Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Kiracılık İlişkisinde KDV Hakkında Karar
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 27-09-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 4514 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam
T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

Esas Karar
2002/13932 2003/2014
Y A R G I T A Y İ L A M I


MAHKEMESİ : Kocaeli 4 Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 9.7.2002
NO : 357-582
DAVACI : İ. uluslar arası Fuarcılık A.Ş.
DAVALI : K.Valiliği
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi gereği düşünüldü.
K A R A R

Davacı, davalı idarenin kendisine ait fuar alanına deprem nedeniyle el koyduğunu, daha sonra aralarında kira sözleşmesi yapıldığını, 22.8.1999 ila 22.8.2000 kira parasının ödendiğini ancak Katma değer Vergisinin ödenmediğini ileri sürerek KDV tutarı 123.486.340.800.000 Tl.nın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, taraf sıfatı bulunmadığı KDV nin ayrıca istenemeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 1. maddesinin 3/f bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabi tutulmuş 8. maddesinin 4. bendi ile de kiraya verenler bu verginin mükellefi sayılmıştır. Yasanın 4008 sayılı yasa ile değişik “Vergi sorumlusu” başlığı altındaki 9. maddesinde de “ mükellefin, Türkiye içinde ikametgahının işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı Vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir” hükmüne yer verilmiştir. Yasadaki şu düzenlemeler karşısında, katma değer vergisine tabi kiralama işlemlerinde
katma değer Vergisi mükellefinin kiralayanlar olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Kiracının vergi sorumlusu olabilmesi için ise kiralayan ile kiracıların anlaşmaları, kira sözleşmesine bu doğrultuda bir hüküm koymaları ile mümkün olabilecektir. Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde katma değer vergisinin kiracı tarafından ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda katma değer vergisinden davacı sorumludur. Katma Değer Vergisi kira parasının içindedir. Mahkemece, Katma değer vergisine yönelik istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hüküm davalı yararına BOZULMASINA, 27.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Forum