+ Konuyu Yanıtla
10 / 20 Sayfa İlkİlk 1234567891011121314151617181920 SonSon
91 den 100´e kadar toplam 193 ileti bulundu.

Konu: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #91
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Merhaba

  Benim ben bir arkadasıma kendi üzerime sabit telefon almıstım.aidıgım kişi faturaları ödememiş.bunun üzerine bana icra kagıdı geldi.bende gönderen avukat aradım.ve bana borcumu 3 taksitte ödememi söledi.2 taksidini ödedim.3.taksidini işşiz kaldıgım icin ödeyemedim.bana bugun mal beyanında bulunmadıgım icin bi mahkeme kararı geldi.kararda 3 ay hapisle tazyikine karar verildigi yazıyor.avukatı tekrar aradım ayın 25nde borcumu ödeyecegim dedim.ben simdi ne yapmayalım 25ine kadar.bu süre zarfında polis yakalarsa hapis cezası yermiyim.yanıtlarsanız cok sevinirim tskler.  Hukuki NET Güncel Haber

  Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması konulu yargıtay kararı ara
  Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması konulu hukuk haber
  Konu fatihka tarafından (17-09-2009 Saat 21:53:14 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #92
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Alıntı Av.Emrah Yavuzcan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Mal beyanı konusu İcra ve İflas Kanunu'nda aşağıdaki şekilde düzenleme alanı bulmuştur:

  İİK Madde 32 - Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.
  ------------
  İİK Madde 60 -Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar.

  Emir:

  1. 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,

  2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,

  3. Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı, Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vaki itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği,

  Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi,

  İhtarını,

  4. Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,

  5. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını, İhtiva eder.

  Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır.

  Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.
  ------------
  BEYANIN MUHTEVİYATI:

  Madde 74 - Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.
  ------------
  BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI:

  Madde 75 - İtirazının iptaline veya kat'i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.

  İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.
  ------------
  HAPİS İLE TAZYİK:

  Madde 76 -Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.
  ------------
  SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI:

  Madde 77 - İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.
  ------------
  Madde 147 - Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Ancak;

  1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık tartışma konusu olamaz.

  2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipten vazgeçerek, takibin haciz yolu ile devamını istiyebilir. Bu takdirde, borçluya mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet verilir.
  ------------

  Mal beyanı konusunda matbu bir dilekçe olmamakla birlikte, aşağıdaki hususların mal beyanı dilekçesinde, başlık olarak yeterli olduğu düşünülmektedir.
  TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
  KOOPERATİF BİLGİLERİ
  TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
  TAŞIT BİLGİLERİ
  BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER
  ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ
  BORÇ -ALACAK BİLGİLERİ
  HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI

  Ör: ANKARA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NE
  Dosya No : 2007/10000
  Dilekçe Konusu : Mal Beyanımın Sunulmasından İbarettir.

  Mal Beyanım : Müdürlüğünüzce tarafıma gönderilmiş olan ödeme emrini 16.03.2007 tarihinde aldım. Süresi içerisinde mal beyanında bulunmaktayım.
  X kurumunda öğretmen olarak çalışmakta olup, aylık 3.000-YTL maaşa sahibim. Başkaca bir gelirim bulunmamaktadır.
  Taşınmaz Mal Bilgileri:
  DEĞERİ TAŞINMAZIN CİNSİ - ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil) - HİSSE MİKTARI - EDİNME TARİHİ - YAKLAŞIK BEDELİ

  Taşıt Bilgileri:
  TAŞIT CİNSİ - MODELİ - YILI - PLAKASI - EDİNME TARİHİ - YAKLAŞIK BEDELİ

  -var ise diğer başlıklardaki bilgiler eklenir-

  Yukarıda bildirmiş olduğum gelir, menkul, gayrimenkul ve sair mallarımdan başkaca malım bulunmamaktadır. Borcumu dört eşit taksitte ödemeyi istiyorum. Dilekçemin mal beyanım olarak kabulünü ve alacaklıya tefhimini arz ve talep ederim. 18.03.2007
  İsim - Soyad -İmza


  Sonuç olarak, icra emri veya ödeme emrinin tebellüğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde, emri gönderen İcra Dairesi'ne hitaben yazılı mal beyanı dilekçesinin, yine aynı İcra Dairesi'ne sunulması ve İcra Dairesi tarafından yapılacak "kayıt kabul" işleminden sonra (dilekçenizin üzerine tarih ve kabul yazılır) bu dilekçenin fotokopisinin delil olarak saklanılması tavsiye edilir. Uygulamada yazılı şekilde olmayan mal beyanı kabul görmemektedir.
  PEKİ BEN BORCUMU 4 EŞİT TAKSİTDE ÖDEYEMEZ DURUMDAYSAM MAAŞIMIN 4/1 E HACIZ İŞLEMİNE İZİNVERİRSEM OLURMU

 4. #93
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Alıntı Av.Emrah Yavuzcan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Mal beyanı konusu İcra ve İflas Kanunu'nda aşağıdaki şekilde düzenleme alanı bulmuştur:

  İİK Madde 32 - Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.
  ------------
  İİK Madde 60 -Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar.

  Emir:

  1. 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,

  2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,

  3. Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı, Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vaki itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği,

  Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi,

  İhtarını,

  4. Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,

  5. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını, İhtiva eder.

  Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır.

  Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.
  ------------
  BEYANIN MUHTEVİYATI:

  Madde 74 - Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.
  ------------
  BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI:

  Madde 75 - İtirazının iptaline veya kat'i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.

  İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.
  ------------
  HAPİS İLE TAZYİK:

  Madde 76 -Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.
  ------------
  SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI:

  Madde 77 - İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.
  ------------
  Madde 147 - Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Ancak;

  1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık tartışma konusu olamaz.

  2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipten vazgeçerek, takibin haciz yolu ile devamını istiyebilir. Bu takdirde, borçluya mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet verilir.
  ------------

  Mal beyanı konusunda matbu bir dilekçe olmamakla birlikte, aşağıdaki hususların mal beyanı dilekçesinde, başlık olarak yeterli olduğu düşünülmektedir.
  TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
  KOOPERATİF BİLGİLERİ
  TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
  TAŞIT BİLGİLERİ
  BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER
  ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ
  BORÇ -ALACAK BİLGİLERİ
  HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI

  Ör: ANKARA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NE
  Dosya No : 2007/10000
  Dilekçe Konusu : Mal Beyanımın Sunulmasından İbarettir.

  Mal Beyanım : Müdürlüğünüzce tarafıma gönderilmiş olan ödeme emrini 16.03.2007 tarihinde aldım. Süresi içerisinde mal beyanında bulunmaktayım.
  X kurumunda öğretmen olarak çalışmakta olup, aylık 3.000-YTL maaşa sahibim. Başkaca bir gelirim bulunmamaktadır.
  Taşınmaz Mal Bilgileri:
  DEĞERİ TAŞINMAZIN CİNSİ - ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil) - HİSSE MİKTARI - EDİNME TARİHİ - YAKLAŞIK BEDELİ

  Taşıt Bilgileri:
  TAŞIT CİNSİ - MODELİ - YILI - PLAKASI - EDİNME TARİHİ - YAKLAŞIK BEDELİ

  -var ise diğer başlıklardaki bilgiler eklenir-

  Yukarıda bildirmiş olduğum gelir, menkul, gayrimenkul ve sair mallarımdan başkaca malım bulunmamaktadır. Borcumu dört eşit taksitte ödemeyi istiyorum. Dilekçemin mal beyanım olarak kabulünü ve alacaklıya tefhimini arz ve talep ederim. 18.03.2007
  İsim - Soyad -İmza


  Sonuç olarak, icra emri veya ödeme emrinin tebellüğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde, emri gönderen İcra Dairesi'ne hitaben yazılı mal beyanı dilekçesinin, yine aynı İcra Dairesi'ne sunulması ve İcra Dairesi tarafından yapılacak "kayıt kabul" işleminden sonra (dilekçenizin üzerine tarih ve kabul yazılır) bu dilekçenin fotokopisinin delil olarak saklanılması tavsiye edilir. Uygulamada yazılı şekilde olmayan mal beyanı kabul görmemektedir.
  PEKİ BEN BORCUMU 4 EŞİT TAKSİTDE ÖDEYEMEZ DURUMDAYSAM MAAŞIMIN 4/1 E HACIZ İŞLEMİNE İZİNVERİRSEM OLURMU

 5. #94
  Kayıt Tarihi
  Apr 2003
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  12.229
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Maaşınızın 1/4 ünün haczi için izin vermeniz gerekmiyor daha fazla oranda kesinti yapılıp borcun erken bitmesini isterseniz muvaffakat vermeniz gerekiyor.

 6. #95
  Kayıt Tarihi
  Nov 2009
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Selamlar
  Benim kayınvalidem 50.000TL miktarında 2 kredisine kefil olduğu bir akrabanın ödemeyip yurtdışına kaçması sebebiyle müteselsilen ödemeden sorumlu hale gelmiştir. Ticari kefaletin kapsama alanından dolayı bankalar mesul olduğu borcu 150.000TL ye çıkarmışlardır. Kayınvalidem borcu bir müddet ödemeye gayret ettiyse de zaten zarar etmekte olan 2 işletmesiyle birlikte iflas etmiştir. Kendi ciddi miktardaki kredi kartı borçları da kefaleten mesul olduğu borçlara eklenerek astronomik boyutlara ulaşmıştır. Her iki borçtan dolayı da icra kağıtları gelmiştir. Şimdi sekiz avukatla görüştük, bazıları ödeme imkanı olmadığı için mal beyanında bulunup( işletmelerini devredip eline geçen parayı çeklerine yatırdığı için şu an hiçbir malı bulunmamaktadır), ticari sicilinin mahvolması pahasına kurtulabileceğini bildirdiler. Bazıları ise hapis cezasının kaçınılmaz olacağı görüşünde. Bir de en önemlisi şu an İkamet meselesi var. Borçlar ve masraf dolayısıyla evini kapattı, ikametgahını haciz sebebiyle nerede gösterceğini bilemiyoruz. Oğlunun veya annesinin veya herhangi bir yerde kalması o evi de haciz tehlikesine sokar mı bilemiyoruz. Misafir gittiği her eve haciz gelmesi konusunda da avukatlar farklı görüşlere sahipler. Daha net fikirleri olan avukat arkadaşlarımız vardır umarım.
  Konu Ruveydaht tarafından (06-11-2009 Saat 11:15:09 ) de değiştirilmiştir.

 7. #96
  Kayıt Tarihi
  Dec 2009
  Nerede
  antalya
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Herkese merhaba.benim yaklaşık 2 yıl öncesine ait telekoma borcum olduğunu öğrendim.avukata vermişler ama avukatın söylediğine göre 6 ay bana ulaşamamışlar.Amcamın vasıtasıyla telefonla ulaştılar.Doğal olarak mal beyanında bulunmadığımı söylediler.haberim olmadığını ve bu borcu tek seferde ödeme gibi bi durumum olmadığını ve çalışmadığımı söyledim..Avukat ise taksitlendirme olmadan ödenmesi gerektiğini taksitlendirme zamanının geçtiğini söyledi.Ancak beraber icra müdürlüğüne giderek taahhüt verebileceğimizi söyledi.başka bi yolu yokmuş dediğine göre.Bu durumda siz ne tavsiye edersiniz.Haberim olmadığı için mal beyanında bulunamadım,bu sorun yaratırmı.Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

 8. #97
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  756
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Alıntı usta74 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Herkese merhaba.benim yaklaşık 2 yıl öncesine ait telekoma borcum olduğunu öğrendim.avukata vermişler ama avukatın söylediğine göre 6 ay bana ulaşamamışlar.Amcamın vasıtasıyla telefonla ulaştılar.Doğal olarak mal beyanında bulunmadığımı söylediler.haberim olmadığını ve bu borcu tek seferde ödeme gibi bi durumum olmadığını ve çalışmadığımı söyledim..Avukat ise taksitlendirme olmadan ödenmesi gerektiğini taksitlendirme zamanının geçtiğini söyledi.Ancak beraber icra müdürlüğüne giderek taahhüt verebileceğimizi söyledi.başka bi yolu yokmuş dediğine göre.Bu durumda siz ne tavsiye edersiniz.Haberim olmadığı için mal beyanında bulunamadım,bu sorun yaratırmı.Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
  Sabit telefonun bağlı olduğu adres sizin tebligat adresinizdir. Zira telefon idaresi borçlu olduğunuz telefon aboneliği ile ilgili size şimdiye kadar pek çok fatura göndermiş olmalı. Adres değişikliği oldu ise bunu usulüne göre bildirmiş olmanız gerekir. Hapis cezası kalktığı için mal beyanında bulunmamanın herhangi bir yaptırımı kalmadı. İcra takibinin başladığı daireye giderek ilk taksit peşin ödenmek aydı ile borcunuzu toplam 4 taksite böldürebilirsiniz. Bu durumda taahhütünüze bağlı kalmak kaydı ile icra takibi duracaktır. Eğer ödemelerinizi düzenli yapmaz iseniz bu kez taahhütü ihlal suçundan ötürü 3 aya kadar hapis cezası alabilirsiniz.
  Konu ismail kılaz tarafından (29-12-2009 Saat 14:42:29 ) de değiştirilmiştir.

 9. #98
  Kayıt Tarihi
  Dec 2009
  Nerede
  antalya
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Alıntı ismail kılaz rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sabit telefonun bağlı olduğu adres sizin tebligat adresinizdir. Zira telefon idaresi borçlu olduğunuz telefon aboneliği ile ilgili size şimdiye kadar pek çok fatura göndermiş olmalı. Adres değişikliği oldu ise bunu usulüne göre bildirmiş olmanız gerekir. Hapis cezası kalktığı için mal beyanında bulunmamanın herhangi bir yaptırımı kalmadı. İcra takibinin başladığı daireye giderek ilk taksit peşin ödenmek aydı ile borcunuzu toplam 4 taksite böldürebilirsiniz. Bu durumda taahhütünüze bağlı kalmak kaydı ile icra takibi duracaktır. Eğer ödemelerinizi düzenli yapmaz iseniz bu kez taahhütü ihlal suçundan ötürü 3 aya kadar hapis cezası alabilirsiniz.
  bu borç kapatmış olduğum işyerine ait.o bakımdan fatura gelmiş olamaz.ortağımın dediğine göre biz ttnet aboneliğini kapattık diyor.borç olduğunda kapatmıyorlar.dolayısıyla bu nedir anlamadık.eğer borç varsa bile bana ulaşamamaları mümkün değil çünkü daha öncede böyle bir problem olmuştu ve ev adresimden ulaşmışlardı.cevabınız için teşekkürler.

 10. #99
  Kayıt Tarihi
  Dec 2008
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  Selamlar.
  Sayın avukat abilerim . Ben 7 sene evvel kiracımın gayrımenkulümde kaçak su kullanımından dolayı kiracının kendisi adına yazılmış ceza tutanakları ile karşı karşıya kaldım ve yatırmak zorunda kaldım . Daha sonra bu makbuzlarla kiracının hakkında dava açarak mahkemeyi kazandım ve alacaklı durumuna geçtim . Kiracının adresini bulup avukata ilettim .

  Avukatla 7 senedir her görüşmemde adamın adına kayıtlı mal varlığı yok , eşinden ayrılmış vs geçiştirmeler yapıyor . Ben görüyorumki borçlu durumda olan insanlar telaşla borcunun peşine düşüyorken ben bu adama adresinide bildiğim halde neden bir şey yapamıyorum ve neden elini kolunu sallaya sallaya geziyor bu adam ? Adamın avukat tanıdığı varmış acaba benim avukatı kafayamı almış bu adam beni aydınlatırsanız müteşekkir olurum .

 11. #100
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  MANİSA
  İletiler
  28
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

  İyi günler..

  Benim sorum;ödeme emri,limited şirket ortaklarına ssk borcundan dolayı gelirse ve 7 gün içinde mal beyanı veya ödeme istenirse,bu süre zarfında neler yapılacağı üzerine olacak..

  01.01.2008 - 01.06.2009 tarih aralığına ait toplam 40 000 tl ssk borcu olan bir A şirketinin,o dönemde % 20 hisse sahibi olup 30.06.2009 tarihinde hisselerini diğer ortaklarına tamamen devreden ve noterden yapılan bu devri ticaret sicil gazetesinde yayınlatan bir eski hissedara tüm borç üzerinden ödeme emri ve mal beyanı tebliği gelmiştir.

  1- Hissedar borcun tamamından mı,yoksa sadece kendi hissesi oranından mı sorumludur?

  2-Mal beyanı için verilen 7 günlük süre içerisinde, üzerindeki malları satarak mal beyanına hiçbir malı olmadığını beyan ederse nasıl bir hukuki süreç işler..Bu suç mudur?

  3- Bu 7 günlük süreç içerisinde sadece hissesi oranındaki tutardan sorumlu tutulmasını talep eden bir dilekçe yada itiraz hakkı var mıdır?

  4-Hissesi oranındaki borcu taksitlendirerek ödeyebilir mi?

  Bu konu biraz ticaret hukukuna da giriyor ama mal beyanı hususu geçtiği için buraya yazmayı uygun gördüm..

  Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler..

+ Konuyu Yanıtla
10 / 20 Sayfa İlkİlk 1234567891011121314151617181920 SonSon

Benzer Konular :

 1. Mal beyanında bulunmama
  Merhabalar adıma acılan ıcra davasından malbeyanında bulunmadıgım ıcın 3 ay hepıs cazası cıkmıs 7 gun ıcın melbeyanında bulunmamgereklı.mal...
  Yazan: arda1980 Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 24-03-2009, 22:54:37
 2. Mal Beyanında Bulundum Ama..
  Herkese Merhaba, Bankaya olan kredi borcumu ödemediğimden dolayı banka tarafından icraya verildim.bana tebligat yapıldıktan 2 gün sonrada ilgili...
  Yazan: nazo1978 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 17
  Son İleti: 05-12-2007, 00:55:03
 3. Mal beyanında bulunmamak
  Mal beyanında bulunmadım hakımda infaz cıkmış..bu ikinci oluyor kac gün yatarım teş.. ederim...
  Yazan: zanadu Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 14-11-2007, 09:04:51
 4. Mal beyanında bulunamama
  Merhaba Ben bir üniversite öğrencisiyim.Malum üniversitelerin kampüslerinde kimi zaman yayın evleri taksitli kitap satmak için stand kurarlar.Bizim...
  Yazan: forget Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 14-05-2006, 22:16:49
 5. Mal beyanında bulunmamak
  Daha önceleri Mal beyanında bulunmamak hapis cezasına çarptırılmayı gerektiriyordu. Ş u andaki uygulama Mal beyanında bulunulmazsa yine aynı hapis...
  Yazan: ekici Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 14-10-2005, 21:08:44

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.