Hukuki NET sitesinde paylaşımda bulunmak, soru sormak ve cevap yazmak için üye olun. Üyelik ücretsizdir.

Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

03-10-2007 13:07:06 Av.Emrah Yavuzcan #

Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Mal beyanı konusu İcra ve İflas Kanunu'nda aşağıdaki şekilde düzenleme alanı bulmuştur:

İİK Madde 32 - Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.
------------
İİK Madde 60 -Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar.

Emir:

1. 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,

2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,

3. Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı, Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vaki itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği,

Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi,

İhtarını,

4. Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,

5. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını, İhtiva eder.

Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır.

Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.
------------
BEYANIN MUHTEVİYATI:

Madde 74 - Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.
------------
BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI:

Madde 75 - İtirazının iptaline veya kat'i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.

İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.
------------
HAPİS İLE TAZYİK:

Madde 76 -Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.
------------
SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI:

Madde 77 - İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.
------------
Madde 147 - Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Ancak;

1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık tartışma konusu olamaz.

2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipten vazgeçerek, takibin haciz yolu ile devamını istiyebilir. Bu takdirde, borçluya mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet verilir.
------------

Mal beyanı konusunda matbu bir dilekçe olmamakla birlikte, aşağıdaki hususların mal beyanı dilekçesinde, başlık olarak yeterli olduğu düşünülmektedir.
TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
KOOPERATİF BİLGİLERİ
TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
TAŞIT BİLGİLERİ
BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER
ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ
BORÇ -ALACAK BİLGİLERİ
HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI

Ör: ANKARA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NE
Dosya No : 2007/10000
Dilekçe Konusu : Mal Beyanımın Sunulmasından İbarettir.

Mal Beyanım : Müdürlüğünüzce tarafıma gönderilmiş olan ödeme emrini 16.03.2007 tarihinde aldım. Süresi içerisinde mal beyanında bulunmaktayım.
X kurumunda öğretmen olarak çalışmakta olup, aylık 3.000-YTL maaşa sahibim. Başkaca bir gelirim bulunmamaktadır.
Taşınmaz Mal Bilgileri:
DEĞERİ TAŞINMAZIN CİNSİ - ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil) - HİSSE MİKTARI - EDİNME TARİHİ - YAKLAŞIK BEDELİ

Taşıt Bilgileri:
TAŞIT CİNSİ - MODELİ - YILI - PLAKASI - EDİNME TARİHİ - YAKLAŞIK BEDELİ

-var ise diğer başlıklardaki bilgiler eklenir-

Yukarıda bildirmiş olduğum gelir, menkul, gayrimenkul ve sair mallarımdan başkaca malım bulunmamaktadır. Borcumu dört eşit taksitte ödemeyi istiyorum. Dilekçemin mal beyanım olarak kabulünü ve alacaklıya tefhimini arz ve talep ederim. 18.03.2007
İsim - Soyad -İmza


Sonuç olarak, icra emri veya ödeme emrinin tebellüğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde, emri gönderen İcra Dairesi'ne hitaben yazılı mal beyanı dilekçesinin, yine aynı İcra Dairesi'ne sunulması ve İcra Dairesi tarafından yapılacak "kayıt kabul" işleminden sonra (dilekçenizin üzerine tarih ve kabul yazılır) bu dilekçenin fotokopisinin delil olarak saklanılması tavsiye edilir. Uygulamada yazılı şekilde olmayan mal beyanı kabul görmemektedir.
14-10-2007 21:37:08 borcumwar #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Teşekkürler herşeyi yazmışsınız. Yalnız bu mal beyanında bulunmamak adına çıkan 10 günlük tutuklama kararı borç ödenip ortadan kalktığında adli sicil kaydında çıkıyormu?
14-10-2007 22:48:00 klmakn #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

disiplin cezaları adli sicil kaydında olmazlar....
Saygılarımla
31-10-2007 01:49:04 kaanjustin #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

İyi Geceler,

Kendisine İhtar Çekerek Borcundan Dolayı Hakkında İcra Takibi Başlattığımız Bir Müşterimizin Sözleşmeli Avukatımızla Telefonda Yaptığı Bir Protokol Var.

(Telefonda Nasıl Oluyor Anlamış Değilim. Ama Bu Şekilde)

Protokol Yapılmadan Önce Alacaklı Tebligat Göndererek İlgili Süre İçinde Mal Beyanında Bulunmasını İstemiştir. Borçlu, Tebligatı Aldıktan 3 Gün Sonra Bahsi Geçen protokolü telefonda yapmış olup hemen borcun 1/4 i kadar peşinat ödeyerek taksite bağlatmıştır.

Şimdi Borçlu Protokol yaptığından dolayı (avukatımıza güvenerek) mal beyanında bulunmamıştır.

İlgili Avukatımızın Borcu Tahsil için Mal beyanında bulunmadığından dolayı ceza isteme durumu varmıdır ?

Veya bunu belirli bir süresi varmıdır ?

Şube içerisinde çeşitli fikir ayrılığına düştük. Bankamızın Kadrolu Avukatlarına Danışmamıza rağmen farklı görüşler beyan ettiler. Konuyla ilgili yargıtay örnekleri verdiler. Kafamız Karıştı doğrusu.

Bilgi Alabilirmiyim Acaba ?

tşk.

iyi geceler.
01-11-2007 12:36:08 Av.Tayfun Eyilik #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Mal beyanında bulunma yükümlülüğü'nün taksit sözleşmesi yapılması ile bir ilgisi yoktur. Bu yükümlülük ancak şikayetin geri alınması veya borcun ödenmesi sureti ile kalkar
03-11-2007 20:07:18 spiker #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Merhabalar.

Öncelikle mal beyanında bulunulmaması ve süreci hakkında yazdıklarınızı kısmen okudum.ancak ya ben göremedim yada kafamı sorgulayan soruların cevapları yoktu..

benim sizlerden öğrenmek istediğim bi rkonu var bağlantılı olarak..

öncelikle benim x bir bankaya olan borcum nedeniyle şu an görüşmelerimiz devam ediyor.ben öncelikle kart borcunun anaparasını yatırarak faizi durdurdum.bu süreç içinde üstünden zaman geçtiği için mal beyanında bulunadığım için avukatların bahsettiğine göre 2007 ocak ayından itibaren hakkımda yakalama emri çıkmış.ve bu durum borç tamamaen bitene kadar kalkmayacakmış.Ben biraz geçde olsa iyi niyetli bir müşteriyim borcumu ödemeye başladım.ancak polis sorgusuna denk geleceğim diye çok korkuyorum.

1)bu kararın zaman aşımı süresi nedir?
2) polis beni yakalarsa hapise girmeden bir mebla yatırararak hapis yatmaktan kurtulabirimiyim.(bu miktar mahkemeye ödenecek bankaya değil.kefalet gibi)

bir arkadaşım bu olayın 100 ytl'lik cezası var verirsen içeri girmezsin demişti..doğrumudur..

teşekkürlerimi sunarım..
09-11-2007 17:02:17 TIGER15000 #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Saygılar...

Yaklaşık 1.5 yıl önce iflas ettiğim için hiçbir kredi kartı borcumu ödeyemedim...Üzerimde herhangi bir mal varlığıda yok...Şu an yurt dışında çalışmaktayım ve hayatımı idame ettirmekteyim...Geçenlerde babam eski ev adresimde hakkımda açılmış mal beyanı ile ilgili ceza davası tebligatı bulmuş...Mal beyanı tarafıma tebliğ edilmedi...Muhtara sordurdum muhtarda taşındığım için tarafıma gelen hiç bir tebligatı almamış...Bu durumda mal beyanında bulunmadığım halde ceza alırmıyım?

Saygılar
11-11-2007 09:33:41 Av.Selin Çam #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Sayın spiker;
1_Tazyik ve disiplin hapsine ilşkin kararlar kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra infaz edilemez
2_Borcun tamamını ödemeniz halinde ancak cezanız düşer.
11-11-2007 13:44:59 razymol #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

slm benimde bundan 5 sene önceden mal beyanlarım vardı hepsi infaz edilmedi ve düştü şimdi benim sicil kaydınmda bunlar gözükürmü teşk ederim..
11-11-2007 15:35:20 Av.Selin Çam #

Re: Mal Beyanı - Mal Beyanında Bulunulmaması

Disiplin ve tazyik hapsine ilşkin kararlar adli sicile kaydolmaz.
™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.

♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.

Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.

Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı vd.

® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir.

‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.

📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.