Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Apartman Yönetim Planına Aykırılık-Meskenin İşyeri Olarak Kullanılamayacağı
Ekleyen: Av.fırat Bayındır | Tarih: 1-10-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 19070 | Not:
Av.fırat Bayındır
Profil >


Reklam
HG 00, E: 2003/18-411, K: 2003/000417, Tarih: 11.06.2003

YÖNETİM PLANI - YASAK İŞLER - DOKTOR MUAYENEHANESİ -MESKENİN İŞYERİ OLARAK KULLANILAMAYACAĞI

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 28. maddesinde, yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu belirtilerek ana gayrimenkulün yönetim tarzı, kullanma maksat ve şekline ilişkin anlaşmazlıkların çözümünde öncelikle yönetim planında mevcut hükmün uygulanması öngörüldüğünden, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesinden önce, yönetim planı hükümlerinin uygulanması gerektiğine; Olayda Yönetim Planında yeralan, dairelerin sadece mesken olarak kullanılacağı hükmü karşısında dava konusu bağımsız bölümün muayenehane olarak kullanılamayacağına göre, Hukuk Genel Kurulu'ncada benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekir.

(634 s. KMK. m. 2)

Taraflar arasındaki "tahliye" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 07.11.2002 gün ve 2002/830 E- 1299 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 17.02.2003 gün ve 2002/11976-2003/1005 sayılı ilamı ile; (...Dava dilekçesinde, tapu kütüğünde mesken niteliğiyle kayıtlı olan bağımsız bölümün, kat malikleri kurulunun kararları ve yönetim planının yasaklayıcı hükümlerine karşın işyeri olarak kullanıldığı ileri sürülerek kiracının bağımsız bölümden tahliyesi talep edilmiş, mahkemece meskenin doktor muayenehanesi olarak kullanılmakta olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

Yönetim planında yasaklayan özel bir hüküm bulunmaması koşuluyla tapuda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerin doktor muayenehanesi olarak kullanılmasında yasal bir sakınca bulunmamakta ise de; somut olayda yönetim planının 2. maddesi ile dairelerin sadece mesken olarak kullanılacağı kurala bağlanmış olmasına göre davanın kabulü ile öncelikle bağımsız bölümün mesken olan eski haline getirilmesi için davalılara süre verilmesi ve verilen süre içinde eski hale getirilmediği takdirde kiracının tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde davanın reddedilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 28. maddesinde, yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu belirtilerek ana gayrimenkulün yönetim tarzı, kullanma maksat ve şekline ilişkin anlaşmazlıkların çözümünde öncelikle yönetim planında mevcut hükmün uygulanması öngörüldüğünden, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesinden önce, yönetim planı hükümlerinin uygulanması gerektiğine; Olayda Yönetim Planında yeralan, dairelerin sadece mesken olarak kullanılacağı hükmü karşısında dava konusu bağımsız bölümün muayenehane olarak kullanılamayacağına göre, Hukuk Genel Kurulu'ncada benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 11.06.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

Forum