Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Araç işletenin (sürücünün) ölümü nedeni ile onun desteğinden mahrum kalanlar trafik sigortasından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir
Ekleyen: Yargıtay Hukuk Dairesi | Tarih: 26-07-2015 | Kategori: İçtihat | Okunma : 2760 | Not:
Yargıtay Hukuk Dairesi
Profil >
TC Yargıtay 17. Hukuk Dairesi,
Esas no:2008/1561,
Karar no:2008/4695
Tarih: 17.10.2008

KARAR:
Davacı vekili, müvekkilinin eşi, davalı tarafından trafik sigortalı aracı kullanırken meydana gelen kazada hayatını kaybettiğini ileri sürerek, ıslah ile 50.000,00.- YTL destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davalı sigorta şirketinin araç işleteninin sorumluluğunu üstlenmesi nedeni ile, davacının eşini kaybetmesinden kaynaklanan destekten yoksun kalma zararını gidermekle yükümlü olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Zorunlu (Trafik) Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın kara yolunda işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu olan sorumluluk sigortasıdır. (KTK.md.91) Trafik sigortacısının sorumluluğunun sınırı ise, KTK. 92. maddesinde belirlenmiştir.
Destek zararı, ölenin değil üçüncü kişilerin üzerinde doğan, dolaylı ve yansıma yoluyla meydana gelen zararlardandır.

İşletenin (sürücünün) yakınlarının uğradıkları destek zararının, trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığı konusunda açık bir yasal düzenleme bulunmadığı gibi, poliçe genel şartlarında da, bu yolda bir sınırlamaya yer verilmemiştir. 0 halde, işletenin (sürücünün) ölümü nedeni ile onun desteğinden mahrum kalanların trafik sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecekleri ilke olarak kabul edilmelidir. Ancak; burada dikkat edilmesi gereken bir hususta işletenin (sürücünün) kendi kusurundan yararlanmaması gereğidir. Yansıma yolu ile destek tazminatı isteyenlerin kendilerine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olabilmeleri hukuken mümkün bulunmamaktadır. Destekten yoksun kalma zararının giderilmesi isteminde bulunulması halinde, kusurun varlığı talepte bulunanın değil, ölenin davranışına göre belirlenir.

Somut olayda, ölen araç sürücüsü aynı zamanda işleten olup, trafik kaza ile ilgili kusur oranı belirlenmemiştir. Bu durumda, kusurla ilgili taraflardan delilleri sorulmalı, kazanın meydana gelmesinde işletenin (sürücünün) kusuru dışında herhangi bir etkenin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. İşletenin kısmen kusurlu olduğu kabul edilmesi halinde Borçlar Kanununun 44/1. maddesi de nazara alınarak varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda, açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, 17.10.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Forum