RSS ile takip et

Av.Mustafa Mıhcı

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Bu yazıya Not ver
1) Nüfus Kaydı Nedir?

Nüfus kaydı, vatandaşların aile soyları üzerinden akrabalık bağlarının belirlenmesi amacıyla tutulan kayıtlardır. Nüfus kaydı sayesinde, bireyler arasındaki hukuki ilişkiler kolaylaşmakta, kamu düzeninin sağlanması kolaylaşmıştır. Ancak günümüzde nüfus kayıtlarının kapsamı genişlemiştir. İkametgah adresleri ve pek çok şahsi durum nüfus kütüğünde kayıt altına alınmaya başlamıştır. Nüfus kayıtları içerdiği bilgiler nedeniyle vatandaşların ve devletin işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası ise nüfus kayıtlarında yer alan hatalar dolayısıyla açılması gereken davalardandır.

Nüfus kaydında; isim, soyisim, TC kimlik numarası, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, dini, ili, ilçesi, cilt numarası, mahallesi/köyü bilgileri yer almaktadır. Dolayısıyla kural olarak ilgili kayıtlar üzerinde yapılabilecek değişiklik için, Türk Medeni Kanununa göre mahkeme kararı alınması gerekmektedir.

Bu yazımızda, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davasının nasıl açılacağını, ne kadar süreceğini, ne kadar masrafı olacağını, hangi durumlarda açılabileceğini, dava açılması gereken durumları ve istisnalarını ve konu hakkındaki tüm detayları inceleyeceğiz.

2) Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Açılabilecek Durumlar

Nüfus kaydında; isim, soyisim, TC kimlik numarası, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, dini, ili, ilçesi, cilt numarası, mahallesi/köyü bilgileri yer almaktadır.

Söz konusu bilgilere ilişkin herhangi bir hata olması halinde yahut gerçeğe aykırı durumlar bulunması hallerinde, kural olarak, nüfus kaydının düzeltilmesi için dava açılabilmektedir.

Genel olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası örnekleri şu şekildedir:

  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davası yaygın olarak, soybağı durumunun düzeltilmesi konusunda açılmaktadır. Kayıtlara göre kişinin anne veya baba gibi soybağı bilgilerinde gerçeğe aykırı bir durum olması durumunda bu durumun nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılarak düzeltilmesi mümkündür.
  • Kişinin ismini değiştirmek istemek halinde isim değiştirme davası açarak; ismine yeni bir isim eklenmesi yahut tamamen değiştirmesi mümkündür. Ancak isim değişikliği için haklı sebebin varlığı aranmaktadır. İsim değiştirme hakkında: https://mihci.av.tr/isim-degistirme-davasi/
  • Kişinin soyadını değiştirmek istemesi halinde de nüfus kaydının düzeltilmesi niteliğinde olan soyadı değiştirme davası açarak soyadını değiştirebilir. Ancak bu davayı açabilmek için; değiştirilmesi istenen soyadının kanuna, adaba, ahlaka aykırılığı, küçük düşürücü olması veya imla hatası gibi durumlarının söz konusu olması gibi haklı nedeninin olması gerekmektedir. Soyadı değiştirme hakkında: https://mihci.av.tr/soyadi-degistirme-davasi/
  • Nüfus kaydında cinsiyet hanesinin değiştirilmesi durumunun ortaya çıkması durumunda yine dava açılarak bu değişiklik yapılabilir. Ancak ilk olarak dava ile cinsiyet değişikliğine izin alınmalı, sonrasında gerekli tıbbi müdahaleler yapılmalı daha sonra sonrasında ise kaydın düzeltilmesi için dava açılmalıdır.
  • Kişinin doğum yerinde yanlışlık olması durumunda doğum yeri değiştirme davası açılabilir. Doğum yeri değiştirme hakkında : https://mihci.av.tr/dogum-yeri-degistirme/
  • Kişinin doğum tarihinde yanlışlık olup yaşı da buna bağlı olarak farklı olması durumunda kişi yaş büyütme veya küçültme için yaş değiştirme davası açabilir. Hastane kayıtları yok ise kemik testi ve tanıklar ile durum ispat edilebilir. Yaş büyütme ve küçültme hakkında: https://mihci.av.tr/yas-buyutme-ve-kucultme-davasi/
  • Gaiplik davası, ancak gaipliğine karar verilmesi gereken kişiler için açılabilir. Gaiplik, uzun süre haber alınamama yahut ölüm tehlikesi varlığıyla kaybolma hallerinde ölüm sonuçlarının doğmasına yarayan hukuki müessesedir. Gaiplik kararı ancak kendi lehine menfaat tesis edilecek kimselerce talep edilebilir.


Bunlara ek olarak bazı durumlarda, kişiler bir başkasına ait nüfus kayıtlarını kullanıyor olabilir. Örneğin merkezi otoritenin, teknolojinin, iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmediği dönemlerde aileler, ölen çocuklarının nüfus cüzdanını sonradan doğan çocuğa bırakmaktaydılar. Bu yol, ulaşım olanakları gelişmeyen mecralarda sıkça tercih edilmekteydi ve bu sayede olası masraflardan kurtulunmaktaydı. Ancak günümüze gelindiğinde, ölmüş birisine ait kullanılan nüfus kayıt bilgilerinin sorunlar yarattığı görülmektedir. Bu kayıtlar da dava açılarak düzeltilebilmektedir.

Nüfus kaydında yapılacak her türlü değişiklik için dava açılması zorunlu değildir. Örneğin, kadının, kocasının soyadı ile birlikte kendi soyadını da kullanmak istemesi durumunda dava yoluna gidilmeksizin basit usuli işlemlerle halledilebilecek durumlardır. Ancak değiştirilmesi için dava açılması gereken nüfus kayıtları hakkında, geçici olarak veya şerh şeklinde olsa dahi değişiklik yapılamaz; mahkeme kararı yapılacak değişiklik için yegane koşuldur.

1928 yılında yapılan harf devrimiyle, yazı harfleri ve rakamları değişmiştir. Bu nedenle bazı durumlarda hala tarihler miladi olarak değil, hicri takvime göre belirlenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre tarih güncellemeleri konusunda, nüfus müdürlüklerinin yetkisi bulunmaktadır. Yani hicri bir tarihin, miladi tarihe geçirilmesi için herhangi bir dava açmaya gerek duyulmamakta, bizzat nüfus müdürlüklerince yapılabilmektedir. Bu gibi durumlarda nüfus müdürlüğüne başvurmak yeterli olacaktır.

Yazımızın devamını inceleyerek dava konusunda yeteri kadar bilgi edinebilirsiniz.

3) Nüfus Kaydını Düzeltme Davası

3.1)Kimler Dava Açabilir?

Nüfus kaydını düzeltme davası ilgili ve nüfus kaydında hata olan herkes tarafından açılabilen davalardandır. Ancak diğer özel hukuk davalarından, kamu düzenini ilgilendirdiği gerekçesiyle, bazı yönleriyle ayrılmaktadır. Bu nedenle nüfus kaydını düzeltme davasını, yetkili Cumhuriyet Savcısı da açabilmektedir. Cumhuriyet Savcısı tarafından açılan nüfus kaydını düzeltme davaları, kamu/ceza davası niteliğinde değildir.

3.2) Masraflar Nedir?

Davanın açılması için yatırılması gereken maktu harcın yanında işin niteliğine göre, bilirkişi, keşif gibi durumlarda inceleme yapılıp yapılmayacağına göre dava masrafları değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek olarak yaş değiştirme davasında maktu harç, gider avansı varsa kemik testi ücreti gibi giderler olmaktadır.

Buna ek olarak varsa anlaşılan avukatın avukatlık ücreti söz konusu olacaktır.

3.3) Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, nüfus müdürlüğüne karşı açılmaktadır. Bunun yanında uyuşmazlık olması durumunda, biyolojik anneye, resmiyetteki anneye de açılabilmektedir. Bir başka deyişle, aleyhine kayıt değiştirilecek kişiye karşı da açılabilir.

3.4) Yetkili/görevli Mahkeme Neresidir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında davacının yerleşim yeri mahkemeleri yetkilidir. Ancak Cumhuriyet Savcısının dava açabilmesi için, davacının yerleşim yerinde yetkili olması gerekmektedir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir.

3.6) Nüfus Kütüğünün Düzeltilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası dilekçenin mahkemeye veriliş anından, hakimin nihai kararını açıkladığı ana kadar geçen süreci ifade etmektedir. Söz konusu süreç, somut durumun özelliklerine göre uzayıp kısalabilmektedir.

Örneğin tanık dinletilmesi, ilgili kayıtların getirtilmesi, keşif gibi hususların varlığı halleri yargılamanın uzamasına sebebiyet verecektir. Ortalama bir nüfus kaydının düzeltilmesi davası 4-8 ay civarı sürmektedir.

3.7) Nüfus Kaydının Düzeltilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları çoğu zaman basit davalar gibi görülmektedir. Ancak bazı nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında açılan davanın esastan reddedilmesi halinde aynı konuda tekrar dava açılması mümkün olmayacaktır.

Örneğin isim değişikliği için açılmış olan bir davanın esastan reddi halinde tekrar aynı nedene dayanarak isim değişikliği davası açmak mümkün olmayacaktır.
Önemle belirtilmesi gereken bir başka husus, nüfus kayıtlarının düzeltilme davalarının kamu düzenine ilişkin olmasının doğurduğu sonuçlardır. Buna göre, hakim nezdinde kesin kanaat uyandırmayan delillerle istenilen sonucun alınması mümkün olmayacaktır.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre genel müdürlük ve ilgili nüfus müdürlükleri, nüfus kaydının düzeltilmesi kararlarına karşı kanun yoluna gitmeye yetkilidir.

4) Soybağının Reddi ile Arasındaki Fark Nedir?

Soybağının reddi ile nüfus kaydının düzeltilmesi davasının birbirinden farklı olmasına rağmen, günümüzde ikisi birbirine karıştırılabilmektedir. Soybağının reddi davası, babalık karinesinin aksinin ispat edilmesi amacıyla açılan davadır. Davanın sonucunda nüfus kayıtlarında yine değişiklik yapılmaktadır. Ancak usuli yönden nüfus kaydının düzeltilmesi davalarından farklıdır.

Babalık karinesi, evlilik devam ederken dünyaya gelen çocuklar veya evlilik bittikten sonra 300 gün içerisinde doğan çocukların soybağının tespitinde kullanılmaktadır. Ancak bazı hallerde, boşanan eş boşanmadan itibaren 300 gün içerisinde başka birisiyle evlenebilmektedir. Bu durumda soybağının reddi talepleri önem kazanmaktadır. 300 günlük bekleme süresi içerisinde doğan çocuk, boşanmadan önceki eşin soyuna bağlanacaktır. Bu durumun düzeltilmesi için açılması gereken dava nüfus kütüğünün düzeltilmesi davası değil, soybağının reddi davası olacaktır.

4.1 Babalık Karinesinin Aksini İspat

Karine, hukuk dünyasında, aksi ispatlanana kadar doğru olduğu kabul edilen olgular olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle ‘babalık karinesi’ aksine ispat her zaman farklı şekillerde mümkün olmaktadır.

Türk Medeni Kanununda yer alan düzenlemeye göre;
•Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocukların babası kural olarak kocadır.
•Evlilik başladıktan itibaren 180 gün sonra veya evlilik bittikten sonra en fazla 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.

Söz konusu karinelerin aksini ispat etme yükümlülüğü davacının üzerindedir. Bu ispat ise çeşitli şekillerde yapılabilir. Bu konuda avukat desteği almadan davayı ilerletmek davacı aleyhine geri dönülmesi imkansız sonuçlar doğurabilecektir. Zira babalık davasının reddedilmesi halinde tekrar dava açmak mümkün değildir.

Babalık davası hakkında: https://mihci.av.tr/babalik-davasi/

5) Sonuç

Nüfus kütüğünün düzeltilmesi davaları kamu düzenine ilişkin davalardır. Dolayısıyla hakimlerin hüküm tesis edebilmesi için kesin ispat gerekmektedir. Kesin ispat ise aksinin mümkün olmayacağı yönünde hakimde kesin kanaat uyandırılarak sağlanmaktadır. Bu anlamda kullanılan deliller, tanık beyanları ve dava dilekçesinin açıklama şekli son derece önemlidir. Bu nedenle bu konuda bir avukatla çalışmak önemlidir.

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL:


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.