Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İçtihat
» Şirket kanuni temsilcisinin kamu alacaklarından sorumlu tutulamayacağına dair Anayasa Mahkemesi Kararı
Ekleyen Av.feyz Pazarbaşı | Tarih 7-04-2015 | Kat. İçtihat | Not
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Esas Sayısı : 2014/144
Karar Sayısı : 2015/29
Karar Tarihi : 19.3.2015
Resmi Gazete Tarih ve Sayı : 3.4.2015-29315

Kamu Alacakları bakımından şirket yasal temsilcilerin sorumlu olduğuna dair yasal düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kanuni temsilcisi olduğu dönemden kalma şirket vergi borçlarının tahsili amacıyla aracına haciz uygulaması yapılan davacının, söz konusu haczin iptali istemiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

213 sayılı Kanun'un 10. maddesinde, kanuni temsilciler için kabul edilen sorumluluk, kusura dayalı sorumluluktur. Buradaki kusur, vergilendirmeye dair ödevlerin ihlal edilmesidir. Buna göre, 213 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca kanuni temsilcilerin sorumlu tutulabilmesi için vergilendirme ödevlerini yerine getirmemiş olması gerekmektedir. İtiraz konusu kuraldan kaynaklanan sorumluluk ise kusursuz sorumluluk esasına dayanmakta olup kamu alacağının borçlu şirketten tahsil edilememesinde kanuni temsilcilerin kusuru bulunmasa dahi sorumlu tutulmasına neden olmaktadır.

213 sayılı Kanun'un 10. maddesinde, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin hükümlerin düzenlenmiş olması, bu Kanun kapsamındaki amme alacaklarının takibinin itiraz konusu kurala göre yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla itiraz konusu kural nedeniyle, 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacakları da dâhil olmak üzere tüm amme alacakları için takip yapılması mümkündür. Bu durumda her iki kanunun aynı maddi olaya uygulanabilmesi nedeniyle, iki ayrı kanuni düzenlemeden hangisinin uygulanacağı konusunda belirsizlik oluşmaktadır. Dolayısıyla itiraz konusu kural, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.


21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un mükerrer 35. maddesine, 4.6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle eklenen beşinci ve altıncı fıkraların Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE karar verildi.
 
 
» Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması Anayasaya aykırı değildir
Ekleyen Av.feyz Pazarbaşı | Tarih 7-04-2015 | Kat. İçtihat | Not
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı: 2014/180 Karar Sayısı: 2015/30 Karar Tarihi: 19.3.2015 R.G. Tarih-Sayı: 3.4.2015-29315 1.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 1.3.2012 tarihli ve 6283 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen "... biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya ..." ibaresinin Anayasa'nın 2., 13. ve 20. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi, Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir. Anayasa mahkemesinin 2014/180 Esas ve 2015 Karar nolu kararınca biometrik aletlerle kimlik tespitinin Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa: 1 2 3 4   Sonraki »  >>Son
Sırala: Seçim: