20.10.2000/366
 
8 adet otobüs bileti
52100000
31.10.2000/380
Türkan Şahin
Uçak bileti
72000000*
"         "
Ramazan Gürsoy
"         "
72000000*
31.10.2000/382
 
Otobüs bileti
2000000
10.11.2000/393
 
4 adet otobüs bileti
21250000
"         "
Ensar Altun
"         "
88000000
10.11.2000/394
 
4 adet otobüs bileti
23500000
"         "
 
5 adet otobüs bileti
14000000
20.11.2000/406
 
6 adet otobüs bileti
36800000
"         "
Faruk Alkaya
Uçak bileti
52000000
"         "
Kazım Can
2 adet uçak bileti
104000000
"         "
Aydın Ay
"         "
104000000
"         "
 
Otobüs bileti
20000000
30.11.2000/418
 
3 adet otobüs bileti
12800000
30.11.2000/419
 
3 adet otobüs bileti
24500000
 
Toplam    1.339.800.000.-tl
 
2- Faruk Alkaya adına düzenlenen 235 447 380 5374 numaralı ve 88.000.000.- TL.lik uçak bileti 10.11.2000 tarih ve 393 numaralı yevmiye ile kişiye ödenmiş olmasına rağmen aynı numaralı uçak bileti Alabanda Turizmin 8.11.2000 tarih ve 557177 numaralı faturası karşılığı 30.11.2000 tarih ve 417 numaralı yevmiye ile de firmaya ödenmiştir.
Parti sorumluları mükerrer ödeme yapıldığını kabul etmişlerdir.
Mükerrer ödenen 88.000.000.- TL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
3- Aşağıda gösterilen 204.650.000.- TL. tutarındaki gider fatura aslı olmaksızın yapılmıştır.
Parti sorumluları, İlgili dönemlerde evrak yoğunluğundan ötürü bazı evrak asılları postada veya kargoda kaybolmaktadır. Ve ilgili firmalardan aslı gibidir onaylı belge suretleri alınmaktadır. Harcama parti adına yapıldığından ötürü ilgili firmalara söz konusu bedeller ödenmiştir. Parti olarak söz konusu mal veya hizmetin ilgili firmadan alındığını bilmekteyiz. Ve söz konusu harcamalar ise ilgili firmalar tarafından kendi kayıtlarında gelir olarak gözükmektedir. Fatura aslı kaybolduğunda ilgili firmaya ödeme yapabilmek için firmadan tekrar fatura kesmesi istenilmesi durumunda şüphesiz ki ilgili firma aleyhine bir durum oluşmaktadır. Çünkü Vergi Kanununa göre bu defa ilgili firma olmayan bir işleme 2. kez mükerrer olarak fatura kesmek zorunda kalacaktır. Buda yasal olarak mümkün değildir. Belge aslının kaybolması doğal bir süreçtir. Aslolan işlemin gerçek mahiyetidir. Yani söz konusu harcamanın fiilen partimiz tarafından yapıldığının bilindiğidir. 
Mal ve hizmet alımında fiili durum mal ve hizmetin alan lehine el değiştirmesidir. Mal ve hizmeti satan firma tarafından işlem gelir işlemi, alan firma tarafından gider işlemidir. Örneğin 100.000 TL bedelinde bir araç alınması durumunda fatura aslının kaybedilmesi halinde söz konusu bedel hazineye irat kaydedilmek istenmektedir. Fakat fiziki olarak araç partinin demirbaşı olarak kayıtlarda yer almaktadır. Ve amaca uygun bir giderdir. Fatura aslının kaybolması halinde tekrar aynı bedelin hazineye irat kaydedilerek Partilerin cezalandırılması uygulamasının hukuka uygun olmadığını belirtmek isteriz. Kaldı ki Siyasi Partilerin mali işlemlerini düzenleyen Siyasi Partiler Kanununda fatura aslı olmadan gider işlemi yapılamayacağına ilişkin bir hüküm de yoktur. Danıştay’ında tezimizi savunan nitelikte kararları mevcuttur.”
şeklinde cevap vermişlerdir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2000 yılı için 7.605.000.-TL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın, kredi kartı slibine veya fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
 
Fatura Olmadan Ödenen Giderlere Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Kimden alındığı
İçerik
Tutar
10.10.2000/353
Alabanda Turizm İnş. A.Ş. (Hitit V.D.0470016787)
1adet firma tasdikli fotokopi fatura
53000000
31.10.2000/355
 
Belge olmadan kredi kartı slibine istinaden ödeme yapılması
69650000
31.10.2000/380
Alabanda Turizm İnş. A.Ş. (Hitit V.D.0470016787)
Fatura olmamasına karşın yevmiyeye gider yazılması
82000000
 
 
 
204.650.000
 
4- Trafik para cezaları Parti bütçesinden ödenmiştir.
Parti sorumluları, toplantılara ve programlara yetişebilmek amacıyla zaman zaman hız sınırının aşıldığını ve trafik cezasına maruz kalındığını söylemişlerdir.
Trafik para cezalarından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
 
Cezalara İlişkin Liste
Yevmiye tarih ve no
Alındının Tarih ve Nosu
Mahiyeti
Tutarı
30.9.2000/343
22.9.2000/200
Trafik cezası
3200000
“           “
22.9.2000/180
Trafik cezası
19200000
“           “
22.9.2000/192
Trafik cezası
5600000
“           “
22.9.2000/176
Trafik cezası
8500000
“           “
22.9.2000/188
Trafik cezası
3200000
“           “
22.9.2000/191
Trafik cezası
11300000
“           “
22.9.2000/189
Trafik cezası
11300000
“           “
22.9.2000/190
Trafik cezası
5600000
“           “
22.9.2000/181
Trafik cezası
9600000
“           “
22.9.2000/182
Trafik cezası
5600000
 
 
Toplam
83.100.000
 
5- Gayrimenkulu satan kişi olan Erhan Akdağ’ın ödemesi gereken toplam 347.000.000.- TL. harç bedeli parti tarafından karşılanmıştır.
Parti sorumluları, alıcının ödemesi gereken harç tutarının parti tarafından karşılandığını beyan etmişlerdir.
492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı tablonun 20 nci maddesine göre, gayrimenkullerin alım ve satımında devir eden ve devir alan için ayrı ayrı harç alınması öngörülmüştür. Gayrimenkulu satan kişinin ödemesi gereken harç bedelini partinin karşılaması mümkün değildir. Dolayısıyla satıcının ödemesi gereken harç tutarı parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
6- Parti’nin 2000 yılında gönderdiği tebrik, mektup ve benzeri gönderilerde, gönderinin ve paranın PTT görevlilerince alındığına dair herhangi bir belge olmadan sadece partide görevli kişilerin düzenlediği tutanak eklenmiştir.
Parti sorumluları, “Özellikle Partimizin iktidarda olduğu 2000 ve 2001 yıllarında Türkiye genelindeki yaklaşık 40.000 muhtar dahil bir çok kişi ve kuruma posta gönderileri yapılmıştır. İlgili kişi ve kuruluşlara çıkan kanun, tebliğ ve yönetmeliklerle ilgili uygulama genelgeleri gönderilerek kamuoyunun aydınlatılması amaçlanmıştır. Fakat söz konusu dönemlerde PTT kurumundan herhangi bir belge ve evrak alınamamıştır. PTT bir kamu kurumudur ve herhangi bir belge düzenlememiştir. Bu defa parti olarak söz konusu ayda gönderilen tüm posta giderleri bir defada muhasebeleştirilmiştir. Bir Kamu Kurumunun düzenleyemediği belgeden ötürü fiili olarak yüzbinlerce posta gönderimizin usulsüz bir işlem gibi anılması da somut gerçeklikten uzaktır. İlgili dönem fiili olarak incelendiği takdirde söz konusu posta gönderilerinin Partimiz tarafından yapıldığı tespit edilebilecektir. Aksi takdirde bir uygulama; söz konusu dönemlerde Partinin hiçbir posta gönderisi yapmadığı, hayali bir işlem tesis ettiği sonucunu doğuracaktır ki bu durum Partimizin kamuoyu nezdinde haksız yere rencide olmasına neden olacaktır.
İlgili dönemlerde PTT tarafından posta gönderilerine ilişkin belge alınamamıştır. Her ay sonunda o ayda gönderilen posta gönderileri tek seferde muhasebeleştirilmiştir. Fiili olarak posta gönderileri gönderilmiş ve harcama fiili olarak yapılmıştır.
şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti’nin 2000 yılında  gönderdiği tebrik, mektup ve benzeri gönderileri için sadece partide görevli kişilerin düzenlediği tutanak eklenmiştir. Gönderilerin postanece alındığına dair bir belge olmadığı gibi alınan para miktarını belirten belge de bulunmamaktadır. Bu tür gönderiler için Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait postanelerde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilenlerin hiçbirisinde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmemiştir. Kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmeden veya gönderilerin ve paranın alındığına dair herhangi bir belge olmadan sadece parti görevlilerinin imzasına dayanılarak gider yapılması ve bunun parti gideri olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.
 
Posta Giderlerine Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Açıklama
Tutar
30.1.2000/27
1.1.2000-31.1.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
14.200.000.000
29.2.2000/60
1.2.2000-29.2.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
6.300.000.000
30.3.2000/88
1.3.2000-31.3.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
24.815.000.000
30.4.2000/121
1.4.2000-30.4.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
32.015.000.000
30.5.2000/157
1.5.2000-31.5.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
16.451.000.000
30.6.2000/209
1.6.2000-30.6.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
12.670.071.337
30.7.2000/248
1.7.2000-31.7.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
2.480.170.000
31.8.2000/288
1.8.2000-31.8.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
2.053.900.000
30.9.2000/345
1.9.2000-30.9.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
1.566.600.000
31.10.2000/386
1.10.2000-31.10.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
1.609.000.000
30.11.2000/424
1.11.2000-30.11.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
921.300.000
31.12.2000/458
Aralık 2000 PTT yolu ile gönderilen posta gideri
2.875.000.000
31.12.2000/460
1.12.2000-31.12.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
4.640.000.000
Toplam
22.597.041.337.-
 
7- 30.4.2000 tarih ve 119 numaralı yevmiyede kazı konuş kartı karşılığı 585.000.000.- lira ödenmiştir.
Parti sorumluları, “Söz konusu kazı konuş kartları seçim dönemleri ve mitinglerde parti için kendi telefonunu kullanan kişilere verilmiş ve parti için kullanılmıştır. Her kişiye yeni hat almak sabit giderleri fazla olduğundan pahalıya geleceği için Hazır Kart alınmıştır. Parti amacına uygun olarak kullanıldığı için parti bütçesinden karşılanmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti yetkilileri kimlere alındığına dair isim belirtmedikleri gibi bunu kanıtlayıcı bilgi ve belge de sunmamışlardır. Bu nedenle Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2000 yılı giderleri toplamı 1.491.833.866.432.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 164.902.812.295.- lirası personel giderleri, 1.035.152.388.431.- lirası yönetim giderleri, 49.194.838.350.- lirası yardımlar, 68.392.379.087.- lirası demirbaş alımı, 174.191.448.269.-lirası seçim propaganda ve tanıtım giderlerinden oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2001 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 211.722.432.523.- liradır.
Parti il örgütlerinin 2000 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2000 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 25.320.000.000.- liraya taşınmazın satın alındığı anlaşılmıştır.
Parti’nin 2000 yılı içinde edindiği 51.014.972.991.- lira tutarındaki taşınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Demokratik Sol Parti’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2000 yılı kesinhesabında gösterilen 13.113.186.074.464.- lira gelir, 261.412.847.017.- lira borç, 2.810.494.175.284.- lira gider ile 10.564.104.746.197.- lira nakit devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 125.244.541.337.- lira (125.244,54.- YTL) karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
22.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
KARŞIOY YAZISI
 
Demokratik Sol Parti’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda 125.244,54 TL’nin Hazine’ye irat kaydedilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 22.12.2010 tarihlidir.
Parti’nin 2000 yılı kesinhesabının ilk incelemesi yapılarak esasının incelenmesine geçilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 15.7.2002 tarihlidir.
Buna göre esas inceleme, herhangi bir haklı neden bulunmaksızın 8 yıl 5 ay bekletildikten sonra karara bağlanmıştır.
Siyasî partilerin malî denetimi, Anayasa’nın 69. maddesine göre yerine getirilen yargısal bir işlemdir. Bu nedenle Anayasa’nın 2. maddesindeki demokratik hukuk devleti ve 36. maddesindeki adil yargılama ilkelerine de uygun olmak zorundadır.
Yargısal bir görevin 8 yıl 5 ay gecikmeyle yerine getirilmesi ve bu gecikmenin hiçbir haklı nedene dayanmaması, Anayasa’nın 2. ve 36. maddeleriyle bağdaşmaz. Siyasî partilerin gelir ve giderlerine ilişkin belgeleri saklama süresi mevzuatımıza göre 5 yıldır. Hal böyle iken 8 yıldan fazla bir zaman sonra partinin mali denetiminde amaçlara uygun yapılmış kabul edilmeyen harcamaların sürpriz bir şekilde karara bağlanması hukuk güvenliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Karar her ne kadar kanuna uygunsa da hukuka ve adalet duygusuna aykırı bulduğumdan çoğunluğa katılmıyorum.
 
                                                                                                                                      Osman Alifeyyaz PAKSÜT
                                                                                                                                                  Başkanvekili
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2002/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/66
Karar Günü: 22.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Demokratik Sol Parti’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’nin katılımıyla 17.12.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Sol Parti 2001 yılı gelirleri toplamının gelirleri toplamının 30.976.544.230.975.- lira, devreden borçların 272.507.489.800.- lira, giderleri toplamının 6.293.728.846.085.- lira, 24.955.322.874.690.- liranın nakit mevcudu olarak 2002 yılına devrettiği anlaşılmıştır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı gelirleri 28.331.112.675.989.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 800.000.000.- lirası genel seçim adaylık aidatı, 17.311.466.400.- lirası parti yayınlarının satış geliri, 5.509.152.910.000.- lirası Devlet yardımı, 12.449.559.506.351.- lirası faizler, 10.352.382.313.674.- lirası 2000 yılından devreden nakit mevcudundan, 1.906.479.564.- lirası sair gelirlerden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2001 yılı gelirleri 2.645.431.554.986.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 109.295.026.338.- lirası parti üyelerinden alınan aidat, 2.500.000.000.- lirası yerel seçim adaylık aidatı, 11.055.574.063.- lirası parti bayrağı, flaması, rozet vs. satışından sağlanan gelir, 164.615.945.603.- lirası partice tertiplenen dayanışma gecesi ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelir, 421.362.888.024.- lirası bağış, 211.722.432.523.- lirası 2000 yılından devreden nakit, 1.643.787.667.348.- lirası genel merkezden alınan yardım, 81.092.021.087.-  lirası faiz ve sair gelirlerden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2001 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı giderleri 3.612.935.706.430.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 207.936.544.134.- lirası personel giderleri, 309.187.599.786.- lirası yönetim giderleri, 1.643.787.667.348.- lirası yardımlar, 863.033.905.672.- lirası demirbaş alımı, 582.689.989.490.- lirası seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 6.300.000.000.- lirası 2000 yılından devreden borçlardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2002 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 24.740.614.402.379.- liradır.
Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nin 2001 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2001 yılı için 11.863.800.- lira) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,
“Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76 ncı maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
1- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.
Parti sorumluları Söz konusu kişiler adına alınmış olan uçak, otobüs bileti ve konaklama bedeli faturaları Parti adına yapılmış harcamalardır. Fakat elde olmayan sebepler ile belgeler kişiler adına düzenlenmiştir. Otobüs veya uçak ile seyahat ederken veya otelde konaklar iken söz konusu uçak, otobüs ve otel firmaları; bu konudaki yasal bilgi eksikliğinden belgeleri, seyahati yapan veya konaklayan kişi adına düzenlemiştir. Genel Merkez tarafından alınan uçak, otobüs bileti veya otel rezervasyonlarında belgeler Genel Merkez adına düzenlenmiştir. Belgeyi alan kişiler de zaten parti yetkilisi olduklarını düşündüklerinden ve parti faaliyeti için orada bulunduklarından parti işi ile ilgili bir gider olduğu için belgeyi kabul etmişlerdir. Söz konusu firmalar belgeyi kişi adına düzenlerken Parti adına düzenlenmesi istendiğinde kişilerden imza sirküsü, yetki belgesi vs. istenmektedir. Bunun da imkan dahilinde olmadığı ortadadır. Söz konusu kişiler Parti adına herhangi bir etkinliğe ya da toplantıya katılacakları zaman bulundukları bölgeden Parti Genel Merkezine gelmekte dolayısıyla belgeler kendi adlarına düzenlenmektedir. 2007 yılı Kesin hesap incelemesinde de söz konusu işlemler mahkemenizce uygun görülmüştür.
Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.”
şeklinde beyanda bulunmuşlardır.
Kimi otobüs ve tren biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat (otobüs, tren ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Seyahat Giderlerine Ait Tablo
Yevmiye tarih ve No
Yolcunun Adı Soyadı
Türü
Tutarı
10.1.2001/4
Ahmet Erten
Uçak bileti
29000000
"         "
 
2 adet tren bileti
36000000
"         "
 
2 adet otobüs bileti
13000000
20.1.2001/11
 
11 adet otobüs bileti
37250000
"         "
Faruk Alkaya
Uçak bileti
13000000
31.1.2001/23
 
Tren bileti
22000000
"         "
 
Otobüs bileti
10000000
31.1.2001/31
 
4 adet otobüs bileti
15250000
10.2.2001/38
Hayri Diri
Uçak bileti
54500000
"         "
"         "
"         "
40500000
"         "
"         "
"         "
40500000
"         "
"         "
"         "
40500000
"         "
Faruk Alkaya
"         "
78500000
"         "
"         "
"         "
78500000
"         "
"         "
"         "
54500000
10.2.2001/39
 
2 adet otobüs bileti
10000000
20.2.2001/55
Faruk Alkaya
Uçak bileti
28500000
"         "
Kazım Can
"         "
54500000
"         "
Aydın Ay
"         "
54500000
"         "
Kazım Can
"         "
54500000
"         "
Aydın Ay
"         "
54500000
20.2.2001/66
Ahmet Erten
"         "
136000000
"         "
 
Otobüs bileti
4500000
10.3.2001/81
Harun Kaya
Uçak bileti
82500000
"         "
Aydın Ay
"         "
82500000
"         "
"         "
"         "
82500000
"         "
Harun Kaya
"         "
82500000
"         "
 
Otobüs bileti
8000000
10.3.2001/92
 
"         "
7000000
20.3.2001/94
Ramazan Gürsoy
Uçak bileti
31000000
"         "
Faruk Alkaya
"         "
31000000
31.3.2001/118
 
4 adet otobüs bileti
30000000
10.4.2001/131
Faruk Alkaya
Uçak bileti
150000000
"         "
Ramazan Gürsoy
Uçak bileti
150000000
"         "
 
Otobüs bileti
1400000
20.4.2001/148
Faruk Alkaya
"         "
10000000
30.4.2001/160
Faruk Alkaya
Uçak bileti
61500000
30.4.2001/166
Ramazan Gürsoy
"         "
145000000
10.5.2001/177
Mesut Türkoğlu
"         "
80500000
10.5.2001/178
Mesut Türkoğlu
% 30 ceza tutarı
44000000
"         "
Faruk Alkaya
Otobüs bileti
20000000
"         "
Aydın Alp
"         "
30000000
20.5.2001/189
 
3 adet otobüs bileti
49000000
"         "
Recep Sırrı ..Deviren
Uçak bileti
109500000
"         "
"         "
"         "
109500000
31.5.2001/206
 
Otobüs bileti
12000000
20.7.2001/258
 
"         "
35400000
"         "
"         "
5 adet tren bileti
87500000
31.7.2001/264
Faldı Ağaoğlu
Uçak bileti
153000000
"         "
Mustafa ilimen
"         "
121000000
"         "
Zeki Eker
"         "
121000000
"         "
Halil Dikmen
"         "
121000000
"         "
Cahit Savaş Yazıcı
"         "
121000000
"         "
Numan Gültekin
"         "
121000000
"         "
Evliya Parlak
"         "
121000000
"         "
Ayşe Gürocak
"         "
121000000
"         "
Yekta Açıkgöz
Otobüs bileti
10000000
"         "
Hasan Erçelebi
Uçak bileti
121000000
"         "
Hüseyin Mert
"         "
121000000
"         "
Mehmet Kocabatmaz
"         "
121000000
"         "
Ziya Aktaş
"         "
121000000
"         "
Osman Kılıç
"         "
71500000
"         "
 
2 adet otobüs bileti
17350000
"         "
Masum Türker
Uçak bileti
153000000
20.8.2001/276
M.Cahit Bayram
2 adet otobüs bileti
45000000
31.8.2001/287
Hayri Diri
Uçak bileti
150000000
"         "
İbrahim Kürküoğlu
"         "
56500000
"         "
Erdal Çerkezoğlu
"         "
113000000
10.9.2001/301
Hayrettin Diri
"         "
75500000
"         "
Hayri Diri
"         "
150000000
20.9.2001/309
 
Otobüs bileti
14000000
10.11.2001/347
 
Tren bileti
62000000
"         "
 
"         "
62000000
10.12.2001/366
Zeynel Ekinci
Uçak bileti
64500000
20.12.2001/371
Ahmet Erten
"         "
113500000
"         "
Mesut Türkoğlu
"         "
113500000
"         "
Zeynel Ekinci
"         "
95500000
Toplam: 
5.343.150.000.-TL
 
2- Parti’nin 2001 yılında gönderdiği tebrik, mektup ve benzeri gönderilerde, gönderinin ve paranın PTT görevlilerince alındığına dair herhangi bir belge olmadan sadece partide görevli kişilerin düzenlediği tutanak eklenmiştir.
Parti sorumluları, “Özellikle Partimizin iktidarda olduğu 2000 ve 2001 yıllarında Türkiye genelindeki yaklaşık 40.000 muhtar dahil bir çok kişi ve kuruma posta gönderileri yapılmıştır. İlgili kişi ve kuruluşlara çıkan kanun, tebliğ ve yönetmeliklerle ilgili uygulama genelgeleri gönderilerek kamuoyunun aydınlatılması amaçlanmıştır. Fakat söz konusu dönemlerde PTT kurumundan herhangi bir belge ve evrak alınamamıştır. PTT bir kamu kurumudur ve herhangi bir belge düzenlememiştir. Bu defa parti olarak söz konusu ayda gönderilen tüm posta giderleri bir defada muhasebeleştirilmiştir. Bir Kamu Kurumunun düzenleyemediği belgeden ötürü fiili olarak yüzbinlerce posta gönderimizin usulsüz bir işlem gibi anılması da somut gerçeklikten uzaktır. İlgili dönem fiili olarak incelendiği takdirde söz konusu posta gönderilerinin Partimiz tarafından yapıldığı tespit edilebilecektir. Aksi takdirde bir uygulama; söz konusu dönemlerde Partinin hiçbir posta gönderisi yapmadığı, hayali bir işlem tesis ettiği sonucunu doğuracaktır ki bu durum Partimizin kamuoyu nezdinde haksız yere rencide olmasına neden olacaktır.
İlgili dönemlerde PTT tarafından posta gönderilerine ilişkin belge alınamamıştır. Her ay sonunda o ayda gönderilen posta gönderileri tek seferde muhasebeleştirilmiştir. Fiili olarak posta gönderileri gönderilmiş ve harcama fiili olarak yapılmıştır.
şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti’nin 2001 yılında  gönderdiği tebrik, mektup ve benzeri gönderileri için sadece partide görevli kişilerin düzenlediği tutanak eklenmiştir. Gönderilerin postanece alındığına dair bir belge olmadığı gibi alınan para miktarını belirten belge de bulunmamaktadır. Bu tür gönderiler için Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait postanelerde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilenlerin hiçbirisinde kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmemiştir. Kayıtsız (adi) posta gönderisi teslim belgesi düzenlenmeden veya gönderilerin ve paranın alındığına dair herhangi bir belge olmadan sadece parti görevlilerinin imzasına dayanılarak gider yapılması ve bunun parti gideri olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.
 
Posta Giderlerine Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Açıklama
Tutar
30.4.2001/164
1.2.2001-30.4.2000 tarihleri arası muhtelif posta gideri
10.141.183.158
31.12.2001/382
1.5.2001-31.12.2001 tarihleri arası muhtelif posta gideri
12.738.482.501
Toplam 
22.879.665.659.-
 
3- Aşağıdaki tabloda belirtilen Parti adına yapılmayan konaklama ve yemek bedellerinin parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Konaklama ve yemek harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan bu giderler parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Gider yapılan kişi
Açıklama
Tutar
31.7.2001/264
Cahit Savaş Yazıcı
Konaklama bedeli
25517500
“           “
“          “
Yemek bedeli
151500000
“           “
Numan Gültekin
Konaklama ve yemek bedeli
25517500
“           “
Evliya Parlak
Konaklama ve yemek bedeli
25517500
“           “
Aydın Tünen
Konaklama bedeli
384500000
“           “
Fikret Tecer
Akaryakıt
50000000
“           “
Orhan Ocak
Akaryakıt
150500000
“           “
Orhan Ocak
Konaklama ve yemek bedeli
18500000
“           “
Yekta Açıkgöz
Konaklama ve yemek bedeli
18500000
“           “
Necdet Saruhan
Konaklama ve yemek bedeli
18500000
“           “
Orhan Ocak
Konaklama bedeli
45000000
“           “
H.Erçelebi….
Akaryakıt
85000000
“           “
Hasan Erçelebi
Konaklama ve yemek bedeli
26800000
“           “
Hüseyin Mert
Konaklama ve yemek bedeli
26800000
“           “
Mehmet Kocabatmaz
Konaklama ve yemek bedeli
26800000
“           “
Ziya Aktaş
Konaklama ve yemek bedeli
26800000
“           “
Akif Serin
Konaklama bedeli
20000000
“           “
Masum Türker
Konaklama bedeli
20000000
“           “
Ali Günay
Konaklama bedeli
20000000
10.9.2001/301
Hayri Diri
Konaklama ve yemek bedeli
79046350
Toplam:
1.244.798.850.-TL
4- Aşağıda gösterilen 676.122.000.- TL tutarındaki gider fatura aslı olmaksızın yapılmıştır.
Parti sorumluları, İlgili dönemlerde evrak yoğunluğundan ötürü bazı evrak asılları postada veya kargoda kaybolmaktadır. Ve ilgili firmalardan aslı gibidir onaylı belge suretleri alınmaktadır. Harcama parti adına yapıldığından ötürü ilgili firmalara söz konusu bedeller ödenmiştir. Parti olarak söz konusu mal veya hizmetin ilgili firmadan alındığını bilmekteyiz. Ve söz konusu harcamalar ise ilgili firmalar tarafından kendi kayıtlarında gelir olarak gözükmektedir. Fatura aslı kaybolduğunda ilgili firmaya ödeme yapabilmek için firmadan tekrar fatura kesmesi istenilmesi durumunda şüphesiz ki ilgili firma aleyhine bir durum oluşmaktadır. Çünkü Vergi Kanununa göre bu defa ilgili firma olmayan bir işleme 2. kez mükerrer olarak fatura kesmek zorunda kalacaktır. Buda yasal olarak mümkün değildir. Belge aslının kaybolması doğal bir süreçtir. Aslolan işlemin gerçek mahiyetidir. Yani söz konusu harcamanın fiilen partimiz tarafından yapıldığının bilindiğidir. 
Mal ve hizmet alımında fiili durum mal ve hizmetin alan lehine el değiştirmesidir. Mal ve hizmeti satan firma tarafından işlem gelir işlemi, alan firma tarafından gider işlemidir. Örneğin 100.000 TL bedelinde bir araç alınması durumunda fatura aslının kaybedilmesi halinde söz konusu bedel hazineye irat kaydedilmek istenmektedir. Fakat fiziki olarak araç partinin demirbaşı olarak kayıtlarda yer almaktadır. Ve amaca uygun bir giderdir. Fatura aslının kaybolması halinde tekrar aynı bedelin hazineye irat kaydedilerek Partilerin cezalandırılması uygulamasının hukuka uygun olmadığını belirtmek isteriz. Kaldı ki Siyasi Partilerin mali işlemlerini düzenleyen Siyasi Partiler Kanununda fatura aslı olmadan gider işlemi yapılamayacağına ilişkin bir hüküm de yoktur. Danıştay’ında tezimizi savunan nitelikte kararları mevcuttur.
Fatura asılları yoktur. 476.122.000.- TL tutarındaki kalem faturası firma tarafından aslı gibidir onaylı tasdik edilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2001 yılı için 11.863.800.- TL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın veya fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
 
Fatura Olmadan Ödenen Giderlere Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Kimden alındığı
İçerik
Tutar
31.8.2001/287
Scrikss A.Ş
1adet firma tasdikli fotokopi fatura
476.122.000
20.10.2001/331
Palmiye Çiçekcilik
Fatura olmamasına karşın yevmiyeye gider yazılması
200.000.000
Toplam:
676.122.000.-
5- Vergi ve sigorta  ile ilgili yükümlülüklerin zamanında yapılmaması sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik para cezaları parti bütçesinden ödenmiştir.
Parti sorumluları, “Toplantılara ve programlara yetişebilmek amacıyla zaman zaman hız sınırı aşılmıştır. SSK ve MTV Gecikme zamları zamanında yatırılamamıştır. Fakat para vadede faiz geliri getirdiğinden ortada bir kamu zararı yoktur.”
şeklinde cevap vermişlerdir.
Siyasi partinin veya Hazine’nin zarara uğrayıp uğramadığı konusunda bir denetim yapılmadığı gibi, parti bütçesi ile hazine arasında doğrudan bir ilişki de bulunmamaktadır. Kaldı ki kanuna aykırı gelir ve giderlerin Hazine’ye gelir kaydedilmesi Hazine’nin zararını tazmin amacıyla değil ortaya çıkan hukuka aykırılığa bir yaptırım olması amacıyla düzenlenmiştir.
Parti yetkililerinin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak gecikme zamları parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki Hazine yardımı alan bir Parti için kanuni yükümlülüklerin zamanında yapılmamasından kaynaklanan gecikme zamlarının ödenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.
Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik para cezalarından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
 
Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste
Yevmiye tarih ve no
Alındının Tarih ve Nosu
Mahiyeti
Tutarı
10.10.2001/324
2.10.2001/144
8/2001 dönemi SSK primi gecikme zammı
 8/2001 dönemi Eğitime katlı ve özel işlem vergisi gecikme zammı
8/2001 dönemi işsizlik sigortası  gecikme zammı
 
749.222.521
 
 
1.000.000
 
111.913.809
862.136.000
30.11.2001/358
21.11.2001/289
06 P 7878 Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/1 gecikme zammı
14.960.000
“                  “
21.11.2001/290
06 P 7878 Motorlu Taşıtlar Vergisi 96/2 gecikme zammı
13.410.000
“                  “
21.11.2001/291
06 P 7878 Motorlu Taşıtlar Vergisi 97/1 gecikme zammı
20.380.000
31.1.2001/22
25.1.2001/516
06 TNH 59 plakalı aracın trafik cezası
51.300.000
10.2.2001/38
9.2.2001/043267
06 GP 497 plakalı aracın trafik cezası
26.600.000
20.2.2001/53
16.2.2001/155
06 GP 497 plakalı aracın trafik cezası
26.600.000
31.5.2001/201
29.5.2001/343
06 RE 286 plakalı aracın trafik cezası
26.400.000
Toplam:
1.041.786.000.-TL
 
6- 10.4.2001 tarih ve 122 yevmiyede Girişim firmasının (Mithatpaşa VD.3960034169) 9.4.2001 tarih ve 010032 numaralı 51.480.000.-liralık faturası olduğu halde 451.480.000.- lira ödemiştir.
Parti sorumluları, Faturanın sehven 400.000.000.- TL fazla ödendiğini belirtmişlerdir.
Fazla ödenen 400.000.000.- TL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
7- 10.2.2001 tarih ve 36 nolu yevmiyede Taşova İcra Müdürlüğüne 351.800.000.- lira ödenmiş iken 351.800.000.- lira fazlası ile 703.600.000.- TL. gider yazılmıştır.
Parti sorumluları, “Banka dekontunda borç ve alacak yevmiye toplamı olan 703.600.000.- TL sehven gider yazılmıştır. Fazladan 351.800.000.- TL gider yazılması söz konusudur.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Fazla ödenen 351.800.000.- TL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
8- Aşağıdaki tabloda gösterilen ödemelerde ki ana para, faiz ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtilmesi, bu ödemelere esas belgelerin gönderilmesi ile faiz ve diğer masrafların parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.
 
İCRA ÖDEMELERİ
Yevmiye No
Açıklama
Anapara
Faiz ve Diğer masraflar
Toplam tutar
31.1.2001/22
Ezine İcra Müd.Telefon borcu
217.680.000
148.970.000
366.650.000
31.1.2001/22
Sivas İcra Müd. Kira borcu
609.791.000
120.209.000
730.000.000
20.10.2001/331
Trabzon 1.İcra Müdürlüğü 2000/4310 nolu dosya
1.065.270.000
1.965.391.750
3.030.661.750
31.10.2001/338
Trabzon 1.İcra Müdürlüğü 2001/2069 nolu dosya
1.255.145.000
2.926.311.150
4.181.456.150
31.10.2001/338
Van 1.İcra Müdürlüğü 2001/2610 nolu dosya
67.679.400
110.586.600
178.266.000
10.12.2001/366
Çemişgezek İcra Müdürlüğü 2001/21 nolu dosya
355.000.000
118.000.000
473.000.000
Toplam
5.389.468.500
 
Parti sorumluları, “Söz konusu dönemde Türkiye’nin her yerinde borçların yapılandırılması açısından bir çok icra dairesine ödemelerde bulunulmuştur. Gecikme cezaları ve sair masraflar borcun geç ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat para o esnada bankada faiz getirisi sağladığından ortada hazine zararı söz konusu değildir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2001 yılı giderleri 2.680.793.139.655.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 273.539.373.417.- lirası personel giderleri, 1.917.817.735.016.- lirası yönetim giderleri, 44.977.935.440.- lirası yardımlar, 75.869.255.640.- lirası demirbaş alımı, 364.110.443.953.- lirası seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 4.478.396.189.- lirası 2000 yılından devreden borçlardan oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2002 yılına devreden nakit mevcudu 214.708.472.311.- liradır.
Parti il örgütlerinin 2001 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2001 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 747.181.250.000.- liraya  taşınmaz satın alındığı anlaşılmıştır.
Parti’nin 2001 yılı içinde edindiği 912.102.686.512.- lira tutarındaki taşınır malın (demirbaş) Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Demokratik Sol Parti’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2001 yılı kesinhesabında gösterilen 30.976.544.230.975.- lira gelir, 272.507.489.800.- lira borç, 6.293.728.846.085.- lira gider ile 24.955.322.874.690.- lira nakit devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 37.326.791.009.- lira (37.326,79.- YTL) karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
22.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
KARŞIOY YAZISI
 
Demokratik Sol Parti’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda 37.326,79 TL’nin Hazine’ye irat kaydedilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 22.12.2010 tarihlidir.
Parti’nin 2001 yılı kesinhesabının ilk incelemesi yapılarak esasının incelenmesine geçilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 17.12.2002 tarihlidir.
Buna göre esas inceleme, herhangi bir haklı neden bulunmaksızın 8 yıl bekletildikten sonra karara bağlanmıştır.
Siyasî partilerin malî denetimi, Anayasa’nın 69. maddesine göre yerine getirilen yargısal bir işlemdir. Bu nedenle Anayasa’nın 2. maddesindeki demokratik hukuk devleti ve 36. maddesindeki adil yargılama ilkelerine de uygun olmak zorundadır.
Yargısal bir görevin 8 yıl gecikmeyle yerine getirilmesi ve bu gecikmenin hiçbir haklı nedene dayanmaması, Anayasa’nın 2. ve 36. maddeleriyle bağdaşmaz. Siyasî partilerin gelir ve giderlerine ilişkin belgeleri saklama süresi mevzuatımıza göre 5 yıldır. Hal böyle iken 8 yıl sonra partinin mali denetiminde amaçlara uygun yapılmış kabul edilmeyen harcamaların sürpriz bir şekilde karara bağlanması hukuk güvenliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Karar her ne kadar kanuna uygunsa da hukuka ve adalet duygusuna aykırı bulduğumdan çoğunluğa katılmıyorum.
 
                                                                                                                                                  Başkanvekili
                                                                                                                                      Osman Alifeyyaz PAKSÜT
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2005/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/67
Karar Günü:  22.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU
Demokratik Sol Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 27.1.2006 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Sol Parti 2004 yılı gelirleri toplamının 117.179.676.923.146.- lira, borçlarının 219.039.662.205.- lira, giderleri toplamının 34.518.776.971.123.- lira, alacaklarının 163.475.896.387.- lira olduğu ve 82.716.463.717.841.- liranın nakit mevcudu olarak 2005 yılına devrettiği anlaşılmıştır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı gelirleri 20.970.206.842.652.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 11.700.000.000.- lirası yayınların satışından sağlanan gelir, 500.000.000.-lirası bağışlar, 20.918.344.841.479.- lirası faiz gelirleri, 23.845.801.173.- lirası 2004 yılında yapılan havale iadeleri, 15.816.200.000.- lirası sair gelirlerden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
İl örgütlerinin 2004 yılı gelirleri 16.149.326.879.175.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 60.457.862.964.- lirası parti üyelerinden alınan aidat, 3.569.710.000.- lirası yerel seçim adaylık aidatı, 2.188.000.000.- lirası parti bayrağı, flaması, rozet vs. satışından sağlanan gelir, 25.584.400.000.- lirası parti tarafından tertiplenen dayanışma gecesi ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 439.892.831.163.- lirası bağış, 391.110.461.- lirası geçmiş dönemlerden devreden varlıklar, 1.005.040.413.244.- lirası 2003 yılından devreden nakit, 14.428.168.735.321.- lirası genel merkezden alınan yardım, 184.033.816.022.- lirası faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2004 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı giderleri 19.553.230.311.621.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 506.459.827.538.- lirası personel giderleri, 1.679.524.862.585.- lirası yönetim giderleri, 14.428.168.735.321.- lirası yardımlar, 347.762.540.832.- lirası demirbaş-taşınmaz alımı, 2.591.314.345.345.- lirası seçim propaganda ve tanıtım giderlerinden  oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 81.537.292.629.034.- liradır.
Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2004 yılı için 37.134.949.- lira) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,
“Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76 ncı maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
1- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.
Parti sorumluları Söz konusu kişiler adına alınmış olan uçak, otobüs bileti ve konaklama bedeli faturaları Parti adına yapılmış harcamalardır. Fakat elde olmayan sebepler ile belgeler kişiler adına düzenlenmiştir. Otobüs veya uçak ile seyahat ederken veya otelde konaklar iken söz konusu uçak, otobüs ve otel firmaları; bu konudaki yasal bilgi eksikliğinden belgeleri, seyahati yapan veya konaklayan kişi adına düzenlemiştir. Genel Merkez tarafından alınan uçak, otobüs bileti veya otel rezervasyonlarında belgeler Genel Merkez adına düzenlenmiştir. Belgeyi alan kişiler de zaten parti yetkilisi olduklarını düşündüklerinden ve parti faaliyeti için orada bulunduklarından parti işi ile ilgili bir gider olduğu için belgeyi kabul etmişlerdir. Söz konusu firmalar belgeyi kişi adına düzenlerken Parti adına düzenlenmesi istendiğinde kişilerden imza sirküsü, yetki belgesi vs. istenmektedir. Bunun da imkan dahilinde olmadığı ortadadır. Söz konusu kişiler Parti adına herhangi bir etkinliğe ya da toplantıya katılacakları zaman bulundukları bölgeden Parti Genel Merkezine gelmekte dolayısıyla belgeler kendi adlarına düzenlenmektedir. 2007 yılı Kesin hesap incelemesinde de söz konusu işlemler mahkemenizce uygun görülmüştür.
Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.”
şeklinde beyanda bulunmuşlardır.
Kimi otobüs ve tren biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmamaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat (otobüs, tren ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Seyahat Giderlerine Ait Tablo
Yevmiye tarih ve No
Yolcunun Adı Soyadı
Türü
Tutarı
29.2.2004/58
Tufan Bural
Uçak bileti
290000000
30.6.2004/219
Zeki Sezer
“          “
129000000
20.7.2004/250
Mehmet Gümen
“          “
110000000
"         "
 
4 adet tren bileti
238000000
"         "
Mehmet Gümen
Uçak bileti
110000000
"         "
Mehmet Gümen
“          “
129000000
"         "
Mehmet Gümen
“          “
129000000
"         "
Mehmet Gümen
“          “
149000000
"         "
 
1 adet otobüs bileti
7000000
"         "
Mehmet Gümen
Uçak bileti
129000000
"         "
Mehmet Gümen
“          “
149000000
"         "
Mehmet Gümen
“          “
129000000
20.7.2004/251
Soydal Sılay
3 adet otobüs bileti
64500000
20.8.2004/275
Soydal Sılay
1 adet otobüs bileti
21500000
"         "
 
"         "
22000000
31.8.2004/298
 
2 adet otobüs bileti
42000000
10.10.2004/347
Yıldırım Olgun
Uçak bileti
129000000
"         "
Zeki Sezer
“          “
129000000
10.10.2004/352
 
2 adet otobüs bileti
30000000
20.10.2004/358
Ahmet Tan
Uçak bileti
129000000
20.10.2004/361
 
5 adet otobüs bileti
82000000
20.10.2004/362
 
5 adet otobüs bileti
63500000
"         "
Zabit Demir
2 adet otobüs bileti
48000000
30.11.2004/403
 
3 adet otobüs bileti
62000000
20.12.2004/427
İzzet Sözen
Uçak bileti
149000000
"         "
İzzet Sözen
“          “
109000000
"         "
İzzet Sözen
“          “
109000000
"         "
İzzet Sözen
“          “
129000000
"         "
İzzet Sözen
“          “
149000000
"         "
İzzet Sözen
“          “
149000000
"         "
İzzet Sözen
“          “
258000000
"         "
İzzet Sözen
“          “
149000000
Toplam  
721.500.000.-TL
 
2- Aşağıda belirtilen konaklama bedeli parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Konaklama harcamasının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan bu gider parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Gider yapılan kişi
Açıklama
Tutar
10.7.2004/222
Hüseyin Mert
Konaklama Bedeli
70.000.000
 
3- Cezalı geçiş ücretleri ile trafik para cezaları parti bütçesinden ödenmiştir.
Parti sorumluları, “Toplantılara ve programlara yetişebilmek amacıyla zaman zaman hız sınırı aşılmıştır.”
şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti görevlilerinin yükümlülükleri yerine getirmemeleri sonucu oluşan otoyol cezalı geciş ücreti ile trafik para cezasından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
 
Cezalara İlişkin Liste
Yevmiye tarih ve no
Alındının Tarih ve Nosu
Mahiyeti
Tutarı
10.7.2004/222
Posta çeki 1.7.2004 tarih 1149/006  13
06 RB 898 plakalı aracın otoyol cezalı geciş ücreti
37.500.000
10.7.2004/222
Posta çeki 1.7.2004 tarih 1149/006  12
06 RB 898 plakalı aracın otoyol cezalı geciş ücreti
15.000.000
10.8.2004/271
2.8.2004/23164
06 RB 893 plakalı aracın trafik cezası
169.400.000
Toplam
221.900.000.-
 
4- Aşağıda gösterilen 2.447.280.000.- lira tutarındaki gider fatura aslı olmaksızın yapılmıştır.
Parti sorumluları, İlgili dönemlerde evrak yoğunluğundan ötürü bazı evrak asılları postada veya kargoda kaybolmaktadır. Ve ilgili firmalardan aslı gibidir onaylı belge suretleri alınmaktadır. Harcama parti adına yapıldığından ötürü ilgili firmalara söz konusu bedeller ödenmiştir. Parti olarak söz konusu mal veya hizmetin ilgili firmadan alındığını bilmekteyiz. Ve söz konusu harcamalar ise ilgili firmalar tarafından kendi kayıtlarında gelir olarak gözükmektedir. Fatura aslı kaybolduğunda ilgili firmaya ödeme yapabilmek için firmadan tekrar fatura kesmesi istenilmesi durumunda şüphesiz ki ilgili firma aleyhine bir durum oluşmaktadır. Çünkü Vergi Kanununa göre bu defa ilgili firma olmayan bir işleme 2. kez mükerrer olarak fatura kesmek zorunda kalacaktır. Buda yasal olarak mümkün değildir. Belge aslının kaybolması doğal bir süreçtir. Aslolan işlemin gerçek mahiyetidir. Yani söz konusu harcamanın fiilen partimiz tarafından yapıldığının bilindiğidir. 
Mal ve hizmet alımında fiili durum mal ve hizmetin alan lehine el değiştirmesidir. Mal ve hizmeti satan firma tarafından işlem gelir işlemi, alan firma tarafından gider işlemidir. Örneğin 100.000 TL bedelinde bir araç alınması durumunda fatura aslının kaybedilmesi halinde söz konusu bedel hazineye irat kaydedilmek istenmektedir. Fakat fiziki olarak araç partinin demirbaşı olarak kayıtlarda yer almaktadır. Ve amaca uygun bir giderdir. Fatura aslının kaybolması halinde tekrar aynı bedelin hazineye irat kaydedilerek Partilerin cezalandırılması uygulamasının hukuka uygun olmadığını belirtmek isteriz. Kaldı ki Siyasi Partilerin mali işlemlerini düzenleyen Siyasi Partiler Kanununda fatura aslı olmadan gider işlemi yapılamayacağına ilişkin bir hüküm de yoktur. Danıştay’ında tezimizi savunan nitelikte kararları mevcuttur.
Fatura asılları yoktur.1.765.280.000 TL tutarındaki Elektrosonik firması aturası firma tarafından aslı gibidir onaylı tasdik edilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2004 yılı için 37.134.949.- TL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın veya fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
 
Fatura Fotokopisi ile Yapılan Giderlere Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Kimden alındığı
Belge türü
Tutar
31.1.2004/31
EGO Maltepe V.D.3230040613
1 adet fotokopi fatura
603.458.150
31.1.2004/31
EGO Maltepe V.D.3230040613
1 adet fotokopi fatura
78.541.850
31.3.2004/101
Elektrosonik Ltd.Şti. Başkent V.D. 3310090979(15.3.2004/022415 nolu fatura)
1 adet firma tasdikli fotokopi fatura
1.765.280.000
Toplam
2.447.280.000.-
 
5- 30.4.2004/124 yevmiye ile Vatan Ambulansa 28.4.2004 tarih ve 034187 nolu fatura karşılığı 930.000.000.- TL cenaze nakil ücreti ödenmiştir.
Parti sorumluları, “Bir partilimiz vefat ettiğinden cenazesinin memleketine gönderilmesi için cenaze nakil masrafı partimizce karşılanmıştır. Partimiz dayanışma ruhunu güçlendirmek için partililerimizin her zor koşulda yanında yer almaktadır.” şeklinde cevap vermişlerdir.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasında “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.” ikinci fıkrasında ise “Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Partilinin cenaze gideri Parti tarafından karşılanacak yönetim gideri değildir Cenaze nakil gideri parti tüzelkişiliği adına ve parti amaçları doğrultusunda yapılmış bir ödeme sayılamayacağından, 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan bu ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine karar verilmiştir.
6- Aşağıdaki tabloda gösterilen icra ödemelerinde ki ana para, faiz ve diğer masrafları belirtilmeyenlerin ayrı ayrı ana para, faiz ve diğer masraflarının belirtilmesi, bu ödemelere esas belgelerin gönderilmesi ile faiz ve diğer masrafların parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.
Parti sorumluları, “Söz konusu dönemde Türkiye’nin her yerinde borçların yapılandırılması açısından bir çok icra dairesine ödemelerde bulunulmuştur. Gecikme cezaları ve sair masraflar borcun geç ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat para o esnada bankada faiz getirisi sağladığından ortada hazine zararı söz konusu değildir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
 
İCRA ÖDEMELERİ
Yevmiye No
Açıklama
Anapara
Faiz ve Diğer masraflar
Toplam tutar
10.1.2004/11
İZMİR 11. İcra Müd.
118.850.000
    
476.100.000
20.1.2004/22
Yozgat Telekom
317.400.000
240.600.000
558.000.000
20.1.2004/22
Merzifon İcra Müd.
186.200.000
242.900.000
429.100.000
20.1.2004/22
Karabük İcra Müd.
612.700.000
321.520.000
934.220.000
20.1.2004/22
Malatya Telekom
124.000.000
63.364.000
187.364.000
31.1.2004/31
Elazığ Harput Telekom Müdürlüğü-Kovancılar icra Müdürlüğü 2003/342
794.978.140
2.349.036.122
3.144.014.262
31.1.2004/31
KırıkkaleTelekom Müdürlüğü
161.800.000
121.291.017
283.091.017
10.2.2004/39
Karataş İcra Müdürlüğü
123.177.770
128.822.230
252.000.000
20.2.2004/49
Kırkağaç İcra Müdürlüğü
115.100.000
268.900.000
384.000.000
20.2.2004/49
Safranbolu İcra Müdürlüğü 2003/491
110.600.000
161.130.000
271.730.000
20.2.2004/49
Pınarbaşı İcra Müdürlüğü 2003/372
108.400.000
289.300.000
397.700.000
10.7.2004/226
Ankara 11.İcra Müdürlüğü 2004/6855
21.586.000.000
5.249.000.000
26.835.000.000
 
10.7.2004/226
Ankara 1.İcra Müdürlüğü 2004/4009
Asıl alacak 20.6.2004/207 yevmiyede ödenmiştir.
16.936.000.000
 
 
31.8.2004/295
Gediz Belediyesi
793.000.000
225.900.000
1.018.000.000
10.9.2004/307
Karabük İcra Müd. 2004/2892
4.925.000.000
2.075.000.000
7.000.000.000
20.9.2004/323
Balıkesir Burhaniye İcra Müd. 2004/1136
1.185.000.000
274.000.000
1.459.000.000
31.10.2004/368
Gaziantep 2.İcra Müd. 2004/9740
1.190.000.000
886.000.000
2.076.000.000
Toplam
30.190.013.369.-
 
7- 20.12.2004 tarih ve 427 numaralı yevmiye ile Bülent Erkli’ye ait 10.6.2004 tarih ve 89603 numaralı 150.000.000.- TL. tutarındaki fatura iki defa gider yazılmıştır.
Parti sorumluları, faturanın mükerrer ödendiğini belirtmişlerdir.
Mükerrer ödenen 150.000.000.- TL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
8- Bahşiş ödemeleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Parti seyahatlerindeki yemek giderlerinde bahşiş ödemeleri tutanağa bağlanarak ödenmiştir. Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesindeki tevsik edilmeyecek işlemler sınırının altındadır.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Aşağıda belirtilen bahşiş ödemeleri bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına verilmesi nedeniyle parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.
 
Bahşiş Ödemeleri
 
Yevmiye tarih ve no
Belge türü
Belge tarih ve no
Belgede imzası olanın adı soyadı
İçerik
Tutar
10.9.2004/238
Gider pusulası
6.9.2004
Yıldırım Olgun
Adana seyahatinde bahşiş
20.000.000
20.9.2004/321
Gider pusulası
18.10.2004
Yıldırım Olgun
Eskişehir Sarıcakaya seyahatinde bahşiş
10.000.000
10.10.2004/347
“     “
18.10.2004
Yıldırım Olgun
İstanbul-Tekirdağ-Edirne seyahatinde bahşiş
10.000.000
20.10.2004/357
“     “
17.11.2004
Yıldırım Olgun
İstanbul-İzmir-Konya seyahatinde  bahşiş
50.000.000
10.12.2004/410
“     “
2.12.2004
Tolga Yılmaz
İstanbul seyahatinde  bahşiş
40.000.000
10.12.2004/414
“     “
10.12.2004
Tolga Yılmaz
İstanbul seyahatinde  bahşiş
30.000.000
20.12.2004/425
“     “
 
Yıldırım Olgun
İstanbul-Bursa seyahatinde  bahşiş
62.400.000
20.12.2004/426
“     “
20.12.2004
Yıldırım Olgun
Kocaeli-Tekirdağ seyahatinde  bahşiş
32.750.000
Toplam 
255.150.000.-
 
9- Toplu tiyatro bileti alınmış ve tutarı Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Parti örgütlenme çalışmaları doğrultusunda parti üyeleri ile sosyalleşmenin sağlanması amacıyla toplu tiyatro biletleri alınarak örgüt ile beraber bu gösterilere gidilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Alınan toplu tiyatro bilet bedelleri parti tarafından karşılanacak yönetim gideri olmadığı gibi, partinin amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak da kabulü mümkün değildir
 
Yevmiye No
Adı Soyadı
İçerik
Belge
Ödenen tutar
10.112004/378
Ünal Çeken
50 adet tiyatro bileti karşılığı
Gider makbuzu 5.11.2004 /0092
500.000.000
20.12.2004/424
Ünal Çeken
50 adet tiyatro bileti karşılığı
Gider makbuzu 16.12.2004 /0102
500.000.000
Toplam
1.000.000.000.-
 
10- 20.10.2004 tarih ve 356 yevmiyede Maliye Bakanlığı’nın 19.10.2004 tarih ve 931511 alındısı karşılığı mükellef Süleyman Yağız’a ait 503.500.000.-TL para cezası Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Güvercin adlı Parti dergisi ile ilgili yasal izin zamanında yerine getirilemediğinden İdari Para Cezası ödenmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti görevlilerinin yasal yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan idari para cezasından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
11- 10.10.2004 tarih ve 351 yevmiyede Avukat Yonca Sürgün tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzu olmadan 346.153.846.- lira ödeme yapılmıştır.
Parti sorumluları, “makbuz olmadan yapılan ödeme ile diğer ödemeler icra ve mahkeme masraflarına mahsuben ödenmiş tutarlardır fakat geçmiş yıllarda olduğundan belgesi bulunamamıştır. Av. Yonca Sorgün’e ait sözleşme ekte sunulmuştur.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Siyasî partiler tarafından yapılan ödemelerde Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgelerin varlığı aranmaktadır. Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası düzenlemesi gerekmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2004 yılı için 37.134.949.- TL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların fatura, serbest meslek makbuzu veya gider makbuzu gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle serbest meslek makbuzu ve ya herhangi bir geçerli belge olmadan yapılan, 346.153.846.- lira giderin, Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
2- İl Örgütleri Giderleri
İl örgütlerinin 2004 yılı giderleri toplamı 14.965.546.659.502.- lira olarak gösterilmiştir.
Bunun 81.102.632.060.- lirası personel giderleri, 3.236.673.502.111.- lirası yönetim giderleri, 164.301.244.691.- lirası yardımlar, 311.707.601.625.- lirası demirbaş alımı, 11.233.766.551.510.- lirası seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 84.534.132.428.- lirası 2003 yılından devreden borçlardan oluşmaktadır. Genel Merkez’ce kabul edilmeyen ve dava konusu yapılan giderler ise 146.539.004.923.- liradır.
Parti il örgütlerinin 2005 yılına devreden nakit mevcudu 1.179.171.088.807.- liradır.
Parti il örgütlerinin 2004 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2004 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2004 yılı içinde edindiği 568.648.744.332.- lira tutarındaki taşınır malın (demirbaş) Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Demokratik Sol Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2004 yılı kesinhesabında gösterilen 117.179.676.923.146.- lira  gelir, 219.039.662.205.- lira borç, 34.518.776.971.123.- lira gider, 163.475.896.387.- lira alacak ve 82.716.463.717.841.- lira kasa ve banka mevcudu devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen. 36.835.497.215.- lira (36.835,49.- YTL) karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
22.12.2010 gününde karar verildi.
 
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
KARŞIOY YAZISI
 
Demokratik Sol Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda 36.835,49.- YTL’nin Hazine’ye irat kaydedilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 22.12.2010 tarihlidir.
Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının ilk incelemesi yapılarak esasının incelenmesine geçilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 27.1.2006 tarihlidir.
Buna göre esas inceleme, herhangi bir haklı neden bulunmaksızın 4 yıl 11 ay bekletildikten sonra karara bağlanmıştır.
Siyasî partilerin malî denetimi, Anayasa’nın 69. maddesine göre yerine getirilen yargısal bir işlemdir. Bu nedenle Anayasa’nın 2. maddesindeki demokratik hukuk devleti ve 36. maddesindeki adil yargılama ilkelerine de uygun olmak zorundadır.
Yargısal bir görevin 4 yıl 11 ay gecikmeyle yerine getirilmesi ve bu gecikmenin hiçbir haklı nedene dayanmaması, Anayasa’nın 2. ve 36. maddeleriyle bağdaşmaz. Siyasî partilerin gelir ve giderlerine ilişkin belgeleri saklama süresi mevzuatımıza göre 5 yıldır. Hal böyle iken 4 yıldan fazla bir zaman sonra partinin mali denetiminde amaçlara uygun yapılmış kabul edilmeyen harcamaların sürpriz bir şekilde karara bağlanması hukuk güvenliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Karar her ne kadar kanuna uygunsa da hukuka ve adalet duygusuna aykırı bulduğumdan çoğunluğa katılmıyorum.
 
                                                                                                                                                  Başkanvekili
                                                                                                                                      Osman Alifeyyaz PAKSÜT
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2006/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı: 2010/68
Karar Günü: 22.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU       
Demokratik Sol Parti’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 27.2.2007 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Sol Parti 2005 yılı gelirleri toplamının 106.295.569,83 YTL, devreden borçların 216.253,51 YTL, giderleri toplamının 17.038.282,73 YTL, alacakların 172.297,93 YTL olduğu ve 89.298.242,68 YTL.nin nakit mevcudu olarak 2006 yılına devrettiği anlaşılmıştır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı gelirleri toplamı 98.610.011,54 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 17.035.505,65 YTL.si faiz gelirleri, 36.088,27 YTL.si sair gelirler, 81.538.417,63 YTL.si 2004 yılından devreden nakit  mevcutundan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2005 yılı gelirleri toplamı 7.685.558,29 YTL. olarak gösterilmiştir.
Bunun 44.522,84 YTL.si parti üyelerinden alınan aidat, 2.553,05 YTL.si parti bayrağı, flaması, rozet vs. satışından sağlanan gelir, 1.250.- YTL.si parti yayınlarının satış geliri, 33.623,95 YTL.si parti tarafından tertiplenen dayanışma gecesi ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 234.983,19 YTL.si bağış, 1.211.071,13 YTL.si 2004 yılından devreden nakit, 5.958.734,87 YTL.si genel merkezden alınan yardım, 68.368,36 YTL.si faiz gelirleri, 130.450,90 YTL.si dava konusu devirden oluşmaktadır.
İl örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı giderleri 10.016.187,54 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 610.782,73 YTL.si personel giderleri, 715.839,73 YTL.si yönetim giderleri, 5.958.734,87 YTL.si yardımlar, 622.668,92 YTL.si demirbaş-taşınmaz alımı, 2.011.123,39 YTL.si seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 16.770.- YTL.si iş avansları, 18.970.- YTL.si seyahat avansları, 61.297,90 YTL.si 2004 yılından devreden borçlardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 88.669.459,38 YTL dir.
Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
             Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.
Yine aynı Kanun’un Gider Pusulası başlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve  ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”
hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2005 yılı için 41,29 YTL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,
“Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76 ncı maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
1- Yenikan medya pazarlamaya sürekli olarak prodüksiyon bedeli olarak yapılan ödemelerin içeriğinin bildirilmesi, bu hizmetler karşılığında Partiye verdiği dokümanlar (cd,materyal, bilgi veya belge vb.) ile sözleşme örneğinin gönderilmesi istenmiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Firma
Alınan hizmet
Tutar
31.3.2005/78
Yenikan Medya Paz.
Prodüksiyon bedeli
17700
30.4.2005/115
Yenikan Medya Paz.
Prodüksiyon bedeli
17700
31.5.2005/147
Yenikan Medya Paz.
Prodüksiyon bedeli
17700
31.5.2005/147
Yenikan Medya Paz.
Prodüksiyon bedeli
17700
30.11.2005/369
Yenikan Medya Paz.
Prodüksiyon bedeli
16042,10
10.12.2005/380
Yenikan Medya Paz.
Prodüksiyon bedeli
17700
20.12.2005/397
Yenikan Medya Paz.
Prodüksiyon bedeli
17700
 
Parti yetkilileri “Yenikan Medya firması partimize prodüksiyon hizmeti vermektedir. Özellikle partinin yaptığı miting ve toplantıların Yerel ve Bölgesel Televizyonlara Canlı Yayın hizmetini vermektedir. Sözleşmesi ektedir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Faturaların düzenlenmiş olması nedeniyle söz konusu firmaya yapılan ödemelerin Hazineye irad kaydedilmemesi gerektiğine Haşim KILIÇ, Fulya KANTARCIOĞLU, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN ve Engin YILDIRIM’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
2-  Parti adına olmayan, kişi adına kayıtlı telefonlara alınan kontör bedelleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti yetkilileri, “Sözkonusu kazı konuş kartları seçim dönemleri ve mitinglerde parti için kendi telefonunu kullanan kişilere verilmiş ve parti için kullanılmıştır. Her kişiye yeni hat almak sabit giderleri fazla olduğundan pahalıya geleceği için hazır kart alınmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.
 
Kontör Alımları
 
Yevmiye tarih ve no
Fişin tarih ve no
İşletme adı
Tutar
10.4.2005/96
31.3.2005/2
Yeni Çağdaş
21,5
10.5.2005/130
2.5.2005/0072
Net Bilgi Ltd.
31,75
31.5.2005/157
20.5.2005/0038
Ahmet Murat Güven Telsim Cep Shop
24
31.5.2005/1572
20.5.2005/0157
Keskin Elektronik
23
10.6.2005/174
4.6.2005/3
Phone Office
25
10.6.2005/185
4.6.2005/2
Phone Office
50
10.10.2005/310
29.9.2005/0134
Çağlar Elektronik
22
30.11.2005/366
18.11.2005/19
Balcı Bil.Ltd.
24
31.12.2005/413
24.12.2005/2
A T İletişim
24
Toplam 
245,25.-YTL
Parti yetkilileri kimlere alındığına dair isim belirtmedikleri gibi, bu kontörlerin parti faaliyetleri için kullanıldığına dair kanıtlayıcı bilgi ve belge de sunmamışlardır. Bu nedenle Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.
3- Bahşiş ödemeleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Parti seyahatlerindeki yemek giderlerinde bahşiş ödemeleri tutanağa bağlanarak ödenmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Aşağıda belirtilen bahşiş ödemeleri bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına verilmesi nedeniyle parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.
 
Bahşiş Ödemeleri
 
Yevmiye tarih ve no
Belge türü
Belge tarih ve no
Belgede imzası olanın adı soyadı
İçerik
Tutar
31.1.2005/23
Gider pusulası
31.1.2005/--
Yıldırım Olgun
Bursa seyahatinde  bahşiş
30
20.1.2005/15
“     “
14.1.2005
Tolga Yılmaz
İstanbul seyahatinde bahşiş
35
10.1.2005/8
“     “
10.1.2005/--
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde  bahşiş
5,95
10.2.2005/31
“     “
7.2.2005
Tolga Yılmaz
İstanbul seyahatinde  bahşiş
65
28.2.2005/43
“     “
22.2.2005
Yıldırım Olgun
Antalya-Mersin seyahatinde  bahşiş
49
28.2.2005/45
“     “
22.2.2005
Necmi Çavuşoğlu
Antalya-Mersin-Nevşehir-Niğde seyahatinde  Grand City, Ceylan otelde verilen bahşiş,
165
31.3.2005/81
A4 yazılmış harcama belgesi
26.3.2005
Yıldırım Olgun
Kukla kebapta verilen bahşiş
10
10.3.2005/60
4 adet A4 yazılmış harcama belgesi
2.3.2005
Tolga Yılmaz
İstanbul,İzmit,Bolu seyahatinde ki yemeklerde verilen  bahşiş
120 ,
20.3.2005/70
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
15.3.2005
Tolga Yılmaz
İstanbul seyahatinde verilen  bahşiş
40
10.3.2005/61
A4 yazılmış harcama belgesi
7.3.2005
Tolga Yılmaz
Bursa seyahatinde verilen  bahşiş
37
31.3.2005/88
A4 yazılmış harcama belgesi
21.3.2005
Yıldırım Olgun
Isparta-Burdur-Afyon seyahatinde verilen  bahşiş
40
10.4.2005/96
A4 yazılmış harcama belgesi
4.4.2005
Necmi Çavuşoğlu
Kayseri,Malatya, Nevşehir ve Aksaray seyahatinde konaklanan otelde verilen bahşiş
40
20.4.2005/106
A4 yazılmış harcama belgesi
12.4.2005
Yıldırım Olgun
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
4,30
20.4.2005/103
A4 yazılmış harcama belgesi
11.4.2005
Kemal Doğan
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
23
20.4.2005/105
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
12.4.2005
Emin Topçuoğlu
Malatya,İstanbul,Antalya seyahatinde verilen bahşiş
75
10.5.2005/126
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
9.5.2005
Yıldırım Olgun
Gaziantep seyahatinde verilen bahşiş
20,35
31.5.2005/150
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
23.5.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
12
31.5.2005/150
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.5.2005
Yıldırım Olgun
Ordu seyahatinde verilen bahşiş
36,60
10.5.2005/129
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
2.5.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
52,5
10.5.2005/131
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
6.5.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
7
31.5.2005/153
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
24.5.2005
Yıldırım Olgun
Almanya  seyahatinde verilen bahşiş
34,8
31.5.2005/160
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
30.5.2005
Yıldırım Olgun
Bartın seyahatinde verilen bahşiş
15
10.6.2005/170
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
8.6.2005
Yıldırım Olgun
Ankara And Tur lokantasında verilen bahşiş
2,5
30.6.2005/197
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.6.2005
Yıldırım Olgun
Ankara And Tur lokantasında verilen bahşiş
5
30.6.2005/197
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
28.6.2005
Yıldırım Olgun
İdol lokantasında verilen bahşiş
5
30.6.2005/197
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
30.6.2005
Yıldırım Olgun
And Cafede verilen bahşiş
5
10.6.2005/173
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
8.6.2005
Yıldırım Olgun
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
58,15
20.6.2005/186
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
14.6.2005
Tolga Yılmaz
Van seyahatinde lokantada verilen bahşiş
40
10.7.2005/205
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
5.7.2005
Yıldırım Olgun
Kızılcahamam ve İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
36
20.7.2005/219
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
25.7.2005
Yıldırım Olgun
Uşak seyahatinde verilen bahşiş
23,75
10.8.2005/237
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
25.7.2005
Yıldırım Olgun
Bahşiş bedeli
5
20.8.2005/249
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.8.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
60
20.8.2005/251
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.8.2005
Yıldırım Olgun
Afyon, Kütahya, Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş
20
20.8.2005/255
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
16.8.2005
Yıldırım Olgun
Hacıbektaş Kayadibi Cennet Lokantasında verilen bahşiş
5
10.9.2005/273
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
6.9.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul,İzmir, Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş
80
20.9.2005/280
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
13.9.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
38
20.9.2005/281
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
13.9.2005
Necmi Çavuşoğlu
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
5
20.9.2005/282
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
19.9.2005
Kemal Doğan
Çanakkale, Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş
23
20.9.2005/283
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
19.9.2005
Necmi Çavuşoğlu
Çanakkale, Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş
15
30.9.2005/294
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
21.9.2005
Yıldırım Olgun
Çanakkale, Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş
70
30.9.2005/295
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
21.9.2005
Yıldırım Olgun
Adıyaman seyahatinde verilen bahşiş
34,03
30.9.2005/296
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.9.2005
Kemal Doğan
Adıyaman seyahatinde verilen bahşiş
15
10.10.2005/310
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.10.2005
Necmi Çavuşoğlu
Muğla,Gaziantep, Adıyaman seyahatinde verilen bahşiş
27,5
20.10.2005/322
4 adet A4 yazılmış harcama belgesi
10.10.2005
Yıldırım Olgun
Muğla n seyahatinde verilen bahşiş
110
20.10.2005/324
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
17.10.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
25
10.11.2005/346
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
31.10.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul ve İzmir seyahatinde verilen bahşiş
40
10.11.2005/347
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
1.11.2005
Yıldırım Olgun
Antalya seyahatinde verilen bahşiş
57
20.11.2005/355
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
15.11.2005
Yıldırım Olgun
Konya ve Kıbrıs seyahatinde verilen bahşiş
41,61
30.11.2005/364
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
24.11.2005
Yıldırım Olgun
Trabzon ve Rize seyahatinde verilen bahşiş
80
10.12.2005/376
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
5.12.2005
Yıldırım Olgun
Konya seyahatinde verilen bahşiş
23
10.12.2005/378
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
9.12.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
48
20.12.2005/387
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
12.12.2005
Yıldırım Olgun
Mersin seyahatinde verilen bahşiş
48
20.12.2005/390
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
12.12.2005
Necmi Çavuşoğlu
Mersin seyahatinde verilen bahşiş
40
26.12.2005/395
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
20.12.2005
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
26,6
31.12.2005/409
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
24.12.2005
Tolga Yılmaz
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
80
31.12.2005/411
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
24.12.2005
Hüseyin Aydın
Kuşadasında ki yemekte verilen bahşiş
13
31.12.2005/413
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
26.12.2005
Necmi Çavuşoğlu
Bursa seyahatinde verilen bahşiş
26,8
31.12.2005/416
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
28.12.2005
Yıldırım Olgun
Eskişehir ve Bursa seyahatinde verilen bahşiş
50,13
Toplam
2.079,57 TL
 
4- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.
Parti sorumluları Söz konusu kişiler adına alınmış olan uçak, otobüs bileti ve konaklama bedeli faturaları Parti adına yapılmış harcamalardır. Fakat elde olmayan sebepler ile belgeler kişiler adına düzenlenmiştir. Otobüs veya uçak ile seyahat ederken veya otelde konaklar iken söz konusu uçak, otobüs ve otel firmaları; bu konudaki yasal bilgi eksikliğinden belgeleri, seyahati yapan veya konaklayan kişi adına düzenlemiştir. Genel Merkez tarafından alınan uçak, otobüs bileti veya otel rezervasyonlarında belgeler Genel Merkez adına düzenlenmiştir. Belgeyi alan kişiler de zaten parti yetkilisi olduklarını düşündüklerinden ve parti faaliyeti için orada bulunduklarından parti işi ile ilgili bir gider olduğu için belgeyi kabul etmişlerdir. Söz konusu firmalar belgeyi kişi adına düzenlerken Parti adına düzenlenmesi istendiğinde kişilerden imza sirküsü, yetki belgesi vs. istenmektedir. Bunun da imkan dahilinde olmadığı ortadadır. Söz konusu kişiler Parti adına herhangi bir etkinliğe ya da toplantıya katılacakları zaman bulundukları bölgeden Parti Genel Merkezine gelmekte dolayısıyla belgeler kendi adlarına düzenlenmektedir. 2007 yılı Kesin hesap incelemesinde de söz konusu işlemler mahkemenizce uygun görülmüştür.
Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.”
şeklinde beyanda bulunmuşlardır.
Kimi otobüs ve tren biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat (otobüs, tren ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Seyahat Giderlerine Ait Tablo
 
Yevmiye tarih ve No
Yolcunun Adı Soyadı
Türü
Tutarı
28.2.2005/46
Zabit Demir
Otobüs bileti
24
“         “
İsimsiz
   “       “
24
10.3.2005/58
Masum Türker
Uçak bileti
258
31.3.2005/81
İsimsiz
Otobüs bileti
30
31.3.2005/81
Masum Türker
Uçak bileti
218
31.3.2005/81
Ahmet Tan
Elektronik bilet yolcu seyahat belgesi
238
31.3.2005/89
Ahmet Tan
Uçak bileti
129
31.3.2005/89
Ahmet Tan
Uçak bileti
109
31.5.2005/149
Osman Kılıç
Otobüs bileti
10,5
“         “
Ahmet Güzel
   “       “
10,5
“         “
İsimsiz
 2 adet otobüs bileti
36
10.5.2005/130
Nemci Çavuşoğlu
Otobüs bileti
15
31.5.2005/152
İsimsiz
Otobüs bileti
15
31.5.2005/162
Faldı Ağaoğlu
Otobüs bileti
26
“         “
İsimsiz
 3 adet otobüs bileti
63
“         “
Faldı Ağaoğlu
Uçak bileti
95
31.5.2005/163
İsimsiz
Otobüs bileti
20
31.5.2005/164
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
26
31.5.2005/165
İsimsiz
 3 adet otobüs bileti
52
“         “
Hüseyin Mert
Uçak bileti
115
“         “
Hasan Ehliz
   “       “
95
“         “
Hüseyin Mert
Uçak bileti
99
10.6.2005/170
Masum Türker
Uçak bileti
234
“       “
Masum Türker
   “       “
119
“       “
Masum Türker
   “       “
119
30.6.2005/197
İsimsiz
 3 adet otobüs bileti
47
“       “
İsimsiz
 2 adet otobüs bileti
17
“       “
İzzet Sözen
Uçak bileti
119
“       “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
80
10.6.2005/169
Ahmet
Otobüs bileti
25,25
10.6.2005/171
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
28
10.6.2005/179
Zabit Demir
1 adet otobüs bileti
20
10.6.2005/172
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
45
20.6.2005/188
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
40
30.6.2005/198
Kadir Salih
Uçak bileti
95
“       “
Melda Bayer
“       “
95
“       “
Jale Arbaş
   “       “
95
“       “
İsimsiz
 4 adet otobüs bileti
114
10.7.2005/204
Nazif Topaloğlu
Uçak bileti
135
“       “
İsimsiz
7  adet otobüs bileti
139
20.7.2005/218
Fehmi
Otobüs bileti
20
20.7.2005/220
Zabit Demir
Otobüs bileti
30
“       “
İsimsiz
6 adet otobüs bileti
115
31.7.2005/229
İsimsiz
Otobüs bileti
17
31.7.2005/230
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
32
“       “
Mehmet Daşçı
Uçak bileti
244
10.8.2005/243
Orhan Ocak
2 adet otobüs bileti
75
20.8.2005/252
İsimsiz
İsimsiz
12
31.8.2005/264
İsimsiz
7 adet otobüs bileti
150
30.9.2005/293
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
44
“       “
Ahmet Güzel
Otobüs bileti
22,5
20.9.2005/284
İsimsiz
Otobüs bileti
28
20.9.2005/285
İsimsiz
5 adet otobüs bileti
96
20.9.2005/285
Hüseyin Aydın
Otobüs bileti
29,5
30.9.2005/304
İsimsiz
5 adet otobüs bileti
156
20.10.2005/321
Hüseyin Mert
Uçak bileti
149
31.10.2005/334
Mehmet İrfan Çakı
2 adet otobüs bileti
88,5
“       “
Kerim Aksu
2 adet otobüs bileti
88,5
“       “
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
63,5
“       “
Remzi Tavşan
Otobüs bileti
28
10.10.2005/306
Zabit Demir
Uçak bileti
119
“       “
Zabit Demir
Uçak bileti
109
“       “
Zabit Demir
Otobüs bileti
24
“       “
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
60
10.10.2005/310
Nemci Çavuşoğlu
Otobüs bileti
24
10.10.2005/313
Osman Kılıç
Uçak bileti
109
“       “
Tuncay
Otobüs bileti
30
10.10.2005/314
Zabit Demir
Otobüs bileti
28
“       “
Zabit Demir
Uçak bileti
129
“       “
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
38
20.10.2005/326
Salih Kadir
Otobüs bileti
35
“       “
M.Karaçay
Otobüs bileti
37
“       “
İsimsiz
5 adet otobüs bileti
115
20.10.2005/328
İsimsiz
7 adet otobüs bileti
161
20.10.2005/329
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
20
10.10.2005/315
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
84
10.11.2005/345
İsimsiz
Tren bileti
22
“       “
Melda Bayer
Uçak bileti
119
10.11.2005/346
Olgun Yıldırım
Uçak bileti
298
“       “
Ahmet Ercan
Uçak bileti
298
20.11.2005/356
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
50
“       “
Osman Kılıç
2 adet uçak bileti
318
“       “
Hasan Macit
2 adet uçak bileti
318
“       “
Mehmet Baş
Uçak bileti
179
20.12.2005/386
İsimsiz
Otobüs bileti
20
31.12.2005/402
Necati Uyar
Otobüs bileti
97
31.12.2005/402
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
36
10.12.2005/377
Sılay Soydal
Otobüs bileti
18
20.12.2005/388
Mehmet Başçı
Otobüs bileti
23
“       “
Melda Bayer
Otobüs bileti
26,5
“       “
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
35
20.12.2005/392
Uluğ Türkkan
2 adet uçak bileti
154
“       “
Uluğ Türkkan
Otobüs bileti
25
31.12.2005/425
İsimsiz
Otobüs bileti
22
“       “
Necati Uyar
Uçak bileti
129
“       “
Uluğ Türkkan
Uçak bileti
129
“       “
Necati Albay
Uçak bileti
89
“       “
Orhan Ocak
Uçak bileti
89
31.12.2005/408
Sılay Soydan
Uçak bileti
130
31.12.2005/411
Ahmet Güzel
4 adet otobüs bileti
66
“       “
Hüseyin Aydın
2 adet otobüs bileti
110
“       “
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
60
31.12.2005/414
İsimsiz
Otobüs bileti
20
“       “
Arif Özbay
Otobüs bileti
25
31.12.2005/415
İsimsiz
Otobüs bileti
25
“       “
Orhan Yeşilyurt-Mustafa Yılmaz
Otobüs bileti
60
“       “
Orhan Yeşilyurt
Uçak bileti
86
31.12.2005/417
İzzet Sözen
2 adet uçak bileti
327
“       “
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
45
31.12.2005/419
Zabit Demir
Uçak bileti
79
“       “
Zabit Demir
2 adet otobüs bileti
56
“       “
İsimsiz
4 adet otobüs bileti
90
31.12.2005/420
Osman Kılıç
2 adet otobüs bileti
56,5
“       “
İsimsiz
4 adet otobüs bileti
45
31.12.2005/421
İsimsiz
4 adet otobüs bileti
75
31.12.2005/424
Nazif Topaloğlu
5 adet uçak bileti
619
20.12.2005/397
Hüseyin Mert
Uçak bileti
69
“       “
Hüseyin Mert
Otobüs bileti
30
“       “
İsimsiz
Otobüs bileti
28
 
 
Toplam
10.480,75 YTL
 
5- Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik ve para cezaları Parti bütçesinden ödenmiştir.
Parti yetkilileri, Toplantılara ve programlara yetişebilmek amacıyla zaman zaman hız sınırı aşılmıştır. Muhtasar ve MTV Gecikme zamları zamanında yatırılamamıştır. Fakat para vadede faiz geliri getirdiğinden ortada bir kamu zararı yoktur. THY Cezası ise toplantı saati değiştiğinden uçak bileti ertelenmiştir. Burada da herhangi bir kusur yoktur.” şeklinde cevap vermişlerdir.
 
Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste
Yevmiye tarih ve no
Alındının Tarih ve Nosu
Mahiyeti
Tutarı
31.3.2005/81
28.3.2005/5510
Gelir vergisi stopaj gecikme zammı
17,77
20.4.2005/106
235 4021591057 1.34
235 4021591058 268
THY ceza
102
31.5.2005/156
Tahsilat belgesi yok
Trafik ceza tutanağı, 26.5.2005/607061
92
10.6.20065/170
 
Turkcell gecikme bedeli
15,83
30.6.2005/197
22.6.2005/586
Trafik harcı gecikme zammı
88,50
30.9.2005/293
27.9.2005/2400
Gelir ve damga vergisi gecikme zammı
8,92
10.10.2005/305
 
Trafik ceza tutanağı, 3.10.2005/065601
92
10.10.2005/305
3.10.2005//98
Trafik ceza tutanağı, 3.10.2005/035245
92
10.10.2005/305
12.10.2005/228
06 P 7878 plakalı aracın 2000/2 MTV gecikme zammı
58,67
30.11.2005/361
28.11.2005/1022
Trafik ceza tutanağı, 23.10.2005/142480
92
31.12.2005/402
21.12.2005/2276
Trafik ceza tutanağı, 16.12.2005/001496
92
31.12.2005/421
 
Trafik ceza tutanağı, 13.12.2005/788790
92
Toplam
843,69 YTL
Siyasî partinin veya Hazine’nin zarara uğrayıp uğramadığı konusunda bir denetim yapılmadığı gibi, parti bütçesi ile hazine arasında doğrudan bir ilişki de bulunmamaktadır. Kaldı ki kanuna aykırı gelir ve giderlerin Hazine’ye gelir kaydedilmesi Hazine’nin zararını tazmin amacıyla değil ortaya çıkan hukuka aykırılığa bir yaptırım olması amacıyla düzenlenmiştir.
Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı, bedeli ve cezalardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
6- Aşağıda gösterilen 1.145,36 YTL tutarındaki gider fatura aslı olmaksızın yapılmıştır.
Parti yetkilileri Fatura asılları yoktur.306,80 YTL tutarındaki İMM Organizasyon firması faturası firma tarafından aslı gibidir onaylı tasdik edilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2005 yılı için 41,29 YTL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın veya fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
 
Fatura Olmadan Ödenen Giderlere Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Kimden alındığı
İçerik
Tutar
31.5.2005/148
 
Apartman aidat gideri. Herhangi bir belge bulunmamaktadır.
144
31.5.2005/153
Avis
faks fatura
431,52
10.6.2005175
 
06 As 5178 plakalı araca ait gider. Herhangi bir belge bulunmamaktadır.
263,04
10.12.2005/380
İMM Organizasyon, Mithatpaşa V.D. 329 047 6765
Firma tasdikli fotokopi fatura
306,80
Toplam
1.145,36 YTL
 
7- Murat Demir’in iş akdi işverenden izin almaksızın bir ay içinde üç iş günü işe devam etmemesi nedeniyle fesh edildiği halde 30.4.2005 tarih ve 120 yevmiye ile 3.836,91 YTL kıdem ve 1.782,01 YTL ihbar tazminatı ödenmiştir.
Parti yetkilileri Murat Demir’e İhbar ve Kıdem Tazminatı ödenmiştir. Her ne kadar 3 iş günü üst üste gelmeyen işçiyi tazminatsız işten çıkarma hakkı kanundan doğan bir hak olsa bile işveren dilediği takdirde kıdem tazminatını ödeyebilir. Ayrıca partimiz her platformda emeği savunan ve emekçinin yanında bir partidir. Bu nedenle söz konusu çalışanımıza kıdem tazminatı emeğinin karşılığı olarak ödenmiştir” şeklinde cevap vermişlerdir.
Murat Demir’in iş akdi işverenden izin almaksızın bir ay içinde üç iş günü işe devam etmemesi nedeniyle fesh olunmuştur.
4857 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinde “ Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” hükmü yer almış,
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre hizmet akdinin 17. maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16. maddenin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen sebeplerle işçi tarafından veyahutta muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshi halinde kıdem tazminatı verileceği belirtilmiş,
4857 sayılı İş Kanunu’nun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 nci maddesinde, Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, maddede yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği,
Maddenin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri alt bendinin g fıkrasında ise, İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı olarak fesh edebileceği ifade edilmiştir.
İhbar tazminatı, işveren veya işçinin haber vermeden iş akdini feshetmesi durumunda karşı tarafa ödeyeceği tazminattır. İşveren iş akdini haklı nedenle feshettiğine göre ihbar tazminatı ödenmesi İş Kanuna aykırıdır. İş Kanununda kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren haller sayılmış olup, işverenin haklı nedenle feshi bunlar arasında sayılmamıştır.
Murat Demir’in iş akdi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi nedeniyle feshedilmiştir. Dolayısıyla ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiren bir durum oluşmamıştır. Partinin iş akdi fesih yazısı ve İş Kanunu’na göre bu kişiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmemelidir. Bu nedenle 5.618,92YTL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
8- Aşağıdaki tabloda gösterilen icra ödemelerinde ki ana para, faiz ve diğer masrafları belirtilmeyenin ana para, faiz ve diğer masraflarının belirtilmesi, bu ödemelere esas belgelerin gönderilmesi ile faiz ve diğer masrafların parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.
Parti sorumluları, “Söz konusu dönemde Türkiye’nin her yerinde borçların yapılandırılması açısından bir çok icra dairesine ödemelerde bulunulmuştur. Gecikme cezaları ve sair masraflar borcun geç ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat para o esnada bankada faiz getirisi sağladığından ortada hazine zararı söz konusu değildir.” Şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.
Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
 
İCRA ÖDEMELERİ
Yevmiye No
Açıklama
Anapara
Faiz ve Diğer masraflar
Toplam tutar
20.1.2005/14
Mardin Tedaş
252,65
65,76
318,41
“             “
Mardin Telekom
212,45
194,44
406,89
28.2.2005/50
Ordu Telekom Ulubey ilçesi telefon borcu
138,50
171,03
309,53
10.3.2005/57
Şanlıurfa Telekom Müdürlüğü-Halveti 0.414.751 51 02 nolu telefon borcu
81
343
424
30.4.2005/110
Mardin Telekom
0.482.2123324 nolu telefon
296,75
194,86
491,61
10.8.2005/237
Ankara 5.Sulh 2005/354 Esas
700
255
955
Toplam
1.224,09.-
9- Toplu tiyatro ve konser bileti alınmış ve bedeli Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Parti örgütlenme çalışmaları doğrultusunda parti üyeleri ile sosyalleşmenin sağlanması amacıyla toplu tiyatro biletleri alınarak örgüt ile beraber bu gösterilere gidilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Alınan toplu tiyatro ve konser bilet bedelleri parti tarafından karşılanacak yönetim gideri olmadığı gibi, partinin amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak da kabulü  mümkün değildir
 
Yevmiye No
Adı Soyadı
İçerik
Belge
Ödenen tutar
31.1.2005/21
Ünal Çeken
10.-YTL den 400 adet tiyatro bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 26.1.2005/0106
4000
10.2.2005/28
Ali Cavit Coşkun
10.-YTL den 30 adet konser bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 10.2.2005/0108
300
20.6.2005/182
Ünal Çeken
10.-YTL den 100 adet tiyatro bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 15.6.2005/0116
1000
 
 
 
 
5.300.-YTL
 
10- Ahmet Tan adına düzenlenen 235 241 037 5242 numaralı ve 238.- YTL.lik elektronik uçak biletinin fotokopisi 31.03.2005 tarih ve 81 numaralı yevmiye ile, aslı 31.03.2005 tarih ve 84 numaralı yevmiye ile ödenmiştir. Aynı uçak bilet bedelinin iki defa ödenmesi suretiyle mükerrer ödeme yapılmıştır.
Parti yetkilileri sehven mükerrer ödeme yapıldığını beyan etmişlerdir.
Mükerrer ödenen 238.- YTL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
11- Taksi ücreti veya taşıma ücreti karşılığı belge olmadan tutanağa istinaden ödeme yapılma nedeni ile aynı plakalı araçlara ödenen ücretlerin mükerrer olup olmadığı sorulmuş,
Parti yetkilileri, “Örgüte malzeme (bayrak, afiş, eşantiyon vs.) gönderilmesi gerektiği durumlarda hem ağırlık hem de uzaklıktan ötürü kargo ücreti daha pahalı olduğundan malzemeler otobüsle gönderilmiştir. Otobüs firmasından belge alınması mümkün olmadığından yapılan her ödeme tutanağa bağlanmıştır. Mükerrer ödeme olduğunu düşünmemekteyiz. Sadece gönderilecek malzeme çok yer kapladığından daha fazla bedel ödenmiştir. Bu konuda Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesine göre belge alınamayan durumlarda harcama yapılabilecek meblağ sınırına göre tutanak düzenlemesi yoluna gidilmiştir. Takdir edilmelidir ki kargo ücretleri otobüs ücretlerine göre daha pahalı bir mekanizmadır. Burada yasaya aykırı bir işlem yapılmadığını düşünmekteyiz.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Tabloda görüleceği fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası düzenlemeden A4 kağıdına yazılmış tutanağa istinaden ödeme yapılmıştır. Tutanaklar belge sınırının altında kalınması amacıyla bölünerek yazılmıştır. Aynı gün aynı arabayla ilgili farklı tutarlarda tutanak düzenlenmesi ve tutanağı sadece DSP görevlilerin Cuma Şengül ve Nilüfer Gökçe’nin imzalaması bunun göstergesidir. Parayı alan kişinin tutanakta imzası bulunmamaktadır. Paraların kime ödendiği belli değildir.
Siyasi partiler tarafından yapılan ödemelerde Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerin varlığı aranmaktadır. Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası düzenlemesi gerekmektedir.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2005 yılı için 41,29 YTL) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle geçerli belge olmadan yapılan 644.- YTL giderin, Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
 
TUTANAK
Yevmiye No
Tutanağı imzalayanın Adı Soyadı
İçerik
Belge türü
Tarih
Ödenen tutar
10.5.2005/123
Cuma Şengül
2 koli taşıma ücreti 27 YS 864 plakalı Seçturizm
A4 yazılmış tutanak
5.5.2005
30
10.5.2005/123
Cuma Şengül
2 koli taşıma ücreti 27 YS 864 plakalı Seç turizm
A4 yazılmış tutanak
5.5.2005
30
31.5.2005/148
Cuma Şengül
5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm
A4 yazılmış tutanak
21.5.2005
30
31.5.2005/148
Cuma Şengül
5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm
A4 yazılmış tutanak
21.5.2005
30
31.5.2005/148
Cuma Şengül
5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm
A4 yazılmış tutanak
21.5.2005
30
31.5.2005/148
Cuma Şengül
5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm
A4 yazılmış tutanak
21.5.2005
30
31.5.2005/148
Cuma Şengül
5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm
A4 yazılmış tutanak
21.5.2005
30
31.5.2005/153
Yıldırım Olgun
Ankara seyahatinde taksi ücreti
A4 yazılmış tutanak
24.5.2005
44
20.8.2005/246
Cuma Şengül
Edirne ili Keşan ilçesine 5 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel
Fotokopi A4 yazılmış tutanak
18.8.2005
40
20.8.2005/246
Cuma Şengül
Edirne ili Keşan ilçesine 5 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel
Fotokopi A4 yazılmış tutanak
18.8.2005
40
20.8.2005/246
Cuma Şengül
Edirne ili Keşan ilçesine 5 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel
Fotokopi A4 yazılmış tutanak
18.8.2005
40
20.8.2005/246
Cuma Şengül
Edirne ili Keşan ilçesine 3 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel
Fotokopi A4 yazılmış tutanak
18.8.2005
30
30.11.2005/361
Nilüfer Gökçe
26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda taşıma işleri için yapılan ödeme
A4 yazılmış tutanak
29.11.2005
40
30.11.2005/361
Nilüfer Gökçe
26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda taşıma işleri için yapılan ödeme
A4 yazılmış tutanak
29.11.2005
40
30.11.2005/361
Nilüfer Gökçe
26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda taşıma işleri için yapılan ödeme
A4 yazılmış tutanak
29.11.2005
40
30.11.2005/361
Nilüfer Gökçe
26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda temizlik işleri için yapılan ödeme
A4 yazılmış tutanak
29.11.2005
40
30.11.2005/361
Nilüfer Gökçe
26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda temizlik işleri için yapılan ödeme
A4 yazılmış tutanak
29.11.2005
40
30.11.2005/361
Nilüfer Gökçe
26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda temizlik işleri için yapılan ödeme
A4 yazılmış tutanak
29.11.2005
40
 
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2005 yılı giderleri 7.022.095,19 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 80.696,54 YTL.si  personel giderleri, 3.929.754,14 YTL.si  yönetim giderleri, 142.863 YTL.si yardımlar, 197.737,11 YTL.si demirbaş alımı, 2.657.004,27 YTL.si seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 14.040,13 YTL.si 2004 yılından devreden borçlardan oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2006 yılına devreden nakit mevcudu 628.783,30 YTL.dir.      
Parti il örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Parti’nin 2005 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede , 2005 yılı içinde edindiği 820.406,03 YTL tutarındaki taşınır malın Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Demokratik Sol Parti’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2005 yılı kesinhesabında gösterilen 106.295.569,83 YTL gelir, 213.253,51 YTL borç, 17.038.282,73 YTL gider, 172.297,93 YTL alacak ile 89.298.242,68 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 27.819,63 YTL karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine OYBİRLİĞİYLE,
4- Yenikan Medya Pazarlamaya yapılan toplam 122.242,1 YTL tutarındaki Parti mal varlığının Hazine’ye irad kaydedilmemesine, Haşim KILIÇ, Fulya KANTARCIOĞLU, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN ve Engin YILDIRIM’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
22.12.2010 gününde karar verildi.
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
KARŞIOY GEREKÇESİ
 
Demokratik Sol Partisi’nin 2005 yılı kesin hesabının incelenmesinden Genel Merkez giderleri arasında gösterilen Yenikan Medya Pazarlama’ya sürekli olarak Prodüksiyon hizmeti karşılığı ödenen toplam 122.242,1 YTL. harcamaya ait söz konusu hizmetlerin içeriğinin belirlenebilmesine yarayacak bilgi, belge ve dokümanlar Partiden istenmiş, ancak gönderilmemiştir.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun; 70. maddesinin ilk fıkrasında, “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz” ikinci fıkrasında “Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılır.”, üçüncü fıkrasında, “Beş milyon liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir” 75. maddesinin ilk fıkrasında, “Anayasa Mahkemesi kesin hesaplara ait bilgilerin belgelendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebilir.” dördüncü fıkrasında, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” denilmektedir. Siyasi Partiler Kanunu’nun bu kurallarına göre siyasi partilerin, beş bin lirayı aşan giderlerinin, makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilip edilmediğinin ve giderlerinin amaçlarına aykırı olup, olmadığının denetlenmesi, belirtilen hususlarda aykırılık saptanması halinde, söz konusu giderlerin hazineye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
Parti’nin genel merkez giderleri arasında gösterilen Yenikan Medya Pazarlama’nın verdiği hizmetlere ilişkin fatura karşılığı yapılan harcamaların, Parti’nin amacına uygunluğunun denetlenebilmesi için Parti’den istenen bilgi, belge ve dokümanlar gönderilmediğinden, bu harcamaların, Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olarak yapıldığının kabulüne olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Parti’nin amacına uygun olarak yapıldığı saptanamayan Yenikan Medya Pazarlama’nın verdiği hizmetlere ilişkin toplam 122.242,1 YTL. karşılığı Parti mal varlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca, Hazine’ye gelir kaydedilmesi gerektiği düşüncesiyle bu konuya ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.
 
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
Başkan
Haşim KILIÇ
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Engin YILDIRIM
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı    : 2007/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi)
Karar Sayısı : 2010/69
Karar Günü : 22.12.2010
I- MALİ DENETİMİN KONUSU       
Demokratik Sol Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.
II- İLK İNCELEME
Demokratik Sol Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,22.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
III- ESASIN İNCELENMESİ
Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Sol Parti 2006 yılı gelirleri toplamının 112.976.610,57 YTL, devreden borçların 353.513,28 YTL, dava konusu devrin 130.450,90 YTL, giderleri toplamının 36.522.356,46 YTL, 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 76.938.218,29.-YTL olduğu anlaşılmıştır.
A- Gelirlerin İncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı gelirleri toplamı 101.644.586,77 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 89.252.232,92 YTL.si yılbaşındaki mevcut özvarlık, 12.387.111,06 YTL.si faiz gelirleri, 5.242,79 YTL.si sair gelirlerden oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.
2- İl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin 2006 yılı gelirleri toplamı 11.462.474,70 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 53.393,64 YTL.si parti üyelerinden alınan aidat, 350.- YTL.si parti bayrağı, flaması, rozet vs. satışından sağlanan gelir, 9.618,50 YTL.si parti tarafından tertiplenen dayanışma gecesi ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 113.164,77 YTL.si bağış, 666.823,99 YTL.si 2005 yılından devreden özvarlık, 10.457.477,44 YTL.si genel merkezden alınan yardım, 31.071,04 YTL.si faiz gelirleri, 130.450,90 YTL.si dava konusu devir, 124,42 YTL.si sair gelirlerden oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
B- Giderlerin İncelenmesi
1 - Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı giderleri toplamı 25.351.360,67 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 15.114.159,95 YTL.si genel yönetim giderleri, 2.835.325,70 YTL.si demirbaş ve taşıt alım giderleri, 7.166.832,77 YTL.si seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 235.000- YTL.si iş avansları, 42,25 YTL.si alacaklardan oluşmaktadır.
Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 76.427.835,04 YTL dir.
Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.
Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.
Yine aynı Kanun’un Gider Pusulası başlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve  ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”
hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2006 yılı için 45,336.- YTL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,
“Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76 ncı maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.
1- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.
Parti sorumluları Söz konusu kişiler adına alınmış olan uçak, otobüs bileti ve konaklama bedeli faturaları Parti adına yapılmış harcamalardır. Fakat elde olmayan sebepler ile belgeler kişiler adına düzenlenmiştir. Otobüs veya uçak ile seyahat ederken veya otelde konaklar iken söz konusu uçak, otobüs ve otel firmaları; bu konudaki yasal bilgi eksikliğinden belgeleri, seyahati yapan veya konaklayan kişi adına düzenlemiştir. Genel Merkez tarafından alınan uçak, otobüs bileti veya otel rezervasyonlarında belgeler Genel Merkez adına düzenlenmiştir. Belgeyi alan kişiler de zaten parti yetkilisi olduklarını düşündüklerinden ve parti faaliyeti için orada bulunduklarından parti işi ile ilgili bir gider olduğu için belgeyi kabul etmişlerdir. Söz konusu firmalar belgeyi kişi adına düzenlerken Parti adına düzenlenmesi istendiğinde kişilerden imza sirküsü, yetki belgesi vs. istenmektedir. Bunun da imkan dahilinde olmadığı ortadadır. Söz konusu kişiler Parti adına herhangi bir etkinliğe ya da toplantıya katılacakları zaman bulundukları bölgeden Parti Genel Merkezine gelmekte dolayısıyla belgeler kendi adlarına düzenlenmektedir. 2007 yılı Kesin hesap incelemesinde de söz konusu işlemler mahkemenizce uygun görülmüştür.
Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.”
şeklinde beyanda bulunmuşlardır.
Kimi otobüs biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat (otobüs ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
 
Seyahat Giderlerine Ait Tablo
Yevmiye tarih ve No
Yolcunun Adı Soyadı
Türü
Tutarı
31.1.2006/18
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
55
10.1.2006/9
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
48
31.1.2006/22
Nuri Yasemin
1 adet otobüs bileti
48
20.2.2006/35
İsimsiz
4 adet otobüs bileti
93
“           “
Muhittin Peker
2 adet otobüs bileti
36
“           “
Ali Baygüneş
Uçak bileti
129
“           “
Ataman Koçlar
Uçak bileti
139
“           “
Sılay Soydal
Uçak bileti
139
“           “
Ali Baygüneş
Uçak bileti
105
“           “
Önder Aksakal
Uçak bileti
248
“           “
Mehmet Cümen
Uçak bileti
218
20.3.2006/65
Mustafa Yılmaz
Uçak bileti
129
“           “
Derya Koçlar Ataman
Uçak bileti
75
“           “
Sılay Soydal
Uçak bileti
75
“           “
Orhan Yeşilyurt
Uçak bileti
75
20.3.2006/65
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
63
“           “
Muhittin Peker
1 adet otobüs bileti
18
“           “
Ali Baygüneş
Uçak bileti
99
“           “
Mehmet Karaçay
3 adet otobüs bileti
79
30.3.2006/87
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
40
20.4.2006/106
Ali Baygüneş
Uçak bileti
89
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
10
“           “
İzzet Sözen
Uçak bileti
258
“           “
Adem Topçu
Uçak bileti
133
“           “
Adem Topçu
1 adet otobüs bileti
25
“           “
Faruk Türkoğlu
Uçak bileti
278
“           “
Muhittin Peker
1 adet otobüs bileti
18
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
18
“           “
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
60
“           “
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
40
“           “
Sebahat Vardar
2 adet uçak bileti
238
30.5.2006/166
Kadir Bay
1 adet otobüs bileti
18
30.5.2006/167
Ahmet Tan
1 adet uçak bileti
99
“           “
Hasan Ehliz
1 adet otobüs bileti
16
20.5.2006/161
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
25
30.6.2006/221
Yücel Erdener
1 adet uçak bileti
149
“           “
Yücel Erdener
1 adet otobüs bileti
11
“           “
Faruk Türkoğlu
3 adet uçak bileti
341
“           “
İsimsiz
4 adet otobüs bileti
125
“           “
Nazif Topaloğlu
2 adet uçak bileti
198
“           “
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
50
“           “
Serkan Yılmaz
2 adet otobüs bileti
46
20.8.2006/282
Nusret Yakupoğlu
1 adet uçak bileti
95
30.8.2006/294
Mustafa Vural
1 adet otobüs bileti
40
20.9.2006/327
Faruk Türkoğlu
2 adet uçak bileti
209
10.9.2006/305
İsimsiz
4 adet otobüs bileti
120
“           “
Yusuf Ziyareisoğlu
2 adet otobüs bileti
60
“           “
Ahmet Göktepe
2 adet otobüs bileti
60
20.9.2006/325
Ali Özoğuz
1 adet otobüs bileti
35
“           “
Necmettin Teskerecioğlu
1 adet otobüs bileti
35
“           “
Ahmet Ali Koç
1 adet faks uçak bileti
118
10.10.2006/362
İsimsiz
3 adet otobüs bileti
48
“           “
Servet Yazan
1 adet otobüs bileti
11,25
“           “
Kadir Bay
2 adet otobüs bileti
40
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
25
“           “
Muhittin Peker
2 adet otobüs bileti
36
“           “
Jale Ağırbaş
1 adet otobüs bileti
25
“           “
Orhan Yeşilyurt
1 adet otobüs bileti
35
“           “
İsimsiz
2 adet otobüs bileti
60
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
20
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
40
30.10.2006/390
Kazım Ergin Karaçay
4 adet otobüs bileti
120
“           “
Burak Güldiker
1 adet otobüs bileti
30
“           “
Burak Çevik
1 adet otobüs bileti
30
30.11.2006/442
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
25
“           “
Faruk Türkoğlu
3 adet uçak bileti
363
10.11.2006/400
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
13
“           “
Mehmet Canbaş
2 adet otobüs bileti
60
“           “
Adem Topçu
1 adet otobüs bileti
30
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
30
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
25
20.11.2006/425
Saffet Başaran
1 adet uçak bileti
168
30.12.2006/520
Ahmet Tan
1 adet uçak bileti
241
“           “
Ahmet Karakuş
1 adet otobüs bileti
45
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
30
“           “
Orhan Yeşilyurt
2 adet otobüs bileti
53,5
30.12.2006/557
Ahmet Tan
2 adet uçak bileti
278
30.12.2006/501
Muhittin Peker
2 adet otobüs bileti
38
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
40
20.12.2006/501
Can Telaşlılar
1 adet otobüs bileti
30
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
14
“           “
İsimsiz
1 adet otobüs bileti
60
“           “
Nazif Topaloğlu
1 adet uçak bileti
114
“           “
Mustafa Yılmaz
1 adet uçak bileti
104
“           “
Faruk Türkoğlu
1 adet uçak bileti
95
Toplam
7.304,75 YTL
 
2- Bahşiş ödemeleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti sorumluları, “Parti seyahatlerindeki yemek giderlerinde bahşiş ödemeleri tutanağa bağlanarak ödenmiştir.Siyasi Partiler Kanununun 70.maddesindeki meblağın altındadır ayrıca fatura ile tevsik edilme zorunluluğu yoktur.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Aşağıda belirtilen bahşiş ödemeleri bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına verilmesi nedeniyle parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.
 
Bahşiş Ödemeleri
 
Yevmiye tarih ve no
Belge türü
Belge tarih ve no
Belgede imzası olanın adı soyadı
İçerik
Tutar
31.1.2006/23
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
23.1.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
69,65
31.1.2006/24
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.1.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
57,50
10.2.2006/30
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
2.2.2006
Necmi Çavuşoğlu
Antalya seyahatinde verilen bahşiş
15
10.2.2006/32
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.2.2006
Yıldırım Olgun
Antalya seyahatinde verilen bahşiş
71,33
20.2.2006/38
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
13.2.2006
Yıldırım Olgun
Adana seyahatinde verilen bahşiş
58,48
20.2.2006/39
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
13.2.2006
Nuri Yasemin
Adana seyahatinde verilen bahşiş
30
20.2.2006/42
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
14.2.2006
Kemal Doğan
Adana seyahatinde verilen bahşiş
20
20.2.2006/42
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
17.2.2006
Ahmet Güzel
Adana seyahatinde verilen bahşiş
20
28.2.2006/51
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.2.2006
Yıldırım Olgun
Almanya seyahatinde verilen bahşiş
16,45
28.2.2006/52
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
28.2.2006
Kemal Doğan
Burdur,Uşak,Denizli seyahatinde verilen bahşiş
10
10.3.2006/59
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
3.3.2006
Mehmet Unutmaz
İstanbul ve Çanakkale seyahatinde verilen bahşiş
10
10.3.2006/60
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
8.3.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
25,5
20.3.2006/71
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.3.2006
Hasan Suna
Kocaeli Gebze seyahatinde verilen bahşiş
20
20.3.2006/72
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.3.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
89,8
30.3.2006/86
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
28.3.2006
Yıldırım Olgun
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
114
20.4.2006/106
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
11.4.2006
Yıldırım Olgun
Merkez lokantasında verilen bahşiş
10
20.4.2006/106
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
11.4.2006
Yıldırım Olgun
Sevin lokantasında verilen bahşiş
8
10.4.2006/94
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
29.3.2006
Hasan Suna
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
15
10.4.2006/94
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
29.3.2006
Mehmet Unutmaz
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
42,5
10.4.2006/95
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
3.4.2006
Yıldırım Olgun
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
45
10.4.2006/96
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.4.2006
Tolga Yılmaz
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
70
10.4.2006/*7
 
 
Necmi Çavuşoğlu
Bulgaristan seyahatinde verilen bahşiş
81,5
10.4.2006/99
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
10.4.2006
Yıldırım Olgun
İzmir ve Manisa seyahatinde verilen bahşiş
117,48
20.4.2006/99
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
15.4.2006
Kemal Doğan
Sakarya seyahatinde verilen bahşiş
3
20.4.2006/112
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.4.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul ve Lüleburgaz seyahatinde verilen bahşiş
55,10
20.4.2006/113
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.4.2006
Nuri Yasemin
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
5
20.4.2006/115
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
19.4.2006
Kemal Doğan
Karabük seyahatinde verilen bahşiş
3,68
30.4.2006/124
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
26.4.2006
Mehmet Açıktan
Bilkent otelde garsonlara verilen bahşiş
100
30.5.2006/166
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
23.5.2006
Yıldırım Olgun
Keyifli kebap lokantasında verilen bahşiş
20
30.5.2006/166
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
29.5.2006
Yıldırım Olgun
Ankara’da yemekte verilen bahşiş
24,05
10.5.2006/134
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
2.5.2006
Hasan Suna
Kahramanmaraş seyahatinde verilen bahşiş
38,50
10.5.2006/137
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
2.5.2006
Yıldırım Olgun
Kahramanmaraş ve Adana  seyahatinde verilen bahşiş
40
20.5.2006/157
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
15.5.2006
Necmi Çavuşoğlu
Samsun seyahatinde verilen bahşiş
20
20.5.2006/158
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
15.5.2006
Mehmet Unutmaz
Samsun seyahatinde verilen bahşiş
40
30.5.2006/173
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
23.5.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
115,70
30.5.2006/174
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
23.5.2006
Yücel Erdener
Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş
28
20.6.2006/197
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
14.6.2006
Yıldırım Olgun
Çiftlik merkez lokantasında verilen bahşiş
9
10.6.2006/188
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
5.6.2006
Mehmet Eroğlu
Kırıkkale seyahatinde verilen bahşiş
8
10.6.2006/193
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
7.6.2006
Mehmet Unutmaz
Zonguldak seyahatinde verilen bahşiş
10
10.6.2006/195
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
8.6.2006
Yıldırım Olgun
Zonguldak seyahatinde verilen bahşiş
80
20.6.2006/208
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
13.6.2006
Kemal Doğan
Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş
24,50
20.6.2006/212
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
16.6.2006
Yücel Erdener
Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş
15
10.6.2006/214
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
16.6.2006
Yıldırım Olgun
Balıkesir ve Bursa seyahatinde verilen bahşiş
80
10.7.2006/245
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.7.2006
Mehmet Eroğlu
Hatay seyahatinde verilen bahşiş
99,92
10.7.2006/247
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
7.7.2006
Mehmet Eroğlu
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
104,60
10.7.2006/249
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
10.7.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
63,50
20.7.2006/259
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.7.2006
Yıldırım Olgun
Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş
87,21
10.8.2006/279
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
8.8.2006
Yıldırım Olgun
Seyahatler sırasında otel ve yemekte verilen bahşiş
29,75
20.8.2006/287
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
14.8.2006
Kemal Doğan
Bahşiş olarak verilen
20
20.8.2006/286
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
1.8.2006
Yıldırım Olgun
Adana ve İstanbul’da otel ve yemekte verilen bahşiş
80
20.8.2006/290
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.8.2006
Yıldırım Olgun
Hacıbektaş seyahatinde verilen bahşiş
33,50
30.8.2006/298
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
21.8.2006
Yıldırım Olgun
Bahşiş olarak verilen
25
30.8.2006/299
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
21.8.2006
Yıldırım Olgun
Bahşiş olarak verilen
50
30.8.2006/300
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
24.8.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde otelde verilen bahşiş
80
10.9.2006/312
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
1.9.2006
Hasan Ehliz
Sinop seyahatinde verilen bahşiş
29
10.9.2006/313
4 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.9.2006
Yıldırım Olgun
Samsun ve Sinop seyahatinde verilen bahşiş
141
10.9.2006/316
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.9.2006
Hasan Suna
Sinop seyahatinde verilen bahşiş
20
20.9.2006/329
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
11.9.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
65,45
20.9.2006/334
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.9.2006
Yıldırım Olgun
Çorlu, Gaziantep ve İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
103
20.9.2006/336
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
18.9.2006
Ahmet Güzel
Çorlu, mitinginde verilen bahşiş
17,50
10.10.2006/368
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
25.9.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
116,10
20.10.2006/381
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
25.9.2006
Mehmet Eroğlu
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
29,50
20.10.2006/384
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
16.10.2006
Mehmet Eroğlu
Bolu seyahatinde verilen bahşiş
7,75
20.10.2006/385
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
16.10.2006
Cemal Boybek
Bolu seyahatinde otel ve yemekte verilen bahşiş
30
30.10.2006/394
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
21.10.2006
Mehmet Eroğlu
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
40
20.10.2006/377
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
17.10.2006
Ahmet Tan
Bolu seyahatinde verilen bahşiş
30
10.11.2006/406
3 adet A4 yazılmış harcama belgesi
2.11.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul ve Erzurum seyahatinde verilen bahşiş
92,25
10.11.2006/407
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
6.11.2006
Necmi Çavuşoğlu
Bursa seyahatinde verilen bahşiş
40
10.11.2006/415
4 adet A4 yazılmış harcama belgesi
7.11.2006
Mehmet Unutmaz
Bursa seyahatinde verilen bahşiş
110
10.11.2006/415
4 adet A4 yazılmış harcama belgesi
7.11.2006
Mehmet Unutmaz
Bursa seyahatinde verilen bahşiş
110
20.11.2006/433
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
14.11.2006
Hasan Suna
Bursa seyahatinde yemekte verilen bahşiş
54,70
20.11.2006/434
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
16.11.2006
Yıldırım Olgun
Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş
18
20.11.2006/436
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
20.11.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul seyahatinde verilen bahşiş
47,40
30.11.2006/447
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
22.11.2006
Yıldırım Olgun
İzmir seyahatinde verilen bahşiş
76,75
30.11.2006/451
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.11.2006
Yıldırım Olgun
Zonguldak seyahatinde verilen bahşiş
45
30.11.2006/447
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
27.11.2006
Yıldırım Olgun
Ankara merkez lokantasında verilen bahşiş
16
10.12.2006/477
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
4.12.2006
Yıldırım Olgun
Manisa Salihli mitinginde verilen bahşiş
50
10.12.2006/489
5 adet A4 yazılmış harcama belgesi
6,7.12.2006
Ahmet Tan
Almanya seyahatinde verilen bahşiş
198,60
10.12.2006/496
2 adet A4 yazılmış harcama belgesi
12.12.2006
Yıldırım Olgun
İstanbul  seyahatinde verilen bahşiş
61,19
30.12.2006/539
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
25.12.2006
Yıldırım Olgun
Samsun mitinginde verilen bahşiş
36,56
30.12.2006/541
1 adet A4 yazılmış harcama belgesi
25.12.2006
Necmi Çavuşoğlu
Samsun mitinginde verilen bahşiş
15
30.12.2006/554
6 adet A4 yazılmış harcama belgesi
25.12.2006
Yıldırım Olgun
Almanya seyahatinde verilen bahşiş
218,75
Toplam
4.229,7 YTL
                                                                                                
3- Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik ve para cezaları Parti bütçesinden ödenmiştir.
Parti yetkilileri, Toplantılara ve programlara yetişebilmek amacıyla zaman zaman hız sınırı aşılmıştır. Damga vergisi ve MTV Gecikme zamları zamanında yatırılamamıştır. Fakat para vadede faiz geliri getirdiğinden ortada bir kamu zararı yoktur.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Siyasi partinin veya Hazine’nin zarara uğrayıp uğramadığı konusunda bir denetim yapılmadığı gibi, parti bütçesi ile hazine arasında doğrudan bir ilişki de bulunmamaktadır. Kaldı ki kanuna aykırı gelir ve giderlerin Hazine’ye gelir kaydedilmesi Hazine’nin zararını tazmin amacıyla değil ortaya çıkan hukuka aykırılığa bir yaptırım olması amacıyla düzenlenmiştir.
Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik ve para cezalarından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.
 
Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste
Yevmiye tarih ve no
Alındının Tarih ve Nosu
Mahiyeti
Tutarı
20.2.2006/35
15.2.2006/F01175
06 RB 893 plakalı aracın trafik cezası
45
10.3.2006/56
28.2.2006/163
06 RBE 90 plakalı aracın 2005/2 MTV gecikme zammı
7,04
10.3.2006/56
28.2.2006/164
06 RBE 90 plakalı aracın 2006/1 MTV gecikme zammı
1
20.3.2005/65
17.3.2006/F01448
06 RB 893 plakalı aracın trafik cezası
41,20
20.3.2006/65
17.3.2006/F01466
06 RB 892 plakalı aracın trafik cezası
41,20
20.3.2005/65
17.3.2006/F01431
06 RB 892 plakalı aracın trafik cezası
37,40
30.3.2006/78
23.3.2006/390
Damga vergisi gecikme zammı
4,18
30.3.2006/78
23.3.2006/410
Damga vergisi gecikme zammı
111,32
30.3.2006/78
23.3.2006/420
Damga vergisi gecikme zammı
8,01
30.3.2006/78
27.3.2006/41422
34 AOK 10 plakalı aracın trafik cezası
49
30.4.2006/119
24.4.2006/F01437
06 RB 892 plakalı aracın trafik cezası
101
10.5.2006/130
2.5.2006/F01437
06 AR 0873 plakalı aracın trafik cezası
154,5
20.5.2006/148
16.5.2006/F00923
06 AR 0873 plakalı aracın trafik cezası
154,5
30.5.2006/166
23.5.2006/F00707
06 AR 0873 plakalı aracın trafik cezası
36,75
20.6.2006/197
13.6.2006/F01064
06 BA 9874 plakalı aracın trafik cezası
75,75
20.7.2006/254
Trafik ceza tutanağı 5.7.2006/570440
06 BA 9869 plakalı aracın trafik cezası
49
10.8.2006/272
10.8.2006/395
06 P 7878 plakalı aracın 2001/1 MTV gecikme zammı
100,81
10.8.2006/272
10.8.2006/396
06 P 7878 plakalı aracın 2001/2 MTV gecikme zammı
87,38
10.8.2006/272
10.8.2006/397
06 P 7878 plakalı aracın 2006/1 MTV gecikme zammı
18,43
30.8.2006/294
21.8.2006/125
Mehmet Öngeoğlu’nun 5187 sayılı Basın Yasasına Aykırılık suçuna ilişkin para cezası
500
10.10.2006/362
4.10.2006/156
06 AU 7043 plakalı aracın 2005/2 MTV gecikme zammı
127,53
10.10.2006/362
10.10.2006/F00746
06 BD 0337 plakalı aracın trafik cezası
154,50
20.12.2006/501
12.12.2006/F00726
06 BD 0342 plakalı aracın trafik cezası
154,50
Toplam
2.060.-YTL
 
4- Aşağıda gösterilen 16.031,74 YTL tutarındaki gider fatura aslı olmaksızın yapılmıştır.
Parti yetkilileri Fatura asılları yoktur. Tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Evrak yoğunluğu olan dönemlerde kaybolmuş olma ihtimalleri yüksektir. Fakat ödeme yapılan firmalardan söz konusu hizmetler alınmıştır. Kaldı ki belgeler fotokopide olsa Siyasi Parti amacına uygun ve DSP tarafından alınmış hizmetler olduğu aşikardır. Belge kaybolduğunda firmaya belge aslı olmadığından ödeme yapılmama ihtimali söz konusu olamaz. Şöyle ki; firma her halükarda hizmeti teslim ettiğinden kendisinde kalan suretle bile icradan parayı tahsil edebilir. Çünkü mahkemeler belgenin niteliğinden ziyade işlemin içeriğine bakmaktadırlar. Böyle bir durumda da tarafımıza bu sefer icraya yapılan ödemelerin içeriği sorulacaktır. Yine yapılan ödemeler dikkatli incelendiğinde bir çoğunun sözleşmeye dayalı hizmetler olduğu ve hep aynı firmalardan hizmet alındığı görülecektir. (Örneğin; Matbaa hizmeti Başak Matbaacılık, Akaryakıt alımları Petrol Ofisi, Prodüksiyon Hizmeti File Prodüksiyon gibi )
Ayrıca söz konusu listede yer alan Aralık tarihli faturalar 2007 yılı Ocak ayında ödendiği için fatura asılları ödeme evrakının altına takılmıştır. Bu faturaların asılları ekte sunulmaktadır.”
şeklinde cevap vermişlerdir.
Savunma ekinde bazı firmaların fatura asılları gönderilmiştir. Aşağıdaki tabloda yer alan firmalara ait fatura asılları bulunmamaktadır.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2006 yılı için 45,336.- YTL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın veya fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
 
Fatura Fotokopisi ile Yapılan Giderlere Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Kimden alındığı
Belge türü
Tutar
20.2.2006/41
TBMM Konukevi Beşiktaş
Aslı gibidir tasdikli fatura
51,45
30.6.2006/225
Türk Hava Yolları uçak bileti
Fotokopi bilet
139
30.6.2006/225
Türk Hava Yolları uçak bileti
Fotokopi bilet
149
10.10.2006/372
Hotel Geruze,Gerze VD.458 032 3661
Firma tasdikli fotokopi fatura
378
10.10.2006/372
Hotel Geruze,Gerze VD.458 032 3661
Firma tasdikli fotokopi fatura
377
10.11.2006/403
File Prodüksiyon,Yenibosna VD 387 054 5649
Faks cihazından çıkan fatura sureti
10620
30.11.2006/459
Hifa Petrol,28.11.2006 tarih ve 004919 nolu fatura
Faks cihazından çıkan fatura sureti
134
30.11.2006/459
T.K.İ. Müessesi,4.12.2006 tarih ve 000786 nolu fatura
Faks cihazından çıkan fatura sureti
342,67
30.12.2006/501
Vilayetler Turizm A.Ş.4.5.2006 tarih ve 403963 nolu fatura
Firma tasdikli fotokopi fatura
295,62
“            “
Başak Ltd.Şti., 21.12.2006/731475
Fotokopi fatura
3545
Toplam
16.031,74 YTL
 
5- Aşağıda gösterilen harcamaların dayanağı olarak tutanak, Parti görevlilerince düzenlenmiş ve imzalanmış gider makbuzu gibi belgelerin muhasebe fişine eklendiği, bazı harcamaların da herhangi bir belgeye dayanmadığı, bazılarında fatura asıllarının olmadığı görülmüştür.
 
Belgesi Olmayan Harcamalara Ait Liste
Yevmiye tarih ve no
Firma ve fatura bilgileri
Tutar
10.1.2006/6
Tekofis, 9.1.2006/F00428 nolu fatura
165,20
10.4.2006/97
Bulgaristan seyahatinde belgesiz harcama
Gider makbuzu 6.4.2006/0130, Belgede Necmi Çavuşoğlu’nun imzası var.
872,05
20.5.2006/153
Yıldırım Olgun’a verilen 5.000.-YTL avans karşılığı harcandığı beyan edilen 4.350.-YTL.nin belgesi yok.
4350
20.6.2006/203
Pomakoğlu reklamcılık, Fatura yok. VUK uygun olmayan alındı var.
100
10.9.2006/305
Av.Bahadır Öztürk’e yapılan ödeme karşılığı herhangi bir belge bulunmamaktadır.
515
20.11.2006/427
Almanya seyahatinde yapılan harcamalar karşılığı ödenen
Gider makbuzu 10.11.2006/0166, Belgede PM üyesi Mehmet Canbolat’ınimzası var.
1349
10.11.2006/401
THY bileti yok, 6.11.2006 tarih ve 066651 no
134
10.12.2006/470
Akosman Ticarete ait 1.12.2006 tarih ve 251414 nolu fatura, Gazete ödemesi
2950
10.12.2006/470
Kırıkkale İcra Müd. ait ödeme
2365
30.12.2006/553
THY bileti yok, 22.12.2006 tarih ve 162059 no
183
30.12.2006/553
THY bileti yok, 29.12.2006 tarih ve 339225 no
114
30.12.2006/553
THY bileti yok, 29.9.2006 tarih ve 572768 no
75
Toplam
13.172,25 YTL
 
Belgesiz Harcamalar
Yevmiye tarih ve no
Harcamayı yapan kişi ve belge
İçerik
Tutar
30.6.2006/232
Ahmet Güzel,27.6.2006 tarihli 4 adet tutanak
Hatay seyahatinde itfaiyecilere ödenen
135
30.12.2006/529
 
Mehmet Çümen, 24.12.2006 tarihli 6 adet tutanak
Cenaze töreninde otel ücreti olarak ödenen
234,65
30.12.2006/545
Hasan Erçelebi, 14.11.2006 tarihli 3 adet tutanak
Bursa seyahatinde benzin ücreti olarak ödenen
123,5
 
 
Toplam
493,15 YTL
 
Parti yetkilileri Madde başlığında VUK’na tabi belgeler olmadan denmesine karşın madde içeriğinde bazı faturalardan söz edilmektedir. Söz konusu faturalar VUK’na tabi belgelerdir. Yurtdışındaki bazı belgeler ise o ülkenin kendi vergi kanunlarına göre düzenlenmiş belgelerdir. Dolayısıyla VUK bu ülkelerde geçerli değildir. Bazı harcamaların belgesinin olmadığı söylenmektedir. Belge olmadan kimseye herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Genel olarak kayıtlarımız incelemesinde de bu durum gözlenecektir. Hatta belge alınması mümkün olmayan durumlarda her bir harcama için tutanak düzenlemesi uygulaması mevcuttur. Bu konuda Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen sınıra riayet edilmiştir.”
şeklinde cevap vermişlerdir.
Gider makbuzları malı veren veya hizmeti sunanlar tarafından düzenlenip imzalanma yerine Parti görevlileri tarafından düzenlenmiş ve imza edilmiştir.
Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 13.665,4 YTL tutarındaki giderin Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
6- Yenikan medya pazarlamaya sürekli olarak prodüksiyon bedeli olarak yapılan ödemelerin içeriğinin bildirilmesi, bu hizmetler karşılığında Partiye verdiği dokümanlar (cd, materyal, bilgi veya belge vb.) ile sözleşme örneğinin gönderilmesi istenmiştir.
 
Yevmiye tarih ve no
Firma
Fatura tarih ve no
Alınan hizmet
Tutar
20.2.2006/37
Yenikan Medya Paz
13.2.2006/572097
Prodüksiyon bedeli
17700
10.3.2006/61
Yenikan Medya Paz
8.3.2006/572257
Prodüksiyon bedeli
39825
20.3.2006/74
Yenikan Medya Paz
17.3.2006/572295
Prodüksiyon bedeli
39825
10.4.2006/103
Yenikan Medya Paz
6.4.2006/572446
Prodüksiyon bedeli
39825
30.4.2006/126
Yenikan Medya Paz
21.4.2006/572517
Prodüksiyon bedeli
39825
10.5.2006/132
Yenikan Medya Paz
03.5.2006/572713
Prodüksiyon bedeli
39825
30.5.2006/169
Yenikan Medya Paz
22.5.2006/572791
Prodüksiyon bedeli
39825
10.6.2006/186
Yenikan Medya Paz
5.6.2006/572976
Prodüksiyon bedeli
39825
30.6.2006/223
Yenikan Medya Paz
22.6.2006/573088
Prodüksiyon bedeli
39825
10.7.2006/243
Yenikan Medya Paz
5.7.2006/573283
Prodüksiyon bedeli
39825
30.7.2006/265
Yenikan Medya Paz
21.7.2006/573328
Prodüksiyon bedeli
39825
10.8.2006/273
Yenikan Medya Paz
7.8.2006/573430
Prodüksiyon bedeli
39825
30.8.2006/293
Yenikan Medya Paz
21.8.2006/573467
Prodüksiyon bedeli
39825
20.9.2006/327
Yenikan Medya Paz
5.9.2006/573594
Prodüksiyon bedeli
39825
30.9.2006/345
Yenikan Medya Paz
21.9.2006/573659
Prodüksiyon bedeli
39825
10.10.2006/364
Yenikan Medya Paz
4.10.2006/573852
Prodüksiyon bedeli
39825
30.10.2006/392
Yenikan Medya Paz
21.10.2006/573956
Prodüksiyon bedeli
39825
10.11.2006/403
Yenikan Medya Paz
3.11.2006/574128
Prodüksiyon bedeli
39825
30.11.2006/442
Yenikan Medya Paz
21.11.2006/574220
Prodüksiyon bedeli
39825
10.12.2006/470
Yenikan Medya Paz
1.12.2006/574392
Prodüksiyon bedeli
39825
30.12.2006/522
Yenikan Medya Paz
21.12.2006/574453
Prodüksiyon bedeli
39825
Toplam
814.200.- YTL
 
Parti yetkilileri “Yenikan Medya firması partimize prodüksiyon hizmeti vermektedir. Özellikle partinin yaptığı miting ve toplantılarda canlı yayın hizmeti bu firma tarafından verilmektedir. Sözleşmesi ektedir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Faturaların düzenlenmiş olması nedeniyle söz konusu firmaya yapılan ödemelerin Hazineye irad kaydedilmemesi gerektiğine Haşim KILIÇ, Fulya KANTARCIOĞLU, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN ve Engin YILDIRIM’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
7- İlaç ve grip aşısı gibi kişisel harcamalar Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti yetkilileri “Personel sağlık harcamaları partimizce karşılanmaktadır. Partimizde ecza dolabı bulunmaktadır.” şeklinde cevap vermişlerdir.
İlaç veya grip aşısı Parti tarafından karşılanacak yönetim gideri değildir. İlaç alımı veya grip aşısı yaptırılması özel harcama olduğundan dolayı parti tüzelkişiliği adına ve parti amaçları doğrultusunda yapılmış bir ödeme sayılamayacağından, 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan bu ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine karar verilmiştir.
 
İlaç Ödemeler Tablosu
Yevmiye Tarih ve No
Fiş Tarih ve No
İşletme adı
Tutar
20.2.2006/35
16.2.2006/34
Palancıoğlu Ecz./Ankara
25
20.4.2006/106
11.4.2006/18
Palancıoğlu Ecz./Ankara
10
20.4.2006/106
11.4.2006/11
Palancıoğlu Ecz./Ankara
20
30.6.2006/239
19.6.2006/11
Suburcu Caner Eczanesi
50
10.7.2006/245
24.6.2006/8
Berkay Eczanesi
20
10.7.2006/241
7.7.2006/11
Palancıoğlu Ecz./Ankara
21,43
10.7.2006/241
7.7.2006/131870
Beşevler Tıp merkezi, ambulans ücreti
75
30.11.2006/458
25.11.2006/7
Zonguldak Eczanesi
3,85
30.11.2006/458
21.11.2006/16
Sevgi Eczanesi
33
30.12.2006/520
21.12.2006/12
Palancıoğlu Ecz./Ankara
20
30.12.2006/520
29.12.2006/132867
Beşevler Tıp merkezi, grip aşısı
450
10.12.2006/477
2.12.2006/5
Palancıoğlu Ecz./Ankara
20
Toplam
748,28 YTL
 
8-  Parti adına olmayan, kişi adına kayıtlı telefonlara alınan kontör bedelleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti yetkilileri, “Sözkonusu kazı konuş kartları seçim dönemleri ve mitinglerde parti için kendi telefonunu kullanan kişilere verilmiş ve parti için kullanılmıştır. Her kişiye yeni hat almak sabit giderleri fazla olduğundan pahalıya geleceği için Hazır Kart alınmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Parti yetkilileri kimlere alındığına dair isim belirtmedikleri gibi, bu kontörlerin parti faaliyetleri için kullanıldığına dair kanıtlayıcı bilgi ve belge de sunmamışlardır. Bu nedenle Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.
 
Kontör Alımları
Yevmiye tarih ve no
Fişin tarih ve no
İşletme adı
Tutar
20.2.2006/40
12.2.2006/9
Çömelekler
25
20.3.2006/68
11.3.2006/30
Kurşun iletişim
25
10.4.2006/97
4.4.2006/7
Eliş İletişim
25
10.4.2006/101
3.4.2006/9
Zirve Cep Market
25
10.5.2006/135
27.4.2006/5
Zirve Ltd.Şti.
26,5
10.5.2006/136
27.4.2006/9
Deka Ltd.Şti.
25
20.5.2006/157
11.5.2006/6
Berk iletişim
25
20.5.2006/158
13.5.2006/8
Techno Market
26
10.9.2006/317
31.8.2006/28
Filiz Züccaciye
26,5
20.9.2006/333
14.9.2006/9
Kümbet İletişim
26
20.10.2006/382
12.10.2006/543
Akademi İletişim
12,50
10.10.2006/362
7.10.2006/2
Türkerler kitap
7,20
10.11.2006/411
31.1.2006/1
Can İletişim
28
30.11.2006/455
25.11.2006/2
Genç İletişim
28
30.11.2006/456
25.11.2006/3
Genç İletişim
29
30.11.2006/457
25.11.2006/9
Güven Teknoloji
28
30.12.2006/501
29.11.2006/8165
Mehmet Okan Büfe
13,50
30.12.2006/530
22.12.2006/5
Cepcell iletişim
65
30.12.2006/540
22.12.2006/1
Şahin İletişim
58
30.12.2006/541
22.12.2006/1
Ergun Petek
26
Toplam     
550,2 YTL
 
9- Kişi adına kayıtlı telefon bedelleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti yetkilileri, “Söz konusu dönemde milletvekillerine bir telefon firmasının parlamenter hattı uygulaması mevcuttur. Belirlenen 3 kişinin kendi arasında yapacağı konuşmalarda indirim yapılmaktadır. Telefon giderlerinin yüksekliğinden ötürü Başkanlar Kurulu üyeleri tarafından bu hat faturaları kullanılmıştır. 2007 yılı incelemesinde de bu faturalar Anayasa Mahkemesi incelemesi sonucu kabul edilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Kişiler adına kayıtlı telefon giderlerinin parti bütçesinden karşılanması Parti tüzelkişiliğinin faaliyet amacıyla bağdaşmadığı gibi bu ödemenin Parti tüzelkişiliği adına yapıldığı da kabul edilemez. Ödenen tutarın Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
 
Kişi Adına Kayıtlı Telefon Listesi
Yevmiye tarih ve no
Telefonun kime ait olduğu
Telefon No
Tutar
10.8.2006/272
Ahmet Tan
0.505.844 79 02
35,22
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 01
43,15
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 00
88,59
30.8.2006/294
Ahmet Tan
0.505.844 79 00
22,04
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 04
36,59
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 05
21,23
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 03
92,25
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 01
19,58
10.9.2006/305
Ahmet Tan
0.505.844 79 02
19
20.9.2006/325
Ahmet Tan
0.505.844 79 02
14,01
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 00
271,14
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 01
13,81
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 03
60,65
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 05
11,09
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 04
110,63
20.10.2006/377
Hasan Suna
0.505.844 79 04
153,95
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 05
11,96
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 03
70,70
30.10.2006/390
Ahmet Tan
0.505.844 79 01
10,26
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 00
212,28
10.11.2006/400
Hasan Suna
0.505.844 79 05
11,11
20.11.2006/425
Hasan Suna
0.505.844 79 04
108,20
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 03
60,87
30.12.2006/520
Ahmet Tan
0.505.844 79 00
240,08
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 01
10,41
20.12.2006/501
Hasan Suna
0.505.844 79 03
89,65
“             “
Hasan Suna
0.505.844 79 05
22,68
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 00
488,86
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 01
10,26
“             “
Ahmet Tan
0.505.844 79 02
10,41
Toplam
2.370,66 YTL
 
10- Kişi adına yapılan giderlerin Parti bütçesinden karşılandığı görülmüştür.
Parti yetkilileri, “Ahmet Tan partimizin Genel Sekreteridir. Yaptığı harcamalar parti ile ilgili harcamalardır. Belge sehven onun adına düzenlenmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Ahmet Tan’ın parti genel sekreteri olması yaptığı harcamaların parti faaliyetiyle ilgili olduğunu göstermez. Parti adına yapılan faaliyetler sonucu düzenlenen faturalar parti tüzel kişiliği adına olmalıdır. Yapılan harcamaların parti ile ilgili olduğuna dair kanıtlayıcı bilgi ve belge sunulmamıştır. Bu nedenle Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.
 
Kişi Adına Yapılan Giderlere Ait Tablo
Yevmiye Tarih ve No
Firma, Fatura tarih ve no
Kimin adına olduğu
Tutar
30.12.2006/557
Katris, 27.12.2006/14366
Ahmet Tan
194,50
30.12.2006/557
Ramada , 9.12.2006/215258
Ahmet Tan
173,88
Toplam
368,38 YTL
 
11- Toplu toplantı, davetiye ve tiyatro bileti alınmış ve tutarı Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti yetkilileri, “Parti örgütlenme çalışmaları doğrultusunda parti üyeleri ile sosyalleşmenin sağlanması amacıyla toplu tiyatro biletleri alınarak örgüt ile beraber bu gösterilere gidilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Alınan toplu toplantı, davetiye ve tiyatro bilet bedelleri parti tarafından karşılanacak yönetim gideri olmadığı gibi, partinin amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak da kabulü mümkün değildir.
 
Yevmiye No
Adı Soyadı
İçerik
Belge
Ödenen tutar
20.4.2006/106
Özgür Paytek
40.-YTL den 12 adet toplantı bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 12.4.2006/0132
480
30.4.2006/119
Mehmet Ağırman
30.-YTL den 25 adet toplantı bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 24.4.2006/0133
750
30.4.2006/119
Orhan Gazi Yılmaz
25.-YTL den 4 adet toplantı bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 27.4.2006/0134
100
10.5.2006/130
Hasan Hüseyin Han
25.-YTL den 10 adet toplantı bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 8.5.2006/0135
250
30.5.2006/167
Yusuf Dağ
50.-YTL den 10 adet toplantı bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 29.5.2006/0136
500
30.7.2006/263
Ünal Çakar
10.-YTL den 80 adet tiyatro bedeli karşılığı
Gider makbuzu, 25.7.2006/0143
800
10.10.2006/362
Bahtiyar Özgür
35.-YTL den 10 adet davetiye ücreti karşılığı
Gider makbuzu, 4.10.2006/0156
350
 
3.230.-YTL
 
12- 10.10.2006 tarih ve 362 yevmiyede sahte 100.- YTL Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti yetkilileri tespit edilen sahte 100.- tl.nin parti bütçesinden karşılandığını belirtmişlerdir.
Sahte paranın alınması kişisel hatadan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla partinin katlanacağı bir gider olmadığı gibi yönetim gideri de değildir. Bu nedenle partinin amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.
13- 10.12.2006 tarih ve 470 yevmiyede Basın mensuplarının Zonguldak’a götürülüp getirilmesi için 4.12.2006 tarih ve 078169 nolu fatura karşılığı S.S.Özgür Ankara Servisçileri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ödenen 708.- YTL. Parti bütçesinden karşılanmıştır.
Parti yetkilileri, “Söz konusu toplantıya sadece basın mensupları götürülmemiştir. Parti yetkililerini taşıyan minibüse basın mensupları da alınmıştır. Partinin kamuoyunda propagandasının yapılması gerekmektedir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Faturanın incelenmesinde faturada basın mensuplarının Zonguldak’a götürülüp getirilmesi denildiğinden savunmada belirtilen Parti yetkililerini taşıyan minibüse basın mensupları da alınmıştır görüşü kabul edilmemiştir.
Haber amaçlı mitingi izleyen basın mensuplarının yapacakları giderlerin kendi kuruluşları tarafından karşılanması gereken yönetim gideri olduğu dikkate alındığında, basın mensuplarının ulaşım giderlerinin Parti yerine kendi ait oldukları kuruluşlarca karşılanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
14- 10.7.2006 tarih ve 243 yevmiyede Eren Eray Gıdadan 110.000 adet gazete alınmış  22.000.- YTL. Parti bütçesinden ödenmiştir.
Parti yetkilileri, “Parti ile ilgili basında önemli haberler çıktığı zaman tüm örgüt teşkilatına gönderilmek üzere toplu gazete alınmıştır. Ve tüm örgüte gönderilmiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin (B) bendine göre, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçek mahiyeti saptayabilmek için faturanın düzenlenmiş olması yeterli değildir. Bu bağlamda kanıtlayıcı ve hukuki durumu yansıtan ile yeterli kanaat oluşmasına yarayacak verilerin sunulması gerekir.
Parti yetkilileri ne tür haberden dolayı hangi gazete veya gazetelerin bu kadar sayı ile alındığına dair bilgi, belge ve doküman sunmamış, genel ifadeler kullanmışlardır. Verilen cevap yapılan harcama ile ilgili açıklayıcı değildir. Bu nedenle 22.000.- YTL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.
15- 30.9.2006 tarih ve 360 numaralı yevmiyede Çorlu mitinginde cd çekimi, araç yıkatma, bahşiş, köylerde öğlen yemekleri, kahvelere çay ücreti,su ve gazete masrafı karşılığı Parti görevlisi Hasan Ehliz’e 19.9.2006 tarih ve155 nolu Gider makbuzu karşılığı 254.- YTL ödenmiştir.
Parti yetkilileri, Çorlu mitinginde yapılan masraflara karşı bu bedelin ödendiğini belirtmişlerdir.
Gider makbuzu malı veren veya hizmeti sunanlar tarafından imzalanma yerine Parti görevlisi tarafından düzenlenmiş ve imza edilmiştir.
Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 254.- YTL tutarındaki giderin Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.
2- İl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2006 yılı giderleri toplamı 11.170.995,79 YTL olarak gösterilmiştir.
Bunun 6.456.655,88 YTL.si genel yönetim giderleri, 167.569,71 YTL.si demirbaş ve taşıt  alım giderleri, 4.335.813,78 YTL.si seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 6.746,66 YTL.si 2005 yılından devreden borçlar, 202.209,76 YTL.si alacaklardan ve 2.000- YTL.si verilen depozito ve teminatlardan oluşmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 510.383,25 YTL.dir.
Parti il örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
C- Parti Mallarının İncelenmesi
Partinin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2006 yılı içinde edindiği 2.380.226,49 YTL tutarındaki taşınır malın Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
IV- SONUÇ
Demokratik Sol Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
1-7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 112.976.610,57 YTL gelir, 353.513,28 YTL devreden borçlar, 130.450,90 YTL dava konusu devir, 36.522.356,46 YTL gider ve 76.938.218,29 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk  ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 73.621,11.-YTL karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine OYBİRLİĞİYLE,
4- Yenikan Medya Pazarlamaya yapılan toplam 814.200.- YTL tutarındaki Parti mal varlığının Hazine’ye irad kaydedilmemesine, Haşim KILIÇ, Fulya KANTARCIOĞLU, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN ve Engin YILDIRIM’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
22.12.2010 gününde karar verildi.
 
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
 
 
 
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Fettah OTO
 
 
 
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
 
KARŞIOY GEREKÇESİ
Demokratik Sol Partisi’nin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesinden Genel Merkez giderleri arasında gösterilen Yenikan Medya Pazarlama’ya sürekli olarak Prodüksiyon hizmeti karşılığı ödenen toplam 814.200.- YTL. harcamaya ait söz konusu hizmetlerin içeriğinin belirlenebilmesine yarayacak bilgi, belge ve dokümanlar Partiden istenmiş, ancak arşivlerde bulunmadığı gerekçesiyle gönderilmemiştir.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun; 70. maddesinin ilk fıkrasında, “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz” ikinci fıkrasında “Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılır.”, üçüncü fıkrasında, “Beş milyon liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir” 75. maddesinin ilk fıkrasında, “Anayasa Mahkemesi kesin hesaplara ait bilgilerin belgelendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebilir.” dördüncü fıkrasında, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” denilmektedir. Siyasi Partiler Kanunu’nun bu kurallarına göre siyasi partilerin, beş bin lirayı aşan giderlerinin, makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilip edilmediğinin ve giderlerinin amaçlarına aykırı olup, olmadığının denetlenmesi, belirtilen hususlarda aykırılık saptanması halinde, söz konusu giderlerin hazineye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
Parti’nin genel merkez giderleri arasında gösterilen Yenikan Medya Pazarlama’nın verdiği hizmetlere ilişkin fatura karşılığı yapılan harcamaların, Parti’nin amacına uygunluğunun denetlenebilmesi için Parti’den istenen bilgi, belge ve dokümanlar gönderilmediğinden, bu harcamaların, Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olarak yapıldığının kabulüne olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Parti’nin amacına uygun olarak yapıldığı saptanamayan Yenikan Medya Pazarlama’nın verdiği hizmetlere ilişkin toplam 814.200.- YTL. karşılığı Parti mal varlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca, Hazine’ye gelir kaydedilmesi gerektiği düşüncesiyle bu konuya ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.
 
 
Başkan
Haşim KILIÇ
Üye
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
 
 
 
Üye
Alparslan ALTAN
Üye
Engin YILDIRIM
 
 
 
 

Forum