Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
AİLE KONUTU- BOŞANMA İLE YOLSUZ DURUMA GELEN ŞERH-BOŞANMA İLE AİLE KONUTU ŞERHİNİN SONA ERMESİ(TMK m 194,254)...(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E:2006/9531 K:2006/17441 T:12.12.2006
Ekleyen: Av. Mehmet Aydın | Tarih: 9-03-2008 | Kategori: Medeni Hukuk - Aile Hukuku - Miras Hukuku | Okunma : 26127 | Not:
Av. Mehmet Aydın

E-mail:maydin@istanbulbarosu.org.tr
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dava; adavcıya ait 6 bağımsız bölüm nolu taşınmazın tapu kaydına, TMK'nun 194. maddesi gereğince konulan aile konutu şerhinin kaldırılmasına ilişkin olup , şerhin devamını gerektiren evlilik birliğinin boşanma kararının kesinleşmesiyle sona ermiş bulunmasına, TMK'nun 254. maddesinde yeralan hükmün mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin varlığı halinde söz konusu olacağına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine peşin alınan harcın mahsubuna iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi. 12.12.2006 Salı