İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 59 Bulundu. (0.07 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
Bono veya Emre Yazılı Senet A) Unsurlar MADDE 776 - (1) Bono veya emre yazılı Senet; a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı Senet” kelimesini ve Senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa,
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

2. [10.29%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ortaya çıkan uyuşmazlık; teminat maksadıyla temlik sözleşmesi yapıldığı noktasından kaynaklandığına göre; bu tür sözleşmenin hukuki mahiyetininde açıklanması gerekir. teminat maksadıyla temlik sözleşmelerinden, bir alacağın temini bakımından
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2001-11449.php - 28.5kb

3. [7.04%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Eğer yanlardan biri senet metninde yazılı kaydın doğru olmadığını söylüyorsa, lehine olan senet karinesi çürümüş sayılacak, bunun sonucu olarak da, iddiası paralelinde ispat yükünüde üstlenecektir. Buna senedin talili denmektedir. Bu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2003_19_290.php - 22.7kb

4. [6.42%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
A.Ş.'nin aldığı kredinin teminatını teşkil etmek üzere Anadolu Bankası lehine ipotek ettiklerini, karı, koca olan davalıların şirketlerden hisselerini devrederek ayrılmaları sırasında davacılardan Sirkeciler... A.Ş. tarafından düzenlenen
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1990-3740.php - 22.8kb

5. [5.80%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tapusunun iade edilmediğini, teminat çeklerinin de icraya konduğunu, çekler için Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1994/31 esas sayılı dosya üzerinden menfi tesbit davası açıldığını iddiayla 15 numaralı daire için tapu iptali ve tescil
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_14_Hukuk_Dairesi_1997-8976.php - 19.1kb

6. [5.80%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
6.500.000.000 TL. bedelli senet karşılığını ödediğini ileri sürerek, bu senet nedeniyle borçlu olmadığının tesbitini istemiştir. senet sebebe bağlı olmakla birlikte ödeme savunması ispat edilmiş değildir. Ancak, davalı birleştirilen 2000/229
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2004-125.php - 18.6kb

7. [5.73%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yapıldığını belirterek, senetten dolayı borçlu olmadığının tesbitine ve %40 tazminata hükmedilmesini istemiştir. Davalı Sadık Y... ise daire satış protokolünde belirtilen teminat senedinin yırtıldığını, bunun yerine 10 milyar TL. bedelli
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_2000-4074.php - 17.2kb

8. [4.49%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
aldığı bonoların ve satışın teminatı olarak davalı Cezmi'ye 8.000.000 liralık bono verdiğini, bonoların arkasına teminat maksadıyla verildiğine dair meşruhat verildiğini, otobüsü teslim ettiği halde davalı Cezmi'nin bonoları ödemeyip elindeki
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1990-5088.php - 20.9kb

9. [4.49%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
iadesini sağlamak için teminat olarak verildiği kabul edildiği gibi, merci hakimliğinin 20.6.1994 günlü kararında da senedin teminat senedi olarak verildiği belirtilmektedir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 6. maddesi ile merci hakimliği
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_15_Hukuk_Dairesi_1995-7219.php - 17.3kb

10. [4.49%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ve faiz borcu kalmadığından teminat senetlerinin hükümsüz olduğunu ileri sürerek 768.451.813.- TL. borçlu olmadıklarının tesbitine, iki adet teminat senedinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevabında; kredi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_3_Hukuk_Dairesi_1996-6.php - 22.6kb

11. [4.49%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bile, dava konusu bonoların teminat karşılığı verildiği yalnız yazılı kanıtla kanıtlanabilir. Emsal gösterilen kararda taraflar arasında yazılı bir sözleşme bulunduğu ve sözkonusu sözleşmede teminat senedi olduğu iddia edilen senetlerin bedeline
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1998-9018.php - 18.8kb

12. [4.49%] Hukuki Mevzuat
kiralama sözleşmesi • teminat ipoteği • husumet yönünden ret • vekalet ücreti » iflasın ertelenmesi • borçlu şirketin durumu » mecburi hizmet tazminatı • hesaplama yöntemi • yüklenme senedi
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?author=6 - 194.8kb

13. [3.87%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
olan davalıya kefaletinin teminatı olarak ödenmeyen 17.018.800 TL. kredi borcu miktarında tanzim ve vade tarihi bulunmayan senet verdiğini, bankaya kredi borcunu, kendisinin tamamen Ödediği halde davalının teminat olarak verilen senedi iade
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_19_Hukuk_Dairesi_1992-6437.php - 18.8kb

14. [3.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
satış sözleşmesinde senedin teminat olarak verildiği yazılmamışsa da bunun tanıklar tarafından bilindiğini ileri sürerek, bu senetten dolayı müvekkillerinin davalıya borçlu bulunmadıkları-nın tespitine ve senedin iptaline karar verilmesini talip
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1990-7972.php - 21.4kb

15. [3.25%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 11.Hukuk Dairesi
edildiği, böylece senedin teminat olma vasfı ortadan kalktığından, bu senetten dolayı davacıların davalıya borçlu bulunmadıklarının tesbitine karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 23.6.1987 tarihli harici gayrimenkul
http://www.hukuki.net/ictihat/907972_11h.asp - 32.3kb

16. [3.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
aldıkları borca karşılık teminat olarak davalıya devrettiğini, borcu ödemeye hazır olduğunu, davalının ödemeyi kabul etmediğini ileri sürerek, iptai ve tescil isteğinde bulunmuştur. Davalı, taşınmazı değeri ile satın aldığını bildirmiş,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2004-964.php - 24.3kb

17. [3.25%] İçtihat Arama
açık senet ak senet teminat senet
http://www.hukuki.net/ictihat/ - 20.6kb

18. [3.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
milyar lira borca karşılık teminat olarak verildiği halde satış gibi gösterildiğini, borcunu ödeyebilmek için dava konusu taşınmazı satılığa çıkarıp alıcılarla bedel konusunda anlaştıklarını, ancak alıcının taşınmazın davalı Mehmet adına kayıtlı
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2006-3653.php - 26.1kb

19. [3.17%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
2.000.000.000 TL.ye karşılık teminat olmak üzere aynı miktarlı bonoyu davalıya verdiğini, Bakırköy Spor Kulübü, 93-94 sezonunda birinci lige yükselemediğinden sözleşmenin kendiliğinden hükümsüz kaldığını, davalının elindeki teminat bonosu ile kulüp
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_1996-260.php - 17.2kb

20. [2.55%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 15.Hukuk Dairesi
senedin teminat olduğu, kaldı ki yapılacak işlerin bugün için senet miktarından fazlaya mal olacağı görüşüyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere;
http://www.hukuki.net/ictihat/902589_15h.asp - 31.1kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru