Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ekleyen: Mehtap Deniz | Tarih: 17-07-2009 | Kategori: Borçlar - Ticaret - İcra İflas - Banka - Tüketici Hukuku | Okunma : 5516 | Not:
Mehtap Deniz

E-mail:
MADDE 1 – 9/8/2008 tarihli ve 26972 sayılı Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde oluşturulan tahkim sistemi ile ilgili gerekli özellikleri haiz, güvenli, yedekli ve farklı kullanıcıların bilgi kayıtlarına farklı düzeylerde erişimlerine imkân sağlayan bir bilişim sisteminin Merkez tarafından kurulmasına veya mevcut sistemin geliştirilmesine Sigorta Tahkim Komisyonunun talebi üzerine Müsteşarlıkça karar verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birim Yöneticilerinin sigortacılık veya bilgi teknolojileri alanında en az üç yıl deneyime sahip olması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsamında sağlanan hizmet ücrete tabi değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi: 9/8/2008


Sayısı: 26972