Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
LEHE KANUN UYGULAMASI
Ekleyen: Av.Murat LOĞOĞLU | Tarih: 10-04-2006 | Kategori: İçtihat | Okunma : 8805 | Not:
Av.Murat LOĞOĞLU

E-mail:mlogoglu@yahoo.com


Reklam
Daire:1
Tarih:2005
EsasNo:2005/2663E
KararNo:2005/3343K
İlgiliMaddeler:
İlgili Kavramlar:LEHE KANUN UYGULAMASI
1. Ceza Dairesi 2005/2663 E, 2005/3343 K.

LEHE KANUN UYGULAMASI
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

"Özet"

1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYETLER HAKKINDA UYGULANABİLECEK OLAN 5275 SAYILI YASA KARŞISINDA ÖZEL BİR YASA OLAN VE ÖNCELİKLE UYGULANMASI GEREKEN 5252 SAYILI YASA GEREĞİ KARARLARIN DURUŞMA YAPILARAK VERİLMESİ ASIL, TAKDİRE BAĞLI OLARAK DURUŞMA YAPILMAKSIZIN VERİLMESİ İSTİSNADIR.

5252 SAYILI YASANIN 9/1 MADDESİ GEREĞİNCE, 5237 SAYILI YASANIN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA, DERHAL UYGULAMA, BAŞKA BİR ANLATIMLA, HERHANGİ BİR İNCELEME, ARAŞTIRMA, KANIT TARTIŞMASI VE TAKDİR HAKKININ KULLANILMASI GEREKMEDEN UYGULAMA YAPMAK MÜMKÜN İSE, DURUŞMA YAPILMAKSIZIN AKSİ HALDE DURUŞMA YAPILARAK KARAR VERİLMELİDİR.

SOMUT OLAYDA, 765 SAYILI TCK UYGULANARAK VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ OLAN HÜKMÜN 5237 SAYILI TCK.NUN 7/2 VE 5252 SAYILI YASANIN 9. MADDESİ GEREĞİNCE YENİDEN ELE ALINIP, LEHE OLAN YASANIN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI SIRASINDA; UYGULANAN TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİ NEDENİYLE TAKDİR HAKKININ KULLANILMASI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN, DURUŞMALI İNCELEME YAPILARAK OLUŞACAK KANAATE GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

"İçtihat Metni"

Mustafa'yı kasten öldürmekten, Mehmet Ali'yi kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Mutahhar'ın yapılan yargılanması sonunda: 765 sayılı TCK.nun 448, 448, 62, 71. maddeleri gereğince 36 sene ağır hapis cezası verilen ve kesinleşen bu karara karşı hükümlünün 5237 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili uyarlama talebi üzerine adam öldürmek suçundan önceki hükmün sonuç kısmının 28 sene hapis olarak uyarlanmasına dair (Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 3.6.2005 gün ve 23/72 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi gereğince, kesinleşmiş olan hükümlerin yeniden ele alınması ve lehe olan yasanın belirlenip uygulanmasında izlenecek yolu gösteren iki yasa vardır. Biri, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5237 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında ne şekilde hüküm kurulacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin hükümleri kapsadığını belirten (m.2) ve "1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir." (m. 9/1) şeklinde bir düzenlemeye yer veren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki
kanundur. Diğeri ise, "mahkumiyet hükmünün yorumunda veya getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlünün lehine olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir." şeklinde bir düzenlemeye yer veren (m. 98/1), bu kararın duruşma yap.lmaks.zın verileceğini ve itiraz yoluna tabi olduğunu belirten (m. 101) ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanundur.

Görüldüğü gibi, ancak 1 Haziran 2005 tarihinden sonra kesinleşmiş mahkumiyetler hakkında uygulanabilecek olan 5275 sayılı Yasa karşısında özel bir yasa olan ve öncelikle uygulanması gereken 5252 sayılı Yasaya göre, kararların duruşma yapılarak verilmesi asıl, takdire bağlı olarak duruşma yapılmaksızın verilmesi istisnadır.

Asıl olana, mahkeme kararlarının duruşma yapılarak verilmesidir (CMUK. m.253, CMK. m.23). Ancak yasa koyucu, bazı hallerde, örneğin, 5252 sayılı Yasada olduğu gibi, duruşma yapılmasını takdire bağlı kıldığı halde; bazı hallerde de, örneğin, 5275 sayılı Yasada, CMUK m.302'de ve CMK. m.271/1'de olduğu gibi, duruşma yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Beraat, mahkumiyet, davanın reddi, davanın düşmesi, muhakemenin durması, ceza verilmesine yer olmadığı, güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararları hüküm sayılmaktadır. (CMUK m/253, CMK. m/223).