Yazar Profili
Av.fırat Bayındır
Konum: Yok
Doğum Günü: Yok
Web sitesi: Yok
E-mail: Gizli
Bilgi Yok
Tüm Ekledikleri > Av.fırat Bayındır
» Türk İş Hukukunda İşverenin Eşit Davranma İlkesi
» Anayasa Mahkemesinin 492 sayılı Harçlar K. 28/1-a maddesine ilişkin İptal Kararı
» İş Müfettişinin Muvazaa Tespiti
» Doktor hatası-Yanlış tedavi-Tazminat
» Elektronik Sözleşme
» KAT MÜLKİYETİ KANUNU
» 4857 Sayılı İş Kanunu
» Muvazaalı İşlem-Aciz Belgesi-BK 18.m.
» Muvazaalı İcra Takibinin İptali İçin İptal Davası Açılabileceği
» Avukatın Görevini İhmali
» Zorunlu Müdafilik Sanığın Müdafi Atandığının Haberdar Edilmesi
» Vakıf Üyeliğine Engel Türk Medeni K. 101/3. maddesine ilişkin AYM Kararı
» Avukatlık Kanunu Geçici 21. maddesinin AYM İptal Kararı
» 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' ye ilişkin iptal kararı
» Trafik kazalarında zamanaşımı
» BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU
» İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI
» Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
» SSK 26. Md. Kurumun İşverene Rücu Hakkı
» Anayasa Mahkemesinin 506 S.K. Ek_5. mad. hk. İptal Kararı
» 506 S.K. 140. md. -İPC-Anayasa Mahkemesi İptal kararı
» SSK'nun İşverene Rücu Hakkı'nın Sınırlanması
» Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz (İçtihat değişikliği)
» Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu (Güncel)
» Askerlik Kanunu (Güncel)
» Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu (Güncel)
» Çevre Kanunu
» Kıdem Tazminatı Ödemesi-Ticari Defterlerin Kanıt Gücü
» Düşük Sicil Notu
» İşe iade - İşverenin Haklı Feshi - Fesihden Sonra Emeklilik Talebi
» Trafik Kazası- Sigortacının KDV sorumluluğu
» 506 ve 4857 Sayılı Kanunlardaki Taşeron Kavramlarının Karşılaştırılması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar
» Yoğunlaştırılmış - Denkleştirilmiş Haftalarda Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliği
» Haklı Fesih - İşe İade - Emeklilik
» Takibin İptali - Zamanaşımı - Çeke Dayalı Kambiyo Takibi
» Teminat İpoteği
» iş Güvencesi Tazminatı
» İnsan Haklarının Gerçekleştirilme Şartı Olarak Hukuk Devleti*
» Ad,Adın Çeşitleri,Kazanılması,Değiştirilmesi ve Ad Üzerindeki Hakkın Korunması
» İş Hukukunda İbra Sözleşmeleri
» İşverenin Yönetim Hakkı - Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma
» İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçi - Sendikal Tazminat
» İş Akdinin Askıya Alınması - Fesih
» İşverene Rücu - Anayasa'ya Aykırılık Sorunu
» İş Akdinin Evlilik, Emeklilik ve Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Feshi
» 2. Haciz İhbarnamesine karşı Tetkik Merciinde Şikayet ve Aynı Zamanda Menfi Tespit Davası Açılması
» Tarım İşçiliği-İsteğe Bağlı Sigortalılık
» Senetle İspat - Tanık Dinletmeye Taraf Muvafakati
» Askeri Yargıtay Kanunu
» Askeri Öğrencilerden Başarı Göstermeyenler Hakkında Kanun
» İthalde Alınan KDV
» İşyeri Gereklerine Dayalı Geçerli Fesih - İşe İade
» İş Yargısı Ve İş Denetimi - Mürsel Çukur
» Uzun Süreli Çalışma-Belirli Süreli Akit
» Toplu İş Sözleşmesinde Değişiklik-Değişikliğin Geçmişe Etkisi
» Ücretin Ödenmemesinde Süreklilik - İşçinin Akdi Feshetmesi - Hak Düşürücü Süre
» Önceki Çalışmalar-Belirli Süreli Akdin Geçersizliği
» Sağlık Raporu-İşverenin Sorumluluğu
» İstifa Tarihinden Önce İşverence Fesih - İşçiye Baskı Yapılması
» Müşterek Hesap Sahibinin Ölümü
» Müşterek Banka Hesabı
» Aynı İşverene ait Değişik İşyerlerinde Çalışma_Kıdem Tazminatı
» İş Yerinin Devri- Kıdem Tasfiyesi-Kıdem Süresi
» İş Koşullarında Değişiklik- İşçinin Haklı Feshi
» Özel Güvenlik Elemanı - İşe iade
» Geçici İş İlişkisi-İşe İade-Alt, Üst İşveren
» İş Koşullarında Değişiklik-Kıdem tazminatı
» İş Yasası mı? Panoptikon Hapishane Talimatnamesi mi?
» SSK' nın İşverene Rücu Hakkı-Yrd. Doç.Dr. Süleyman Başterzi-Arş. Gör. Gaye Burcu Yıldız
» Kat Mülkiyeti_Yönetim Planı_Bağımsız Bölümün Avukatlık Bürosu Olarak Kullanılması
» Avukatlıkta nitelik arayışı üzerine- Av.Coşkun Ongun
» Otoparka bırakılan araçta hırsızlık-işleticinin sorumluluğu
» T.İ.S. _Kazanılmış hak
» İşe İade Davası Açma Süresi-Bildirim Tarihi-Fesih Tarihi
» İşletme TİS-30 İşçi kriteri
» Özelleştirme-İhtiyaç Fazlalığı-GeçerliFesih
» Geçerli Fesih-Davalı Tanık Beyanları
» Ücretsiz İzin-İşletme Giderleri-Geçerli Fesih-Sendika Üyeliği
» İşçinin Nakli-Kıdem Tazminatı-Özelleştirme-Kapsam dışı İşçi
» Önel süresi içinde emekli olmak suretiyle iş sözleşmesini sona erdiren işçi ihbar tazminatından yararlanamaz.
» Kıdem Tazminatına Esas Ücrete Dahil Edilmeyecek Arızi Ödemeler
» Trafik İş Kazası-İşverene Rücu
» Rücuan Tazminat-Alt -Üst İşveren
» Taşeron Uygulaması-Muvazaa İddiası
» İşeİade- İşçiye İhtiyaç Duyulup Duyulmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespiti
» İş Güvenliği Tedbirleri ve İşçinin Eğitimi
» Sigortalılığın tespiti-davanın müracaata bırakılamaması
» İşçinin verimsizliği-GeçerliFesih- Bilirkişi incelemesi
» Geçersiz fesih - İbraname - İşe iade
» Yıllık izin-ihbar öneli-kıdeme esas süre
» İşe İade-Haklı fesih-Geçerli fesih
» İşe iade - Kesin karar
» İnternet ve Telif Hakları
» işe iade-Sendikal Tazminat
» Limited Şirket Ortağı-Sigortalı Sayılma-Tespit
» Limited Şirket Ortağı - Bağ-Kur-SSK
» Bağ-Kur Yasasına Taabiyet
» Kabahatler Kanunu
» Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi Ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun
» Belediye Kanunu
» İşsizlik Sigortası Kanunu
» Hizmet Tespiti-Part-time+full-time çalışma
» özelleştirme-iş kaybı tazminatı
» özelleştirme-hizmet birleştirmesi-askerlik borçlanması
» özelleştirme-norm kadro-geçerli fesih
» Icra Takibinde Yetki Ve Borca İtiraz - Mahkemenin Icra Tetkik Merciinin Yerine Geçmesi
» Apartman Aidatı-Gecikme Tazminatı-Temerrüt Tarihi
» Ortak Yerlerin Kullanımı
» Ortak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi-Kiracının Dava Hakkı
» Kat mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi
» Apartman Yönetim Planına Aykırılık-Meskenin İşyeri Olarak Kullanılamayacağı
» İşverene ve işyerine bağımlılık unsuru-İş yerinin yurt fışında olması
» İşverenin eşit işlem borcuna aykırılığı-işçinin haklı feshi
» Rücuan Alacak-Asıl İşveren-Alt İşveren
» Servis Aracının İşyerinden Sayılması-Servis Aracında Kavga-Haklı Fesih-İşe iade
» Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
» Adli Sicil Kanunu
» Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun
» Türk Vatandaşlığı Kanunu
» İmar Kanunu
» TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
» MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ
» İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
» İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
» EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
» GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ
» TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
» YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ
» GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
» PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
» KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
» KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
» İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
» İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
» İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
» KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
» ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
» YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ
» KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ
» İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK
» ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
» İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
» KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
» İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
» ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
» HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
» İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
» İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
» POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
» ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
» SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
» HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
» GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
» AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ
» KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
» İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
» DENİZ İŞ KANUNU
» Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
» Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ
» Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ