Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 26-03-2019 | Kategori: Diğer | Okunma : 5580 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Kdv - Ötv Grup Müdürlüğü
ACELE
Sayı :39044742-130[İcra-Özelge]-E.172954 26.02.2019
Konu :Alacağın teminatı mal ve hakların
Varlık Yönetim Şirketi lehine icra
dairelerince satışında KDV istisnası
İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 19/02/2019 tarih ve 2018/20574 Esas sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazıda, Müdürlüğünüzün 2018/20574 Esas sayılı dosyasında alacaklı
Gelecek varlık Yönetimi A.Ş. tarafından bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali
kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan borçlu
Tasfiye Halinde Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. adına kayıtlı araçların
satışa çıkarılacağı belirtilerek, söz konusu araçların alacağa mahsuben varlık yönetim şirketleri
tarafından satın alınması, satışa iştirak edecek üçüncü şahıslar tarafından satın alınması,
alacağa mahsuben varlık yönetim şirketleri tarafından satın alınan araçların üçüncü şahıslara
satışı ve varlık yönetim şirketleri tarafından üçüncü şahıslara temlikinin katma değer vergisi
(KDV)'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
3065 sayılı KDV Kanununun;
1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında
Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların
KDV'ye tabi olduğu,
17/4-l maddesinde, 30/1/2002 tarih ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan
varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan
devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma
çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi
nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil)
tesliminin KDV'den istisna olduğu,
hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu madde ile varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve
diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi KDV'den istisna
edilmektedir.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bl.Vatan C.Kat:4 Kno:56 34110 İSTANBUL Bilgi için: Esra AKKUŞ
Gelir Uzman Yardımcısı
Telefon No:
Telefon No: (0212) 453 88 44 / (0212) 453 88 41 Faks No: (0212) 523 60 17
e-Posta : İnternet Adresi :http://www.ivdb.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr Pin: TXG7ZVM2S1M32X1
1/2
Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.11.Varlık Yönetim
Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı
Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi" başlıklı bölümünde;
"...
ÖrnekA) Varlık Yönetim Şirketi tarafından bankalar, özel finans kurumları ve diğer
mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan
mal ve hakların müzayede yoluyla satışı işleminde, bu mal ve hakların alacağa mahsuben (A)
tarafından satın alınması ve (A) tarafından alacağa mahsuben satın alınan hak ve alacakların
üçüncü şahıslara satışı KDV'den istisna tutulacaktır.
Varlık yönetim şirketinin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların
teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin varlık yönetim şirketine ödenmesi şartıyla
borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabidir."
örneğine yer verilmiştir.
Buna göre, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından bankalar, özel finans kurumları ve
diğer mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan araçların müzayede yoluyla satışı işleminde; bu araçların varlık yönetim şirketleri
tarafından alacağa mahsuben satın alınması, satışa iştirak eden 3. şahıslar tarafından satın
alınması ve varlık yönetim şirketleri tarafından alacağa mahsuben satın alınan araçların üçüncü
şahıslara satışı KDV'den istisna tutulacaktır.
Ancak, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu
alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye
ödenmesi şartıyla borçlu Tasfiye Halinde Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş
tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Dilşad DERİN
Grup Müdürü
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bl.Vatan C.Kat:4 Kno:56 34110 İSTANBUL Bilgi için: Esra AKKUŞ
Gelir Uzman Yardımcısı
Telefon No:
Telefon No: (0212) 453 88 44 / (0212) 453 88 41 Faks No: (0212) 523 60 17
e-Posta : İnternet Adresi :http://www.ivdb.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr Pin: TXG7ZVM2S1M32X1

Forum