Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
ECRİMİSİL TAKDİRİ-ARAŞTIRMA YÖNTEMİ-YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E:2008/7959 K:2008/8894 T:30.06.2008
Ekleyen: Av.Mehmet Aydın | Tarih: 6-12-2008 | Kategori: Borçlar - Ticaret - İcra İflas - Banka - Tüketici Hukuku | Okunma : 5159 | Not:
Av.Mehmet Aydın

E-mail:mayden@istanbulbarosu.org.tr
Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil, birleşen dava ise ecrimisil davasının kısmen kabul-kısmen reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 13.03.2008 gün ve 2008/1480 Esas 2008/3054 Karar sayılı ilama karşı davalı vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay kararında yazılı gerekçelere göre davacı idare vekilinin sair karar düzeltme isteği HUMK 'un 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından REDDİNE, ANCAK;

Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemekle beraber, birleştirilen davada ecrimisil talebinin tahsiline karar verilmesi nedeniyle hükmün bozulması gerekirken onanmış olduğu bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından, davacı idare vekilinin bu hususa dair karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 13.13.2008 gün ve 2008/1480-3054 Sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verilip bu defa yapılan incelemede;

Dava, 4650 Sayılı Kanun'la değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili, birleştirilen dava ise ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, dava ve birleştirilen davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal kararlaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesinde, dava konusu taşınmazın davalılar adına olan tapusunun iptali ile yok olarak terkinine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle davalılar vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarıyerinde görülmediğinden reddine karar verilmiştir. Ancak;

Dava konusu taşınmazdan, ne şekilde gelir elde edileceğine ilişkin iddia ve delilleri davalılardan sorulmadan ve ne şekilde gelir elde edildiği tespit edilmeden, bu hususa ilişkin emsal kira sözleşmeleri ve delilleri toplanılmadan ecrimisil isteminin kabulüne karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme ve temyiz harcının istenildiğinde davacı idareye geri verilmesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının davavalıdan alınmasına, 30.06.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

( İSTANBUL BAROSU DERGİSİ CİLT:82 SAYI:2008/6 KASIM-ARALIK)