Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Yöneticinin Sorumluluğu
Ekleyen: Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı | Tarih: 2-10-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 17023 | Not:
Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı

www.pazarbasi.av.tr


Profil >


Reklam
HD 12, E: 2001/018885, K: 2001/019712, Tarih: 23.11.2001 YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU - VEKALET - SALAHİYET OLMAKSIZIN KAMBİYO SENEDİ İMZALAMASI Takip dayanağı bononun düzenlendiği tarih itibariyle yöneticinin kat maliklerini temsil ederken kat malikleri kurulu tarafından yöneticiye kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verildiği ispat edilmedikçe, bu bonodan dolayı yöneticiliğin sorumluluğu söz konusu olmayıp, senedi imzalayan şahsen sorumludur. (634 s. KMK. m. 38) (818 s. BK. m. 388) (6762 s. TTK. m. 590) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü. Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bu nedenle vekilin haklarına sahiptir. Bir davada veya takipte kimlerin taraf olacağı nasıl temsil edileceği ise HUMK., Avukatlık Kanunu, Borçlar Kanunu'nun vekalet akdine ilişkin hükümleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere uygun temsil yetkisi olmadıkça yöneticinin 634 Sayılı Yasada sayılanlar dışında kat maliklerini temsil yetkisi olmadığından apartman yöneticiliğinin aktif ve pasif taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Takip dayanağı bononun düzenlendiği tarih itibariyle yöneticinin kat maliklerini temsil ederken Borçlar Kanunu'nun 388. maddesi hükmü uygulanacağından kat malikleri kurulu tarafından yöneticiye kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verildiği ispat edilmedikçe, bu bonodan dolayı yöneticiliğin sorumluluğu sözkonusu olmayıp, TTK.nun 590. maddesi gereğince senedi imzalayan şahsen sorumludur. Somut olayda alacaklı yönetim aleyhine takip yapmayıp, gerçek kişi adına takip yaptığından ve imza da inkar edilmediğinden borçlunun bu yöne ilişkin itirazları yerinde değildir. Mercice borçlunun diğer itirazlarının incelenmesi gerekirken apartman yönetimi aleyhine takip yapılacağından bahisle itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 23/11/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.