Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İçtihat
 
» Anayasa Mahkemesi'nin 2005⁄83 E., 2008⁄110 sayılı kararı
Ekleyen Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı | Tarih 30-12-2008 | Kat. İçtihat | Not
 
8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 104. maddesinin "askeri mahkemelerce verilecek kararlar" yönünden "...(e)..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına dair Anayasa Mahkemesi'nin 29.05.2008 tarihli 2005⁄83 Esas, 2008⁄110 Karar no'lu kararı.
 
 
» Askeri personel Yükümlülük sürelerinin hesabında hizmetten sayılmayan firar, izin tecavüzü, açıkta, tutuklulukta, hapiste geçen süreler dikkate alınmaz
Ekleyen Av.feyz Pazarbaşı | Tarih 16-11-2008 | Kat. İçtihat | Not
 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/10889 E.,2008/2010 K. sayılı kararı:

Yargıtay 18.HD. İçtihatı özeti: 926 sayılı kanunun 112. maddesinin iptalinden sonra yapılan değişiklikte askeri personele yapılan öğretim, eğitim ve yetiştirme masraflarının, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekleri belirtilmiş, miktarın güncelleştirilip günün para değerine uyarlanacağına dair bir hükme yer verilmemiştir. Yükümlülük sürelerinin hesabında, hizmetten sayılmayan firar, izin tecavüzü, açıkta, tutuklulukta, hapiste geçen süreler dikkate alınmaz.

 
 
» Zorunlu Hizmetten Doğan Borç • Borcun Ayrintili Olarak Açiklanmasi Faiz •Alacağinin Borçludan Tahsil Edilmesi Yöntemi • Kefilin Sorumluluğu
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 13-03-2007 | Kat. İçtihat | Not
 

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

E: 2005/7250 K: 2005/9167 T: 18.10.2005

Zorunlu Hizmetten Doğan Borç • Borcun Ayrintili Olarak Açiklanmasi Faiz •Alacağinin Borçludan Tahsil Edilmesi Yöntemi • Kefilin Sorumluluğu

Özet: Zorunlu hizmet nedeniyle tahak­kuk eden borcun hangi giderlerden oluştuğu­nu belirtmeyen ve sadece toplam gider tutarı­nı içeren çizelgeye dayanılarak borcun öden­mesine yönelik hüküm kurulamaz.

Taahhüt belgesinde sarf giderlerinin sarf tarihinden itibaren işleyecek faizi de kabul edildiğine göre, bu faizin asıl alacaktan ayrı olarak hesaplanarak ve faizsiz olarak mah­keme kararına yazılması gerekir.

Kefilin üstlendiği borç miktarı aşılarak, kefil aleyhine hüküm kurulması da isabetsiz­dir.

 
 
» Bakaya iken sevk edildiği halde yoldan savuşmak suçu
Ekleyen Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih 17-02-2007 | Kat. İçtihat | Not
 

ÖZET: Bakaya suçu, son yoklamasını yaptırdığı hâlde, celp için istenildiği sırada gelmemek veya gelip de askerlik yapacakları kıt' alara girmeksizin yollardan savuşmak tarzında olmak üzere iki biçimde izlenebilmektedir. Uygulamada birinci tip bakayaya “celp bakayası”, ikinci tip bakayaya ise “Sevk bakayası” ya da “geç iltihak suretiyle bakaya” denilmektedir.

 

 
 
» Firar suçu - Birliği izinsiz olarak terk etme - Dehalet kastı
Ekleyen Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih 17-02-2007 | Kat. İçtihat | Not
 
ÖZET: Firarda iken babasının telkin ve ısrarlarına karşı koyamayarak onun refakatinde birliğine katılıp bir saat sonra tekrar kaçan sanığın kıt'asına katılma ve askerlik hizmetine devan etme yönünde serbest bir iradesi bulunmadığından, eylemleri iki ayrı firar suçunu değil tek bir firar suçunu oluşturur.
 
 
» Bakaya suçu - Şüpheden sanığın yararlandırılmaması lüzumu
Ekleyen Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih 5-02-2007 | Kat. İçtihat | Not
 
Sanığın sağlık mazeretini belgelemek için ibraz ettiği sağlık raporunun protokol defterine kayıtlı olmaması ve sanığın istirahat önerilen tarihlerde çalışmış olması, hâkimin raporun sıhhati konusunda kuşku duymasını gerektirecek makul sebepler olmakla birlikle, her türlü araştırmaya rağmen bu şüphe yenilemiyorsa, ceza hukukunun genel prensibi uyarınca şüpheden sanık yararlandırılmalıdır. Bu itibarla; sanığın sevk tarihinde rahatsız olduğuna ilişkin savunmasının aksi ispatlanamadığından, şüphe sanığın lehine yorumlanarak, geçerli bir mazeretinin bulunduğunun kabulüyle oluşmayan bakaya suçundan sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekir.
 
 
» Emre itaatsizlikte ısrar suçu - Suçun unsurları
Ekleyen Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih 5-02-2007 | Kat. İçtihat | Not
 
ASCK'nın 87/l' inci maddecinin ikinci cümlesinde düzenlenen, “emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddetmek suretiyle” ya da "emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmemek suretiyle" işlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunun söz konusu olabilmesi için, emrin verilmesi üzerine, emrin muhatabının amire karşı söz veya fiili ile emri yerine getirmeyeceğini açıkça söylemesi, ya da emir tekrar edildiği hâlde, emrin gereğinin yerine getirilmemesi gerekmektedir.
 
 
» İzin tecavüzü suçu - Sanığın adresinin değişmesi sorunu
Ekleyen Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih 6-02-2007 | Kat. İçtihat | Not
 
Yokluğunda verilen mahkûmiyet hükmünün, yurt dışında bulunduğu ve yurt dışındaki adresinden ayrıldığı anlaşılan sanığa, Tebligat Kanunu hükümlerine göre uygun şekilde ilânen tebligat yapılmaksızın; kardeşine yapılan tebligatın geçerli sayılarak, sanık müdafiin süresinde yapmış olduğu temyiz isteminin, reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.
 
 
» Yoklama kaçağı suçu
Ekleyen Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih 7-02-2007 | Kat. İçtihat | Not
 
        
 
 
Sayfa: 1 2  Sonraki »
Sırala: Seçim: