Yazar Profili
Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı
Konum: Istanbul
Doğum Günü: 31-12-1969
Web sitesi: http://www.hukuki.net
E-mail: Gizli
www.pazarbasi.av.tr
Tüm Ekledikleri > Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı
» Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
» Evden Uzaklaştırma Kararı
» Sigortalılığın tespiti
» Gider Avansı Tarifesi
» Bilirkişi Ücret Tarifesi
» Hakem Ücret Tarifesi
» Tanık Ücret Tarifesi
» Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik
» Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun
» Türkiye'nin taraf olduğu tüm Uluslararası Anlaşmalar
» Noter Harçları 2010
» Yargı Harçları 2010
» Nafaka hükmüne uymama eylemi nedeniyle icra ceza mahkemesinde yargılama yapılırken, kabahatin unsurlarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekir
» Nafaka Ödememe Halinde Hapsen Tazyik - YCGK 2007/16-36 E. 2007/38 K.
» Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010
» İİK 349 md. gereğince müşteki veya vekilinin duruşmada bulunması zorunlu bulunduğundan yokluklarında karar verilemez
» Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz edilmişse, cetvelde hak sahibi görünen alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblağı tahsil edebilir
» İcra kefaleti hakkında ilamların icrası hakkındaki hükümler uygulanır
» Avukatlık asgari ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife 2009
» Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmelik
» Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik
» Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2000/7084 E., 2000/10360 K. sayılı kararı
» Anayasa Mahkemesi'nin 2005⁄83 E., 2008⁄110 sayılı kararı
» Serbest Bölgeler kanunu ile Gümrük kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
» Elektronik Haberleşme Kanunu
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
» Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
» Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak ödemelerin Usul Ve Esaslarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» İstanbul Barosu 1.1.2007-30.6.2007 En Az Avukatlık ücreti tarifesi
» Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere ilişkin 2007 Yılı Tarifesi
» Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
» Avukatlık Kanunu
» Çevre Hakkı Kavramının Tarihsel Gelişimi
» Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk
» Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
» Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
» 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Müsadere Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme
» 5237 Sayılı Yasada Düzenlenen Yağma Suçu, Basit Yağma Suçu
» Tahliye Edilen Taşınmazın Eski Kiracıya Yeniden Kiralanması Zorunluluğu
» Hükümlülerin Insani Haklarının Penolojik Görünümü ve Yeni Infaz Rejimi
» Türk Hukukunda Ve Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi ile AIHM. Kararlarında Özel Hayatın Gizliliği
» Türk Ticaret Kanunu
» Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu
» Güvenlik Tedbirleri Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Yaptırım Teorisindeki Yeri
» Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
» Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde düzenlenecek Adli Tıp raporları kılavuzu
» Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 'nde "bir Avukat Yanında Aylıklı Olarak Çalışan Avukatın Aylık Ücreti "ni Belirleyen Düzenleme Neden Yapıldı?
» CMK Avukatlık Ücret Tarifesi
» Kişi ya da Kuruluşlarda Aylık Ücret Karşılığı Çalışan Avukatların Sözleşme Aykırılıkları
» Reklam Yasağı - Web Sayfası - Referanslar
» Reklam yasağı - Yahoo e-mail grupları
» Avukatın icra takibine dahil edilmesi
» Avukata karşı takip edilen davayı baroya bildirme yükümlülüğü
» Adli Sicil Yönetmeliği
» Son Yasal Değişiklikler Açısından Çek
» Çek İptali ve Takibin iptali davalarında Bir çekten dolayı iki meşru hamil olamayacağından öncelikle gerçek hak sahibinin tespiti gerekir
» Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
» Boşanma protokolüne dayanılarak açılan boşanma davası sonunda verilen ve kesinleşen hükümle EURO üzerinden iştirak nafakası ödenmesine karar verilmesi Borçlar Kanununun 83. maddesine uygun olup yasaya aykırılık oluşturmaz
» Birden çok yılı kapsayan kira sözleşmelerinde her bir yılın kira bedeli açıkça gösterilmiş veya miktarının açıkça belirlenmesini sağlayacak artış kuralı getirilmiş ise, getirilen bu artış kuralına tarafların, sözleşmeye bağlılık kuralı gereği uymaları zorunludur
» Konutun aile konutu olduğunun tespitinde görevli mahkeme aile mahkemesidir
» Dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun tesbiti isteminte taraf delillerinin toplanarak delillerin değerlendirilmesi gerekir
» Haricen satın alınan tapulu taşınmazın tapusunun verilmemesi halinde, alıcının ödediği parayı değil, bu paranın davalıya çektiği ihtarname tarihindeki rayiç değerini talep edebilir
» Tahsil için bankaya verilen senedin bankada kaybolması durumunda, davacının kendisine senedi ciro eden kişiye karşı esas ilişkiye dayanarak takip ve dava yoluna başvurduktan sonra alacağı tahsil edememesi halinde bankaya dönmesi gerekir
» Sebebi gösterilmeyen bir borç ikrarı senedinin bedelsizliğini ileri süren borçlu; önce borcun sebebini, daha sonra da bu sebebin gerçekleşmediğini yazılı delille ispat etmeli, böyle bir delili yoksa hasmına bir yemin teklif etmelidir
» Tapuya verilen aile konutu şerhinin dava sonu ile sınırlanması yasaya aykırıdır
» Bonodaki imzanın sahteliğini bilemeyecek olan hamil tazminatta mahkum olmaz
» 1962 yılından 2004 Kasım Ayına Kadar Sayısal Kanun Listesi
» Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
» Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
» Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu
» Basın Ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun
» Basın Ilan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliği
» Basın Ilan Kurumu Teşkiline Dair Kanun
» Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
» Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
» Matbaalar Kanunu
» Basın Kanunu
» Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Telif Hakkı Ödeme Esasları ile Telif Hakkı Sahiplerinin Ve Yapımcıların Haklarını Koruma Esas Ve Usulleri Yönetmeliği
» Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun
» Radyo Ve Televizyon Yayınlarının Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
» Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
» Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
» Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
» Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
» Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzük
» Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
» Çevre Hukukunda Mülki İdare Amirinin Yetki ve Sorumlulukları
» Yöneticinin Sorumluluğu
» 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin Yönetmelik
» Türk Ceza Kanunu 73.Maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu 253, 254 ve 255 Maddelerinde Düzenlenen Uzlaşmanın Uygulanması Hakkında Yönerge
» 2005 Yargı Harçları
» Istanbul Barosu 01.07.2005-31.12.2005 dönemi Asgari Ücret Tarifesi
» 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
» Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları
» Avrupa Topluluğu Avukatlık Meslek Kuralları
» Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği
» Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği
» Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği
» Türkiye Barolar Birliği 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin Yönetmelik
» Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliği
» Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
» Avukatlar Yardımlaşma Kanunu
» Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun
» Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
» Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
» Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
» Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
» Telgraf Ve Telefon Kanunu
» Elektronik İmza Kanunu ( E-IMZA)
» Dernekler Kanunu
» Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun
» Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
» Ailenin Korunmasına Dair Kanun
» Hukuki Net Kategorize Edilmiş Mevzuat Bölümü hk.
» Türk Medeni Kanununun Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
» Türk Medeni Kanunu
» Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
» Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
» Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun
» Türk Ceza Kanunu
» Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun