Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Diğer
 
» 5458 Sayılı Kanuna göre SSK ile ilgili borçların yeniden yapılandırılması
Ekleyen Yyln | Tarih 16-03-2006 | Kat. Diğer | Not
 

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenler işveren ve sigortalıların, 5458 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımını (04.03.2006 tarihini) izleyen aydan itibaren iki ay içinde (Nisan ve Mayıs aylarında) Kuruma yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

 
 
» Anayasa Mahkemesi 2006/166 E. 2009/113 K. sayılı 23.7.2009 tarihli iptal kararı
Ekleyen Başak | Tarih 19-03-2010 | Kat. Diğer | Not
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2006/166

Karar Sayısı : 2009/113

Karar Günü : 23.7.2009

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onikinci Daire

İTİRAZIN KONUSU : 25.2.1954 günlü, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…kadınlardan…” sözcüğü ile 3. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 13., 49. ve 70. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.
 
 
 
 
» Çakışan hizmet süreleri
Ekleyen Yyln | Tarih 24-05-2006 | Kat. Diğer | Not
 

04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5458 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlardan birine tabi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asıllarının, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, T.C. Emekli Sandığı bakımından ayrıca kurumların da talebi halinde işsizlik sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tabi olması gereken sosyal güvenlik kurumuna devredileceği, çakışan hizmet süresine ilişkin devredilen miktarın prim borcu aslını karşılamaması halinde, bakiye prim borcunun ilgili kanun hükümlerine göre sigortalıdan veya 5434 sayılı Kanuna tabi kurumdan tahsil edileceği, sosyal sigorta kanunlarındaki sigortalılığın tespiti ile hizmetlerin birleştirilmesine ait hükümlerin saklı olacağı, bu nitelikte olup bu Kanunun yürürlük tarihine kadar çakışan hizmet süreleri sosyal güvenlik kurumlarınca iptal edilmemiş olan sigortalıların da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacağı

 
 
 
 
 
» SSK'nın tebliğ ettiği gecikme zammına yasal faiz uygulaması
Ekleyen Yyln | Tarih 7-10-2005 | Kat. Diğer | Not
 
 Re’sen tahakkuk ettirilerek işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek prim ve diğer alacaklar ile 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilecek prim ve diğer alacaklarda tebliğ edilen gecikme zammı tutarlarına bundan böyle ayrıca kanuni faiz alınmayacaktır
 
 
Sayfa: 1 2  Sonraki »
Sırala: Seçim: