Merhabalar,

Müvekkilin 03/2014 tarihinde Belde Belediye Başkanlığı görevi son bulmuş, bunun üzerine emekli olabilmek için eksik kalan gün hizmetini İşçi(4a) olarak çalışarak tamamlamıştır ve Sosyal Güvenlik Kurumunca 2829 sayılı Kanun uyarınca Emekli Sandığından emekli edilmiş ve tarafına emekli aylığı bağlanmıştır. Ancak emeklilik ikramiyesi ödenmemiştir.

2829 Sayılı Yasanın 8. Maddesinde; “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.” denmektedir.

2829 Sayılı Yasanın “Emekli İkramiyesi“başlıklı 12. Maddesinde aynen; “ son defa t.c. emekli sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir.
Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara, emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmü mevcuttur.


5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 5754 sayılı Kanunla değişik 106 ncı maddesi uyarınca 01/10/2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, söz konusu 2829 sayılı Yasa, tamamen ilga olduktan sonra aynı Yasanın 12. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan; “SON DEFA T.C. EMEKLİ SANDIĞINA TABİ GÖREVLERDEN EMEKLİYE AYRILAN VE ..” ifadesi Anayasa Mahkemesinin 05/02/2009 gün ve E.2005/40, K.2009/17 sayılı kararının 05/06/2009 gün ve 27249 sayılı resmi gazetede yayımlanmasından bir yıl sonra yani, 05/06/2010 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesince “İPTAL” edildiğinden yürürlükten kalkmış olmaktadır.

Bu sebeple kanımca müvekkil kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrıldıysa emeklilik ikramiyesine hak kazanacaktır. Belediye başkanlığı görevi beldenin ilçeye bağlanması sonucu sonlandığından kıdem tazminatı hak kazanacaktır. Yani emeklilik ikramiyesi ödenmeli diye düşünüyorum. Ancak idare hukukunda tecrübesiz olduğumdan konu hakkındaki yardımlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.