Yazar Profili
Başak
Konum: Yok
Doğum Günü: 1-03-1984
Web sitesi: www.hukuki.net
E-mail: Gizli
Avukat
Tüm Ekledikleri > Başak
» Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
» Anayasa Mahkemesi 2006/166 E. 2009/113 K. sayılı 23.7.2009 tarihli iptal kararı
» Anayasa Mahkemesi'nin 2008/30 E. 2009/96 K. 25.06.2009 Tarihli İptal Kararı
» Nesebin Reddi - Nüfus Kaydının Düzeltilmesi - Hak Düşürücü Süre
» Ev Başkanının Sorumluluğu - Görev - Aile Mahkemeleri
» Tanıma Davası - Tanıma Talep Edilmişken Tenfiz Kararı Verilemez - Tanıma Davası Çekişmeli Yargı İşidir.
» Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması - Taraf Teşkilinin Sağlanması
» Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Uygulanacak Özel Usul - Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak - Özel Vekaletname
» Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davalarında Ve Kararın Verilmesinde Uygulanacak Özel Usul
» Yargıtay İlamına Uymakla Usuli Kazanılmış Hak - Rücuen Tazminat Davası - Bilirkişi İncelemesi İle Kusur Oranının Belirlenmesi Gerektiği
» Avukatlık Ücretinden Dolayı Hapis Hakkı - Hapis Hakkının Usulüne Uygun ve Meslek Kurallarına Göre Kullanılması Gerektiği - Azil Halinde Vekalet Ücreti
» Haksız Haciz Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası - Kısmi Kabul Halinde Vekalet Ücreti
» Avukatlık Ücreti Rüçhan Hakkı - İflas Masasında Rüçhan Hakkının Tanınması Talebi - Sıra Cetveline İtiraz
» Tapu İptal Ve Tescil Davası - Tazminat İsteminde bulunmadığı Halde Tazminata Hükmolunması - Tüketicilerin Açtığı Davanın Reddi Halinde Tüketicilerin Harçtan Sorumlu Olmaması - Tüketici Olmayan Davalıların Harçtan Sorumlu Tutulmaları Gerektiği
» Türk Vatandaşlığı Kanunu
» Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat
» Nafakadan Feragat Beyanı ve Bu Beyandan Sonra Nafaka Alacaklısının Hakları
» Bono Metninde Öngörülen Faizin Yazılmamış Sayılacağı - Akdi Faiz İle İlgili Anlaşmanın Tarafları Bağlayacağı
» Muris Muvazaası, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Talebin Aşılması
» Usuli Müktesep Hak
» Paylı Mülkiyette Kira Sözleşmesinin Geçerliliği
» Yaşı Küçük Sanığa Zorunlu Müdafi Atanması
» Avukatlık Ücreti
» Eser Sözleşmesi - İş Bedeli
» Olağanüstü Zamanaşımı süresinin Kesilmesi
» Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İtiraz Merciinin Tespiti Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
» 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 13. Protokol
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 12. Protokol
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7. Protokol
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Protokol
» Mera Kanunu
» Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
» Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
» Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik
» Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Olarak Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol
» Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ek Olarak Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları ile İlgili İhtiyari Protokol
» Çocuk Haklarına Dair Milletlerarası Sözleşme
» En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
» Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme
» Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
» Milli Eğitim Temel Kanunu
» Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
» Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine Ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme
» Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
» Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması Ve Tenfizine İlişkin Sözleşme
» Çocuk Hakları Bildirgesi
» Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması Ve Tenfizine İlişkin Sözleşme
» Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Çeşit Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi
» Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
» İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme